Upravno Sodišče RS: Opinions issued on November 2003

November 27, 2003

Sodba nº U 2426/2002 of Javne finance oddelek, November 27, 2003

Posebna olajšava za vzdrževane družinske clane se nanaša na dejansko vzdrževanje le-teh v letu, za katero se dohodnina odmerja, saj gre za obremenitev vseh dohodkov leta, za katero se dohodnina odmerja, tudi tistih, ki so bili izplacani za pretekla leta. Po presoji sodišca tožena stranka tožniku upraviceno ni priznala pravice do posebne olajšave za vzdrževanega družinskega clana v letu 2001, kajti stroški vzdrževanja žene v letih 1993 do 1998 niso obremenili njegovih dohodkov, ki jih je preje...

Sodba nº U 1225/2002 of Javne finance oddelek, November 27, 2003

V postopku s pritožbo zoper sklep o prisilni izterjavi ni mogoce izpodbijati odlocb, ki se izvršujejo. Zato tožena stranka utemeljeno ni presodila tožnikovih navedb, ki se nanašajo na pobiranje komunalnih taks in na izrekanje denarnih kazni v tej zvezi. Kolikor tožnik ugovarja, da placilnega naloga ni prejel in s tem njegovi izvršljivosti, pa je potrebno njegove navedbe preizkusiti. Nepopolno ugotovljeno dejansko stanje v tem pogledu predstavlja razlog, da se odlocba odpravi.

Sodba nº U 1882/2002 of Javne finance oddelek, November 27, 2003

Tudi po presoji sodišca je datum izdaje zapisnika relevanten trenutek, ko je organ izvedel za nova dejstva oziroma nove dokaze. Šele s sklenitvijo in izdajo zapisnika se ugotovljena dejstva izrazijo navzven, povežejo v celoto in ustrezno formulirajo. Zato so neutemeljene tožbene navedbe, da je rok za obnovo postopka odmere dohodnine pricel teci že pred sklenitvijo in izdajo zapisnika.

November 26, 2003

Sodba nº U 1214/2002 of Upravni oddelek, November 26, 2003

Novo uporabno dovoljenje je kot podlaga za ugotavljanje pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti potrebno vedno, kadar nameravana vrsta gostinske dejavnosti zahteva takšno spremembo namembnosti objekta, za katero zakon zahteva izdajo lokacijskega in posledicno gradbenega dovoljenja.

Sodba nº U 2300/2002 of Upravni oddelek, November 26, 2003

Tržni inšpektor je pravilno izdal odlocbo o zavajajocem oglaševanju, saj je bilo ugotovljeno, da se posojilne pogodbe dejansko sklepajo z družbo AAA d.o.o. in ne s tožeco stranko, ki je dajanje kreditov oglaševala.

November 25, 2003

Sodba nº in sklep U 1765/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, November 25, 2003

Razmere v katerih prosilec za azil v maticni državi ne more racunati vsaj na minimalno medicinsko nego, ki predstavlja odsotnost tveganj po 3. clenu EKCP, lahko predstavljajo nedopusten poseg v fizicno integriteto prosilca za azil.

Sodba nº U 993/2003 of Javne finance oddelek, November 25, 2003

V 12. clenu ZCS-1 je doloceno, da carinski urad med drugim opravlja tudi naslednje naloge: odloca v upravnih zadevah iz pristojnosti službe v upravnem postopku na prvi stopnji, ce ni z zakonom pristojnost odlocanja v upravnem postopku prenesena na Generalni carinski urad. Ta dolocba torej doloca stvarno pristojni organ za carinjenje blaga na prvi stopnji. Za ugotovitev, ali je bila obnova postopka uvedena znotraj enomesecnega roka, je glede na dolocbo 2. odstavka 263. clena v zvezi s 1. odsta...

November 20, 2003

Sodba nº U 791/2002 of Upravni oddelek, November 20, 2003

Pred pricetkom del mora biti lokacijsko dovoljenje (oziroma dolocba o dovolitvi del) pravnomocno.

November 19, 2003

Sodba nº U 896/2003 of Upravni oddelek, November 19, 2003

Iz upravnega spisa je razvidno, da je tožena stranka 9. 12. 2002 prejela tožnikov predlog za izrek nicnosti odlocbe O, naknadno pa je tožena stranka 13. 3. 2003 prejela tudi urgenco s pozivom k takojšnji odlocitvi. Sodišce je na podlagi 1. odstavka 65. clena ZUS ugotovilo, da je tožba tožnika upravicena, ker so izpolnjeni procesni pogoji za vložitev tožbe v upravnem sporu zaradi molka upravnega organa.

Sodba nº U 1843/2003 of Upravni oddelek, November 19, 2003

Iz 3. odstavka 1. clena ZAzil izhaja, da je RS z uveljavitvijo ZAzil širše kot Ženevska konvencija opredelila krog oseb, ki jim daje azil iz humanitarnih razlogov, s katerim pridobijo prosilci status begunca in iz tega statusa izhajajoce pravice, ki pripadajo beguncem na podlagi Ženevske konvencije ter pravice, ki so beguncem zagotovljene z zakonom (ZAzil).

Sklep nº U 1270/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, November 19, 2003

Tožniki tožijo zaradi kršitve ustavne pravice iz 21. clena - varstvo clovekove osebnosti in dostojanstva, 34. clena - pravica do osebnega dostojanstva in varnosti in 35. clena Ustave RS - varstva pravic zasebnosti in osebnostnih pravic. To naj bi storil drugi toženec v svoji zakljucni besedi na glavni obravnavi 27. 6. 2003 pred Okrožnim sodišcem v A v kazenski zadevi opr. št. ..... Po presoji sodišca pa to posamicno dejanje ne more biti predmet sodnega varstva v upravnem sporu, ker je tožniko...

Sodba nº U 323/2003 of Upravni oddelek, November 19, 2003

Tožena stranka se je pri svoji odlocitvi oprla na Pravilnik o minimalnih tehnicnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah (Uradni list RS, št. 23/96, v nadaljevanju: Pravilnik/96). V casu odlocanja tožene stranke pa je že veljal Pravilnik o minimalnih tehnicnih pogojih in minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/...

Sodba nº U 407/2001 of Javne finance oddelek, November 19, 2003

Za obveznosti izbrisane družbe po navedenih dolocbah ZFPPod in ZGD odgovarjajo le tisti družbeniki, ki so imeli vpliv na poslovanje družbe in na nastanek obveznosti te družbe, in le zoper te je možno uvesti postopek prisilne izterjave davcnega dolga.

November 13, 2003

Sodba nº in sklep U 2011/2002 of Upravni oddelek, November 13, 2003

Opomin za placilo sodne takse prekine tek zastaranja, vendar pa to velja le v primeru, ko je stranki poslan pred iztekom relativnega zastaralnega roka, ne pa tudi, ce je stranki poslan po njegovem izteku.

Sodba nº U 721/2002 of Javne finance oddelek, November 13, 2003

Po dolocbi 1. odstavka 261. clena ZUP lahko organ, ki je izdal odlocbo, s katero je bil postopek koncan, zacne obnovo postopka po uradni dolžnosti, pri tem pa je vezan na rok po 2. odstavku 263. clena v zvezi s 1. odstavkom 263. clena ZUP. V primeru obnovitvenega razloga iz 1. tocke 260. ZUP lahko zacne obnovo postopka po uradni dolžnosti v enem mesecu od dneva, ko je mogel navesti nova dejstva oziroma uporabiti nove dokaze. Tožnikovo stališce, da davcni organ ni davcni urad, temvec Davcna up...

Sodba nº U 1172/2002 of Javne finance oddelek, November 13, 2003

Pri preizkusu, ali gre za obnovitveni razlog po 5. tocki 1. odstavka 260. clena ZUP, je treba po presoji sodišca nesporno dokazati obstoj neresnicnih navedb na strani tožnika, torej, da je vedel, da je v napoved za odmero dohodnine vpisal neresnicne podatke, ki jih je navedel zato, da bi davcni organ izdal zanj ugodno odlocbo. Dokazati bi mu bilo treba neresnicnost na njegovi strani, torej njegovo subjektivno vedenje, da podatki niso resnicni. Zgolj objektivna neresnicnost podatkov, ki jih to...

Sodba nº U 2293/2002 of Upravni oddelek, November 13, 2003

Investitorju ni mogoce izdati gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo objekta brez predhodne predložitve lokacijskega dovoljenja, ce namerava s predvidenimi deli spremeniti namen in velikost objekta osnovnega objekta.

Sodba nº U 263/2002 of Upravni oddelek, November 13, 2003

Organ, ki naleti na vprašanje, ki je predhodnega znacaja v razmerju do upravne stvari, o kateri tece postopek, to vprašanje pa je samostojna pravna celota, ki spada v pristojnost sodišca ali drugega organa, sme vprašanje sam obravnavati ali postopek prekiniti, dokler ga ne reši pristojni organ (1. odstavek 147. clena ZUP). S tem so dana zakonska pooblastila upravnemu organu glede odlocitve o nacinu rešitve predhodnega vprašanja.

Sodba nº U 2080/2001 of Javne finance oddelek, November 13, 2003

Iz vsebine predloženih avtorskih pogodb ne izhaja, da je tožnik prejel v letu 1999 avtorske honorarje za dela, ki jih je ustvarjal dalj kot eno leto. Drugih dokazov, da je posamezno avtorsko delo ustvarjal dalj kot eno leto in da je zanj v letu 1999 prejel placilo, pa tudi ni predložil. Zato mu je bila dohodnina pravilno odmerjena po stopnjah iz 12. clena ZDoh in ne po povprecni stopnji dohodnine enoletnih prejemkov.

Sodba nº U 265/2002 of Javne finance oddelek, November 13, 2003

Iz upravnih spisov izhaja, da je bila pri tožniku poprecna stopnja izracunana na tak nacin, da so bili skupni dohodki vecih let razdeljeni na toliko delov, na kolikor let se nanašajo in je bila tako ugotovljena poprecna stopnja 17 % (najnižja stopnja po dolocbi 18. clena ZDoh), ki je bila pri odmeri dohodnine tudi uporabljena. Glede na navedeno so bili dohodki tožnika, ki jih je nesporno prejel v letu 2002 za obdobje vec let, tudi po presoji sodišca obdavceni pravilno in na v ZDoh dolocen nac...

November 12, 2003

Sodba nº U 1640/99 of Upravni oddelek, November 12, 2003

Ni dokazno breme na zavezani stranki, ki predlaga preverjanje morebitnega tujega državljanstva prejšnjega lastnika zaradi ugotovitve, ali je le-ta imel pravico dobiti za podržavljeno premoženje odškodnino od tuje države. Ali je oseba imela pravico dobiti odškodnino od tuje države, ugotavlja pristojni upravni organ po uradni dolžnosti.

Sodba nº U 1669/2001 of Upravni oddelek, November 12, 2003

Ce je temelj podržavljenja ZNNZ, to pomeni, da premoženje ni bilo podržavljeno v skladu z 2. odstavkom 27. clena Državne pogodbe o vzpostavitvi neodvisne in demokraticne Avstrije in da po tej podlagi prejšnji lastnik odškodnine od avstrijske države ni mogel uveljavljati.

Sodba nº U 1855/2003 of Upravni oddelek, November 12, 2003

Tožniku je bil dolocen kraj zacasnega bivanja v Azilnem domu, tožena stranka pa je med postopkom iz uradnih evidenc ugotovila, da je samovoljno zapustil Azilni dom in je bil izbrisan iz njihove evidence po treh dneh, saj se v Azilni dom v tem casu ni vrnil in tudi ni sporocil spremembe naslova.

November 10, 2003

Sodba nº U 1355/2002 of Upravni oddelek, November 10, 2003

Za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja otroku, ki je bil rojen v casu, ko so zoper starše trajala nasilna dejanja ali prisilni ukrepi, se dolocba 3. clena ZZVN razlaga tako, da morajo pogoj minimalnega casa trajanja izpolnjevati tako starši kot otrok, rojen staršem, nad katerimi so se izvajala nasilna dejanja ali prisilni ukrepi.

Sklep nº U 1927/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, November 10, 2003

Dolocba 3. odstavka 38. clena ZAzil nalaga ne le trditveno, pac pa tudi dokazno breme na stran tožece stranke, ki mora okolišcine za utemeljitev predloga (vsaj) verjetno izkazati že ob vložitvi predloga. Okolišcine, s katerimi tožnik utemeljuje svoj predlog, da naj si ne bi mogel najti svetovalca za begunce zaradi praznikov in da naj bi se tožnik z nekom zmenil po praznikih, pa slednji ni prišel, po presoji sodišca niso verjetno izkazane zgolj s tožnikovim navajanjem, da se je zmenil z nekom,...

Sodba nº U 1369/2003 of Upravni oddelek, November 10, 2003

Stranka, ki statusa žrtve vojnega nasilja ne more uveljaviti zaradi uzakonjene navezne okolišcine stalnega bivanja na slovenskem ozemlju (od prenehanja nasilnega dejanja ali prisilnega ukrepa), ker tega pogoja ne izpolnjuje, neutemeljeno ugovarja, da ZZVN zanjo ne velja ter da je obravnavana drugace kot drugi državljani Republike Slovenije.

Sodba nº U 2109/2002 of Upravni oddelek, November 10, 2003

Pogoj za priznanje statusa ŽVN po 5. odstavku 2. clena ZZVN je dokazan obstoj prisilnih ukrepov ali prisilnih dejanj po 1., 2., 3. ali 4. odst. 2. cl. ZZVN, ki so se izvajala zoper starše (ali enega izmed njih) tožnika.

Sodba nº U 945/2003 of Upravni oddelek, November 10, 2003

Da bi s svojo zahtevo po priznanju statusa žrtve vojnega nasilja - pregnanca lahko uspela, bi stranka morala izkazati tista dejstva in okolišcine, ki so po zakonski dolocbi 4. odstavka 2. clena ZZVN relevantne, to pa je nasilni pregon z doma s strani okupatorja, ki je moral trajati najmanj tri mesece, in ki je bil posledica povracilnih ukrepov zoper družine partizanov oziroma pobitih talcev ali zaradi sodelovanja z NOB, ali posledica nasilnega dejanja požiga, porušenja ali izropanja domace hi...

Sodba nº U 1364/2003 of Upravni oddelek, November 10, 2003

Ker so oceta tožece stranke, ki je bil sicer terenski delavec Gorenjskega vojnega podrocja, ustrelili partizani, ceprav nesporno po pomoti, niso izpolnjeni pogoji za priznanje statusa po ZZVN-E (otrok, katerega starš je bil ubit zaradi sodelovanja v NOB ali je izgubil življenje v okolišcinah za priznanje statusa).

Sodba nº U 1954/2002 of Upravni oddelek, November 10, 2003

Ce je bil tožnikov oce ubit v partizanih, vendar s strani partizanov, niso izpolnjeni pogoji po 2/8 cl. ZZVN v zvezi s 1. clenom ZZVN.

Sodba nº U 1052/2003 of Upravni oddelek, November 10, 2003

Za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja - delovne deportiranke mora biti izpolnjen zakonski pogoj, to je prisilno delo iz politicnih, nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov. Tožnica je v tožbi sicer trdila, da je bilo delo Pflichtjarh odrejeno iz politicnih in nacionalnih razlogov, a tega ni dokazala, niti ni predlagala katere dokaze naj sodišce izvede.

Sodba nº U 971/2003 of Upravni oddelek, November 10, 2003

Ni pomembno stališce, da prisilni ukrep v vsakem primeru preneha, ko se oseba vrne na svoj dom, cetudi je ta urejen le skrajno zasilno. Tolmacenje tožene stranke, po katerem se zasilno urejeni prostori (v obravnavanem primeru po zatrjevanju tožece stranke zasilno urejen svinjak) enacijo s pojmom doma iz zakonskega teksta, lahko privede do pravno nevzdržnih situacij.

November 06, 2003

Sodba nº U 1200/2001 of Javne finance oddelek, November 06, 2003

Davcni zavezanec mora pri svojih ravnanjih upoštevati veljavno davcno zakonodajo (ne glede na morebitne posebnosti v poslovanju), kar pa v obravnavani zadevi ni bil primer. Zato tudi po presoji sodišca odhodke iz naslova obresti za oba kredita ni mogoce davcno priznati, saj kot je razvidno iz nespornih podatkov dejanskega stanja, sta oba kredita obremenila tožeco stranko z namenom financiranja druge osebe, to je AA, ki je postala lastnica Hotela A oziroma lastnica poslovnega deleža v družbi H...

Sodba nº U 2283/2002 of Upravni oddelek, November 06, 2003

V postopku urbanisticne inšpekcije lahko sodeluje tudi oseba (stranski udeleženec), za katero se ugotovi, da bi bila zaradi inšpekcijskega nadzora prizadeta kakšna njena pravna korist.

Sodba nº in sklep U 1903/2002 of Javne finance oddelek, November 06, 2003

Davcni organ prve stopnje je izdal odlocbo na podlagi 19. clena ZUT po prejemu obvestila Davcnega urada A, Izpostave B, z dne 14. 03. 2000, iz katerega izhaja, da tožnik kot taksni zavezanec za pritožbo z dne 13. 03. 2000, ki jo je vložil zoper odlocbo z dne 10. 03. 2000 ni placal upravne takse.

Sodba nº U 331/2002 of Upravni oddelek, November 06, 2003

Po presoji sodišca so se stekli pogoji za izdajo odlocbe po 11. clenu ZCUKPIL. Ukrepanje po tej dolocbi ne predstavlja nujno nadaljevanja postopka po predhodnem zacasnem zadržanju blaga. Pravilnost in zakonitost odlocbe, izdane skladno s pogoji 11. clena in na njegovi podlagi, tudi ni odvisna od zakonitosti akta o zacasnem zadržanju blaga, ce je bilo blago pred zasegom z odlocbo zadržano.

Sodba nº U 110/2002 of Javne finance oddelek, November 06, 2003

Ker je po dolocbi 125. clena Ustave in prvega odstavka 3. clena Zakona o sodišcih (Uradni list RS, št. 110/02, p.b.) sodišce vezano le na Ustavo in zakon (za razliko od tožene stranke), je sodišce pravilnost in zakonitost odlocbe presojalo, ne da bi upoštevalo dolocbe Odloka, ki po presoji sodišca niso skladne z ZKT. Dolocba 2. tocke 2. clena Odloka je prekoracila predmet in pogoje, ki jih ZKT postavlja za predpisovanje taks. ZKT v 4. clenu ne doloca, da smejo obcine predpisovati komunalne ta...

Sodba nº U 562/2001 of Javne finance oddelek, November 06, 2003

Izrek prvostopne odlocbe, ki poleg stopnje davka, zneska odmerjenega davka in roka za placilo ne vsebuje tudi davcne osnove, kot to doloca 16. clena ZDavP, predstavlja kršitev pravil davcnega postopka. Ce pravilnosti in zakonitosti ukrepa ni mogoce preizkusiti niti na podlagi podatkov, ki izhajajo iz obrazložitve, pa je kršitev po presoji sodišca bistvena.

Sodba nº U 2367/2002 of Upravni oddelek, November 06, 2003

ZDen v 25. clenu doloca posebno ureditev vracanja le glede nepremicnin, ki se jim je vrednost bistveno povecala zaradi novih investicij. Ce nove investicije, ki naj bi (bistveno) povecale vrednost nepremicnine, niso izkazane, se dolocbe 25. clena ZDen pri odlocanju o denacionalizaciji ne morejo upoštevati. V ZDen ni podlage za odškodovanje za morebitna vlaganja upravljalcev na SKZG prenesenih zemljišc, kajti upoštevanje vlaganj upravljalcev je po zakonu predvideno v okviru urejanja zakupnih r...

Sodba nº U 1188/2002 of Upravni oddelek, November 06, 2003

Park kot vrsta rabe zemljišca po katastru je zazidano stavbno zemljišce po 32. clenu ZDen, zato je v kolikor je do spremembe vrste rabe, ki je po ZDen nezazidano stavbno zemljišce oziroma kmetijsko zemljišce, prišlo po podržavljenju, podana ovira za vrnitev zemljišca v naravi.

Sodba nº U 1813/2002 of Upravni oddelek, November 06, 2003

Interes posameznega operaterja po tem, da so vsi operaterji na trgu telekomunikacij glede na enako tržno moc enako obravnavani, je mogoce šteti kot njegov pravni interes in mu zato ni mogoce zanikati aktivne legitimacije v postopku dolocitve drugega operaterja za operaterja s pomembno tržno mocjo.

Sodba nº U 1729/2002 of Upravni oddelek, November 06, 2003

ZDen ureja vracanje kmetijskih zemljišc in gozdov (clen 27 in 28) in stavbnih zemljišc (clen 31 in 32). Zemljišca, ki so bila po podržavljenju uporabljena za gradnjo, po ZDen niso posebna vrsta zemljišc. Tudi zemljišca, ki so bila ob podržavljenju kmetijska oziroma gozdna, po podržavljenju pa se je njihova namembnost spremenila, ker so bila uporabljena za gradnjo, so le ena vrsta podržavljenih zemljišc in to kmetijska oziroma gozdna zemljišca. Drugacen pravni status imajo le tista zemljišca, ...

Sodba nº in sklep U 1189/2002 of Upravni oddelek, November 06, 2003

Dolocba 1. tocke prvega odstavka 19. clena ZDen se razlaga, da vrnitev nepremicnine ni možna, ce sta izpolnjena oba v tej dolocbi navedena razloga in sicer, da nepremicnina služi za dejavnost kulture oziroma druge javne službe, in ce bi bila zaradi njihove vrnitve bistveno okrnjena možnost za opravljanje te dejavnosti. Drugi, kumulativno predpisani pogoj, je razumeti tako, da zaradi vrnitve nepremicnine izvajalec javne službe ne bi mogel poslovati in opravljati svojih nalog oziroma bi bilo nj...

Sodba nº U 1683/2002 of Upravni oddelek, November 06, 2003

Ce je bilo zemljišce podržavljeno po temeljnem zakonu o razlastitvi iz leta 1947, se upravicenost do denacionalizacije presoja po tem, ali je bila kot odškodnina dana ustrezna nadomestna nepremicnina

Sodba nº U 2165/2002 of Upravni oddelek, November 06, 2003

Ker se po dolocbi 1. odstavka 46. clena ZUstS zahteva lahko vloži pri organu prve stopnje, ki je tako o taki zahtevi pristojen odlociti, instancni organ ne more v pritožbenem postopku sam odlociti o njej, ce ni o njej odlocil pred tem prvostopni organ, tudi ne s sklicevanjem na dolocbo 252. clena ZUP.

Sodba nº U 313/2001 of Upravni oddelek, November 06, 2003

Ce se je oseba, ki je bilo premoženje podržavljeno, ob podržavljenju štela za jugoslovanskega državljana, ji je upravicenje do denacionalizacije, ker naj bi imela na podlagi 2. odstavka 27. clena Državne pogodbe o vzpostavitvi neodvisne in demokraticne Avstrije pravico dobiti odškodnino od Republike Avstrije, mogoce odreci le, ce je v casu podržavljenja imela tudi avstrijsko državljanstvo. Ce pa je avstrijsko državljanstvo imela ob uveljavitvi pogodbe, ne pa tudi ob podržavljenju, je pa tedaj...

Sodba nº U 914/2001 of Javne finance oddelek, November 06, 2003

Vpis v register je po OZ zakonska posledica izdanega akta in ni vezana na zacetek dela. To pa pomeni, da odlocitve, da je tožnik zavezan k placilu prispevkov, predvsem ni mogoce opreti samo na dejstvo, da je bil vpisan v register. Gre le za eno od okolišcin, ki je sicer pomembna, ki pa jo je vendarle treba presoditi še skupaj z vsemi ostalimi, ki jih navaja tožnik v tožbi in tudi v pritožbi ni ugotoviti, ali je tožnik dejavnost tudi dejansko opravljal.

November 05, 2003

Sodba nº in sklep U 1782/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, November 05, 2003

Po mnenju sodišca je enako nedopustna tudi naknadna dopolnitev (sicer pravocasno vložene) tožbe, ce je vložena že po tem, ko je potekel zakonski rok za tožbo. V upravnem sporu stranke ne smejo navajati (novih) dejstev in predlagati (novih) dokazov, ce so imele možnost navajati ta dejstva in predlagati te dokaze v postopku pred izdajo akta, ki se izpodbija s tožbo v upravnem sporu. Gre prav za tak primer, ko tožeca stranka v naknadni dopolnitvi tožbe (ne glede na to, da je podana že po izteku ...

November 03, 2003

Sodba nº U 1719/2002 of Upravni oddelek, November 03, 2003

Razlog za nicnost odlocbe po 6. tc. 279. clena ZUP je taka nepravilnost, za katero zakon doloca nicnostno sankcijo. ZUP v zvezi z uporabo izrednega pravnega sredstva odprave odlocbe po nadzorstveni pravici ne doloca roka za vložitev predloga, pac pa doloca (dva) roka, v katerih se lahko izda odlocbo o odpravi (1. odstavek 277. clena ZUP), in sicer pet let od dneva, ko je bila odlocba izdana in vrocena - v primeru odprave po 1. in 2. tc. oziroma eno leto - v primeru odprave po 3. oz. 4. tc. 27...

Sodba nº in sklep U 1815/2003 of Upravni oddelek, November 03, 2003

Pravica do azila ni absolutna pravica, temvec po dolocbi 2. odstavka 1. clena ZAzil daje Republika Slovenija azil tujcem, ki zaprosijo za zašcito iz razlogov, dolocenih v Konvenciji o statusu beguncev in Protokolu o statusu beguncev (Uradni list RS, št. MP 9/92, v nadaljevanju: Ženevska konvencija) in po 3. odstavku 1. clena ZAzil azil iz humanitarnih razlogov tudi tujcem, ki zaprosijo za zašcito, ce bi vrnitev teh oseb v njihovo izvorno državo lahko ogrozila njihovo varnost ali fizicni integ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners