Upravno Sodišče RS: Opinions issued on May 2002

May 30, 2002

Sodba nº in sklep U 1697/2000 of Upravni oddelek, May 30, 2002

Obstaja materialno pravna podlaga, na podlagi katere ima tožena stranka predkupno pravico na parc. št. 43/1 k.o. B, vendar pa po presoji sodišca ni možno te pravice uveljavljati na celotnem zemljišcu parc. št. 43/1, opredeljenem kot nezazidano stavbno zemljišce, temvec samo na delu, na katerem je s prostorsko izvedbenim nacrtom predvidena gradnja javne infrastrukture - sprehajalne steze.

May 29, 2002

Sodba nº U 1328/2000 of Upravni oddelek, May 29, 2002

Razlikovalno sposobnost trodimenzionalnih znamk je treba ocenjevati tako kot se sicer ocenjuje, ali je kakšen znak primeren za razlikovanje blaga v gospodarskem prometu, tj. po videzu, ki ga daje znak kot celota. To pa pomeni, da ni mogoce sprejeti tožnikove trditve, da trodimenzionalna znamka, ki ni hkrati kombinacija oblike in drugih razlikovalnih elementov, varuje vse identicne oziroma zamenljive oblike iste ali podobne vrste blaga oziroma njegove embalaže, kar bi v tem primeru pomenilo, d...

May 23, 2002

Sodba nº U 2207/2000 of Javne finance oddelek, May 23, 2002

Avtorsko delo, ki ga delavec ustvari pri izpolnjevanju svojih obveznosti ali po navodilih delodajalca (avtorsko delo iz delovnega razmerja po 101. clenu ZASP), zaradi zakonske domneve o prehodu materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja na delodajalca, je treba davcno obravnavati kot izplacilo place.

Sodba nº U 2117/2000 of Javne finance oddelek, May 23, 2002

Vsak promet in uvoz poštnih znamk, ki niso namenjene za uporabo in so zbirateljsko blago oziroma zbirka, je obdavcen z DDV ter je zato vprašanje veljavnosti filatelisticnih poštnih znamk z vidika davcne opredelitve pravno nerelevantno. Oprostitev placila DDV iz 6. tocke 27. clena ZDDV je namrec dolocena za poštne znamke, namenjene za uporabo, torej kot sredstvo za oznacevanje placane poštnine (2. clen Zakona o poštnih storitvah, Ur. l. RS, št. 35/97) zato uporaba te zakonske dolocbe za fileta...

Sodba nº U 1572/2000 of Javne finance oddelek, May 23, 2002

Ob dejstvu, da je z ZFS nagrada za življenjsko delo predvidena in ko je po podatkih spisa nesporno, da sporni prejemek predstavlja priznanje za tožnicin življenjski ustvarjalni opus na podrocju filmskega ustvarjanja (kot kreator maske), za stališce tožene stranke, da je nagrada obdavcena, ker v zakonu izrecno ni bila navedena kot nagrada Metoda Badjure (je pa bilo to storjeno s Spremembami in dopolnitvami Zakona o filmskem skladu, Uradni list RS št. 59/2001), ni niti pravne niti dejanske podl...

Sodba nº U 1648/2000 of Javne finance oddelek, May 23, 2002

Iz podatkov predloženega upravnega spisa izhaja, da sta tako tožnik kot njegova žena v napovedi za odmero dohodnine za leto 1997, v rubriki B III ( Uveljavljam posebno olajšavo za vzdrževane družinske clane) navedla, da uveljavljata posebno olajšavo za hceri. Zato sta, tako prvostopenjski upravni organ, kot tudi tožena stranka, pravilno zakljucila, da se zavezanca ne moreta sporazumeti, kdo izmed njiju bo uveljavil pravico do posebne olajšave in pravilno uporabila dolocbo 2.odstavka 11.clena ...

Sodba nº U 1955/2000 of Javne finance oddelek, May 23, 2002

ZDDV posebnih dolocb v zvezi z vracilom DDV s strani davcnega organa nima. To vprašanje ureja 105. clen Pravilnika o izvajanju ZDDV, ki omogoca prodajalcu, da za znesek vrnjenega davka (upravicenemu kupcu) popravi oz. zmanjša v davcnem obracunu prikazani izstopni davek. Ali bo to pravico tudi dejansko realiziral (v obliki vrnjenega DDV) pa je odvisno od odlocitve davcnega organa, ki o vracilu tega davka odloca na podlagi podatkov iz evidence po 102. clenu Pravilnika in overjenih izvirnikih ob...

May 22, 2002

Sklep nº U 708/2002 of Upravni oddelek, May 22, 2002

Organiziranje dirk in izrekanje sankcij zaradi kršitev pravil društva oz. pravil dirke ni upravna naloga, ki bi jo sicer glede na dolocbo 121. clena Ustave RS opravljalo katerokoli ministrstvo. Javno pooblastilo je prenos siceršnjega z Ustavo RS dolocenega pooblastila ministrstvu, da neposredno opravlja naloge uprave (med katere spada tudi odlocajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih fizicnih in pravnih oseb), na doloceno pravno osebo oz. posameznika, ki nato namesto ministrstva oprav...

Sodba nº U 2362/2000 of Upravni oddelek, May 22, 2002

Po dolocbi 263. clena ZUP lahko stranka predlaga obnovo postopka iz razloga po 9. tocki 260. clena ZUP samo v enem mesecu od dneva, ko ji je bila odlocba, s katero je bil postopek koncan, vrocena. Neutemeljen je tožbeni ugovor, da bi moral rok enega meseca teci od dneva, ko je odlocbo prejela tožeca stranka, in ne od dneva, ko je bila odlocba vrocena AAA. Tožeca stranka je dala pooblastilo za zastopanje AAA, v katerem je obseg pooblastila dolocen, med drugim je v pooblastilu tudi izrecno dolo...

Sodba nº U 1363/99 of Upravni oddelek, May 22, 2002

Ce je znak sestavljen iz besed, je njegovo sposobnost, da v gospodarskem prometu zagotovi razlikovanje istovrstnih ali podobnih storitev (17. clen ZIL), treba oceniti glede na splošen vtis znaka kot celote, upoštevajoc storitve, za katere je prijavljen, stopnjo pozornosti oziroma razumevanja povprecnega potrošnika teh storitev ter druge relevantne okolišcine.

Sodba nº in sklep U 1252/2000 of Upravni oddelek, May 22, 2002

CC po presoji sodišca ni bil oškodovan s pravnimi posli, sklenjenimi glede spornih nepremicnin, podržavljenih z Odlokom AVNOJ (Uradni list DFJ, št. 2/45), zato se tudi ne more šteti za upravicenca do denacionalizacije. Tudi Ustavno sodišce RS se je v odlocbi z dne 19. 3. 1998 v zadevi Up 332/97 postavilo na stališce, da bi šlo za kršitev ustavnih pravic (enakega varstva pravic ter do lastnine), ce bi se štel kot upravicenec do denacionalizacije prodajalec pred podržavljenjem prodanih nepremic...

Sodba nº U 750/99 of Javne finance oddelek, May 22, 2002

Glede na izrecne dolocbe OdFIHO in Pravilnika merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/98), da morajo invalidske organizacije, ce žele pridobiti sredstva FIHO, delovati na celotnem obmocju države, je odlocitev tožene stranke, da tožeca stranka ne izpolnjuje pogojev za dodelitev sredstev fundacije, ker ne deluje na obmocju celotne države, ampak le na lokalnem nivoju, pravilna.

May 16, 2002

Sodba nº U 2116/2000 of Javne finance oddelek, May 16, 2002

Vsak promet in uvoz poštnih znamk, ki niso namenjene za uporabo in so zbirateljsko blago oziroma zbirka, je obdavcen z DDV ter je zato vprašanje veljavnosti filatelisticnih poštnih znamk z vidika davcne opredelitve pravno nerelevantno. Oprostitev placila DDV iz 6. tocke 27. clena ZDDV je namrec dolocena za poštne znamke, namenjene za uporabo, torej kot sredstvo za oznacevanje placane poštnine (2. clen Zakona o poštnih storitvah, Ur. l. RS, št. 35/97) zato uporaba te zakonske dolocbe za fileta...

May 09, 2002

Sodba nº U 1742/2000 of Javne finance oddelek, May 09, 2002

Ker ZDavP v 2. odstavku 22. clena ne doloca upravicencev za vložitev zahteve za odpravo, razveljavitev oziroma spremembo odlocbe po nadzorstveni pravici, je glede tega potrebno uporabiti dolocbe ZUP. Iz dolocbe 2. odstavka 274. clena ZUP izhaja, da lahko pristojni organ izdano odlocbo razveljavi po nadzorstveni pravici, ce je bil z njo ocitno prekršen materialni zakon. Glede na navedeno dolocbo ZUP je tožena stranka pravilno odlocila, da tožnik kot stranka v postopku s tem izrednim pravnim sr...

Sodba nº U 2257/2000 of Javne finance oddelek, May 09, 2002

Ob ustrezni (logicni) interpretaciji dolocbe 11. tocke 3. clena CZ, veljavnega v casu upravnega odlocanja, bi po presoji sodišca tožnik v zadevi ne bi bil pasivno legitimiran le, ce bi v carinskem postopku nastopal kot direktni zastopnik prejemnika blaga, kot to neizkazano in v nasprotju s podatki upravnih spisov zatrjuje v tožbi.

May 08, 2002

Sodba nº U 288/2000 of Upravni oddelek, May 08, 2002

Inšpekcijski organ odloca na podlagi dejanskega stanja, ugotovljenega ob inšpekcijskem pregledu, takrat pa tožnica ni imela ustreznega pravnomocnega upravnega dovoljenja, zato je bil ukrep urbanisticnega inšpektorja pravilen in zakonit. Dejstvo, da je tožnica naknadno podala vlogo za legalizacijo sporne zasteklitve, za rešitev v tem upravnem sporu ni pomembno, saj je postopek pridobivanja dovoljenj povsem locen od postopka, ki ga je v konkretni zadevi vodil urbanisticni inšpektor in je lahko ...

Sodba nº in sklep U 1038/99 of Upravni oddelek, May 08, 2002

Inšpektor za delo neposredno opravlja inšpekcijsko nadzorstvo v mejah pristojnosti inšpektorata. ZID na podlagi splošne dolocbe o tem, da inšpektor za delo izvaja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem med drugim tudi kolektivnih pogodb (1. clen), ureja možne konkretne vrste inšpekcijskih ukrepov. Med temi ukrepi je v dolocilu 1. odstavka 15. clena ZID tudi pravica in dolžnost inšpektorja odrediti delodajalcu, da z dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma z aktom, v roku, ki ga doloci inšpektor,...

May 07, 2002

Sodba nº U 67/2002 of Upravni oddelek, May 07, 2002

Ceprav gre v obravnavanem primeru za vrocitev poziva za dopolnitev vloge in ne za vrocitev odlocbe ali sklepa, za kar je po dolocbi prvega odstavka 87. clena ZUP predpisano obvezno osebno vrocanje, je treba po presoji sodišca navedeno dolocbo razlagati širše. Poziv za dopolnitev vloge je namrec vseboval rok, katerega zamuda je imela za posledico zavrženje tožnikove vloge za brezplacno pravno pomoc, zato bi moral organ, ki je vodil postopek, v skladu z dolocbo cetrtega odstavka 83. clena ZUP z...

Sodba nº U 23/2000 of Javne finance oddelek, May 07, 2002

Tožena stranka v konkretnem primeru ni imela podlage za odlocanje po stari carinski zakonodaji, saj se dolocba 1. odstavka 182. clena CZ/95 nanaša na dokoncanje upravnih postopkov. Iz odlocbe o ustavitvi postopka zaradi carinskega prekrška pa je razvidno, da je bil pred 01.01.1996 oziroma dne 03.12.1993 uveden postopek o prekršku, ki ga je v skladu s 14. clenom Zakona o carinski službi (Ur. l. RS št., 1/91) vodil prvostopni upravni organ - carinarnica po dolocilih postopka takrat veljavnega Z...

Sodba nº U 34/2002 of Upravni oddelek, May 07, 2002

Po dolocbah ZBPP se kot pogoj za odobritev brezplacne pravne pomoci zahteva obstoj dolocenih tehtnih okolišcin o zadevi, ki kažejo na verjetnost, da bo pravno dejanje, ki je predmet brezplacne pravne pomoci imelo koncni uspeh. Te okolišcine so primeroma dolocene v 24. clenu ZBPP. Med drugim zakon tudi doloca, da mora imeti zadeva verjeten izgled za uspeh in jo je razumno sprožati. Pri presoji, ali ima zadeva verjeten izgled za uspeh, je po mnenju sodišca potrebno kot standard upoštevati, ali ...

Sodba nº U 95/2001 of Upravni oddelek, May 07, 2002

Iz dolocba ZDen je razvidno, da je lahko upravicenec do denacionalizacije predvsem oseba, kateri je bilo premoženje podržavljeno. Ce je takšna oseba umrla pred 28. 8. 1945 (oziroma v dolocenih primerih pred 15. 9. 1947) in je bilo njeno premoženje podržavljeno po njeni smrti, se šteje, da je bilo podržavljeno njenim pravnim naslednikom in so torej oni (pravni nasledniki) upraviceni (seveda ob izpolnjevanju ostalih pogojev). Ce pa fizicna oseba iz 9. clena ni upravicenec (ker n.pr. ne izpolnju...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners