Dret Civil Català Volum II. Persona i Família

Adolfo Lucas Esteve - Profesor i Magistrado , Universitat Abat Oliva
J.M. Bosch Editor, 2012
ISBN 8476989954


Índice de la Obra

Llista de mots abreujats

Part

Introducció al dret de persona i família al Codi civil de Catalunya

1. El llibre II del Codi civil de Catalunya - 1.1. Aplicació del llibre II - 1.2. Precedents legislatius - 1.3. Estructura del llibre II - 2. El dret de persona i família - 2.1. Característiques - 2.2. Una aposta per la modernitat - 2.3. Visió crítica del text - Bibliografia

Part I. La persona física

Personalitat civil, capacitat i drets de la personalitat

1. Persona i personalitat - 1.1. Iniciació de la personalitat civil - 1.1.1. La prova de naixement - 1.1.2. El nasciturus - 1.1.3. El concepturus - 1.2. Extinció de la personalitat civil: la mort - 1.2.1. Efectes jurídics de la mort - 1.2.2. El moment de la mort. Premoriència i commoriència - 1.2.3. Prova de la mort - 2. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar - 2.1. La capacitat natural com a criteri subjectiu - 2.2. L’edat com a criteri objectiu - 3. La minoria d’edat - 3.1. Principis del dr...

La dimensió pública de la persona: nacionalitat, veïnatge civil i domicili

1. La nacionalitat - 1.1. Naturalesa jurídica - 1.2. Adquisició originària de la nacionalitat espanyola - 1.3. Adquisició derivativa - 1.3.1. Per adopció d’un menor - 1.3.2. Per opció - 1.3.3. Per carta de naturalesa - 1.3.4. Per residència - 1.3.5. Per consolidació - 1.4. Pèrdua - 1.5. Conservació - 1.6. Recuperació - 1.7. La doble nacionalitat - 1.8. Prova de la nacionalitat - 2. El veïnatge civil - 2.1. Concepte - 2.2. Adquisició originària - 2.3. Adquisició derivativa - 2.3.1. Per opció -...

El dret a l'autonomia de la persona en l'àmbit de la salut

1. La persona com a titular de drets en l’àmbit de la salut - 1.1. La representació - 1.2. Autorització judicial - 2. Exigència prèvia a la prestació del consentiment: la informació - 2.1. Contingut, característiques i finalitat de la informació - 2.2. Límits - 2.3. Forma - 2.4. Efectes: conseqüències de la manca d’informació. Protecció del dret - 3. El respecte a l’autonomia del pacient: el consentiment informat - 3.1. Contingut del consentiment - 3.2. Forma del consentiment - 3.3. Efectes d...

Part II. Institucions de protecció de la persona

Les institucions de protecció de la persona

1. Introducció - 2. Contingut i característiques - 2.1. Subjectes - 2.2. Finalitats - 2.3. Deure d’exercici - 2.4. Gratuïtat - 2.5. Obligació d’informar i escoltar la persona assistida - 2.6. Mesures de control - 3. Figures de Protecció

La tutela

1. Introducció - 2. Concepte - 3. Constitució de la tutela - 4. Classes de tutela - 4.1. L’autotutela - 4.2. La tutela deferida pel pare i per la mare - 4.3. La tutela deferida per resolució judicial - 5. Elements de la tutela - 6. Contingut de la tutela - 7. Els tutors - 7.1. Requisits dels tutors - 7.1.1. Les entitats tutelars - 7.2. Ordre de delació - 7.3. Deures dels tutors - 7.4. Impediments i causes d’excusa per a exercir el càrrec de tutor - 8. Remoció i extinció - 8.1. Remoció - 8.2. ...

La curatela

1. Introducció - 2. Concepte - 3. Contingut de la curatela - 4. Constitució i règim jurídic - 5. Classes de curatela - 6. Elements de la curatela - 7. Deures del curador - 8. Extinció de la curatela - 9. Reintegració de la capacitat i modificació de la incapacitació - Bibliografia - Jurisprudència

El defensor judicial

1. Introducció - 2. Antecedents i concepte - 3. La intervenció i funcions del defensor judicial - 4. Nomenament i procés - 5. Règim jurídic - Bibliografia

La guarda de fet

1. Introducció - 2. Concepte i característiques - 3. Antecedents legals - 4. Obligacions, funcions i indemnització - 4.1. Obligació de notificar el fet - 4.2. Funcions - 4.3. Indemnització - 5. Extinció - Bibliografia

L'assistència

1. Introducció - 2. Antecedents - 3. Concepte - 3.1. Dificultats terminològiques - 3.2. Distinció amb figures afins - 3.3. Aplicació de l’assistència i compatibilitat amb la tutela i la curatela - 4. Règim jurídic de l’assistència - 4.1. Procediment per a la constitució de l’assistència (art. 226-1 CCCat) - 4.2. Contingut de l’assistència (art. 226-2 CCCat) - 4.3. Normes subsidiàries (art. 226-6 del CCCat) - 4.4. Anul·labilitat dels actes de la persona assistida (art. 226-3 CCCat) - 4.5. Publ...

Protecció dels discapacitats i dels menors desemparats

1. Protecció de la persona al marge de la incapacitació o tutela - 1.1. Introducció - 1.2. Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat - 1.3. La protecció patrimonial de la persona discapacitada o dependent - 1.3.1. Concepte i naturalesa jurídica del patrimoni protegit - 1.3.2. Els beneficiaris - 1.3.3. Requisits de la constitució (art. 227-3 CCCat) - 1.3.4. Administració del patrimoni protegit (art. 227-4 CCCat) - 1.3.5. Extinció del patrimoni protegit - 1.3.6. Liquidació del patri...

Part III. La família

Institució matrimonial i sistema matrimonial vigent a Catalunya

1. Les relacions afectives compartides sexualment en parella amb voluntat de crear una família - 2. Elements configuradors del matrimoni a Occident - 3. Principals fites en la configuració històrica del sistema matrimonial espanyol - 3.1. Evolució del matrimoni canònic - 3.2. Evolució del matrimoni civil - 4. Qüestions preliminars sobre el sistema matrimonial vigent a Espanya i a Catalunya - 4.1. Els diferents sistemes matrimonials - 4.2. La competència matrimonial a Espanya i a Catalunya - 5...

Els pactes en previsió de la ruptura matrimonial

1. Introducció - 2. Els pactes en previsió de la ruptura matrimonial com a manifestació de la contractualització del matrimoni - 2.1. Noves bases o regles que permeten prefigurar els efectes de la possible ruptura matrimonial - 2.2. Aplicació supletòria dels pactes en previsió de la ruptura a les parelles estables - 3. Formalització dels pactes en previsió de la ruptura matrimonial - 3.1. Possible formalització (i simulació) d’aquests pactes en capítols matrimonials com a pacte autònom o en e...

Les relacions personals i econòmiques entre els cònjuges. Els capítols matrimonials

1. Introducció - 2. Disposicions generals sobre el règim econòmic matrimonial primari: singuralitats del domicili familiar - 2.1. Domicili familiar: possibles titularitats jurídiques sobre l’immoble que constitueix l’habitatge familiar - 2.1.1. Determinació i aparença de domicili familiar respecte de tercers - 2.1.2. Propietat i altres formes de titularitat o legitimació per ocupar l’habitatge familiar - 2.2. Direcció de la família: pressuposicions per a la legitimació individual i conjunta d...

Règims econòmics matrimonials: el règim de separació de béns

1. Els règims econòmics matrimonials - 1.1. Definició i contingut - 1.2. Característiques - 1.3. Classes de règims matrimonials - 1.3.1. Classificació segons l’origen - 1.3.2. Classificació segons l’estructura - 1.4. El règim primari - 2. El règim de separació de béns - 2.1. L’actiu: els patrimonis propis o privatius - 2.1.1. Els béns adquirits a títol onerós - 2.1.2. Titularitats dubtoses - 2.2. Administració i disposició dels béns propis - 2.3. El passiu del règim. Responsabilitat externa i...

El règim de participació en els guanys, el règim de comunitat de béns i els règims històrics

1. El règim de participació en els guanys - 1.1. Concepte i naturalesa jurídica - 1.2. Acords constitutius - 1.3. Règim jurídic durant la vigència del règim de participació - 1.4. Extinció del règim de participació en els guanys - 1.5. La liquidació del règim de participació en els guanys: el crèdit de participació - 1.5.1. Diferència entre el patrimoni final i l’inicial de cada cònjuge - 1.5.2. El crèdit de participació - 2. El règim de comunitat de béns - 2.1. Concepte i utilitat del règim ...

Els procediments de nul·litat, separació i divorci

1. La fase crítica del matrimoni - 1.1. Alternatives judicials als confictes de parella - 1.2. Distincions conceptuals en les crisis matrimonials - 1.3. Legislació aplicable en la fase crítica del matrimoni - 1.4. Dades estadístiques - 2. La nul·litat matrimonial - 2.1. Nul·litats civils - 2.2. Nul·litats canòniques - 3. La separació legal - 4. La dissolució matrimonial per divorci - 5. Els processos de nul·litat, separació i divorci - 5.1. Disposicions generals - 5.2. Els processos matrimoni...

Efectes de la nul·litat, la separació i el divorci

1. Mesures provisionals, acords entre cònjuges i mediació familiar - 1.1. Mesures provisionals - 1.2. Acords entre cònjuges - 1.2.1. Pactes en previsió d’una ruptura matrimonial i pactes fora de conveni regulador - 1.2.2. Conveni regulador - 1.2.3. Manca d’acord o conveni regulador - 1.3. Mediació familiar - 1.3.1. Règim jurídic i caracteristiques - 1.3.2. Referència a la mediació en el Codi civil de Catalunya - 2. Cura dels fills - 2.1. L’interès del menor i la coparentalitat - 2.2. Pla de p...

Convivència estable en parella

1. La parella estable i el seu context - 2. La parella estable en el codi civil de Catalunya - 3. Àmbit d’aplicació - 4. Concepte - 4.1. Requisits de la qualificació legal - 4.2. Requisits personals - 5. Règim durant la convivència - 5.1. Llibertat de pacte - 5.2. Disposició sobre l’habitatge familiar - 5.3. Compres amb pacte de supervivència - 6. Causes d’extinció de la parella estable - 7. Efectes de l’extinció - 7.1. Revocació de consentiments i poders - 7.2. Pactes en previsió del cessame...

La filiació natural

1. Introducció - 1.1. Concepte - 1.2. La filiació en el dret català - 1.3. Classes de filiació - 1.4. Efectes de la filiació - 2. La determinació de la filiació - 2.1. Concepte - 2.2. Mitjans de determinació de la filiació - 2.3. La naturalesa de la determinació de la filiació - 2.4. Període legal de gestació - 3. La determinació extrajudicial de la filiació matrimonial - 3.1. Concepte i caràcters de la filiació matrimonial - 3.2. La determinació de la filiació materna matrimonial - 3.3. La d...

La filiació adoptiva

1. Concepte, característiques i classes - 2. Procediment, requisits i constitució de l’adopció - 2.1. El procediment d’adopció - 2.2. Requisits de l’adopció - 2.2.1. Requisits de l’adoptant - 2.2.2. Requisits de l’adoptat - 2.3. Constitució de l’adopció - 2.4. Efectes de l’adopció - 2.4.1. Els vincles amb la família d’origen en els casos excepcionals que estableix el Codi civil de Catalunya - 2.4.2. Els drets successoris - 2.4.3. L’atribució de cognoms - 3. L’extinció de l’adopció - 4. Noveta...

La potestat parental

1. Introducció - 2. Regulació de la potestat parental - 3. Caràcters de la potestat parental - 3.1. La titularitat de la potestat parental - 3.2. La potestat parental com a funció - 3.3. L’interès del fill - 3.4. La intervenció judicial - 3.5. Relacions personals - 3.6. Privació i recuperació de la potestat parental - 4. L’exercici de la potestat parental - 4.1. L’actuació conjunta - 4.2. Excepcions legals al principi d’actuació conjunta, en actuacions aïllades - 4.3. Situacions d’exercici un...

Els aliments

1. Concepte d’aliments - 1.1. El contingut del dret d’aliments - 1.2. Característiques del dret d’aliments - 1.3. Requisits del dret d’aliments - 2. Persones obligades a l’obligació alimentària - 3. Dret a reclamar aliments - 4. Quantia dels aliments - 4.1. Necessitats de l’alimentat - 4.2. Capacitat o posició econòmica del deutor d’aliments - 5. Prestació d’aliments per tercers - 6. Extinció del dret d’aliments - 7. La regulació dels aliments en el Codi civil de Catalunya - Bibliografia...

Part IV. Relacions convivencials d’ajuda mútua

Les relacions convivencials d'ajuda mútua

1. Introducció - 2. Requisits de constitució - 2.1. Requisits subjectius - 2.1.1. Àmbit d’inclusió - 2.1.2. Àmbit d’exclusió - 2.2. Requisits objectius - 2.3. Requisits formals - 3. Règim jurídic de les relacions convivencials d’ajuda mútua: els pactes - 4. Causes d’extinció de les relacions convivencials d’ajuda mútua - 5. Efectes de l’extinció - 5.1. Revocació dels apoderaments - 5.2. Efectes de l’extinció respecte de l’habitatge - 5.3. Dret a una pensió periòdica - 5.3.1. Creditor i deutor...

Addenda

Fiscalitat de l'extinció del règim de separació de béns

1. Introducció - 2. Les adjudicacions derivades de la divisió de la cosa comuna - 3. El tractament fiscal de les compensacions derivades de la ruptura matrimonial - 3.1. La compensació econòmica per raó de treball - 3.2. La prestació compensatòria - 3.3. Els aliments - 3.4. L’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar - 4. Els pactes en previsió de la ruptura matrimonial i la fiscalitat - Abreviatures addenda fiscal

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios