Upravno Sodišče RS: Opinions issued on November 2002

November 28, 2002

Sodba nº U 428/2001 of Javne finance oddelek, November 28, 2002

Ni nujno, da je prometna vrednost obveznic, izdanih po dolocbah 3. in 4. clena ZIOOZP, enaka njihovi nominalni vrednosti. Zato jo je treba ob odmeri davka na dedišcine izrecno ugotavljati.

Sodba nº U 1724/2001 of Javne finance oddelek, November 28, 2002

Pooblašcenka tožnice je obvestila davcni organ, da zastopa tožnico in predložila pooblastilo za zastopanje šele po tem, ko je bila izdana prvostopna odlocba in tudi že odrejena njena vrocitev tožnici. To pa pomeni, da je bila vrocitev odlocbe pravilno odrejena in s tem tudi opravljena tožnici kot stranki, ki je takrat - ob izdaji odlocbe in ob njenem odpošiljanju - še nastopala v postopku samostojno, brez pooblašcenca.

Sodba nº U 1559/2000 of Upravni oddelek, November 28, 2002

Vrocilnica, ki jo podpišeta prejemnik in vrocevalec in na kateri prejemnik sam z besedami zapiše dan prejema (prvi odstavek 97. clena ZUP), je dokaz o vrocitvi pošiljke naslovniku. Na tožniku je torej, da dokaže, da pošiljke ni prejel. Tega pa z navedbo, da odlocbe ni prejel in zgolj zatrjevanjem, da podpis ni njegov, ob dejstvu, da je povratnica sicer povsem jasno izpolnjena in brez pripomb vrocevalca, ki jih je sicer le-ta dolžan navesti na vrocilnici, ce spis ni izrocen osebno naslovniku (...

Sodba nº U 1201/2002 of Javne finance oddelek, November 28, 2002

V obravnavanem primeru je tožnik opravljal promet novih uvoženih avtomobilov in v skladu z dolocbo 6. odstavka 16. clena ZPD v osnovo za davek od prometa proizvodov po presoji sodišca utemeljeno ni všteval kupcem zaracunanih odvisnih stroškov, ki po splošni dolocbi 15. clena ZPD sicer povecujejo davcno osnovo.

November 27, 2002

Sodba nº U 998/2001 of Upravni oddelek, November 27, 2002

Stranka, ki uveljavlja povrnitev vlaganj na podlagi 7. odstavka 25. clena ZDen, mora povecanje vrednosti kot posledico njenih vlaganj dokazati. Upravni organ tega dejstva ni dolžan ugotavljati po uradni dolžnosti.

Sodba nº in sklep U 106/2001 of Upravni oddelek, November 27, 2002

Dejstvo, da v oglasu o prodaji stanovanj ni naveden podatek, da je zemljiškoknjižni vložek, v katerem so stanovanja vknjižena, opremljen s plombo, sam po sebi glede na to, da se stanovanja prodajajo s pisno pogodbo, v kateri mora biti navedeno celotno zemljiškoknjižno stanje, še ne pomeni zavajajocega oglaševanja.

Sodba nº U 2031/2001 of Upravni oddelek, November 27, 2002

Ce je zemljišce prešlo v družbeno lastnino zaradi poplacila zapadlega davka, temelj za denacionalizacijo ni podan.

Sodba nº U 2051/2001 of Upravni oddelek, November 27, 2002

Tožena stranka je pravilno presodila, da vložena tožba po 100. clenu ZIL, ki temelji na dejanski podlagi slabovernosti prijavitelja oziroma njegovi neupravicenosti do prijavljenega znaka, ni predhodno vprašanje v postopku priznanja znamke. Vprašanje dobre vere prijavitelja in njegova upravicenost do prijavljenega znaka ni del dejanskega stanu na podlagi katerega tožena stranka izda odlocbo o prijavi znamke z uporabo materialnih dolocb ZIL.

Sodba nº U 2370/2000 of Upravni oddelek, November 27, 2002

Z odlocanjem o denacionalizaciji na podlagi nepravnomocne odlocbe o predhodnem vprašanju (državljanstvu osebe, ki ji je bilo premoženje podržavljeno), bi tej osebi lahko nastala nepopravljiva škoda, ki jo tožnica v tožbi izkazuje, in sicer nemožnost vrnitve premoženja v naravi, kar je njen interes, izražen v zahtevi o denacionalizaciji. Zato je treba postopek denacionalizacije prekiniti do pravnomocnosti odlocbe o državljanstvu tožnice, ki je vložila zahtevek po 12. clenu ZDen.

Sodba nº in sklep U 1619/2001 of Upravni oddelek, November 27, 2002

Glede na izrek njene odlocbe je tožena stranka odpravila nadomestno prvostopno odlocbo in zadevo vrnila prvostopnemu organu v dopolnitev postopka in ponovno odlocanje, ter zavrgla pritožbo tožece stranke zoper prvostopno odlocbo z dne 27. 11. 2000. Tak izrek pa ni razumljiv. Ce je tožena stranka nadomestno prvostopno odlocbo odpravila, in pritožbo sedaj tožece stranke zoper prvostopno odlocbo z dne 27. 11. 2000 zavrgla, je v veljavi prvostopna odlocba z dne 27. 11. 2000, in ni jasno, kako naj...

November 26, 2002

Sklep nº U 1731/98 of Upravni oddelek, November 26, 2002

Dolocbo 6. tocke 1. odstavka 34. clena ZUS je treba uporabiti tudi za odlocanje o predlogu za oprostitev placila sodnih taks.

November 25, 2002

Sodba nº U 801/2002 of Upravni oddelek, November 25, 2002

Prisilno delo, ki ni bilo odrejeno iz rasnih, politicnih, nacionalnih ali verskih razlogov, temvec iz drugih - k takšnemu delu pa je treba šteti tudi obvezno enoletno delo žensk v kmetijstvu in gospodinjstvu (t.i. Pflichtjahr) - ne more biti podlaga za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja - delovnega deportiranca.

Sodba nº U 964/2002 of Upravni oddelek, November 25, 2002

10. clen ZSPOZ veže višino odškodnine glede na vrsto nasilnega dejanja oziroma prisilnega ukrepa, zato je tožnik upravicen do odškodnine za cas, za katerega mu je priznan status žrtve vojnega nasilja - prisilni mobiliziranec. Cas do tožnikovega povratka v domovino (do 8. 11. 1945) se upošteva zgolj pri odmeri pravice do priznanja pokojninske dobe.

Sodba nº U 1374/2002 of Upravni oddelek, November 25, 2002

Tožnicin oce ni umrl oziroma ni bil ubit zaradi sodelovanje v NOB, niti ne v okolišcinah za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja, kar je bistveni element iz dejanskega stanja 8. odstavka 2. clena ZZVN, zato tožnici ni mogoce priznati statusa žrtve vojnega nasilja. Iz izpodbijane odlocbe in iz podatkov v upravnih spisih je razvidno, kateri so bili razlogi, da se je oce tožnice spornega dne z vozom peljal po relaciji, na kateri ga je doletela nesreca, saj je odšel po svoj voz v C, ta vožnja ...

Sklep nº U 2177/2002 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, November 25, 2002

Iz dolocb 1. odstavka 100. clena ZLV izhaja, da je pritožba na obcinski svet zoper odlocitev obcinske volilne komisije, v konkretnem primeru izpodbijano zacasno porocilo OVK Obcine A -B z dne 14. 11. 2002, procesna predpostavka za odlocanje Upravnega sodišca RS v upravnem sporu glede sodnega varstva volilne pravice v upravnem sporu. Ta v konkretnem primeru ob vložitvi obravnavane pritožbe pri Upravnem sodišcu RS, ni bila izpolnjena, saj že iz njene vsebine izhaja, da so jo pritožniki vložili ...

November 21, 2002

Sodba nº U 1332/2001 of Javne finance oddelek, November 21, 2002

Pogoj za vracilo DDV je racun, ki mora vsebovati vse podatke iz 34. clena ZDDV. Ker je na racunih, navedenih v zapisniku o inšpekcijskem pregledu, manjkala pravilna oznacba firme prejemnika oziroma izdajatelja racuna, racun ne vsebuje vseh podatkov, ki so predpisani v 34. clenu ZDDV ter zato niso izpolnjeni vsi pogoji za vracilo DDV. Zahtevani podatki morajo biti razvidni iz racuna kot tiste listine, ki v postopku vracanja DDV davcnemu zavezancu ni le priloga vloženi zahtevi, ampak je na prve...

Sodba nº U 878/2001 of Javne finance oddelek, November 21, 2002

Iz spornega dolgovnega seznama je razvidno, da pri nekaterih vrstah obveznosti (prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkih za zdravstveno zavarovanje, clanarini obrtni zbornici, davku od zaposlenih delavcev, prispevku za pomoc obrtnikom iz Posocja) izvršilnega naslova ne navaja. To pa pomeni, da seznam ni izdelan v skladu z zakonom ter da sklep o prisilni izterjavi nima (pravilnega) izvršilnega naslova kot enega svojih obveznih sestavnih delov (43. clen ZDavP).

Sodba nº U 97/2001 of Javne finance oddelek, November 21, 2002

Iz spornega dolgovnega seznama je razvidno, da pri nekaterih vrstah obveznosti (prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevku za porodniško varstvo) izvršilnega naslova ne navaja. To pa pomeni, da seznam ni izdelan v skladu z zakonom ter da sklep o prisilni izterjavi nima (pravilnega) izvršilnega naslova kot enega svojih obveznih sestavnih delov (43. clen ZDavP). Po presoji sodišca predstavlja v skladu z zakonom izdelan dolgovni seznam predpostavko za izdajo sklepa o prisilni...

Sodba nº U 241/2001 of Javne finance oddelek, November 21, 2002

Ker je tožena stranka v pritožbenem postopku dopolnjevala ugotovitveni postopek, ima tožeca stranka prav, ko trdi, da izpodbijana odlocba temelji na novih dejstvih in okolišcinah, s katerimi ni bila seznanjena, zato je bilo kršeno nacelo zaslišanja stranke v upravnem postopku in je izpodbijana odlocba iz tega razloga nezakonita.

November 20, 2002

Sodba nº in sklep U 1926/2001 of Upravni oddelek, November 20, 2002

Ker po teritorialnem principu predpisi Republike Slovenije veljajo le na obmocju Republike Slovenije, se dolocbe ZDen o vracanju v naravi po mnenju sodišca lahko nanašajo le na vracanje podržavljenega premoženja, ki je v sredstvih domacih pravnih oseb, ki se do uveljavitve ZDen še niso v celoti olastninile, to pa so po prej veljavnem Zakonu o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90), le pravne osebe, ki imajo sedež na obmocju Republike Slovenije.

Sklep nº U 486/2001 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, November 20, 2002

Tožnik je vložil tožbo na znižanje preživnine pri krajevno pristojnem Okrajnem sodišcu v B na podlagi obvestila tožene stranke (Okrajnega sodišca v A) z dne 6. 11. 2000. Ker je na podlagi tožbe, vložene dne 18. 1. 2001, stekel pred pristojnim sodišcem sodni postopek, je po navedenem ocitno, da z ravnanjem tožene stranke, ki ga tožnik v tožbi uveljavlja kot kršitev njegove pravice dostopa do sodišca, v to pravico ni bilo poseženo, saj je ob vložitvi tukaj obravnavane tožbe, to je dne 22. 2. 20...

Sodba nº U 789/2001 of Upravni oddelek, November 20, 2002

Ni pravilno stališce, po katerem je slovecnost dolocene priznane znamke (1. odstavek 22. clena ZIL) isto kot splošno znano dejstvo v smislu ZUP.

Sodba nº U 1710/2001 of Upravni oddelek, November 20, 2002

Ni mogoce samostojno, loceno od denacionalizacijskega postopka, dolociti funkcionalno zemljišce na zemljišcih, ki so predmet denacionalizacije v upravnem postopku.

November 14, 2002

Sodba nº U 459/2001 of Javne finance oddelek, November 14, 2002

Vrocitev sklepa o prisilni izterjavi dolga tožniku je bila pravilno opravljena, saj je bil sklep vrocen tožnikovemu odraslemu clanu gospodinjstva (tožnikovi soprogi). Po presoji sodišca v zadevi ni odlocilno formalno potrdilo tožnikovega prebivališca, ki ga je tožnik priložil šele k tožbi, ampak skupno gospodinjstvo ter nesporno dejstvo, da je sklep sprejela tožnikova soproga.

Sodba nº U 794/2001 of Javne finance oddelek, November 14, 2002

Tožena stranka je v pritožbenem postopku dopolnjevala postopek ter tožnika pozvala k predložitvi dokaza o opravljanju dejavnosti, vendar pa tožniku po predložitvi odlocbe Obcine A, Sekretariata za družbeni razvoj z dne 7. 12. 1993 ni bila dana možnost, da se izjavi o dejstvih in okolišcinah, ki so pomembne za odlocbo, s tem pa je tožena stranka bistveno kršila dolocbe postopka in je izpodbijana odlocba že iz tega razloga nezakonita. Sklep tožene stranke o tem, da je pritožba tožnika neutemelj...

Sodba nº U 203/2001 of Javne finance oddelek, November 14, 2002

Tožnikova vloga za odpis davcnega dolga je bila po tem, ko je tožnik priložil dokazila o svojih dohodkih in premoženjskem stanju za sebe in za svoje družinske clane, pravilno presojana po dolocbi 89. clena ZDavP. Tožniku je bilo delno ugodeno, v preostalem znesku dolga pa mu je bilo odobreno obrocno placilo. Pred odlocitvijo o vlogi za odpis se je preracunalo dohodke v tožnikovi družini, kot da jo sestavljata dva družinska clana oziroma trije družinski clani in v obeh primerih dohodki presega...

Sodba nº in sklep U 1193/2001 of Javne finance oddelek, November 14, 2002

Ce tožnik meni, da so se premoženjske razmere njegove družine v casu od odlocitve prvostopnega davcnega organa tako poslabšale, da bi placilo spornega dolga ogrozilo preživljanje njegove družine, kot bi iz tožbenih navedb izhajalo, potem lahko vloži pri davcnem organu novo vlogo za odpis dolga, saj zakon casovno ne omejuje vlaganja takih prošenj.

November 11, 2002

Sodba nº U 1803/2001 of Javne finance oddelek, November 11, 2002

Tožniku (kot uvozniku motornih vozil) je ob uvozu moral biti obracunan DDV od osnove, ki DMV ni vkljucevala. Pri nadaljnji prodaji (uvoženih) motornih vozil pa je tožnik bil dolžan obracunati DDV kot trgovec po davcni stopnji iz 21. clena ZDDV. Ker gre za obracun DDV, ki se nanaša na promet blaga (iz 1. tc. 3. clena ZDDV) ter ne na uvoz (iz 2. tc. 3. clena ZDDV), pri obracunu tega DDV tožnik ne nastopa vec kot uvoznik (na katerega se nanašajo dolocbe ZDMV), pac pa kot trgovec, zato zanj ZDMV ...

November 08, 2002

Sodba nº U 1486/2000 of Javne finance oddelek, November 08, 2002

Po dolocbi 54. clena ZGD mora gospodarska družba voditi poslovne knjige na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin, katerih vrsto, vsebino, nadzor in gibanje urejajo Slovenski racunovodski standardi (SRS). Zato se zavezanec pri uveljavljanju stroškov ne more sklicevati na to, da ZDDPO pojma verodostojna knjigovodska listina v 11. oziroma 12. clenu ne uporablja.

Sodba nº U 435/2001 of Javne finance oddelek, November 08, 2002

Tožnik do vracila spornega DDV preko odbitka vstopnega DDV ni upravicen, ce je, kot zatrjuje sam, šlo za prenos sredstev kot dela podjetja v smislu 7. clena ZDDV, pri katerem se po tej zakonski dolocbi DDV ne obracuna in placa. Pravno podlago za zavrnitev priznanja ob prenosu sredstev placanega DDV kot vstopnega DDV pa predstavlja dolocba devetega odstavka 40. clena ZDDV. Ce je namrec ob prenosu sredstev kot dela podjetja na drugega davcnega zavezanca DDV obracunan in placan, je obracunan in ...

Sklep nº U 1085/2002 of Upravni oddelek, November 08, 2002

Tožena stranka je po pozivu sodišca, da odgovori na tožbo in dostavi upravne spise sodišcu dne 1.10.2002 poslala odgovor na tožbo, v katerem je odgovorila, da so tožbene navedbe utemeljene, zato je na podlagi 273. clena ZUP izdala novo odlocbo z dne 16.9.2002, s katero je izpodbijano odlocbo odpravila. Ker tožnik v dolocenem roku ni navedel, da tožbo razširja na novo izdani akt, je sodišce na podlagi tretjega odstavka 37. clena ZUS postopek ustavilo.

Sklep nº U 885/2001 of Upravni oddelek, November 08, 2002

Tožnik vlaga tožbo kot izpodbojno. Ker pa vsebinsko izpodbija odlocbo tožene stranke v delu, v katerem le-ta ni odlocila o njegovem zahtevku, tako tožbeni predlog, naj sodišce odpravi odlocbo v tem delu, ni mogoc ter njegove tožbe kot izpodbojne ni mogoce obravnavati. Tožba je po vsebini tožba zaradi molka organa. Za tožbo zaradi molka organa pa bi tožnik moral izkazati kot procesno predpostavko, da je (pred vložitvijo tožbe) pri pristojnem organu najprej zahteval, naj o neodlocenem zahtevku ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners