Introducció al Règim Jurídic de la Valorització dels Residus Municipals

Jaume Renyer I Alimbau
Josep Maria Sabaté I Vidal
Cedecs, 2006
ISBN 849566528X


Índice de la Obra

Secciones

Pròleg

Sumari

Introducció

Aproximació al debat científic, jurídic i polític sobre la gestió de residus

L' estratègia comunitària

3.1. Introducció al règim jurídic comunitari dels residus urbans a través dels Programes d'acció: 3.2. La normativa comunitària; 3.3. L'estratègia comunitària en la política de gestió de residus.

La normativa estatal espanyola

4.1. La Llei 42/1975, de 19 de novembre, i la seva modificació mitjançant el Reial Decret Legislatiu 1163/1986, de 13 de juny; 4.2. El Reial Decret 319/1991, de 8 de març, sobre la producció, comercialització, ús, reciclatge i reompliment dels envasos per a aliments líquids i la Llei 11/1997, de 24 d?abril, d'envasos i residus d'envasos; 4.3. El Reial Decret 1088/1992, d?11 de setembre, sobre la limitació d'emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents d'instal·lacions...

La legislació catalana

5.1. Introducció; 5.2. La Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus; 5.3. El Programa de Residus Municipals (PRM) 1995-2000; 5.4. El Programa de Residus Municipals (PROGREMIC) 2001-2006; 5.5. La incineració a la normativa catalana

Les competències locals en màteria de gestió de residus

6.1. Introducció; 6.2. Competències municipals en matèria de medi ambient; 6.3. Els residus urbans; 6.4. Els Programes locals de residus: El Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals; 6.5. La taxa de recollida d'escombraries

Balanç i perspectives de les instalacions de valorització de residus urbans

7.1. El paper de la incineració als estats europeus capdavanters en la protecció del medi ambient; 7.2. Situació a Catalunya i a l'Estat Espanyol

Incineració i recuperació d' energia a la legislació sobre el sector elèctric espanyol

8.1. La incineració amb recuperació d'energia: un sistema de valorització dels residus urbans; 8.2. La Llei 54/1997, de 27 de novembre, reguladora del sector elèctric; 8.3. Una reflexió sobre les repercussions de la nova regulació en la incineració de residus urbans amb recuperació d'energia

Aproximació a la problemàtica específica de la catalogació de les cendres resultants del procés d' incineració

9.1. Normativa de la Unió Europea; 9.2. Normativa vigent a l'Estat espanyol; 9.3. Normativa vigent a Catalunya

Conclusions

Annexos

La gestió dels residus en una perspectiva europea

Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus.

Consideracions sobre l'estratègia de la Unió Europea per a la gestió dels residus urbans

Bibliografia

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2017, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contenidos en vLex España

Explora vLex

Para Profesionales

Para Socios