Dret Civil Català vol. III. Dret de Successions

Adolfo Lucas Esteve - Profesor i Magistrado , Universitat Abat Oliva
J.M. Bosch Editor, 2011
ISBN 8476989032


Índice de la Obra

Part I. La successió per causa de mort a Catalunya

El dret de successions a Catalunya

1. El llibre IV del Codi civil de Catalunya - 1.1. Aplicació del llibre IV - 1.2. Estructura del llibre IV i conceptes bàsics - 2. Els precedents històrics i legislatius del llibre IV - 2.1. Els precedents legislatius catalans - 3. El dret de successions. Interès particular versus interès públic - 3.1. Límits quantitatius de la voluntat: les quatre quartes - Bibliografia

La successió per causa de mort: subjectes i objecte

1. La successió per causa de mort - 1.1. Successió voluntària i legal - 1.2. Títols successoris: hereu i legatari - 1.2.1. Distinció entre l’hereu i el legatari - 1.2.2. Supòsits dubtosos - 2. Subjectes de la successió. Capacitat per a succeir - 2.1. Capacitat general per a succeir - 2.1.1. Les persones físiques - 2.1.2. Les persones jurídiques - 2.2. Indignitat i inhabilitat successòries - 2.2.1. La indignitat successòria - 2.2.2. La inhabilitat successòria - 2.2.3. Efectes comuns a la indig...

Els principis del dret successori català

1. Necessitat d’hereu en la successió - Excepcions i crítiques al principi - 2. La universalitat del títol d’hereu - Excepcions al principi - 3. La unitat del títol successori (Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest) - Crítica al principi - 4. La prevalença del títol voluntari sobre el legal - 5. Perdurabilitat del títol successori (Semel heres, semper heres) - Excepcions i crítiques al principi - 6. Visió crítica dels principis successoris - Bibliografia

El procés d'adquisició de l'herència

1. El procés successori - 1.1. Aspecte dinàmic del procés successori - 2. Obertura de la successió - 3. La vocació hereditària - 4. La delació hereditària - 4.1. Canvis des de la delació - 4.1.1. El dret de transmissió - 4.1.2. La substitució vulgar - 4.1.3. El dret d’acréixer - 4.1.4. El dret de representació - 5. Acceptació d’herència - 6. La presa de possessió de l’herència - 7. L’herència jacent - 7.1. Administració de l’herència jacent - 7.2. L’herència parcialment acceptada per algun o ...

Part II. La successió voluntària

Els testaments. Codicils i memòries testamentàries

1. Introducció: obertura i classes de successió hereditària - 2. El testament: concepte i caràcters - 3. Capacitat per a testar - 4. Tipus de testaments - 5. El testament notarial - 5.1. Identificació del testador pel notari autoritzant - 5.2. Apreciació de la capacitat del testador pel notari autoritzant - 5.3. Intervenció de testimonis. Supòsits especials - 5.4. Idioma del testament - 5.5. El testament notarial obert - 5.6. El testament notarial tancat - 6. El testament hològraf - 7. Els co...

Interpretació, nul·litat i ineficàcia del testament

1. Interpretació del testament - 1.1. Els criteris d’interpretació del testament: objectiu i límit - 1.2. Regles especials d’interpretació o criteri legal - 1.3. Mitjans d’interpretació - 1.4. Quin és el moment determinant per a apreciar la voluntat del testador? - 1.5. Intèrprets del testament - 2. Nul·litat i ineficàcia del testament: introducció - 3. Nul·litat del testament - 3.1. Causes de nul·litat del testament - 3.2. L’acció de nul·litat i les seves conseqüències - 3.3. La conversió de...

La institució d'hereu

1. La institució d’hereu en general - 1.1. La institució d’hereu com a eix vertebrador del Dret successori català - 1.1.1. Concepte d’hereu: Les seves notes configuratives al CCCat - 1.1.2. La necessitat de la institució d’hereu: La seva funció en l’ordenació de la successió i com executor natural de la voluntat del causant - 1.1.3. Necessitat de distingir entre presència de l’hereu en l’herència i en l’acte d’últim voluntat regulador de la mateixa - 1.1.4. Particularitat del Dret local de To...

Les disposicions fiduciàries

I. Introducció - II. La designació d’hereu per fiduciari - 1. La designació d’hereu pel cònjuge o pel convivent - 1.1. Els pressupòsits subjectius per a l’assumpció de l’encàrrec fiduciari: la condició de cònjuge o convivent i els requisits de capacitat - 1.2. Les facultats del cònjuge o convivent - 1.2.1. L’elecció d’hereu o la distribució de l’herència - 1.2.2. La imposició de gravàmens i limitacions - 1.2.3. La fixació i el pagament de llegítimes i llegats - 1.3. Els legitimats pel ius voc...

Les substitucions hereditàries

1. Plantejament general sobre les substitucions hereditàries al Llibre IV del CCCat (capítol V del Títol II) - 2. La substitució vulgar - 2.1. Concepte, funció i naturalesa jurídica - 2.2. Funcionament de la substitució vulgar - 2.3. Estructura de la substitució vulgar - 2.4. Supòsits en què opera la substitució vulgar - 2.5. Modalitats de substitució vulgar - 2.5.1. Substitució vulgar expressa i tàcita - 2.5.2. Substitució vulgar única, plural (simultània i successiva) i recíproca - 2.6. Efe...

Els fideïcomisos

I. El fideïcomís - 1. Concepte - 2. Sentit històric i actual dels fideïcomisos. Disposició transitòria quarta - 3. Distincions amb altres figures - 4. Modalitats - 4.1. Fideïcomisos purs, a terme i condicionals - 4.1.1. Fideïcomís pur - 4.1.2. Fideïcomís a termini - 4.1.3. Fideïcomís condicional - 4.2. Fideïcomisos expressos i tàcits - 4.2.1. Fideïcomís exprés - 4.2.2. Fideïcomís tàcit - 4.3. Fideïcomisos d’elecció i de distribució - 4.3.1. Fideïcomís d’elecció - 4.3.2. Fideïcomís de distribu...

Els llegats

1. El llegat en general - 1.1. Concepte de llegat - 1.1.1. La seva diferenciació d’altres figures afins - 1.1.2. Classificació genèrica dels llegats - 1.2. Naturalesa jurídica del llegat - 1.2.1. Naturalesa personal del llegat: Arbitri de tercer i origen unilateral - 1.2.2. Naturalesa autònoma i voluntària del llegat en la successió - 1.2.3. Naturalesa de benefici patrimonial del llegat - 2. Els subjectes del llegat - 2.1. El legatari o legataris - 2.1.1. Capacitat del concepturus i el nascit...

Les disposicions modals

1. Plantejament general al Llibre IV del CCCat (capítol VIII del Títol II) - 2. El mode successori - 2.1. Aspectes generals. Concepte. Identificació i distinció d’altres figures - 2.2. Estructura del mode - 2.3. Compliment del mode i garanties de compliment - 2.4. Commutació o conversió del mode - 2.5. Ineficàcia i incompliment del mode - 2.6. Les disposicions per sufragis i obres pies i a favor dels pobres - 3. Les prohibicions de disposar en el testament - 3.1. Característiques - 3.2. Modal...

Els marmessors

1. Definició de marmessor i qualificació jurídica - 1.1. Caràcters del càrrec de la marmessoria - 2. Classes de marmessors - 2.1. Marmessors universals i particulars - 2.1.1. Marmessors universals - 2.1.2. Marmessors particulars - 2.2. Marmessors mancomunats i solidaris - 2.3. Marmessors testamentaris, legítims i datius - 3. Constitució de la marmessoria - 3.1. Nomenament - 3.2. Capacitat - 3.3. Renúncia del càrrec - 3.4. Acceptació del càrrec - 4. Retribució dels marmessors - 5. Termini de c...

Els pactes successoris

1. Concepte de pacte successori - 2. Naturalesa dels pactes successoris - 3. Estructura dels pactes successoris - 3.1. Requisits subjectius - 3.2. Requisits objectius. Possible contingut dels pactes successoris - 3.3. Requisits formals dels pactes - 4. Modalitats de pactes successoris - 4.1. Els heretaments - 4.2. Els pactes successoris d’atribució particular - 5. Efectes dels pactes successoris - 5.1. Efectes dels heretaments - 5.2. Efectes dels pactes successoris d’atribució particular (art...

Les donacions per causa de mort

1. Concepte i règim aplicable a les donacions mortis causa - 2. Característiques de les donacions mortis causa - 3. Requisits per a les donacions mortis causa - 3.1. Requisits subjectius - 3.2. Requisits objectius - 3.3. Requisits formals - 4. Efectes de les donacions mortis causa - 5. Ineficàcia de les donacions mortis causa - Bibliografia dels capítols 14 i 15

Part III. La successió legal i les atribucions successòries determinades per llei

La successió intestada

1. Concepte i supòsits de fet de la successió intestada - 2. Regles de la successió intestada. Els hereus abintestat - 2.1. Aspectes de la distribució de l‘herència: caps i estirps - 2.2. Grups parentals - 2.3. La declaració d’hereus abintestat - 2.4. Els ordres successoris - 2.4.1. Línia directa descendent - 2.4.2. El cònjuge o parella de fet estable - 2.4.3. Línia directa ascendent - 2.4.4. Col·laterals - 3. El dret d’acréixer i el dret de representació - 3.1. El dret d’acréixer - 3.2. El d...

El dret de llegítima

1. El dret de llegítima - 1.1. El dret de llegítima és un dret legal - 1.2. El dret de llegítima és un dret necessari - 1.3. El dret de llegítima és un dret del legitimari - 1.4. El dret de llegítima és un dret de contingut patrimonial - 1.5. El dret de llegítima és un dret de crèdit del legitimari - 2. Requisits del naixement del dret de llegítima - 2.1. La mort del causant - 2.2. L’actiu en la successió - 2.3. L’existència de legitimaris capaços - 3. Els subjectes legitimaris - 3.1. Els des...

La quarta vidual

1. Configuració jurídica - 2. Concepte - 3. Naturalesa jurídica - 4. El dret a la quarta vidual - 4.1. Pressupòsits jurídics - 4.2. Pressupòsits econòmics - 5. Requisits jurídics per a la reclamació de la quarta vidual als hereus - 6. Extinció de la quarta vidual - Bibliografia

Part IV. L’adquisició de l’herència

Adquisició i repudiació de l'herència

1. Sistema d’adquisició de l’herència - 2. Exercici de la delació: acceptació i repudiació. Característiques de la declaració de voluntat - 3. Capacitat per acceptar i repudiar l’herència - 3.1 Persones Físiques - 3.1.1. Repudiació - 3.1.2. Acceptació - 3.2. Persones jurídiques - 3.3. Concursats - 4. Termini per a l’acceptació o repudiació - 4.1. Inicial - 4.2. Caducitat - 4.3. Interpel·lació judicial - 5. Formes d’acceptació de l’herència - 5.1. Expressa - 5.2. Tàcita - 5.3. Forçosa - 6. For...

El dret d'acréixer

1. Antecedents i plantejament - 2. Acreixement forçós - 3. Acreixement per voluntat del causant - 4. Efectes - 5. Dret d’acréixer en la successió intestada - 6. Dret d’acréixer en els llegats - 7. Dret d’acréixer en els fideïcomisos - 8. Altres supòsits - Bibliografia dels capítols 19 i 20

La comunitat hereditària

1. Introducció - 2. Concepte i elements de la comunitat hereditària - 3. Durada de la comunitat hereditària - 4. Règim aplicable a la comunitat durant la seva vigència - 4.1. Facultats dels hereus sobre les coses de l’herència - 4.2. Facultats dels hereus sobre la seva quota de l’herència. - Drets d’adquisició preferent - 5. La comunitat hereditària i el Registre de la Propietat - Bibliografia

La partició i la col·lació

1. La partició - 1.1. Concepte: caràcters i naturalesa de la partició - 1.2. Dret a demanar la partició: legitimació, capacitat i termini - 1.3. La suspensió de la partició - 1.4. L’oposició a la partició - 1.5. Classes de partició - 1.5.1. La partició pel testador - 1.5.2. La partició per marmessor o comptador partidor - 1.5.3. La partició realitzada pels cohereus - 1.5.4. La partició arbitral o judicial - 1.6. Operacions que comprèn la partició de l’herència - 1.7. Efectes de la partició - ...

La protecció del dret de l'herència

1. L’acció de petició d’herència - 1.1. La legitimació activa - 1.2. La legitimació pasiva - 2. Objecte de l’acció de petició d’herència - 2.1. Distinció de figures afins: l’acció declarativa d’hereu - 2.2. Distinció de figures afins: l’acció reivindicatòria - 3. La liquidació de la situació possessòria - 3.1. El posseïdor de bona fe - 3.2. El posseïdor de mala fe - 4. Excepcions a la restitució dels béns - 4.1. La usucapió del bé singular que integra el cabal relicte - 4.2. Especial referènc...

Addenda

Impost de successions

1. Introducció - 2. Principis inspiradors del l’Impost i anàlisi critica - 3. Àmbit territorial de l’Impost - 4. Fet Imposable de l’Impost - 5. Subjecte Passiu de l’Impost - 6. Base Imposable de l’Impost - 7. Addició de béns en el supòsit de transmissions mortis causa - 8. Acumulació d’operacions en el supòsit de donacions - 9. Parament domèstic - 10. Normes especials de valoració - 10.1. Usdefruit i dret d’ús i habitació - 10.2. Substitucions - 10.2.1. Vulgar, pupil·lar i exemplar - 10.3. El...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios