Upravno Sodišče RS: Opinions issued on December 2002

December 19, 2002

Sodba nº U 1913/2000 of Javne finance oddelek, December 19, 2002

Ce inšpektor ne ugotovi formalne pomanjkljivosti vodenja poslovnih knjig, je dolocitev davcne osnove s cenitvijo dopustna pod pogojem, da davcni organ dokaže vsebinsko pomanjkljivost v knjigovodstvu.

December 17, 2002

Sodba nº U 135/2002 of Upravni oddelek, December 17, 2002

Ker je bilo v upravnem postopku odloceno na podlagi razlage 9. tocke 3. clena ter 4., 31. in 32. clena ZDen, ki je nasprotna stališcem Ustavnega sodišca RS, zavzetim v odlocbi št. U-I-130/01-18 z dne 23. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 54/02), gre za nepravilno uporabo materialnega prava, zaradi katere je bilo treba odlocbo odpraviti na podlagi 4. tocke 1. odstavka 60. clena ZUS.

Sodba nº U 1698/2002 of Upravni oddelek, December 17, 2002

Oseba, ki ima kmetijsko zemljišce, o katerem se odloca v postopku denacionalizacije, v zakupu, ima položaj stranke v postopku le, ce in kolikor izkaže pravni interes.

Sodba nº in sklep U 1660/99 of Upravni oddelek, December 17, 2002

Ker je po mnenju sodišca treba v denacionalizacijskem postopku po ZDen, ce so seveda izpolnjeni tudi drugi predpisani pogoji, vrniti prejšnjemu lastniku celotno podržavljeno premoženje v revalorizirani vrednosti neto aktive celotnega podjetja ob podržavljenju, ne glede na to, ce se je del te neto aktive ob podržavljenju nahajal v Republiki Hrvaški, razen ce bi imel upravicenec pravico dobiti odškodnino za ta del podjetja od druge države - Republike Hrvaške oz. bi lahko uveljavljal vracilo teg...

December 12, 2002

Sodba nº U 592/2001 of Upravni oddelek, December 12, 2002

Zgolj dejstvo, da je bilo tožniku v nabornem postopku receno, da ga bo pregledal še drugi zdravnik, še ne pomeni razloga, zaradi katerega bi bilo treba izpodbijano odlocbo oceniti kot nezakonito.

Sodba nº U 1304/2001 of Javne finance oddelek, December 12, 2002

Ugotovitveno odlocbo Ustavnega sodišca je v posamicnih primerih presoje upravicenosti olajšave po dolocbi 4.alinee 1.odstavka 11.clena ZDoh upoštevati z (vsebinsko) ustavno skladno interpretacijo veljavnega zakonskega besedila tako, da je olajšavo priznati, kolikor starša glede na dohodke nista sposobna izpolnjevati svojih preživninskih obveznosti.

December 11, 2002

Sodba nº in sklep U 1994/2002 of Upravni oddelek, December 11, 2002

Tožeca stranka v tožbi ne izpodbija podatka, ki ga je podala v upravnem postopku, da je prišla v Republiko Slovenijo 24. 4. 1992. Ob takšnem podatku, ki ga tožeca stranka tudi sedaj v tožbi ne izpodbija, je pravilno stališce tožene stranke, da tožeca stranka ne izpolnjuje pogoja dejanskega neprekinjenega bivanja v Republiki Sloveniji od vkljucno 25. 6. 1991 dalje in da tako ne izpolnjuje pogoja iz 1. clena ZUSDDD.

December 10, 2002

Sodba nº U 79/2000 of Upravni oddelek, December 10, 2002

Iz ugotovljenih dejstev po presoji sodišca nedvomno izhaja, da je bila tožeca stranka organizator navedene nagradne igre ter da pri tem sodelovanju ni šlo zgolj za nudenje oglasnega prostora s strani tožece stranke. Na drugacni zakljucek tudi ne vplivajo tožbeni ugovori, da je bilo v propagandnih sporocilih navedeno, da avto podarja družba AAA, saj je v zadevi bistveno, kdo je bil organizator igre. Pri ugotavljanju navedenega vprašanja je namrec potrebno upoštevati vse okolišcine primera, to ...

December 09, 2002

Sodba nº U 1911/2002 of Upravni oddelek, December 09, 2002

Niti iz dolocb ZSPOZ niti iz dolocb ZZVN ne izhaja, da gre upravicencem odškodnina tudi za cas od prenehanja druge svetovne vojne (15. 5. 1945 - prvi odstavek 2. clena ZZVN) do vrnitve v domovino. Ta cas se upošteva samo pri odlocanju o nekaterih drugih pravicah, ki jih ureja ZZVN (13. oziroma 16. clen).

Sodba nº U 2007/2002 of Upravni oddelek, December 09, 2002

6. clena ZZVN ni mogoce razlagati tako, kot da ima njegova dolocba kaznovalni namen. Priznanje statusa žrtve vojnega nasilja izkljucuje samo za cas po vstopu prosilca v cetniško gibanje, ne pa tudi za obdobje izgnanstva pred vstopom.

December 05, 2002

Sklep nº U 1869/2002 of Upravni oddelek, December 05, 2002

Kadar gre za davcne obveznosti, se javna korist predpostavlja in je zato vsakršna odložitev izvršitve naloženega lahko že tudi v nasprotju z javno koristjo.

Sodba nº U 776/2001 of Javne finance oddelek, December 05, 2002

Ni mogoce pritrditi stališcu tožene stranke, da se dolocba 4. tocke 1. odstavka 9. clena ZDoh nanaša le na prostovoljna zavarovanja, uvedena z ZPIZ. Po tej dolocbi je relevanten le namen zavarovanja, ne pa organizacija, ki ga izvaja.

Sodba nº U 903/2001 of Javne finance oddelek, December 05, 2002

Davcno olajšavo iz 13. tocke 1. odstavka 9. clena ZDoh je mogoce priznati samo za nakup delnic (oz. drugih vrednostih papirjev iz 13. tocke) na primarnem trgu vrednostnih papirjev, torej pri prvi prodaji delnic na podlagi izdajateljeve ponudbe ob izdaji delnic. Ni pa nujno, da so delnice izdane v letu, za katero se uveljavlja olajšava.

Sklep nº U 1372/2000 of Upravni oddelek, December 05, 2002

Umik tožbe, podan po odlocitvi sodišca (32. clen ZUS), se obravnava smiselno enako kot prepozno vložena tožba.

December 04, 2002

Sodba nº U 454/2002 of Upravni oddelek, December 04, 2002

Ce zahtevek za denacionalizacijo dolocene nepremicnine v sicer pravocasno vloženi zahtevi za denacionalizacijo ni bil postavljen do izteka roka iz 64. clena ZDen, tega ni mogoce sanirati z dopolnjevanjem zahteve na podlagi 68. clena ZUP.

Sodba nº U 1730/2001 of Upravni oddelek, December 04, 2002

Dejstva, da v programu lastninskega preoblikovanja podjetja ni bila upoštevana pravocasno vložena zahteva za izdajo zacasne odredbe, ni mogoce sanirati z zahtevo po 46. clenu ZUstS, oprto na odlocbo Ustavnega sodišca, št. U-I-22/95 z dne 14. 3. 1996, saj upravicencem škoda ni nastala na podlagi odpravljenega dela 9. clena Uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih nacinov lastninskega preoblikovanja podjetij.

Sodba nº in sklep U 340/2001 of Upravni oddelek, December 04, 2002

To, da je stranka v denacionalizacijskem postopku predložila listino o podržavljenju, samo po sebi še ne pomeni, da je vložila zahtevek za vrnitev v njej obravnavanega premoženja. Listina o podržavljenju še ne nadomesti zahtevka za denacionalizacijo.

Sklep nº U 412/2001 of Upravni oddelek, December 04, 2002

Ce oseba, ki je vložila tožbo v imenu druge osebe, pa pooblastilnega razmerja z njo ne izkaže, šteje tožba za tožbo vlagatelja in ne za tožbo v njej navedene tožece stranke.

Sodba nº U 2335/2000 of Upravni oddelek, December 04, 2002

Po 1. odstavku 97. clena ZVojI zdravniška komisija ugotavlja potrebnost tehnicnega pripomocka in ne upravicenosti do doplacila. Slednje je pravno vprašanje, o katerem odloca upravni organ.

Sodba nº U 2052/2001 of Upravni oddelek, December 04, 2002

Zavrnili razlog za (ne)priznanje znamke po 1. tocki 1. odstavka 19. clena ZIL, to je nasprotovanje zakonu ali morali, se nanaša na znak, za katerega se zahteva zavarovanje, in ne na prijavitelja.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners