Upravno Sodišče RS: Opinions issued on August 2002

August 29, 2002

Sodba nº U 1618/2001 of Javne finance oddelek, August 29, 2002

Dolocba 7. odstavka 40. clena ZDDV po presoji sodišca ni nejasna. Z dolocbo, "sme davcni zavezanec odbiti vstopni DDV v davcnem obdobju" je urejena tako pridobitev pravice kot tudi rok za njeno uveljavljanje. Gre za zakonski materialni rok za uveljavitev pravice, s potekom katerega pravica, ki je stranka ni uveljavila, ugasne, zato o derogaciji dolocb o zastaranju ni mogoce govoriti.

Sodba nº U 1483/2000 of Javne finance oddelek, August 29, 2002

Po zakonski dolocbi 1. tocke 1. odstavka 42. clena ZDDV je mogoc popravek odbitka vstopnega DDV le v primeru, ce davcni zavezanec naknadno ugotovi, da je bil odbitek v rednem obracunu DDV obracunan v višjem ali nižjem znesku, kot je to upraviceno, ker je npr. v obracunu napravil napako ali je uveljavljal nepravilni odbitni delež v smislu 41. clena ZDDV, ne pa tudi v primeru pomotnega neuveljavljanja odbitka vstopnega DDV v rednem obracunu DDV.

August 22, 2002

Sodba nº U 456/2001 of Javne finance oddelek, August 22, 2002

Po dolocbi 2. odstavka 4. clena ZDavP je spis treba najprej poskušati vrociti naslovniku neposredno in šele ce naslovnika vrocevalec ne najde, lahko spis vroci drugim, v zakonu navedenim osebam. Iz izpodbijane odlocbe in predloženega upravnega spisa pa ne izhaja, da bi tožena stranka ugotavljala, ali je vrocitev spisa tožnici neposredno sploh bila poskušana, torej ali je vrocevalec tožnico poskušal osebno najti, preden je bila vrocitev opravljena pooblašceni delavki podjetja, kjer je bila tož...

Sodba nº U 1532/99 of Javne finance oddelek, August 22, 2002

Prvostopni organ je cenitev opravil z uporabo dokumentacije o prodaji in nakupu tuje gotovine tako, da je knjižil vse poslovne dogodke prihodkov in odhodkov in izdelal dnevni povzetek le-teh po poslovnih enotah obratovalnice in po posameznih dnevih. Dnevni povzetki (seštevki) prihodkov in odhodkov iz naslova nakupa in prodaje so sestavni del zapisnika in odlocbe. Iz zapisnika in odlocbe pa niso razvidne listine, in zneski, ki so bili na njihovi podlagi upoštevani, tako da pravilnosti dnevnih ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners