Upravno Sodišče RS: Opinions issued on March 2002

March 27, 2002

Sodba nº in sklep U 251/2001 of Upravni oddelek, March 27, 2002

Za premoženje podjetja, katerega vrednost je bila ugotovljena že v casu podržavljenja (z akti o podržavljenju ali z zapisniki, sestavljenimi ob podržavljenju), ZDen ne predvideva ponovnega vrednotenja. Tisti, ki zatrjuje, da tako ugotovljene denarne vrednosti podržavljenega premoženja ne ustrezajo realnim vrednostim, mora to dokazati, tako da za vsako stvar predloži verodostojno listino, to pa je uradni cenik za istovrstno stvar, faktura, bilanca stanja in podobne verodostojne listine iz obdo...

March 21, 2002

Sodba nº U 745/2001 of Javne finance oddelek, March 21, 2002

Tožeca stranka s tem, ko ustvarja, pripravlja, oddaja in razširja svoje programe, opravlja storitve za tiste uporabnike radijskega in TV sprejemnika, ki imajo sedež ali prebivališce na obmocju Republike Slovenije, ki jim je omogoceno sprejemati vsaj en njen program (narocniki). Ker ZPD nima dolocbe, po kateri prometnega davka od RTV storitev, za katere se placuje narocnina ni potrebno placevati, po presoji sodišca velja tudi za RTV Slovenija obveznost placevanja davka od storitev.

Sklep nº U 2016/2000 of Upravni oddelek, March 21, 2002

Tožniki kot posamezniki, ceprav clani obcinskega sveta, niso pristojni za odlocanje o imenovanju direktorja javnega podjetja, pac pa je to obcinski svet kot organ obcine, in torej prizadetosti v svojih pravicah oziroma pravnih koristih, ki jo zatrjujejo, ne izkazujejo. Zato je moralo sodišce njihovo tožbo, ker izpodbijani akt ocitno ne posega v pravice oziroma na zakon oprte koristi tožnikov, na podlagi 4. tocke 1. odstavka 34. clena ZUS zavreci.

March 20, 2002

Sodba nº U 1049/2001 of Javne finance oddelek, March 20, 2002

Pravilnik o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega porocila za samostojnega podjetnika posameznika (Uradni list RS, št. 5/95) med ostalim doloca tudi na podlagi katerih verodostojnih knjigovodskih listin je samo mogoce knjižiti nabavno vrednost osnovnega sredstva in obracunati amortizacijo. In ker med temi listinami ni cenitve, hkrati pa je nesporno, da tožnica v zvezi z zatrjevano dograditvijo poslovnih prostorov ni predložila verodostojnih listin, ki bi izkazovale njene izdatke, je...

March 11, 2002

Sodba nº U 1731/2001 of Upravni oddelek, March 11, 2002

Iz dolocbe 8. odstavka 2. clena ZZVN izhaja, da zakon v posamicnih primerih za upravicenca do priznanja statusa žrtve uporablja besedo "otrok", v drugih primerih pa besedo "oseba". Iz tega po presoji sodišca nedvomno izhaja, da se želi v ZZVN lociti med upravicencem otrokom in upravicencem osebo, kar izhaja tudi iz tega, da se v dolocenih primerih status žrtve vojnega nasilja lahko prizna vsakomur, ki za to izpolnjuje predpisane pogoje, takrat je uporabljen termin oseba, v dolocenih primerih ...

March 07, 2002

Sodba nº U 1917/2000 of Javne finance oddelek, March 07, 2002

Ce so poslovne knjige ali evidence, ki jih je davcni zavezanec dolžan voditi, vsebinsko napacne ali kažejo takšne pomanjkljivosti, ki opravicujejo sum glede njihove vsebinske pravilnosti, mora po 3. alinei tretjega odstavka 45. clena ZDoh (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94), ki ga je prvostopni davcni organ glede na cas odlocanja moral uporabiti, davcni organ davcno osnovo obligatorno ugotoviti z oceno. Dokazno breme glede dokazovanja, da knjigovodsko izkazani izvidi ne ustrezajo resnicnosti, n...

March 05, 2002

Sodba nº U 459/2000 of Upravni oddelek, March 05, 2002

ZDen daje upravicenja le družbenikom kapitalskih družb, to pa so osebe, ki so bile kot lastniki poslovnega deleža vpisane v register gospodarskih družb. Pri tem pa ni pomembno ali so bili družbeniki v odnosu do premoženja družbe le fiduciarji, saj so tudi v primeru fiducije postali stvarnopravni lastniki tega premoženja. Medsebojna razmerja iz fiduciarnega posla med fiduciantom in fiduciarjem pa ne vplivajo na ugotavljanje upravicenca po dolocbah ZDen.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners