Upravno Sodišče RS: Opinions issued on October 2002

October 24, 2002

Sodba nº U 1676/2001 of Javne finance oddelek, October 24, 2002

Znesek turisticne takse se ne všteva v davcno osnovo za obracun DDV od storitev prenocevanja.

Sodba nº U 1858/2000 of Javne finance oddelek, October 24, 2002

Glede na splošno dolocbo 21.clena ZDDV, je dolocbo 12. clena ZDMV razumeti kot specialno dolocbo le in zgolj v povezavi z dolocbami ostalih clenov ZDMV in se zato ta dolocba lahko uporablja le za davcne zavezance iz 4. clena ZDMV, to pa sta proizvajalec in uvoznik, ne pa za nadaljnji promet motornih vozil.

Sodba nº U 1934/2000 of Javne finance oddelek, October 24, 2002

Tožnik nima prav, ko ugovarja obracunu prometnega davka na podlagi 23. clena ZPD, to je na podlagi bruto davcne osnove. Res je sicer, da vodenje evidenc iz 63. clena pravilnika ni predpisano kot zakonski pogoj za obracun davka od neto davcne osnove in da neto izracun ni izrecno opredeljen kot davcna ugodnost. Vendar pa je po drugi strani iz vsebine 10. tocke 1. odstavka 24. clena jasno razvidno, da je izracun (neto) davcne osnove možen samo, ce zavezanec razpolaga z vsemi potrebnimi podatki o...

Sodba nº U 2013/2000 of Javne finance oddelek, October 24, 2002

DMV se pri prodaji novih motornih vozil všteva v osnovo za obracun DDV. Dolocbo 12. clena ZDMV, da se DMV ne všteva v osnovo za obracun DDV, je treba razlagati v povezavi z ostalimi dolocbami ZDMV, zlasti z dolocbo 1. odstavka 4. clena ZDMV, ki kot zavezanca za obracunavanje in placevanje tega davka dolocba proizvajalca oz. uvoznika motornih vozil. Tožnik pa ni ne proizvajalec ne uvoznik spornih motornih vozil, zato pri prodaji le - teh neupraviceno in v nasprotju z dolocbo 21. clena ZDDV, ki...

Sodba nº U 1911/2000 of Javne finance oddelek, October 24, 2002

Na podlagi 43. clena ZDDV sicer pridobi davcni zavezanec z dnem veljavnosti registracije za davek na dodano vrednost pravico do sorazmernega odbitka vstopnega davka za blago, ki ga ima na zalogi na dan pred veljavnostjo registracije, vendar pa po dolocbi 78. clena ZDDV davcni zavezanec ne pridobi pravice do sorazmernega odbitka vstopnega davka za blago, ki ga je nabavil pred zacetkom uporabe tega zakona. Navedeno po presoji sodišca velja tudi glede (ne)možnosti obracunati DDV po 44. clenu ZDD...

October 23, 2002

Sodba nº in sklep U 1888/2002 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, October 23, 2002

V postopku, ki tece na podlagi 41. clena ZAzil, prosilec ne more uveljavljati pomanjkljivosti postopka, ki je tekel na podlagi njegove prejšnje prošnje za azil.

Sodba nº U 900/2000 of Upravni oddelek, October 23, 2002

Tožena stranka se sicer sklicuje na 10. clen ZIS, vendar se v svoji obrazložitvi ni opredelila do tega, ali tožnik prireja klasicno igro na sreco in se pri tem, ce že šteje, da tožnik prireja klasicno igro na sreco, ni opredelila za kakšno vrsto klasicne igre na sreco gre pri tožniku, ko organizira TV kviz. Kolikor bo tožena stranka zakljucila katero (klasicno) igro na sreco prireja tožnik, bo lahko ugotovila ali si je tožnik za takšen kviz dolžan pridobiti dovoljenje ali ne.

Sodba nº in sklep U 1446/2001 of Upravni oddelek, October 23, 2002

Po podatkih upravnih spisov (sodba Okrajnega sodišca v A z dne 20. 11. 1937) je pravni prednik tožnikov imel dovoljenje pristojnih oblasti, da na zemljišcu, ki je spadalo v cestni svet, in na njem ni mogel pridobiti lastninske pravice, postavi objekt. Na postavljenem objektu pa je lastninsko pravico pridobil z graditvijo. Zmotno je mnenje tožece stranke, da bi bil lastnik objekta le, ce bi na njem imel v zemljiški knjigi vpisano lastninsko pravico. Tudi po ODZ in zakonu o zemljiških knjigah i...

Sodba nº in sklep U 2188/2000 of Upravni oddelek, October 23, 2002

Mednarodno registrirana znamka HUGO BOSS v cirilici in tožnikova figurativna znamka BOSS si nista tako podobni, da bi bilo verjetno, da bi ju relevantni potrošniki (potrošniki tobacnih izdelkov) na obmocju Slovenije zamenjevali. Znaka imata res skupno besedo BOSS, vendar pa je splošen vtis, ki ga daje vsak znak, tudi po mnenju sodišca razlicen. Znak tožnice ima vec graficnih elementov, kot je to v svoji odlocbi opisala tožena stranka, in kot celota daje drugacen vtis, znak HUGO BOSS v cirilic...

October 21, 2002

Sklep nº U 1943/2002 of Upravni oddelek, October 21, 2002

Zahteva za izdajo zacasne odredbe se ne more sklicevati na hujše škodljive posledice, izvirajoce iz bodocega (še ne izdanega) upravnega akta.

October 19, 2002

Sklep nº U 215/2002 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, October 19, 2002

Iz priloženih spisov obcinske volilne komisije je razvidno, da gre za kandidaturo za clane Obcinskega sveta, ki jo je volilna komisija zavrnila s sklicevanjem na dolocbo 51. clena ZLV in da je kot predstavnica liste kandidatov navedena EE. Ker je pritožbo vložila stranka AAA, Obmocna organizacija F kot stranka, ki po dolocbi 97. clena ZLV ne more vlagati pravnega sredstva zoper odlocitev volilne komisije, je sodišce pritožbo na podlagi 4. tocka 34. clena Zakona o upravnem sporu kot nedovoljen...

Sodba nº U 213/2002 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, October 19, 2002

Predlagatelj liste kandidatov mora izkazati, da je lista kandidatov vložena v skladu z zakonskimi pogoji. Politicna stranka predlaga listo kandidatov po pravilih, ki so prepušcena strankini notranji ureditvi, kar je tudi odraz pravice do svobodnega združevanja iz 42. clena Ustave. Zakonsko je vsaka stranka torej omejena z dolocbami ZLV, posebej še z navedeno dolocbo 51. clena ZLV v toliko, da mora vnaprej dolociti pravila o postopku odlocanja kandidatne liste, da smejo pri dolocanju kandidato...

Sodba nº U 444/2002 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, October 19, 2002

Glede na smiselno uporabo dolocb o volitvah v obcinske svete tudi pri volitvah clanov v svete mestnih cetrti, mora torej imeti tudi kandidat za clane sveta mestne cetrti stalno prebivališce v tej mestni cetrti. Stalno prebivališce kandidata v volilni enoti, v kateri kandidira, je zakonski pogoj za veljavnost kandidature. Od izpolnitve navedenega pogoja je torej odvisna zakonitost kandidature. Ce pogoj stalnega prebivališca ni izpolnjen, je zato potrebno takšno kandidaturo brez dopolnjevanja p...

October 17, 2002

Sodba nº U 2265/2000 of Upravni oddelek, October 17, 2002

Po predhodnih dolocbah 119. in 123. clena ZVojI upravicenec sicer obdrži prej priznani status vojnega invalida, vendar pa se mu obseg pravic doloci na novo po dolocbah ZVojI in na njegovi podlagi izdanih predpisov.

Sodba nº U 478/2001 of Javne finance oddelek, October 17, 2002

Dolocba 7. odstavka 40. clena ZDDV ni nejasna. Z dolocbo "sme davcni zavezanec odbiti vstopni DDV v davcnem obdobju", je po presoji sodišca urejena tako pridobitev pravice, kot tudi rok za njeno uveljavljanje. Gre za zakonski materialni rok za uveljavitev pravice, s potekom katerega pravica, ki je stranka ni uveljavila, ugasne.

Sodba nº U 896/2001 of Javne finance oddelek, October 17, 2002

V dolgovnem seznamu za sporni dolg je kot izvršilni naslov naveden sklep o dolocitvi osnove in stopnje clanarine obrtni zbornici. Tako opredeljen izvršilni naslov pa po presoji sodišca ne predstavlja izvršilnega naslova v smislu dolocbe prvega odstavka 44. clena ZDavP. Sklep namrec ne navaja ne izdajatelja in ne datuma sklepa, ki bi kot njegova (obvezna) sestavna dela šele omogocala identifikacijo izvršilnega naslova, in že to je razlog, da dolgovni seznam ni pravilen, kajti preveritev v sezn...

Sodba nº U 1856/2000 of Javne finance oddelek, October 17, 2002

Ni podlage za davcno obravnavanje izplacanih avtorskih honorarjev kot plac, ce je prispevke, ki so jih njihovi avtorji izdelali v okviru medredakcijskega sodelovanja, mogoce opredeliti kot avtorska dela v smislu 5. clena ZASP ter ce se ne ugotovi, da je formalno-pravna opredelitev poslovnih dogodkov neskladna z resnicno vsebino poslovnih dogodkov in da predstavlja prikrito izplacilo plac v obliki davcno ugodnejših avtorskih honorarjev. Torej je nepravilno stališce, da se prejemki fizicnih ose...

Sodba nº U 2329/2000 of Javne finance oddelek, October 17, 2002

V postopku je bilo sicer ugotovljeno, da davcni zavezanec vodi predpisane evidence, istocasno pa je bilo tudi ugotovljeno, da v racunih ni oznacil, da je bil davek že placan (2. odstavek 24. clena ZPD) in da je cena prodanih rezervnih delov višja od nabavne cene teh proizvodov z obracunanim davkom (2. odstavek 22. clena Pravilnika o uporabi Zakona o prometnem davku, Uradni list RS, št. 4/92 do 5/97). Zato je po presoji sodišca pravilno stališce tožece stranke, da gre v teh primerih za ponovni...

Sodba nº U 200/2001 of Upravni oddelek, October 17, 2002

Dolocilo 3. odstavka 103. clena ZUP pri presoji utemeljenosti predloga za vrnitev v prejšnje stanje ne doloca pogoja pravnega standarda opravicenega vzroka iz 1. odstavka 103. clena ZUP. Vendar tudi sodišce meni, da nesporne okolišcine, da je odvetnica tožece stranke na odlocbo napisala napacen datum prejema odlocbe, zaradi katerega je tožeca stranka prekoracila rok za vložitev pritožbe, ni mogoce šteti za okolišcino, ki bi opravicevala uporabo procesnega instituta iz 3. odstavka 103. clena Z...

October 16, 2002

Sodba nº U 529/2001 of Upravni oddelek, October 16, 2002

Dolocba 43. clena ZUP, ki ureja pravico do udeležbe stranskega udeleženca v upravnem postopku, se nanaša zlasti na fizicne in pravne osebe zasebnega prava. Zakonodajalec je predvsem za njih predvidel možnost udeležbe zaradi varstva njihovega pravnega interesa oziroma osebnih pravnih koristi, ki temeljijo na materialnem predpisu (2. odstavek 43. clena ZUP). Udeležba javnopravnega subjekta v upravnih postopkih v zvezi s pravicami in obveznostmi zasebnih subjektov zaradi varstva specificnih javn...

Sodba nº U 1317/2001 of Upravni oddelek, October 16, 2002

Tožena stranka pravilno opozarja na dolocilo paragrafa 29 Zakona o državljanstvu Kraljevine SHS z dne 21. 9. 1928, ki doloca ako se državljanka kraljevine omoži s tujim državljanom, izgubi državljanstvo, razen ce po predpisih zakonov moževe domovine ni pridobila njegovega državljanstva ali ce si je pridržala državljanstvo kraljevine z ženitno pogodbo ali ce take pogodbe ni, ako je podala ob sklenitvi zakona tako izjavo. Pravilno je stališce tožene stranke, da si AA ob sklenitvi zakonske zveze...

October 15, 2002

Sodba nº U 312/2001 of Upravni oddelek, October 15, 2002

Po 9. tocki 3. clena ZDen je torej upravicenost do denacionalizacije odvisna od trenutka podržavljenja stavbnega zemljišca, torej od casa posega v lastninsko pravico in ne od casa odvzema zemljišca iz posesti. Takšno stališce je zavzelo Ustavno sodišce Republike Slovenije v svoji odlocbi št. U-I-130/01-18 z dne 23. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 54/02). Iz že citirane odlocbe Ustavnega sodišca pa je razvidno, da je iz zgradbe dolocb 32. clena ZDen, ki se nanaša na denacionalizacijo stavbnih zem...

October 09, 2002

Sodba nº U 310/2002 of Upravni oddelek, October 09, 2002

Iz predloženih listin izhaja, da je tožnik pritožbo vložil dne 25.4.1997 in da tožena stranka o tožnikovi pritožbi ni odlocila v zakonskem roku in niti na nadaljnji tožnikov poziv, v katerem je zahteval izdajo odlocbe o pritožbi. Glede na navedeno je tožba zaradi molka organa upravicena. V primeru, da je tožba zaradi molka organa upravicena, ji sodišce na podlagi 1. odstavka 65. clena ZUS ugodi in pod pogoji iz 1. oz. 5. odstavka 61. clena ZUS samo odloci o stvari ali pa naloži pristojnemu or...

Sodba nº in sklep U 1947/2001 of Upravni oddelek, October 09, 2002

Pravilno je stališce, da so upravicenci do denacionalizacije bivši lastniki, ki jim je bilo stavbno zemljišce podržavljeno po ZNNZ, ne glede na to, kdaj jim je bilo odvzeto iz posesti.

Sodba nº U 1590/2001 of Upravni oddelek, October 09, 2002

Dejanja nelojalne konkurence lahko predstavlja tudi prodaja blaga z oznakami, ki utegnejo ustvariti zmedo na trgu, ceprav ne gre za znak, ki je zavarovan z blagovno znamko. To pa v obravnavanem primeru pomeni, da je treba ugotavljati, ce lahko ustvari zmedo glede izvora blaga, v tem primeru alkoholne pijace, celostna podoba izdelka, ki ga izdeluje tožeca stranka, pri cemer je treba upoštevati ne samo besedo CINARINO, ki je bila ob izdaji prvostopne odlocbe sicer zašcitena z dokoncno pravnomoc...

Sodba nº U 1414/2000 of Upravni oddelek, October 09, 2002

Pri presoji ali bo prišlo do zamenjave proizvodov pri povprecnem potrošniku, je treba upoštevati tudi poznanost znamke na trgu. Možnost zamenjave je tem vecja, cim vecja je poznanost starejše znamke. V slovenskem prostoru po oceni sodišca poznanosti znamke stranke z interesom ni mogoce zanikati in zato tudi ne izkljuciti možnost zamenjave znamk.

Sodba nº U 1593/2002 of Upravni oddelek, October 09, 2002

Po prvem odstavku 64. clena ZDen so morale fizicne osebe vložiti zahtevke za denacionalizacije do 7. 12. 1993. V zahtevku je bilo treba jasno navesti ime upravicenca, akt o podržavljenju in druge obvezne sestavine vloge (62. clen ZDen), pri cemer je bilo mogoce vlogo glede bistvenih sestavin (upravicenec, premoženje, vlagatelj) dopolnjevati do 7. 12. 1993, vlogi pa je bilo treba priložiti tudi predpisana dokazila.

Sodba nº U 311/2002 of Upravni oddelek, October 09, 2002

Tožena stranka o tožnikovi pritožbi ni odlocila v zakonskem roku in niti ne na nadaljnji tožnikov poziv vložen dne 14.9.2001 in 4.12.2001, v katerem je tožnik zahteval odlocitev o pritožbi v naslednjih osmih dneh. Glede na navedeno je tožba zaradi molka organa, ki je bila vložena dne 21.2.2002, upravicena. V obravnavanem primeru pogoji iz 1. odstavka 61. clena ZUS niso izpolnjeni, saj podatki spisa ne dajejo podlage za odlocitev, za odlocitev relevantnih dejstev pa, sodišce samo, na glavni ob...

Sodba nº U 1562/2001 of Upravni oddelek, October 09, 2002

V postopkih, v katerih se investitorjem dovoljujejo posegi v prostor oziroma v objekt, lahko po mnenju sodišca sosedje oziroma lastniki sosednjih nepremicnin varujejo le svoje pravice in pravne koristi, ne morejo pa uspešno uveljavljati golega dejanskega interesa. V postopkih izdaje upravnega dovoljenja, s katerim se dovoljuje poseg v prostor, prav tako sosedje oziroma lastniki sosednjih nepremicnin ne morejo z uspehom uveljavljati ugovorov, ki zadevajo varovanje javnega interesa, saj so sled...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners