Upravno Sodišče RS: Opinions issued on October 2003

October 30, 2003

Sodba nº U 1254/2002 of Javne finance oddelek, October 30, 2003

Pogoj za odbitek DDV je racun, ki mora vsebovati vse podatke iz 34. clena ZDDV. Ker so bili racuni, navedeni v zapisniku o inšpekcijskem pregledu pomanjkljivi v smislu navedenega clena (vecinoma manjka naziv in davcna številka kupca), zato niso izpolnjeni vsi pogoji za odbitek DDV. Zahtevani podatki morajo biti razvidni iz racuna kot tiste listine, ki v postopku odbijanja DDV predstavljajo enega izmed pogojev za odbitek vstopnega DDV.

Sodba nº U 1815/2002 of Javne finance oddelek, October 30, 2003

Podlaga za izdajo sklepa o prisilni izterjavi je izvršilni naslov z navedbo, kdaj je nastopila izvršljivost. Neutemeljeni so tudi tožbeni ugovori v zvezi s pravnomocnostjo izvršilnega naslova, saj je v obravnavanem primeru postala odlocba o odmeri davka izvršljiva s potekom paricijskega roka, saj pritožba zoper odlocbo ne zadrži njene izvršitve, na kar je bila tožeca stranka opozorjena v izreku odlocbe, ki se izvršuje.

Sodba nº in sklep U 1332/2002 of Javne finance oddelek, October 30, 2003

Iz spornega dolgovnega seznama je razvidno, da vsebuje izvršilne naslove za vse obveznosti, razen za obveznost placila clanarine Obrtni zbornici, za katero zgolj navaja mesec nastanka obveznosti in datum izvršljivosti. Tako opredeljen izvršilni naslov, pa po presoji sodišca ne predstavlja izvršilnega naslova v smislu dolocbe 1. odstavka 44. clena ZDavP, po kateri izvršilni naslov predstavlja odlocbo o odmeri, ugotovitveno odlocbo o neobracunani oziroma premalo obracunani dajatvi ali obracun d...

Sodba nº in sklep U 395/2002 of Javne finance oddelek, October 30, 2003

Osnovni kriterij pri odlocanju o utemeljenosti odpisa davcnega dolga je v vsakem obravnavanem primeru posebej ugotovljen podatek o tem, ali dohodek na družinskega clana pri zavezancu presega znesek bruto zajamcene place na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Po mnenju sodišca višina zajamcene place, ki je z Zakonom o zajamcenih osebnih dohodkih dolocena kot tisti minimalni znesek, ki še varuje materialno in socialno varnost delavcev in s tem zagotavlja vsaj minimalno socialno varnost, predstav...

Sodba nº U 339/2002 of Javne finance oddelek, October 30, 2003

Glede na to, da sta v obravnavanem primeru tako tožnik kot njegova bivša žena v napovedi za odmero dohodnine za leto 2000 uveljavljala posebno olajšavo za vse tri vzdrževane mladoletne otroke, sta oba organa, tako prvostopni kot drugostopni, pravilno zakljucila, da se zavezanca nista mogla sporazumeti, kdo izmed njiju bo uveljavljal pravico do posebne olajšave in vsakemu od njiju priznala polovico kot sorazmerni del olajšave. Zakon sicer ne odgovori na vprašanje, kaj predstavlja sorazmeren de...

Sodba nº U 876/2001 of Javne finance oddelek, October 30, 2003

Zato, da se ji obracuna in naloži v placilo davek od osebnih prejemkov. Ni bistveno, da tožnica ni prejela denarja v fizicni obliki. Njen prejemek je v zmanjšanju obveznosti za vracilo. Tožnik kot izplacevalec pa je dolžan, skladno s 114. clenom Zakona o davcnem postopku, obracunati in placati davek po odbitku tudi, ce osebnega prejemka ali drugega dohodka ne izplaca v denarju.

October 29, 2003

Sodba nº U 925/2003 of Upravni oddelek, October 29, 2003

5. odstavek 8. clena ZZdrl tudi doloca, da inšpektor v casu, ko nima strokovnega izpita ne sme izdajati odlocb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odlocbe. Sklepa organa prve stopnje tako ni podpisala upravicena oseba, to je zdravstveni inšpektor, ki ima pooblastila po ZZdrl, ampak višja svetovalka v zdravstvenem inšpektoratu organa prve stopnje, zato je sodišce tožbi ugodilo.

Sodba nº U 2161/2001 of Upravni oddelek, October 29, 2003

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v nazive iz leta 1996 je že v 1. odstavku 1. clena dolocal, da v posamezni naziv napredujejo "organizatorji izobraževanja", sprememba 1. clena Pravilnika, ki je zacela veljati 7. 11. 2002, je dodala nov drugi odstavek, ki pa samo pojasnjuje izraz "organizator izobraževanja" v smislu tega Pravilnika.

Sodba nº U 345/2003 of Upravni oddelek, October 29, 2003

Tožena stranka se je pri svoji odlocitvi oprla na kopije narocil za kooperante in naredila zakljucek, da iz njih izhaja, da tožnik prejema narocila za izdelavo razlicnih kovinskih izdelkov od družbe AAA, d. o. o.. Tožena stranka je zato upraviceno sledila tudi zakljucku organa prve stopnje, da tožnik opravlja obrtno dejavnost brez predpisanih dovoljenj in brez priglasitve pri pristojnem organu.

Sodba nº in sklep U 1598/2001 of Upravni oddelek, October 29, 2003

S 1. 7. 2000 je pricel veljati Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00, v nadaljevanju: ZUOPP), z dnevom njegove uveljavitve pa je prenehal veljati Zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list RS, št. 19/76) in 123. clen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, v nadaljevanju: ZSV). Tako je z uveljavitvijo ZUOPP prenehalo veljati dolocilo 123. clena ZSV, po katerem so o razvr...

Sodba nº in sklep U 966/2000 of Upravni oddelek, October 29, 2003

Ob upoštevanju 4. odstavka 27. clena ZGJS nadzorni svet tožene stranke ni pristojen za reševanje ugovorov, kar smiselno pomeni spor v zvezi z imenovanjem. Sodišce je tožbo tožnika sprejelo kot pravocasno, ker bi tožniku zaradi napacne razlage ZGJS s strani tožene stranke bilo drugace onemogoceno sodno varstvo, ki ga doloca 4. odstavek 27. clena ZGJS in s tem tudi kršena ustavna pravica do sodnega varstva (23. clen Ustave).

October 27, 2003

Sodba nº U 1050/2003 of Upravni oddelek, October 27, 2003

Dejanski status žrtve vojnega nasilja iz te odlocbe je povezan z vzrocno zvezo med nasilnim dejanjem okupatorskih sil, ki osebo zaradi politicnih, nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov prisilno izselijo, oziroma z nasilnim dejanjem požiga, porušenja ali izropanja njihovega doma od okupatorja ali njegovega sodelavca, v casu od 6. 4. 1941 do 15. 5. 1945 ter najmanj trimesecno trajanje tega ukrepa. Po presoji sodišca v obravnavanem primeru ni podana vzrocna zveza med tožnikovim odhodom od dom...

Sodba nº in sklep U 661/2002 of Upravni oddelek, October 27, 2003

Po presoji sodišca je dolocbo 1. tocke 1. odstavka 19. clena ZDen treba razlagati tako, da (ob izpolnjenih še ostalih pogojih te dolocbe) varuje le izvajalce tistih dejavnosti s podrocja družbenih dejavnosti, ki so zaradi svoje posebne narave opredeljene kot javna služba, torej dejavnosti, ki se izvajajo v javnem interesu ter jih je zaradi javnega interesa treba (s strani države ali lokalne skupnosti) trajno in nemoteno zagotavljati. Po presoji sodišca dolocbe 25. clena ZDen niso pravilno upo...

October 24, 2003

Sklep nº U 1668/2003 of Upravni oddelek, October 24, 2003

Po ureditvi v Zakonu o notariatu je tožeca stranka edina pristojna, da doloci in objavi dan nastopa pricetka poslovanja notarja, zato ne izkazuje za potrebno, da se z zacasno odredbo imenovanemu notarju prepove opravljanje dejavnosti. Zacasna odredba se ne more nanašati na razmerja, ki bodo šele nastala s posebnim aktom.

Sodba nº U 3/2003 of Upravni oddelek, October 24, 2003

Pravni interes za pridobitev statusa stranskega udeleženca v postopku ugotavljanja državljanstva se ocenjuje na podlagi materialnih predpisov, ki urejajo državljanstvo RS in dolocil ZUP.

October 22, 2003

Sodba nº U 1770/2002 of Upravni oddelek, October 22, 2003

Ker je osnovni kriterij za pridobitev statusa upravicenca do denacionalizacije jugoslovansko državljanstvo v casu podržavljenja, je potrebno to državljanstvo ugotoviti v izreku odlocbe upravnega organa. Upoštevaje morebitno uporabo 3. odstavka 9. clena ZDen v postopku denacionalizacije, pa je potrebno prav tako v izreku odlocbe ugotoviti obstoj slovenskega državljanstva kot tudi obstoj srbskega državljanstva in to casovno opredeliti.

Sodba nº U 1425/2002 of Upravni oddelek, October 22, 2003

Ce odlocbe o denacionalizaciji, s katero se vracajo nepremicnine, zemljiškoknjižno ni mogoce izvesti, gre za nemožnost izvršitve. Nemožnost izvršitve odlocbe pa je po 3. tocki prvega odstavka 279. clena ZUP (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) razlog za nicnost odlocbe.

Sodba nº U 1440/2002 of Upravni oddelek, October 22, 2003

Ker je pogoj za pridobitev državljanstva po 13. clenu ZDRS, da je izkazana korist države zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov, je v danem primeru to korist ugotavljal organ, na podrocje katerega sodi tožnikova zatrjevana korist. Ob upoštevanju negativnega mnenja Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je tudi Vlada ugotovila, da ne obstaja interes za sprejem tožnika v državljanstvo Republike Slovenije. Ker tožnik v tožbi ne nasprotuje, da je poda...

Sodba nº U 229/2002 of Javne finance oddelek, October 22, 2003

Organ, ki je pristojen za odlocanje o obnovi upravnega postopka mora v smislu dolocbe 1. odstavka 260. clena ZUP preizkusiti, ali so okolišcine v zvezi z obnovo postopka verjetno izkazane. V obravnavanem primeru je prvostopni organ, ki mu pritrjuje tožena stranka, podatke, ugotovljene pri inšpekcijskem pregledu tožnikovega delodajalca štel kot verjetno izkazano okolišcino, ki bi mogla pripeljati do drugacne odlocbe. Tudi po presoji sodišca so okolišcine, ki izhajajo iz podatkov upravnih spiso...

Sodba nº U 654/2002 of Upravni oddelek, October 22, 2003

Mejni ugotovitveni postopek se za mejaša soseda ne konca s podpisom zapisnika o mejnem ugotovitvenem postopku, v kolikor se odlocba o ugotovljenih spremembah nanaša tudi na z njegove strani zatrjevane pravice na zemljišcu, ki mu jih je predlagatelj mejnega ugotovitvenega postopka s sporazumno ugotovljeno mejo priznal in je zato upravicena oseba za vložitev predloga za obnovo postopka.

Sodba nº in sklep U 1741/2003 of Upravni oddelek, October 22, 2003

Kdaj se šteje ravnanje prosilca za azil (v konkretnem primeru tožnika) za zavajanje oziroma zlorabo postopka, taksativno doloca 36. clen ZAzil, ki doloca primere, v katerih se že po samem zakonu šteje, da gre za zavajanje oziroma zlorabo postopka. Na navedeni podlagi mora tako tožena stranka kot pristojni organ v vsakem primeru najprej ugotoviti, ali je v individualnem primeru izpolnjen zakonski dejanski stan oziroma ali se dejanske okolišcine posameznega primera ujemajo s katerimkoli izmed a...

Sklep nº U 2057/2001 of Javne finance oddelek, October 22, 2003

Zakon o upravnem sporu ne ureja vprašanj v zvezi s prenehanjem oziroma smrtjo tožnika, zato je treba na dolocbo 16. clena ZUS za razrešitev teh vprašanj uporabiti dolocbe Zakona o pravdnem postopku. V 1. odstavku 81. clena ZPP je doloceno, da v primeru, ce sodišce ugotovi, da tisti, ki nastopa kot stranka ne more biti pravdna stranka, pa se ta pomanjkljivost da odpraviti, zahteva od tožece stranke, naj popravi v tožbi, kar je treba ali ukrene kaj drugega, da se postopek lahko nadaljuje z oseb...

Sodba nº U 2393/2002 of Upravni oddelek, October 22, 2003

Kmetijsko zemljišce je po statusu tisto, ki v nacrtih stanovanjske in komunalne gradnje ni bilo predvideno za zidano, namembnost pa mu tudi s predpisom, ki je podlaga za nacionalizacijo ni bila spremenjena. Možnost dovoza, vodovoda in elektrike ne spreminja pravnega statusa zemljišca ob podržavljenju.

Sodba nº in sklep U 953/2003 of Upravni oddelek, October 22, 2003

Tožeca stranka je v zahtevi, da se ji podeli položaj stranke v postopku navajala, da ima položaj Nacionalne panožne športne zveze, ki ima v avtošportu v Sloveniji edina pravice in obveznosti na osnovi ZSpo. Zato je po oceni sodišca izkazala pravni interes, da se udeležuje postopka kot stranka.

Sodba nº U 294/2001 of Javne finance oddelek, October 22, 2003

Tožena stranka ima prav, ko navaja, da stanja zemljišc in drugih dejanskih okolišcin v pogledu zavezanca za davek iz kmetijstva in katastrskega dohodka davcni organ ne ugotavlja, da je v tem pogledu vezan na uradne podatke, ki mu jih posredujejo drugi pristojni organi, ter da je pri tem osnovni vir zemljiški kataster. Seveda pa morajo biti uradni podatki, ki so podlaga za odlocitev, zbrani od pristojnih organov, iz njih pa mora biti za to, da se odloci v skrajšanem postopku, jasno razviden po...

Sodba nº U 260/2001 of Javne finance oddelek, October 22, 2003

Za uvedbo obnove postopka odmere davka iz dejavnosti ne zadošca drugacna višina dobicka sama po sebi - kot zgolj drugacen rezultat oziroma drugacen izracun davcne osnove, ki je podlaga davcni odmeri, ampak mora biti navedeno in izkazano tudi, da so nove in vsaj verjetno izkazane tudi dejanske okolišcine, na katerih takšen nov izracun dobicka temelji.

Sodba nº U 437/2001 of Javne finance oddelek, October 22, 2003

V konkretnem primeru je Sklad oddal komunalno opremljeno zemljišce za ceno, ki jo sestavljata odškodnina za zemljišce in sorazmerni stroški opremljanja. vse skupaj pa je dogovorjena prodajna cena, ki je po dolocbi 5. clena ZDPN osnova za davek na promet nepremicnin.

Sodba nº U 977/2001 of Upravni oddelek, October 22, 2003

Ker poteka postopek ugotovitve državljanstva na podlagi 3. odstavka 63. clena Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in nadaljnji, v nadaljevanju ZDen), je potrebno upoštevati 9. clen oziroma 10. clen ZDen. Ker iz odlocbe organa prve stopnje izhaja, da je upravni organ ugotavljal državljanstvo na dan njene smrti, to ni v skladu s citiranimi dolocili.

October 17, 2003

Sodba nº U 127/2003 of Upravni oddelek, October 17, 2003

Skladnost gradenj in drugih posegov v prostor se presoja po predpisih, ki so veljali oziroma ki veljajo v casu posega. V konkretnem postopku je torej potrebno ugotoviti, ali je ograja, katere odstranitev je bila odrejena s prvostopno odlocbo, postavljena v nasprotju z urbanisticnimi predpisi, ki so veljali v casu njene postavitve.

October 16, 2003

Sklep nº U 55/2001 of Upravni oddelek, October 16, 2003

Tožeca stranka je za oprostitev placila sodnih taks za tožbo in sodbo zaprosila ponovno. Ker je bila o isti zadevi v upravnem sporu že izdana pravnomocna odlocba, je moralo sodišce predlog zavreci na podlagi 6. tocke 1. odstavka 34. clena Zakona o upravnem sporu.

Sodba nº U 1478/2002 of Javne finance oddelek, October 16, 2003

Ce so podatki v davcni napovedi medsebojno neskladni, mora davcni organ dejansko stanje pred odmero razcistiti z dohodninskim zavezancem.

October 13, 2003

Sodba nº U 1819/2003 of Upravni oddelek, October 13, 2003

Tožena stranka je ravnala pravilno, ko je prošnjo za azil zavrgla, ker je ugotovila, da so prišli tožniki v Republiko Slovenijo iz Italije, ki je varna tretja država.

October 08, 2003

Sklep nº U 1657/2003 of Upravni oddelek, October 08, 2003

Tožnica s tožbo izpodbija sklep tožene stranke glede ocene pri izpitu iz maturitetnega predmeta sociologija in iz njenega tožbenega zahtevka izhaja, da predlaga, da se ta sklep odpravi in predlaga, kako naj sodišce oceni njene odgovore. Pravno razmerje, ki ga je treba urediti z zacasno odredbo, mora biti v neposredni zvezi z razmerjem, ki ga izpodbijani akt ureja. Ni mogoce namrec zahtevati izdaje zacasne odredbe, ki se nanaša na akte, ki bodo šele izdani na podlagi izpodbijanega akta tožene ...

Sklep nº U 1268/2003 of Upravni oddelek, October 08, 2003

Ker tožeca stranka poziva za izdajo odlocbe o pritožbi v nadaljnjih sedmih dneh ni vložila pri toženi stranki, kjer bi morala urgirati odlocitev o pritožbi. Tožena stranka ob vložitvi tožbe še ni bila v molku in tako pogoji za vložitev tožbe zaradi molka pri toženi stranki niso bili izpolnjeni.

Sodba nº U 1159/2002 of Upravni oddelek, October 08, 2003

Tretji odstavek 11. clena Navodila je glede pogoja komunalne opremljenosti s pitno vodo treba razlagati tako, da se je nepremicnina, glede katere mora biti ta pogoj izpolnjen, nahajala do 100 m od javnega vodovoda ali je v tej oddaljenosti imela možnost prikljucka na neko drugo obliko vodnega omrežja. Obstajati je torej morala možnost razširjenega vodnega omrežja in izvršitev prikljucka nanj. Vodnjak kot objekt, namenjen zbiranju in shranjevanju vode sam po sebi takšne komunalne infrastruktur...

Sodba nº U 572/2001 of Javne finance oddelek, October 08, 2003

Kraj izplacila po petem odstavku 15. clena ZDoh ne predstavlja kraja izpolnitve obveznosti, kot ga opredeljuje 319. clen ZOR. Po presoji sodišca so prejemki izplacani na obmocju Republike Slovenije tudi v primeru, ce so z obmocja Republike Slovenije nakazani na prejemnikov racun v tujino, kot je to bilo v obravnavanih primerih. Zakon tu, drugace kot v drugem in tretjem odstavku 15. clena, govori o izplacilu in ne o prejemu prejemka na obmocju Republike Slovenije. Kolikor bi bil namen zakonoda...

Sodba nº in sklep U 494/2002 of Upravni oddelek, October 08, 2003

V postopkih napredovanj sodnikov za prekrške je pravno zavarovani interes vlagatelja tožbe pravica do napredovanja. To ni ustavna pravica, ampak zakonska pravica. Po dolocilu 3. odstavka 258.b. clena ZP Svet sodnikov za prekrške odloci o oceni dela ter o položaju, pravicah in odgovornostih sodnika za prekrške prve stopnje. Prvostopenjski akt bi torej moral imeti obliko odlocbe z uvodom, v katerem bi morali biti navedeni predpisi oziroma procesne podlage, na podlagi katerih je organ odlocal, v...

Sodba nº U 1694/2002 of Upravni oddelek, October 08, 2003

Za graditev pomožnih objektov ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ce tako predpiše obcinska skupšcina, ki tudi doloci vrsto, namen, najvecjo velikost in nacin gradnje teh objektov, upoštevajoc pri tem še izvršilni predpis pristojnega ministrstva (2. in 3. odstavek 51. clena istega zakona). Ce je s takim predpisom dolocena najvecja velikost objekta, potem ni mogoce objekta, ki kot celota presega najvecjo doloceno velikost pomožnega objekta, še vedno šteti za pomožni objekt.

Sodba nº U 196/2002 of Javne finance oddelek, October 08, 2003

Prvostopna odlocba temelji na 56. clenu ZDavP, ki doloca, da se v primeru, ce dolžnikov dolžnik ne ravna po sklepu, s katerim je odrejena prisilna izterjava, dolg izterja od njega. Davcni organ mora o tem izdati odlocbo, s katero dolžnikovemu dolžniku naloži, da na davcni racun placa zarubljeno terjatev. Iz upravnih spisov izhaja, da je tožena stranka z izpodbijano odlocbo presojala izpolnjevanje pogojev iz 56. clena ZDavP in ob tem ugotovila, da je sklep o prisilni izterjavi postal izvršljiv...

Sodba nº U 127/2002 of Upravni oddelek, October 08, 2003

Hipotekarna bremena so sestavni del pasive, ki jo je pri ugotavljanju vrednosti podržavljenega premoženja treba upoštevati in odšteti od aktive, tako da se ugotovi vrednost neto aktive podržavljenega podjetja.

Sodba nº U 868/2002 of Upravni oddelek, October 08, 2003

Po oceni sodišca je tožena stranka dodatno strokovno delo tožnika vrednotila v skladu s predloženimi dokazi in v skladu s Pravilnikom. Z dopisom je tožnika seznanila s svojimi ugotovitvami in ga pozvala, da vlogo dopolni z manjkajocimi dokazi za izjemno napredovanje v naziv svetnik. Tožnik je vlogo dopolnil z dodatnimi dokazi, vendar je po oceni sodišca tožena stranka pravilno navedla, da s predloženimi dokazni ni zadostil zahtevi po dopolnitvi manjkajocih dokazov, s katerimi bi izkazal manjk...

October 03, 2003

Sodba nº in sklep U 1522/2003 of Upravni oddelek, October 03, 2003

Tožena stranka je kršila ZAzil, po katerem morajo pristojni organi in drugi državni organi osebne podatke in izjave, navedbe, pojasnila in podatke, ki jih v postopku posreduje prosilec za azil, še posebej skrbno varovati pred organi njihove izvorne države. Glede na to, da je odvetnik Veleposlaništva RS v T. opravil poizvedbe pri Islamskem revolucionarnem sodišcu v I., ki naj bi sporno vabilo izdalo, zaradi cesar naj bi tožnik po svojih navedbah pobegnil iz države, je vprašljiva tudi verodosto...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners