Upravno Sodišče RS: Opinions issued on April 2002

April 24, 2002

Sodba nº U 2217/2000 of Javne finance oddelek, April 24, 2002

Tožnica je v letu 1996 s placilom zadnjih dveh obrokov zakupnine prejela avtomobil kot izplacilo v naravi, kar predstavlja osnovo za davek od osebnih prejemkov kot posamezne vrste dohodka, ki nato tvori osnovo za odmero dohodnine. Res je sicer, da tožnica vozila ni prejela v celoti brezplacno, vendar je zanj placala le dva zadnja obroka iz zakupne pogodbe, kar pa ne predstavlja celotne tržne vrednosti avtomobila.

Sodba nº U 1012/2000 of Javne finance oddelek, April 24, 2002

Po dolocbi 11. tocke 3. clena CZ (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95), veljavni v casu upravnega odlocanja, kot jo s pomocjo ustrezne (logicne) interpretacije razlaga sodišce, bi tožnik v zadevi ne bil pasivno legitimiran le v primeru, ce bi v carinskem postopku nastopal kot direktni zastopnik prejemnika blaga. Carinska deklaracija je zahtevek stranke - carinskega deklaranta za zacetek carinskega postopka, na zahtevek stranke pa je carinski organ pri svojem odlocanju v celoti vezan. Po drugem ...

Sodba nº U 2261/2000 of Javne finance oddelek, April 24, 2002

Glede na razlago izraza "carinski deklarant" v 11. tocki 3. clena CZ (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95), veljavni v casu upravnega odlocanja, bi po presoji sodišca tožnik ne bil v zadevi pasivno legitimiran le v primeru, ce bi v carinskem postopku nastopal kot direktni zastopnik prejemnika blaga.

Sodba nº U 2173/2000 of Upravni oddelek, April 24, 2002

Tožnica nima prav, ko meni, da kot zašcitene kmetije ni mogoce dolociti kmetije, ki je vrnjena v postopku denacionalizacije prejšnjima lastnikoma, ki sta bila v casu življenja zakonca, ce izpolnjuje tudi druge pogoje iz 2. clena ZDKG, saj je Zakon o denacionalizaciji z novelo ZDen-B dolocil, da se glede novega zapušcinskega postopka uporabljajo dolocbe Zakona o dedovanju ter dolocbe ZDKG.

Sodba nº U 527/2000 of Upravni oddelek, April 24, 2002

Znak "TEST IT" je premalo razlikovalen in ni primeren za razlikovanje blaga v gospodarskem prometu. Blagovna znamka je vedno vezana na tocno dolocene proizvode. Sam znak daje vtis reklamnega slogana in je prevec splošen, da bi bil primeren za razlikovanje. Prijavljen je namrec v besedi z obicajnimi crkami, sama vsebina znaka pa je pogosta kombinacija reklamnih sporocil, ter ga potrošnik ne bo povezal s tobacnimi proizvodi, za katere se prijavlja, ampak s kakršnokoli reklamno akcijo. Tožena st...

Sodba nº U 1733/2000 of Upravni oddelek, April 24, 2002

Razlaga dolocbe 2.odstavka 18. clena ZUS v smeri, da ima državni pravobranilec lahko vlogo tožnika v upravnem sporu le v primerih, ko ni bil udeležen v upravnem postopku kot zastopnik države ali njenega organa (v obravnavani zadevi pa je sodeloval) nima opore v gramatikalni in tudi ne v teleološki razlagi te dolocbe, pa tudi ne v nadaljnjih dolocbah 1. in 2. odstavka 19. clena ZUS. Zakon o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97, v nadaljevanju: ZDPra) doloca vlogo pravobranilstva...

Sodba nº in sklep U 264/99 of Upravni oddelek, April 24, 2002

Ker se po ZPVAS vracajo premoženjske pravice, ki so jih posamezni clani imeli na premoženju bivše agrarne skupnosti, ne pa premoženje bivše agrarne skupnosti, in ker so upravicenci do vracila clani nekdanje agrarne skupnosti kot nosilci nekdanjih premoženjskih pravic, ce so sami ali njihovi pravni nasledniki clani ponovno vzpostavljene agrarne skupnosti, ne pa ponovno vzpostavljena agrarna skupnost, ki ni pravna oseba, je za odlocanje po ZPVAS pomembno, ali so zahtevo za vrnitev premoženjskih...

Sodba nº in sklep U 1291/2001 of Upravni oddelek, April 24, 2002

ZDen vracanja naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov v naravi ne izkljucuje, to obliko denacionalizacije preprecujejo le ovire, predpisane v dolocbah ZDen. Po mnenju sodišca gozdovi kot genus, kot vrsta nepremicnin, niso imeli statusa dobrine v splošni rabi v prejšnji družbeni ureditvi in niso naravno javno dobro po novi zakonodaji. Tudi v prejšnjem dvolastninskem sistemu s prevladujoco družbeno lastnino so bili gozdovi tudi v zasebni lasti. Vsak lastninski upravicenec je moral dopusti...

Sodba nº in sklep U 374/2001 of Upravni oddelek, April 24, 2002

Sodišce ugotavlja, da je tožena stranka v skladu s pravilom, da odloca po predpisih, ki veljajo v casu odlocanja, sprejela pravilno odlocitev. Po tedaj veljavnem 78. clenu ZDen se je dedovanje uvedlo s pravnomocnostjo odlocbe o denacionalizaciji, kar je pomenilo, da so dedovali tisti dedici denacionalizacijskega upravicenca, ki so bili v tem trenutku živi. Po izdaji odlocbe tožene stranke pa je Ustavno sodišce Republike Slovenije z odlocbo, št. U-I-138/99-41 z dne 18. 1. 2001 (Uradni list RS,...

April 18, 2002

Sodba nº U 1496/2000 of Javne finance oddelek, April 18, 2002

Organ opravi preizkus, ali so izpolnjeni procesni pogoji za odlocanje o obnovi postopka(dovoljenosti in pravocasnosti) ter preizkus ali bi dejstva in dokazi, ki se navajajo v predlogu za obnovo, lahko pripeljali do drugacne odlocitve v obnovljenem postopku (267. clen ZUP). To v obravnavanem primeru, ko je organ prve stopnje svojo odlocitev oprl na 1. tocko 260. clena ZUP pomeni presojo, ali bi lahko okolišcine ugotovljene v inšpekcijskem postopku pripeljale do drugacne odmere davka iz dejavno...

Sodba nº U 1300/2000 of Javne finance oddelek, April 18, 2002

Davcni zavezanec je tisti, ki mora utemeljiti odhodke, ki jih je vkljucil in uveljavljal v davcni napovedi. Te povezanosti oziroma pogojenosti izdatkov za doseganje (konkretnih) prihodkov, pa tožnik zgolj s pavšalnim navedbami o potrebnosti izdatkov (za kravato, športna oblacila in karte za tenis) zaradi delovanja velikega števila odvetnikov (okrog 1000) na relativno majhnem prostoru, ni dokazal. Stroškov po predloženih racunih, izstavljenih za gostinske usluge za dva meseca skupaj, ker so br...

Sodba nº U 2091/2000 of Javne finance oddelek, April 18, 2002

ZPD je dolocal dolžnost placila prometnega davka od opravljenega prometa proizvodov oziroma storitev. Zato mora prodajalec oziroma tisti, ki opravlja storitve, v primeru, da želi uveljavljati oprostitev placila kot izjemo od navedenega pravila, v celoti izpolniti vse pogoje, dolocene z zakonom. Ce tega ne stori, je promet podvržen obracunu prometnega davka.

Sodba nº U 1578/99 of Javne finance oddelek, April 18, 2002

Tožnica v postopku odmere davka od dohodkov iz premoženja za leto 1994 ne more zahtevati, da ji davcni organ odmeri še davek od dohodkov od premoženja za cas od junija 1992 do junija 1994 na podlagi njene napovedi za dne 1. 7. 1994, saj je bil za navedeno obdobje davek odmerjen že njenemu možu, zato davka od dohodkov iz premoženja kljub vloženi napovedi ni mogoce odmeriti še tožnici.

Sodba nº U 975/2001 of Javne finance oddelek, April 18, 2002

Dolocbe 34. in 1. odstavka 40. clena ZDDV je potrebno v vsakem primeru v celoti upoštevati in navesti dovolj podroben opis vrste opravljene storitve in njeno kolicino, da se izkljuci kakršenkoli dvom o tem, kakšna storitev je bila opravljena in v kakšni kolicini. Opis storitev na racunih le z navedbo "stroški nadzora", kot je v obravnavanem primeru, ni dovolj dolocen, kolicine opravljenih storitev pa racuni sploh ne vsebujejo, saj samo navedba vrednosti storitev glede na zakonske dolocbe ne z...

Sodba nº U 833/2001 of Javne finance oddelek, April 18, 2002

Podatek o vrsti in kolicini prodanega blaga je po 5. tocki 34. clena ZDDC obvezna sestavina racuna, ki se izda davcnim zavezancem. Davcni zavezanec sme odbiti vstopni davek samo, ce je izkazan na racunih iz 34. clen ZDDV (šesti odstavek 40. clena ZDDV). Na pravico do odbitka vstopnega davka se neposredno veže pravica do vracila: ce gre za zavezance s sedežem v Sloveniji, izrecno (53. clen), ce nimajo sedeža v Sloveniji, pa za njih ob smiselni uporabi citiranih dolocb in na podlagi prvega odst...

Sodba nº U 2031/2000 of Javne finance oddelek, April 18, 2002

Za promet proizvodov v smislu ZPD je bistveno, da se proizvodi prodajo (torej placajo) z namenom, da bodo uporabljeni za koncno potrošnjo. To pa iz v upravnem postopku ugotovljenega dejanskega stanja izhaja iz okolišcin primera na podlagi sklenjene prodajne pogodbe z dne 20.10.1997. V skladu z navedenim so zato neutemeljeni tožbeni ugovori o napacni interpretaciji pravnega posla z dne 20.10.1997, ki naj bi bil s kasnejšo pogodbo sporazumno razveljavljen oziroma sploh ni bil izvršen, ker proda...

April 17, 2002

Sodba nº U 1090/2001 of Upravni oddelek, April 17, 2002

V denacionalizacijskih postopkih se uporablja za dolocitev kroga dedicev, torej tistih, ki so upraviceni uveljavljati zahtevke za denacionalizacijo, kot njihovi pravni nasledniki, dolocbe ZD (2. odstavek 74. clena ZDen in tudi posebne dolocbe o dedovanju iz ZDen). ZD pa za trenutek, odlocilen za dolocitev kroga dedicev, doloca zapustnikovo smrt /125. clen v zvezi s 1. odstavkom 123. clena). Glede na navedeno je treba za presojo upravicenosti tožnice do vložitve zahteve za denacionalizacijo pr...

April 11, 2002

Sodba nº U 2226/2000 of Javne finance oddelek, April 11, 2002

Sporno izplacilo (odškodnina za duševne bolecine zaradi nezakonito izrecenega disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja, dogovorjena z delodajalcem na podlagi dolocbe 73. clena ZTPDR) ni odškodnina za pravno priznano škodo. Ker pa ne šteje kot odškodnina za pravno priznano škodo, predstavlja (obdavcljiv) prejemek iz delovnega razmerja.

Sodba nº U 1936/2000 of Javne finance oddelek, April 11, 2002

Tožeca stranka, ki na podlagi podeljene koncesije za izkorišcanje gozdov opravlja secnjo, spravilo in prodajo lesa iz gozdov v lasti Republike Slovenije v svojem imenu in za svoj racun, je (kot pravna oseba, ki po dolocbi 19. clena Pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku gospodari z gozdovi) davcni zavezanec na podlagi dolocb ZPD in 19. clena Pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku.

April 10, 2002

Sodba nº U 2060/2000 of Upravni oddelek, April 10, 2002

Odlocitev tožene stranke je preuranjena. Tožena stranka bo morala presoditi vse okolišcine, ki so pomembne za oceno, ali zemljišca v obeh katastrskih obcinah skupaj z inventarjem predstavljajo takšno celoto, ki zahteva enotno obravnavanje v okviru zašcitene kmetije oziroma ali je mogoce po zakonskih kriterijih zašcititi vsako kmetijo zase.

April 09, 2002

Sodba nº U 124/2000 of Upravni oddelek, April 09, 2002

ZSZ je specialni predpis, ki je z dolocbo 49. clena omogocil parcelacijo tistih zemljišc, ki so bila ob uveljavitvi tega zakona pozidana in se nahajajo izven ureditvenih obmocij. Za parcelacijo takega zemljišca morata biti torej izpolnjena kumulativno oba prej navedena pogoja brez dodatnih pogojev, na katere se v razlogih izpodbijane odlocbe sklicuje tožena stranka. Sodišce sicer ne nasprotuje ugotovitvam tožene stranke, da si država s svojimi predpisi prizadeva omejiti število nedovoljenih p...

Sklep nº U 65/2002 of Upravni oddelek, April 09, 2002

Predmet upravnega spora je akt ali dejanje iz 1. clena ZUS. Kot predmet upravnega spora pa je tožnik v tožbenem zahtevku opredelil neskladje dolocb Sklepa o dolocitvi cestninskih cest in višine cestnine z Uredbo o cestnini za uporabo dolocenih cest, ter neskladje Uredbe o cestnini za uporabo dolocenih cest z Zakonom o javnih cestah, torej aktov, ki imata splošni znacaj, saj posamicnih razmerij ne urejata neposredno, nanašata pa se na nedolocen krog subjektov. Ker je za presojo ustavnosti in z...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners