Upravno Sodišče RS

from March 21, 2000
Latest case: April 24, 2012News

April 24, 2012

Sodba nº I U 2301/2011 of Upravni oddelek, April 24, 2012

Stališče tožeče stranke, da odsotnost parafe na javnih listinah ne ogroža namena, ki ga ta razpisna zahteva zasleduje, ni utemeljeno. Dokazna vrednost javnih listin namreč ni v nikakršni povezavi z možnostjo spreminjanja in dopolnjevanja vloge, ki se z navedeno zahtevo preprečuje.

Sodba nº I U 1865/2011 of Javne finance oddelek, April 24, 2012

Ker tožnik stroškov upravne izvršbe po drugi osebi ni poravnal, je prvostopenjski organ utemeljeno izdal izpodbijani sklep o davčni izvršbi. Na sklepu predlagatelja, ki je izvršilni naslov, je potrdilo o izvršljivosti, kot je predpisano v 146. členu ZDavP-2. To potrdilo pomeni potrdilo v smislu 179. člena ZUP. Kar je v njem vsebovano, se zato, glede na prvi odstavek 169. člena ZUP, šteje za dokazano.

April 17, 2012

Sodba nº I U 1701/2011 of Upravni oddelek, April 17, 2012

Stališče, da se kot kršitev delovnopravne zakonodaje v smislu 2. alinee prvega odstavka 164. člena ZUTD lahko upošteva zgolj takšna kršitev, glede katere je bilo v postopku na podlagi zahteve za sodno varstvo s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je stranka kršila delovno pravno zakonodajo, ni utemeljeno.

Sodba nº I U 6/2012 of Javne finance oddelek, April 17, 2012

Posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane, ki jo tožeča stranka skuša uveljaviti v obnovljenem postopku na podlagi spremembe sporazuma davčnih zavezancev o tem, kdo izmed njiju bo uveljavljal to olajšavo, je po zakonu dopustno uveljavljati najkasneje v pritožbi. Kasnejša sprememba izjave volje, ki je bila izražena pred dokončnostjo odločbe v davčnem postopku, ni razlog, ki bi v skladu z zakonom dovoljeval obnovo.

Sklep nº I U 2079/2011 of Upravni oddelek, April 17, 2012

Iz 15. člena Pravilnika o strokovnem izobraževanju ter programu, pogojih in načinu opravljanja preizkusov znanja izvršiteljev izhaja, da se odločba, s katero ministrstvo izvršitelju naloži preizkus znanja, pošlje izvršitelju najmanj tri mesece pred iztekom roka iz 287. člena ZIZ. V konkretnem primeru je sporno spoštovanje tega roka ter s tem povezano vprašanje ustreznosti časa, ki ga je imel tožnik za pripravo na preizkus. Iz odgovora tožene stranke in listin, ki so v spisih, pa nesporno izha...

Sodba nº I U 69/2012 of Javne finance oddelek, April 17, 2012

Obravnavani izvršilni postopek je bil začet na podlagi osmega odstavka 57. člena ZP-1, po katerem prekrškovni organ tudi v primeru, ko globa in stroški postopka niso plačani po pravnomočnosti sklepa oziroma sodbe o zavrženju ali zavrnitvi zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog, ravna enako, kot če kršitelj ne plača globe v predpisanem roku in v znesku, določenem v plačilnem nalogu, in ne vloži zahteve za sodno varstvo. To pa po presoji sodišča pomeni, da se pri izvršbi upošteva v plači...

April 12, 2012

Sodba nº I U 423/2012 of Upravni oddelek, April 12, 2012

Predpostavka za dodelitev BPP je, da gre za zadevo, v kateri je na podlagi ugotovljenih dejanskih in pravnih okoliščin verjetno mogoče pričakovati pozitiven izid za prosilca. Zapuščinski postopki s tega vidika niso nikakršna izjema, čeprav naj bi se po stališču organa v zapuščinah odločalo le o nespornih odnosih in premoženju, saj mora stranka tudi v zapuščinskem postopku opozarjati na dejstva, od katerih je odvisna kakšna njihova pravica. Tudi okoliščina, da je zapuščinski postopek prekinjen...

April 11, 2012

Sodba nº I U 1923/2011 of Upravni oddelek, April 11, 2012

Sodišče se sicer strinja, da je v 3. točki izreka odločbe odrejeni ukrep določen široko. Ne predstavlja pa prepisa prvega odstavka 22. člena ZVMS, kot navaja tožeča stranka, saj se ji z njim nalaga, da za vse izdelke, ki jih proizvaja v svojem obratu, zagotovi ustrezno označitev. V čem je bila označitev neustrezna, je jasno razvidno iz obrazložitve odločbe, v kateri so konkretno navedene ugotovljene nepravilnosti. Da bi tožeča stranka po izdaji sklepa o dovolitvi izvršbe navedene nepravilnost...

April 10, 2012

Sodba nº in sklep II U 149/2012 of Upravni oddelek, April 10, 2012

Po določbah ZBPP mora prosilec v svoji vlogi navesti resnične podatke o svojem premoženjskem stanju in premoženjskem stanju svojih družinskih članov. Zato bi morala tožnica v vlogi navesti tudi zastavljeno nepremičnino, katere lastnica je še zmeraj bila.

April 03, 2012

Sodba nº I U 95/2012 of Javne finance oddelek, April 03, 2012

Da se dohodnine ne plača, morajo biti po določbi 2. točke drugega odstavka 96. člena ZDoh-2 izpolnjeni trije pogoji - lastništvo nepremičnine, dejansko bivanje in prijavljeno stalno prebivališče - kumulativno, in to v obdobju zadnjih treh let pred odsvojitvijo. Ni pa v zakonu izrecno določeno, da morajo biti vsi trije pogoji izpolnjeni prav na dan odsvojitve. Zahteva se le, da gre za najmanj triletno, neprekinjeno obdobje stalnega bivanja v lastni nepremičnini, ki se konča z njeno odsvojitvij...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners