Upravno Sodišče RS: Opinions issued on September 2002

September 26, 2002

Sodba nº U 1843/2000 of Javne finance oddelek, September 26, 2002

Za dosego pogojne davcne oprostitve po dolocbah ZPD morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, ki jih dolocata 6. in 7. clen. Le kupcem iz 6. clena zakon omogoca, da ob izpolnitvi formalnih pogojev, predpisanih v 7. clenu zakona, ob nakupu uveljavljajo (pogojno) davcno oprostitev. Ker je pravica prodajalca pogojena s statusom kupca, je prodajalec tudi po presoji sodišca tisti, ki je dolžan izpolnitev tega pogoja preveriti, formalno popolna izjava kupca je že na podlagi izjave mogoce preveriti tudi po...

Sodba nº U 1288/2000 of Upravni oddelek, September 26, 2002

Pritožba zoper odmerno dolocbo je bila vložena po poteku petnajstdnevnega roka, ki ga ni mogoce podaljšati, in torej prepozno. Zato je prvostopni davcni organ ravnal pravilno, ko je pri preizkusu njene pravocasnosti pritožbo zavrgel. Pravilno pa je ravnala tudi tožena stranka, ko je tožnikovo pritožbo iz istega razloga zavrnila. Vsebinski pritožbeni ugovori se v takšnem primeru, ko se pritožba zavrže, ne presojajo.

Sodba nº U 1864/2000 of Javne finance oddelek, September 26, 2002

Dolocba 4. odstavka 66. clena ZPD je podlaga za odlocanje o zahtevi davcnega zavezanca za vracilo prometnega davka v primeru, ko je napacno obracunani prometni davek zavezanec sam tudi placal (in ga ni prevalil na kupca). Pac pa je potrebna pisna zahteva kupca oziroma narocnika storitve v primeru odlocanja o zahtevi davcnega zavezanca za vracilo prometnega davka v primeru, ko je bil od davcnega zavezanca izterjan prometni davek, ki ni bil pravilno obracunan in placan, placal pa ga je kupec al...

Sodba nº U 1908/2000 of Javne finance oddelek, September 26, 2002

Za opredelitev vrste dohodka, ki se obdavcuje, je bistveno, za kateri vir dohodnine gre z ozirom na davcnega zavezanca. V konkretnem primeru je torej bistveno, ali gre za (osebni) prejemek clanov nadzornega sveta iz naslova opravljanja njihove funkcije ali pa za prejemek iz njihovega premoženja. Pri tem ni pomembna okolišcina, iz katerega vira izplacuje prejemke izplacevalec. Obravnavanih nagrad, ceprav izplacanih iz dobicka, ni mogoce opredeliti kot dohodek iz premoženja, saj le-te nesporno ...

Sodba nº U 416/2001 of Javne finance oddelek, September 26, 2002

Tožnik sicer res ugovarja odlocbi o odmeri dohodnine za leto 1998, vendar se ne strinja z delom odlocitve, ki se nanaša na pobot neporavnanih obveznosti, ki jim je že potekel rok placila. Glede na to, da je tožnik že v upravnem postopku zatrjeval, da je s samostojno dejavnostjo zakljucil ima (oz. bi lahko imela) ta okolišcina vpliv tudi na izpodbijani del odlocbe o odmeri dohodnine, ki je napadena v tem upravnem sporu. Po presoji sodišca bi moral davcni organ tudi v taki situaciji uporabiti d...

September 25, 2002

Sodba nº U 387/2001 of Upravni oddelek, September 25, 2002

Glede na 3. odstavek 103. clena ZUP mora stranka sama dokazati, da je prišla v zamudo zaradi lastne in ocitne pomote. Ob vložitvi predloga za vrnitev v prejšnje stanje, pa je tožeca stranka zgolj navajala, da je imela na odlocbi z dne 5. 5. 2000 naveden kot datum prejema 12. 5. 2000 (kar je v nasprotju z dejansko vrocitvijo odlocbe tožeci stranki - 11. 5. 2000), vendar za to navedbo ni predložila nobenega dokazila. Procesne dolocbe ZUP, ki obravnavajo vrnitev v prejšnje stanje pa so glede pov...

Sodba nº U 1172/2001 of Upravni oddelek, September 25, 2002

Tožena stranka je v svoji izpodbijani odlocbi prezrla, da tožnica v upravnem postopku zaradi napacne razlage 3. odstavka 63. clena Zakona o denacionalizaciji ni imela možnosti izpodbijati domneve nelojalnosti svojega pravnega prednika. Ustavno sodišce RS je v odlocbi U-I-23/93 zavzelo namrec stališce, da je potrebno dolocbo 3. odstavka 63. clena Zakona o denacionalizaciji razlagati kot domnevo, zoper katero je mogoc in dovoljen nasproten dokaz, stranki je dovoljeno dokazovanje lojalnosti.

Sodba nº U 211/2001 of Upravni oddelek, September 25, 2002

Placilo pristojbine je vezano na veljavno radijsko dovoljenje, ne pa na uporabo oziroma neuporabo radijske postaje. Okolišcina, da tožeca stranka dolocen cas ni uporabljala radijske postaje, ne vpliva na njeno obveznost do placila pristojbine.

September 23, 2002

Sodba nº U 1035/2002 of Upravni oddelek, September 23, 2002

Obdobje, za katerega se priznava odškodnina po ZSPOZ je enako obdobju, za katerega ima upravicenec priznan status žrtve vojnega nasilja. Status žrtve vojnega nasilja pa je mogoc samo za cas od 6. 4. 1941 do 15. 5. 1945, izven tega obdobja pa ne.

September 19, 2002

Sodba nº U 1953/2000 of Javne finance oddelek, September 19, 2002

Za upoštevanje olajšave po 1. odstavku 48. clena ZDoh je odlocilno, da je investicija v opredmeteno osnovno sredstvo knjižena v poslovne knjige oziroma evidence na podlagi verodostojnih dokumentov in ob koncu leta izkazana v popisnih listin in bilanci stanja. Pri zasebnikih, ki vodijo poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, je to register osnovnih sredstev.

Sodba nº U 993/2001 of Javne finance oddelek, September 19, 2002

Na podlagi dolocbe 1. tocke 1. odstavka 42. clena ZDDV ni mogoc naknadni popravek odbitka vstopnega DDV v primeru pomotnega neuveljavljanja odbitka vstopnega DDV v rednem obracunu DDV.

Sodba nº U 467/2002 of Javne finance oddelek, September 19, 2002

Po dolocbi 1. odstavka 48. clena ZDoh lahko zavezanec v letni davcni napovedi uveljavlja znižanje davcne osnove v višini 20 % investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva. Kdaj je znesek investiran, ni odvisno samo od datuma sklenitve pogodbe, datuma njene prijave za odmero davka in datuma odmere, in dolocb Slovenskih racunovodskih standardov. Pomembna je zlasti okolišcina, kdaj je tožnica kupljeno stanovanje - poslovni prostor zacela uporabljati za opravljanje dejavnosti. Tožeca stran...

Sodba nº U 1681/2000 of Javne finance oddelek, September 19, 2002

Datum registracije za DDV je pravno relevanten zaradi posledic - ugodnosti, ki jih imajo tako posamezna pravna oseba, kot tudi vsi drugi zavezanci, ki so registrirani za DDV. Glede na navedeno tudi po presoji sodišca davcni organ ne more dolociti datuma registracije za obdobje, preden je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni pogoji za vpis v register zavezancev za DDV.

Sklep nº U 1570/2001 of Upravni oddelek, September 19, 2002

V obravnavani zadevi je tožena stranka s pisno vlogo izjavila, da tožbo umika, zato je sodišce na podlagi 3. odstavka 37. clena ZUS postopek s sklepom ustavilo. Odlocitev o stroških postopka temelji na dolocbah 1. in 3. odstavka 23. clena ZUS. V upravnem sporu namrec sodišce o stroških postopka po dolocbah Zakona o pravdnem postopku odloca le v primeru meritornega odlocanja o pravici, obveznosti ali pravni koristi stranke.

September 17, 2002

Sodba nº U 505/2002 of Upravni oddelek, September 17, 2002

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (Ur. list RS, št. 7/95), ki se po dolocbi 19. clena tega zakona zacne uporabljati od 1. 1. 1995 dalje, je z 9. clenom v 2. odstavku 89. clena Zakona o dohodnini (Ur. list RS,št. 71/93, v nadaljevanju ZDoh) crtal besedo "dokoncno". S tem je bilo prvotno besedilo 89. clena ZDoh spremenjeno tako, da davcni organ od 1. 1. 1995 dalje pri odmeri dohodnine upošteva odlocbo o odmeri davka iz dejavnosti, ki še ni dokoncna. Temu je sledil tudi kasnej...

Sodba nº U 510/2000 of Javne finance oddelek, September 17, 2002

Ob tem, da tožnik priznava, da so ga dne 22.02.1999 res obravnavali zaradi prekrška in da ni hotel podpisati zapisnika, in ob dejstvu, da je na spornem placilnem nalogu s podpisom policista in pecatom organa navedeno, da tožnik naloga ni hotel podpisati in sprejeti, tožnik ni ponudil nobenih dokazov o tem, da mu policist na kraju samem ni poskusil vrociti spornega placilnega naloga. Obratno, tožnikova navedba, da ni hotel podpisati "zapisnika", kaže na to, da spornega placilnega naloga na kra...

September 12, 2002

Sodba nº U 2222/2000 of Javne finance oddelek, September 12, 2002

Dolocba 67. clena ZDoh doloca nacin dolocitve davcne osnove, ne pa zavezancev za davek od dohodkov iz premoženja, ker le-te opredeljuje 63. clen ZDoh.

Sodba nº U 115/2001 of Javne finance oddelek, September 12, 2002

Za izterjavo davcnega dolga po dolocbah ZDavP, ko se izterjuje davek po seznamu zaostalih obveznosti dolžnika, ni potrebno, da so odmerne odlocbe, ki so predmet izvršbe, dokoncne oziroma pravnomocne.

Sodba nº U 166/2001 of Javne finance oddelek, September 12, 2002

Od prejemka, izplacanega v naravi, kot brezplacna udeležba na strokovni ekskurziji, je treba placati davek po ZDoh. Tožnik se je strokovne ekskurzije udeležil zaradi svoje funkcije v nadzornem svetu družbe (predsednik). Njegova funkcija torej predstavlja podlago, v zvezi s katero mu je bilo potovanje placano.

Sodba nº U 1832/2000 of Javne finance oddelek, September 12, 2002

Prometnega davka po dolocbah ZDavP ni mogoce odpisati razen v primeru neizterljivosti, to pa je samo v primeru smrti davcnega zavezanca in še to le takrat, ce ne gre za obveznosti, ki se prenese na pravne naslednike.

Sodba nº U 1731/2000 of Javne finance oddelek, September 12, 2002

Tožnik se je s tem, ko je sklepal najemne pogodbe kot najemodajalec oziroma tisti, ki na ta nacin s poslovnimi prostori lahko razpolaga, ne glede na zatrjevano drugacno lastništvo po stanju zemljiške knjige, deklariral za lastnika poslovnih prostorov. Da pa je tožnik z najemniki poslovnih prostorov najemne pogodbe sklepal, pa niti ni sporno. Tako na podlagi 63. clena ZDoh in ne glede na dolocbo 67. clena ZDoh, ki jo je razlagati v tem smislu, da doloca nacin dolocitve davcne osnove, ne pa, ko...

Sodba nº U 1171/2000 of Javne finance oddelek, September 12, 2002

Desetdnevni rok, ki je dolocen za naknaden obracun carinskega dolga v 1. odstavku 154. clena CZ, je inštrukcijski rok, ki spada med zakonske procesne roke. Prekoracitev inštrukcijskega roka, ki velja za organ, ki mora v dolocenem casovnem obdobju opraviti doloceno dejanje, nima pravnih posledic za organ, kot tudi ne za stranko, in ne vpliva na odlocitev. Zato prekoracitev desetdnevnega roka za izdajo odlocbe ni vplivala na njeno zakonitost, saj navedenega roka ni mogoce šteti med prekluzivne ...

September 11, 2002

Sklep nº U 483/99 of Upravni oddelek, September 11, 2002

Postopek, ki je pravnomocno koncan s sodno odlocbo, se na predlog stranke obnovi, ce obstoja obnovitveni razlog (85. clen ZUS, Uradni list RS, št. 50/97 in 70/00). Obnovitveni razlogi so v dolocbi 85. clena ZUS taksativno našteti. Uporaba izrednega pravnega sredstva obnove postopka širše razlage obnovitvenih razlogov ne dopušca. Razloge za obnovo postopka je predlagatelj utemeljeval z odlocbo Ustavnega sodišca Republike Slovenije, št. U-I-130/01 z dne 23. 5. 2002. Navedena odlocba ustavnega s...

September 05, 2002

Sodba nº U 1492/2000 of Javne finance oddelek, September 05, 2002

Obstoj davcnega dolga in njegova višina kot taka oziroma ugotavljanje njune pravilnosti in zakonitosti ni predmet tega postopka. V tem postopku se odloca le še o morebitnem odpisu, odlogu ali obrocnem odplacevanju obstojecega davcnega dolga, ki izhaja iz ustreznih odlocb o odmeri davka.

Sodba nº U 847/2000 of Javne finance oddelek, September 05, 2002

Za izvršljivost odlocbe je razen njene pravnomocnosti bistvena tudi vrocitev odlocbe organa druge stopnje, saj od takrat sploh tece izpolnitveni rok, po poteku katerega postane odlocba, ki se izvršuje, izvršljiva.

Sodba nº U 392/2000 of Javne finance oddelek, September 05, 2002

Iz dopisa Mestnega redarstva z dne 17. 3. 1999 izhaja, da redarstvo preklicuje svoj predlog za izterjavo denarne kazni iz placilnega naloga, ki se izterjuje z izpodbijanim sklepom o izvršbi, ker je bila denarna kazen placana. Iz izpodbijane odlocbe pa je razvidno, in tudi tožena stranka v odgovoru na tožbo sama pove, da navedenega dopisa oziroma preklica pri odlocanju o pritožbi ni upoštevala. To pa pomeni, da v zadevi dejansko stanje glede obstoja temeljnega pogoja za izvršbo - neizpolnjene ...

Sodba nº U 35/2001 of Javne finance oddelek, September 05, 2002

Iz upravnih spisov izhaja, da je tožena stranka z izpodbijano odlocbo presojala izpolnjevanje pogojev za uporabo 56. clena ZDavP. Ugotovila je, da je sklep o prisilni izterjavi postal izvršljiv. Cim pa je sklep izvršljiv, so izpolnjeni pogoji za uporabo 56. clena ZDavP, torej za izdajo odlocbe. Tožnik nima prav, da bi tožena stranka morala ugovor presojati po vsebini in ga upoštevati kot izredno pravno sredstvo. ZDavP in tudi ZUP kot subsidiarni predpis, izrednih pravnih sredstev v izvršilnem...

Sodba nº U 1431/2000 of Upravni oddelek, September 05, 2002

Eden izmed pogojev za uspešno uveljavljanje predkupne pravice na nezazidanih stavbnih zemljišcih je tudi ta, da poseg v prostor za gradnjo predvidenih objektov ureja prostorski izvedbeni nacrt. Ker ZSZ nima posebne dolocbe o tem, katere urbanisticne predpise šteje za prostorske izvedbene nacrte, je bilo zato treba odgovor na to vprašanje, ki je kljucen za odlocitev v zadevi, poiskati v Zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni li...

September 04, 2002

Sodba nº U 1154/2001 of Upravni oddelek, September 04, 2002

O državljanstvu pokojnega AA je bilo odloceno v postopku ugotavljanja državljanstva s pravnomocno sodno odlocbo, na katero je sodišce na podlagi 2. clena Zakona o sodišcih vezano v tem upravnem sporu, kjer gre za denacionalizacijo, torej za drug postopek, ni mogoce obravnavati in še manj upoštevati ugovorov tožece stranke, ki se nanašajo na ugotavljanje državljanstva.

Sodba nº U 1640/2001 of Upravni oddelek, September 04, 2002

Denacionalizacijski upravicenec lahko zahteva odškodnino v obliki nadomestne nepremicnine le, ce so stvari, ki so predmet denacionalizacije, v premoženju kakšne pravne osebe, da torej obstoji zavezanec za vrnitev podržavljene nepremicnine v smislu 1. odstavka 51. clena ZDen. Zakon pa ne omogoca denacionalizacije v obliki nadomestne nepremicnine v primerih, ko je podržavljeno premoženje prešlo v last fizicnih ali civilnopravnih oseb, ki po zakonu niso zavezanci za vrnitev.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners