Upravno Sodišče RS: Opinions issued on January 2003

January 30, 2003

Sodba nº U 518/2001 of Javne finance oddelek, January 30, 2003

Dejstvo, da je Urad Republike Slovenije za zdravila švedsko grencico po svoji klasifikaciji oznacil kot zdravilo skupine C, ne more vplivati na odlocitev v carinskem postopku, v katerem se uporabljajo carinski predpisi.

Sklep nº U 1011/2002 of Upravni oddelek, January 30, 2003

Tožba, kljub dopolnitvi, ni sposobna za obravnavanje, saj je nerazumljiva in nepopolna. Tožnik ni predložil niti navedel upravnega akta, zoper katerega naj bi bila naperjena tožba niti ni navedel tega, na kaj naj bi se ta upravni akt nanašal in ali je tožnik sploh udeležen kot stranka v postopku, v katerem naj bi bil domnevni upravni akt izdan. Iz tožbe tudi ni zaslediti, kateri upravni organ naj bi tak akt sploh izdal.

Sodba nº U 454/2001 of Javne finance oddelek, January 30, 2003

Carinski organ ima v dolocbi 23. clena CZ pooblastilo, da v primeru, ce zaradi okolišcin uvoza meni, da vrednost blaga ne ustreza dolocbam o dogovorjeni ceni, predloženega racuna o nakupu blaga ne upošteva kot podlago za dolocitev carinske osnove, ampak to vrednost ugotovi v postopku na podlagi 16. do 19. clena CZ. Pri tem uporaba kataloga ne predstavlja nedopustnega ugotavljanja carinske vrednosti.

January 29, 2003

Sodba nº in sklep U 930/2002 of Upravni oddelek, January 29, 2003

Tožnik v casu odlocanja tožene stranke nima položaja stranke v upravnem postopku, v katerem zahteva izlocitev uradne osebe, zato se tožnikova zahteva zavrže (2. tocka 1. odstavka 129. clena ZUP).

Sodba nº U 267/2002 of Upravni oddelek, January 29, 2003

Upravicenost do denacionalizacije je glede na jasno dolocbo 3. clena ZDen odvisna od casa podržavljenja stavbnega zemljišca in ne od casa njegovega odvzema iz posesti. Upravicenci do denacionalizacije so bivši lastniki, ki jim je bilo stavbno zemljišce podržavljeno po ZNNZ, ne glede na to, kdaj jim je bilo odvzeto iz posesti in ob dolocenih pogojih tudi osebe, ki nikoli niso bile lastnice temvec le imetnice pravice uporabe na nacionaliziranih zemljišcih, ki pa so jim bila odvzeta iz posesti.

Sodba nº U 74/2002 of Upravni oddelek, January 29, 2003

Sodišce je v svojih odlocbah že pojasnilo (enako pa izhaja tudi iz odlocbe Ustavnega sodišca RS U-I-42/93 z dne 15. 12. 1994 in sodbe Vrhovnega sodišca RS I Up 1113/00 z dne 13. 6. 2001), da je za vrednotenje podržavljenega zemljišca odlocilno njegovo stanje ob podržavljenju. To stanje ne izhaja vedno iz namena podržavljenja, temvec iz takrat obstojecih in takrat veljavnih prostorskih aktov, v katerih so bila zemljišca razvršcena med kmetijska, gozdna oziroma stavbna zemljišca, lahko pa, da s...

Sodba nº in sklep U 1528/2001 of Upravni oddelek, January 29, 2003

Iz listin v upravnih spisih je sodišce ugotovilo, da drugi tožnik ni bil stranka v postopku, v tožbi pa tega niti ne zatrjuje, niti ne izkazuje pravnega interesa za vložitev tožbe v smislu prvega odstavka 18. clena Zakona o upravnem sporu. Pri izdaji novega upravnega akta, s katerim mora v ponovljenem postopku rešiti upravno stvar, je organ vezan na pravna mnenja sodišca in na njegova stališca, ki se ticejo postopka (3. odstavek 60. clena ZUS). Slednje pomeni, da mora pri izdaji novega upravn...

Sodba nº in sklep U 493/2002 of Upravni oddelek, January 29, 2003

Cetrta tocka 1. odstavka 129. clena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 59/02, v nadaljevanju: ZUP) doloca, da upravni organ s sklepom zavrže zahtevo stranke, ce v isti upravni stvari že tece postopek. Ker med strankama ni sporno, da postopek na podlagi prve vloge tožnikov še ni pravnomocno zakljucen, je tožena stranka odlocila pravilno in njena odlocitev je pravilna in zakonita.

Sodba nº U 58/2002 of Upravni oddelek, January 29, 2003

Ne vzdrži stališce tožene stranke, da tožnika lastništva podstrešnega stanovanja nista izkazala, ker nista vpisana v zemljiško knjigo. Na stanovanjskih prostorih, nastalih s preureditvijo ali nadzidavo skupnih prostorov v vecstanovanjskih hišah, so obcani, ki so si na tak nacin razrešili svoje stanovanjsko vprašanje, pridobili lastninsko pravico ex lege, torej zato, ker je tako dolocil SZ v prvem odstavku 116. clena (odlocba Ustavnega sodišca RS, št. Up-233/98 z dne 31. 3. 1999).

Sodba nº U 274/2001 of Upravni oddelek, January 29, 2003

Citirano dolocilo 4. clena ZUP obravnavane javnopravne zadeve omejuje z uporabo upravnega postopka le z besedilom "smiselna uporaba upravnega postopka, kolikor ta podrocja niso urejena s posebnim postopkom" in nacelno za odlocanje o takih javnopravnih zadevah ni izkljucena uporaba izrednih pravnih sredstev. V vseh takšnih primerih pa je posebej potrebno preuciti ali je za takšno javnopravno zadevo predpisan poseben postopek in ce ni kaj glede na pravno naravo in vsebino javnopravne zadeve zaj...

January 24, 2003

Sodba nº U 155/2002 of Javne finance oddelek, January 24, 2003

V izpodbijani odlocbi navedenih dopisov nemške carinarnice v nemškem jeziku, tako tudi v prevodu ni v upravnih spisih, ki jih je sodišcu posredovala tožena stranka. Sodišce torej zaradi pomanjkljivih upravnih spisov ni moglo ugotoviti ali so izpolnjeni zakonski pogoji za sprejem sklepa o obnovi postopka in ali je bila tožeci stranki dana možnost, da se izjavi o zadevi . Ce torej zastopnik navzven ne izkaže (v ECL ne navede), da nastopa v imenu druge osebe, torej v vlogi direktnega zastopnika,...

January 23, 2003

Sklep nº U 116/2003 of Upravni oddelek, January 23, 2003

Ker enotno dovoljenje za gradnjo postane izvršljivo šele s pravnomocnostjo, ni potrebe po odložitvi izvršitve enotnega dovoljenja za gradnjo, saj to ucinkuje šele s pravnomocnostjo.

Sodba nº U 489/2001 of Javne finance oddelek, January 23, 2003

Davcni organ mora svojo oceno o utemeljenosti pritožbe utemeljiti z ustreznimi razlogi, ki omogocajo preizkus njene pravilnosti in zakonitosti.

Sodba nº U 2041/2001 of Javne finance oddelek, January 23, 2003

Vsa druga izplacila (ne le placa ter drugi prejemki iz delovnega razmerja, pokojnina in prejemki na podlagi pogodb o delu), tako v denarju, bonih kot v naravi, predstavljajo osebne prejemke (4. alinea 1. odstavka 15. clena in 5. alinea 1. odstavka 16. clena ZDoh, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 1/95 odl. US, 7/95, 14/96 odl. US, 44/96, 68/96 odl. US, 82/97 odl. US, 36/99 odl. US) in je od njih treba placati predpisani davek. Ce dejanska podlaga ni izkazovala, da so bili kupci, ki so bili del...

Sodba nº U 1659/2001 of Javne finance oddelek, January 23, 2003

Ker zavezanci za davek od dobicka po dolocbi 202. clena ZDavP (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96 odl. US, 87/97, 35/98 odl. US, 82/98, 91/98, 108/99) davcne olajšave lahko uveljavijo najkasneje do izdaje odmerne odlocbe, tožena stranka tožnici tako utemeljeno ni priznala šele v pritožbi zoper to odlocbo uveljavljane investicijske davcne olajšave v višjem znesku, kot ga je tožnica navedla v davcnem obracunu. Tožnica bi namrec z zahtevo po priznanju investicijske davcne olajšave v višjem znesku ...

January 22, 2003

Sodba nº U 1520/2001 of Upravni oddelek, January 22, 2003

V zadevi ni sporno, da se je rok za predložitev dokazila iz 1. odstavka 71. clena ZIL glede na datum patentne prijave iztekel 28. 12. 1998, zato je tožeci stranki veljavnost predmetnega patenta v skladu z 2. odstavkom 71. clena ZIL pravilno prenehala 29. 12. 1999.

Sodba nº U 105/2002 of Upravni oddelek, January 22, 2003

Tožeci stranki se motita, ker menita, da je razširitev zahtevka, ki sta jo podali v pisni vlogi z dne 24. 9. 2001 še za vrnitev parc. št. 71/1 k.o. B, možna v okviru denacionalizacijskega postopka, katerega predmet je vrnitev kmetijskih zemljišc. Ceprav navedeni postopek pri prvostopnem organu še ni zakljucen, pa razširitev zahtevka po 1. odstavku 130. clena ZUP kljub temu ni vec možna, ker je rok, ki je dolocen v 64. clenu ZDen že potekel. Navedeni, z zakonom doloceni rok pa je materialni pr...

Sodba nº U 2059/2001 of Upravni oddelek, January 22, 2003

Vprašanje, ali neka kmetija izpolnjuje pogoje zašcitene kmetije, se glede na dolocbe 2. clena ZDKG omeji le na vprašanje, v cigavi lasti je kmetijska oziroma kmetijsko - gozdarska enota, in ali ta obsega najmanj 5 ha in najvec 100 ha primerljive kmetijske površine.

Sodba nº U 1264/2001 of Upravni oddelek, January 22, 2003

Znaka "ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE ATM" ni mogoce priznati kot znamko, saj prijavljen v besedah z obicajnimi crkami in kot tak razen vsebine ne vsebuje nobenega razlikovalnega elementa. Znak vsebuje opis znane tehnologije, kar daje znaku opisovalen znacaj, uporabniki pa znaka ne bodo dojeli kot znamko, ampak kot doloceno vrsto tehnologije, ki jim omogoca hitrejšo in ucinkovitejšo komunikacijo.

Sodba nº U 2418/2002 of Upravni oddelek, January 22, 2003

Tožena stranka je v tem primeru pravilno zakljucila, da se financni položaj imenovanega v postopku za dodelitev brezplacne pravne pomoci ne ugotavlja, ker je imenovani na podlagi citiranih dolocb prvostopnega organa prejemnik denarne socialne pomoci po dolocbah Zakona o socialnem varstvu.

Sodba nº U 364/2002 of Upravni oddelek, January 22, 2003

Z omejitvijo v 4. clenu ZDen, da je moral biti predpis, na podlagi katerega je bilo izvršeno podržavljenje, sprejet do 7. 4. 1963 (uveljavitev Ustave SFRJ iz leta 1963), da je prejšnji lastnik upravicen do denacionalizacije, je zakonodajalec opredelil obdobje, za katerega je šteti, da so bili odvzemi premoženja, ki jih je izvajala država, krivicni, saj so bili posledica revolucionarne in sistemske preobrazbe družbenoekonomskih odnosov po drugi svetovni vojni. Sistemski nacini podržavljenja so...

Sodba nº U 218/2002 of Upravni oddelek, January 22, 2003

Po razveljavljeni dolocbi 20. clena ZDen-B (odlocba US, št. U-I-138/99-41 z dne 18. 1. 2001) je zacel ponovno veljati prvi odstavek 78. clena ZDen v besedilu prvotno sprejetega ZDen, ki doloca, da se dedovanje po umrlem uvede z dnem pravnomocnosti odlocbe o dedovanju. Po razlagi ustavnega sodišca ta dolocba, ob uporabi dolocb ZD, pomeni, da se dedici dolocijo po trenutku zapustnikove smrti. Zato 15. clena ZDen, ki za vlaganje zahtev upravicuje pravne naslednike upravicencev do denacionalizaci...

Sklep nº U 81/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, January 22, 2003

Sodišce je tožbo s sklepom zavrglo na podlagi 3. tocke 1. odstavka 34. clena ZUS, ker ugotavlja, da tožeci stranki izpodbijata statut ter pravilnik tožene stranke in njen sklep o razpisu volitev v skupšcino zastopnikov clanov tožene stranke oziroma njihove posamezne clene oziroma tocke, teh aktov pa ni mogoce šteti kot upravni akt oziroma akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu.

Sodba nº U 2429/2002 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, January 22, 2003

Pravni interes je bistvena predpostavka in predstavlja možnost, da stranka v postopku, ki ga sproža, izboljša svoj pravni položaj. Iz predloženih volilnih listov pa izhaja, da tožnik v pritožbi z dne 28. 11. 2002 ne izkazuje pravnega interesa, ne trdi namrec, da bi bila prizadeta njegova pasivna volilna pravica oziroma, da je Lista za razvoj mesta in naselij v KS Krško prizadeta pri razdelitvi mandatov na ravni obcine.

Sodba nº in sklep U 61/2003 of Upravni oddelek, January 22, 2003

Izpodbijana odlocba je nezakonita, ker nima ustrezne obrazložitve. Tožena stranka ni odgovorila na ugovor glede izvršitve odlocbe, ni utemeljila obstoja pogojev iz dolocila 2. odstavka 236. clena ZUP niti ni ta odlocitev obrazložena v prvostopenjski odlocbi.

Sodba nº U 1381/2001 of Upravni oddelek, January 22, 2003

V obravnavanem primeru se torej upravicenost do denacionalizacije tožnicama prizna brez dokazovanja pravnega nasledstva po prejšnji lastnici, vendar pod pogoji, da je bilo tej premoženje odvzeto kot kreditni zadrugi oziroma zadružni zavarovalnici oziroma zvezi; da ji je bilo odvzeto neodplacno; ter da je bilo odvzeto premoženje preneseno na državo ali druge uporabnike. Dolocba 67. clena ZZad predstavlja pravno podlago za vrnitev premoženja, odvzetega kreditnimi zadrugami, ki so bile likvidira...

January 21, 2003

Sodba nº U 613/2002 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, January 21, 2003

Glede odlocitev obcinske volilne komisije, ki so lahko predmet pritožbe, pa po presoji sodišca ne gre le za odlocitve, ki imajo znacaj pravnega akta, temvec tudi za dejanja oz. ugotovitve volilne komisije, ki po svoji vsebini predstavljajo odlocitev. Kot odlocitev obcinske volilne komisije je zato mogoce šteti njeno porocilo o izidu volitev. Ker ugotovitev rezultatov glasovanja vpliva na potrditev mandatov, lahko torej kandidat oziroma predstavnik liste kandidatov v zvezi s tem vloži pritožbo...

January 16, 2003

Sodba nº U 55/2001 of Javne finance oddelek, January 16, 2003

Dolocba 89. clena ZDavP dovoljuje odpis davcnega dolga le v skrajnih primerih, v katerih bi lahko prav izterjava davcnega dolga bila vzrok za ogroženost osnovnega preživljanja zavezanca in njegove družine. Sodišce soglaša s stališcem, da je osnovni kriterij pri odlocanju o utemeljenosti odpisa davcnega dolga v vsakem obravnavanem primeru posebej ugotovljen podatek o tem, ali dohodek na družinskega clana pri zavezancu presega znesek bruto zajamcene place na zaposlenega v Republiki Sloveniji. V...

Sodba nº in sklep U 809/2001 of Upravni oddelek, January 16, 2003

Otrokova korist je glavno nacelo, ki ga je treba upoštevati (tudi) v postopku po zahtevi za predodelitev otroka

January 15, 2003

Sodba nº U 1611/2001 of Upravni oddelek, January 15, 2003

Glasbeni stolp ni bil umaknjen iz prodaje s tem, ko se je nahajal v skladišcu prodajalne, to pa je pomožni prostor prodajnega prostora (5. clen Pravilnika o minimalnih tehnicnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln, Ur. l. RS, št. 28/93, 34/93 in 57/93).

Sodba nº U 1623/2000 of Upravni oddelek, January 15, 2003

Stanovanjski inšpektor lahko zaradi varstva javnega interesa naloži lastniku odpravo samo tistih pomanjkljivosti stanovanja, ki onemogocajo varno uporabo stanovanja oziroma skupnih naprav.

Sodba nº U 344/2001 of Upravni oddelek, January 15, 2003

Tožena stranka je dolocila kot zavezanca (51. clen ZDen) pravno osebo, ki v denacionalizaciji zahtevanega premoženja nima v svojih sredstvih.

Sodba nº U 1161/2001 of Upravni oddelek, January 15, 2003

Enotno dovoljenje za gradnjo glede lokacijskih pogojev ne more imeti posledic pred njegovo pravnomocnostjo. Ce postane odlocba, zoper katero je sprožen upravni spor, izvršljiva šele z pravnomocnostjo, ni potrebe po odložitvi njene izvršitve, dokler ni koncan upravni spor.

Sodba nº in sklep U 399/2001 of Upravni oddelek, January 15, 2003

Akt o imenovanju višjega upravnega delavca po ZDDO je posamicni akt iz 2. odstavka 3. clena ZUS in ne upravna odlocba. Glede na pravne posledice odprave odlocbe takšnega akta ni mogoce odpraviti na podlagi obnove postopka, ker ne gre za smiselno uporabo dolocb postopka v pomenu 4. clena ZUP.

Sodba nº U 520/2001 of Upravni oddelek, January 15, 2003

Po mnenju sodišca v zadevah imenovanja višjih upravnih delavcev ni mogoce uporabiti izrednih pravnih sredstev po ZUP, ker bi se na ta nacin ob drugacnih pogojih in postopku (predpisanih z ZUP za uporabo izrednih pravnih sredstev) dosegle drugacne (manj ugodne) pravne posledice, kot jih imata posebej urejena pravna inštituta razrešitve oz. prenehanja delovnega razmerja, ki naj bi z navedbo taksativno dolocenih razlogov za njuno uporabo in posebej predpisanega postopka (povsem drugacnih kot za ...

Sodba nº U 286/2002 of Upravni oddelek, January 15, 2003

Za umrlo osebo je treba ugotoviti, ali izpolnjuje pogoje iz 9. clena ZDen. Ce je bila ob podržavljenju jugoslovanski državljan, ob smrti pa državljan države, ki že ima z zakonom urejeno denacionalizacijo (npr. Hrvaška, Bosna in Hercegovina), ali države, ki je po drugi svetovni vojni izvedla podržavljenje, ni pa še sprejela predpisa o vracanju in ga šele pripravlja (npr. Srbija), pa je treba ugotoviti tudi, kakšno je glede na državljanski status denacionalizacijsko razmerje v tej državi.

Sodba nº U 949/2001 of Upravni oddelek, January 15, 2003

V zameno dani nepremicnini nimata položaja podržavljenega premoženja. Po 6. odstavku 42. clena ZDen, ki je posebna dolocba, je upravicenec upravicen do odškodnine, kar v obravnavanem primeru pomeni, do odškodnine v vrednosti v zameno danih nepremicnin.

Sodba nº U 29/2002 of Upravni oddelek, January 15, 2003

Ker so zavezanci za denacionalizacijo doloceni v 51. clenu ZDen kot specialnem predpisu, glede tega vprašanja ni mogoce uporabiti splošnih premoženjskih oziroma odškodninskih predpisov (prvi odstavek 6. clena ZDen).

Sodba nº in sklep U 1974/2002 of Upravni oddelek, January 15, 2003

Na podlagi 1. odstavka 2. clena ZUSDDD je potrebno prošnjo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje vložiti v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega zakona, to pomeni do vkljucno 28. 12. 1999, ker je zakon pricel veljati dne 28. 9. 1999. Upoštevaje podatek, da je tožnica vložila svojo vlogo šele dne 21. 11. 2000, je tožena stranka pravilno uporabila dolocilo ZUSDDD, da je tožnica zamudila rok za vložitev vloge, ta rok pa je prekluzivne narave.

Sodba nº U 2259/2002 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, January 15, 2003

Tožnik v svoji ponovni prošnji ne navaja takšnih okolišcin, ki bi se zanj bistveno spremenile po izdaji prejšnje odlocbe tožene stranke. Tožnik je prvic zaprosil za priznanje azila dne 11. 11. 1999, od tega casa živi neprekinjeno v Republiki Sloveniji. Zato je tožena stranka pravilno ocenila, da okolišcine, ki jih tožnik sedaj navaja v svoji prošnji, ne morejo predstavljati okolišcin ali dejstev, ki bi nastale šele po izdaji prejšnje odlocbe.

Sodba nº U 81/2002 of Upravni oddelek, January 15, 2003

Rok za vložitev zahteve za priznanje statusa in pravic vojaškega mirnodobnega invalida po 3. odstavku 121. clena ZVojI se je iztekel 1. 1. 1998

Sodba nº U 1462/2001 of Upravni oddelek, January 15, 2003

Po mnenju sodišca je tožena stranka pravilno odpravila prvostopno odlocbo, s katero je prvostopni organ vrnil v last in posest 60/100 parcele 1873/2, k.o. B, saj v zadevi dejansko stanje ni raziskano do te mere, da bi bil mogoc zakljucek, da je v naravi vrnjen del zemljišca res nezazidano stavbno zemljišce.

Sodba nº U 108/2001 of Upravni oddelek, January 15, 2003

Ker po teritorialnem principu predpisi Republike Slovenije veljajo le na obmocju Republike Slovenije, se dolocbe ZDen o vracanju v naravi lahko nanašajo le na vracanje podržavljenega premoženja, ki je v sredstvih domacih pravnih oseb, ki se do uveljavitve ZDen še niso v celoti olastninile, to pa so po prej veljavnem Zakonu o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) le pravne osebe, ki imajo sedež na obmocju Republike Slovenije. Iz navedenih dolocb ZDen in Zakona o podjet...

Sodba nº in sklep U 1953/2003 of Upravni oddelek, January 15, 2003

Pridobitev statusa begunca temelji predvsem na oceni dogodkov, ki so prosilca za azil prisilili, da je zapustil maticno državo, njegova subjektivna ogroženost pa se ugotavlja na podlagi izjav, ki jih poda v prošnji za azil in na zaslišanju v povezavi z objektivnimi okolišcinami v njegovi maticni državi. Tudi po oceni sodišca pri tožniku ne obstaja utemeljen strah pred preganjanjem zaradi narodne ali verske pripadnosti niti zaradi pripadnosti posebni družbeni skupini ali zaradi politicnega pre...

January 09, 2003

Sodba nº U 2373/2002 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, January 09, 2003

Rok za ugovor iz 98. clena ZLV je materialnopravni prekluzivni rok, zato ga ni mogoce podaljšati na dan po ugotavljanju volilnih izidov na podlagi glasovnic, ki so prispele po pošti. Nepravilnosti v tej fazi volilnega postopka lahko ugotavlja volilna komisija le po uradni dolžnosti na podlagi 99. clena ZLV.

Sodba nº U 242/2001 of Javne finance oddelek, January 09, 2003

V postopku prisilne izterjave davka na podlagi seznama zaostalih obveznosti (dolgovnega seznama) ni mogoce izpodbijati v dolgovnem seznamu navedenih izvršilnih naslovov.

January 08, 2003

Sodba nº U 2107/2001 of Upravni oddelek, January 08, 2003

Za odlocitev o denacionalizaciji ni pomembno, kdaj se je vpis družbene lastnine na spornih parcelah dejansko izvršil. Vpis upravicenj na družbeni lastnini je bil le deklaratoren.

Sodba nº U 1507/2001 of Upravni oddelek, January 08, 2003

Zakljucek tožene stranke je napacen, kar kažejo podatki zemljiške knjige. Zemljiškoknjižni izpisek je javna listina, ki dokazuje tisto, kar se v njej potrjuje ali doloca, dokler ni dokazano nasprotno.

Sodba nº U 98/2002 of Upravni oddelek, January 08, 2003

Pri odlocanju o obliki denacionalizacije se upošteva stanje nepremicnine v casu vracanja. Zemljišce, ki je sedaj dejansko pozidano, je treba šteti za zazidano stavbno zemljišce, ne glede na to, ali je investitor pridobil za gradnjo vsa ustrezna dovoljenja.

Sodba nº U 1139/2001 of Upravni oddelek, January 08, 2003

Tožnica lahko v tem postopku sprememb zemljiškokatastrskih podatkov kot prizadeta stranka, saj je vlagateljica denacionalizacijskega zahtevka za predmetno parcelo, ugovarja tistim dejstvom, ki bi lahko vplivala na odlocitev v denacionalizacijskem postopku, to je ugotovljenim spremembam katastrskih podatkov.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners