Upravno Sodišče RS: Opinions issued on June 2002

June 18, 2002

Sklep nº U 75/2002 of Upravni oddelek, June 18, 2002

Sodišce je tožbo zavrglo, ker so sodbe Disciplinskega sodišca druge stopnje za državne tožilce pravnomocne sodne odlocbe, zoper katere ni sodnega varstva v rednem postopku in zato zoper njih tudi ni mogoce sprožiti upravnega spora.

June 12, 2002

Sodba nº U 1602/2001 of Upravni oddelek, June 12, 2002

Ne predstavlja utemeljenega razloga za vrnitev v prejšnje stanje okolišcina, ce je pristojbine za vzdrževanje veljavnosti patenta namesto slovenskega zastopnika placeval nekdo drug, kakor tudi okolišcina, da je 13. 8. 2001, ko je bil zadnji dan roka za placilo pristojbine, švedski zastopnik po telefaksu narocil slovenskemu zastopniku naj navedeno pristojbino placa do napacnega datuma, to je do 31. 8. 2001. V spisih namrec ni podatka, da bi tožeca stranka dano pooblastilo slovenskemu zastopnik...

June 06, 2002

Sodba nº U 193/2000 of Javne finance oddelek, June 06, 2002

Glede na datum izdaje sklepa o prisilni izterjavi (9.12.1997) ne gre za nepravilno oziroma retroaktivno uporabo Zakona o davcni službi in Zakona o davcnem postopku. Oba predpisa sta namrec v casu izdaje sklepa že veljala in sta torej predstavljal veljavno procesno podlago za odlocanje prvostopne izpostave.

June 05, 2002

Sodba nº U 1509/2001 of Upravni oddelek, June 05, 2002

Napacno je prepricanje tožece stranke, da je predmet zašcite po ZDKG lahko le celotna kmetija, torej vsa zemljišca, vse nepremicnine, stvari in pravice, ki jo sestavljajo ali služijo opravljanju kmetijske dejavnosti, in da bi morala biti predmet zašcite z odlocbo še vsa zemljišca, tudi tista, katerih solastnica je tožeca stranka. ZDKG, ki ureja posebnosti pri dedovanju kmetijskih gospodarstev (kmetij), preprecuje drobitev zašcitenih kmetij (1. clen ZDKG) v postopku dedovanja, pri cemer zašcit...

Sodba nº in sklep U 1837/2001 of Upravni oddelek, June 05, 2002

V obravnavanem primeru gre za preverjanje, ali kmetija še izpolnjuje pogoje za zašciteno kmetijo, glede na to, da je bila zašcitena z odlokom Obcinske skupšcine Radovljica o dolocitvi kmetij (Uradni vestni k Gorenjske, štev. 3 in 5/78), torej za postopek po 25. v zvezi s 4. clenom ZDKG. V tem postopku je tudi po presoji sodišca prvostopni organ ravnal pravilno in zakonito (4. clen ZDKG), ko je glede lastništva uporabil podatke iz zemljiške knjige, glede zemljišc pa podatke iz zemljiškega kata...

June 03, 2002

Sodba nº U 558/2002 of Upravni oddelek, June 03, 2002

Stališce tožene stranke, da tožniku ni mogoce priznati statusa žrtve vojnega nasilja kot osebi rojeni staršem v casu, ko so zoper njih trajali prisilni ukrepi ali nasilna dejanja iz 1., 2., 3. in 4. odstavka 2. clena ZZVN, ker se je prisilni ukrep nad ocetom tožece stranke pricel izvajati še pred vojaško agresijo na Republiko Slovenijo (6.4.1941) kljub temu, da so se prisilni ukrepi in nasilna dejanja nad njim nadaljevala oziroma se izvajali tudi v obdobju od 6.4.1941 do 15.5.1945, je po pres...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners