Upravno Sodišče RS: Opinions issued on February 2002

February 28, 2002

Sodba nº U 941/2000 of Javne finance oddelek, February 28, 2002

Dolocili 62. in 154. clena CZ dajeta carinskim organom pooblastilo, da naknadno, to je po prepustitvi blaga deklarantu, preverijo carinske deklaracije in, ce je potrebno, naknadno obracunajo carinski dolg. Zato tožeca stranka z ugovorom, da je carinski delavec pri vseh 27 uvozih pregledal predmetno blago in ga kot pravilno uvršcenega v carinsko tarifo sprostil v prost promet, ne more uspeti.

February 27, 2002

Sodba nº U 790/2001 of Upravni oddelek, February 27, 2002

Zakljucek tožene stranke, da tožnica oziroma njena pravna prednica po podržavljenju s strani nemških oblasti (med vojno) ni nikoli po tem postala ponovno lastnica predmetnih nepremicnin, je po presoji sodišca posledica nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja. Res sicer je, da iz predloženih zemljiškoknjižnih izpiskov ne izhaja, da bi tožnica oziroma njena pravna prednica postala zemljiškoknjižna lastnica predmetnih nepremicnin, kar pa po presoji sodišca ne more biti razlog za navedeno in pr...

Sodba nº U 1393/2000 of Upravni oddelek, February 27, 2002

Dolocba 49. clena ZSZ opredeljuje, kdaj doloceno zemljišce (pozidano zemljišce izven ureditvenega obmocja naselja) pridobi status zazidanega zemljišca, in sicer to veže na pravnomocnost odlocbe o parcelaciji. Z izrazom "odlocba o parcelaciji", ki ga sicer ob uveljavitvi ZSZ veljavni zakon o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 14/74 in 42/86; v nadaljevanju ZZkat) ni uporabljal, treba razumeti odlocbo, katero po parcelaciji o novonastalih parcelah izda geodetski organ, torej odlocbo po 2...

Sodba nº U 1438/2000 of Upravni oddelek, February 27, 2002

Po dolocbah 9 a. clena ZDen je pravna oseba denacionalizacijska upravicenka, ce obstoja pravna kontinuiteta s pravno osebo, kateri je bilo premoženje podržavljeno. V obravnavani zadevi sta bili zemljišci, ki sta predmet postopka nacionalizirani društvu "AAA družbi", s sedežem v A, D 18. Navedeno društvo je bilo kot pravna oseba po podatkih Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, ki je pristojno za vodenje registra društev, z odlocbo z dne 14. 3. 1976 iz registra društev crtano. Z ...

Sodba nº U 1560/2000 of Upravni oddelek, February 27, 2002

Sodišce se strinja s stališcem tožene stranke, da je bila Zbornica za trgovino, obrt in industrijo s podržavljenjem premoženja ukinjena, in da ni pravne kontinuitete med njo in sedanjo Gospodarsko zbornico Slovenije.

February 21, 2002

Sodba nº U 1854/99 of Javne finance oddelek, February 21, 2002

Za dosego pogojne davcne oprostitve po dolocbah ZPD morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, ki jih dolocata 6. in 7. clen ZPD. Oprostitev je pogojna, ker se doseže z izpolnitvijo vseh predpisanih formalnih pogojev. Ti pogoji morajo biti izpolnjeni pravocasno, pred prevzemom proizvodov, vendar najkasneje do dneva izdaje racuna (3. tocka 1. odstavka 7. clena ZPD), zato njihova naknadna izpolnitev ni možna.

Sodba nº U 1888/2000 of Javne finance oddelek, February 21, 2002

Tožeca stranka je v inšpiciranem obdobju mesecno izplacevala nadure, potne stroške ter regres za prehrano za opravljene nadure in delo na domu v obliki prehrambenih bonov, pri tem pa od izplacil nadur (v obliki vrednostih bonov) ni obracunavala in placevala predpisanih dajatev in je bil prvi pravilen obracun in placilo dajatev opravljeno šele za marcevsko placo ob izplacilu 17. 4. 1998, na podlagi sklepa prvostopnega organa. Iz zapisnika tudi izhaja ugotovitev, da je tožeca stranka v inšpicir...

Sodba nº U 664/2007 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, February 21, 2002

Pri vprašanju, ali naj se sodba pokaže prosilki, so nedvomno prizadeti interesi oseb, na katere se sodba nanaša. Te osebe je upravni organ dolžan obvestiti o postopku in njihovi pravici, da se ga udeležijo. Tožena stranka bi zato morala poskrbeti za to, da bi bile v postopku udeležene tudi tožene stranke v pravdnem postopku, pooblaščenci strank in sodnica, ki je sodila v zadevi. Iz navedenega razloga bi bilo potrebno dati zgoraj navedenim osebam možnost, da se pred izdajo odločbe izjasnijo o ...

February 20, 2002

Sodba nº U 13/2001 of Upravni oddelek, February 20, 2002

Tožeca stranka je predlagala obnovo pravnomocno koncanega denacionalizacijskega postopka glede na sklenitev pogodbe o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Po njenem mnenju je sklenitev pogodbe novo dejstvo v smislu 1. tocke 260. clena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00). Po presoji sodišca je tožena stranka pravilno potrdila odlocitev prvostopnega organa, ki je predlog za obnovo postopka zavrgel, ker je naved...

Sodba nº U 1026/2000 of Upravni oddelek, February 20, 2002

V primerih, ko je bilo premoženje prejšnjim lastnikom razlašceno na podlagi 28. clena Zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: slovenski zakon), ki je naveden v 2. tocki 3. clena ZDen, je možno njegovo vracilo po dolocbah ZDen v primerih, ce lastnikom zemljišc kot kolonistom ni bilo dano drugo ustrezno zemljišce v drugem kraju, po presoji sodišca pa tudi tedaj, ce so se prejšnji lastniki - kolonisti vrnili z dodeljenega posestva na svoje staro po...

February 07, 2002

Sodba nº U 1267/2000 of Javne finance oddelek, February 07, 2002

Z vidika obdavcitve prejemkov dolocbe delovnopravne in korporacijske zakonodaje, ki priznavajo pravico do udeležbe na dobicku ter dolocajo pogoje in višino izplacil iz dobicka ter dopušcajo delitev dobicka (tudi) po kriteriju clanstva v organih družbe, za presojo davcne opredelitve prejemka iz dobicka niso pomembne, pac pa so dolocbe davcne zakonodaje tiste, na katere se je pri odlocanju treba opreti. Za odlocitev v zadevi je bistveno, kakšne vrste prejemek predstavlja izplacilo z vidika njeg...

Sodba nº U 1033/99 of Javne finance oddelek, February 07, 2002

V prehodni dolocbi 182. clena novega CZ je doloceno, da se upravni postopki, ki so bili zaceti pred 1. 1. 1996, dokoncajo po predpisih, ki so veljali pred 1. 1. 1996. Ker se carinski postopek zacne na podlagi vložene carinske deklaracije, ta pa je bila vložena 26. 3. 1993, kar izhaja iz podatkov v predloženih upravnih spisih in niti ni sporno, dolocb novega CZ o naknadnem obracunu carine, ki se nanaša na blago oziroma carinjenje po navedeni UCD, ni bilo mogoce uporabiti. Drugace kot tožena st...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners