Upravno Sodišče RS: Opinions issued on December 2003

December 24, 2003

Sodba nº in sklep U 2313/2002 of Upravni oddelek, December 24, 2003

Na podlagi 18. clena Zakona o trgovini mora trgovec sproti voditi evidenco o nakupu in prodaji blaga in storitev. V 4. clenu Pravilnika o vodenju evidenc v trgovini pa je doloceno, kakšne podatke morajo evidence o blagu vsebovati. Evidence o blagu morajo vsebovati podatke o zacetnem stanju blaga, podatke o nabavi in prodaji blaga, podatke o spremembi cen blaga, podatke o vrnitvi blaga, podatke o primanjkljaju, presežku in odpisu blaga ter podatke o premikih blaga med prodajnimi objekti in odd...

December 18, 2003

Sodba nº U 187/2002 of Javne finance oddelek, December 18, 2003

Neutemeljen je po presoji sodišca tudi tožbeni ugovor absolutnega zastaranja pravice do izterjave davcne obveznosti po dolocbi 97. clena ZDavP. Sodišce v upravnem sporu presoja zakonitost in pravilnost odlocitve po dejanskem in pravnem stanju, kakršno je bilo ob izdaji prvostopnega sklepa, zato tožeca stranka ne more uspešno uveljavljati absolutne zastare, ker je bila izpodbijana odlocba (s katero je bila potrjena odlocitev prvostopnega organa), izdana po preteku absolutnega zastaralnega roka.

Sodba nº U 740/2002 of Javne finance oddelek, December 18, 2003

Pritožba ne zadrži izvršitev odlocbe o odmeri davka (1. odstavek 20. clena ZdavP), kar pa tudi po presoji Ustavnega sodišca ne predstavlja nedopustnega posega v pravico do pravnega sredstva.

Sodba nº U 1573/2001 of Javne finance oddelek, December 18, 2003

Ker ostaja neodgovorjeno, ali vaški vodovod sploh ustreza vodovodnemu omrežju iz ZSZ, nepopolno ugotovljeno dejansko stanje, in to v bistvenem, saj ni razvidno, ali je v konkretnem primeru sploh podana zakonska podlaga za to, da se tožniku kot lastniku oziroma uporabniku nepremicnin lahko zaracuna nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišca.

December 17, 2003

Sklep nº U 2021/2000 of Upravni oddelek, December 17, 2003

Po dolocbi 1. odstavka 22. clena ZUS lahko stranka, ki iz opravicenega razloga zamudi rok za opravo dejanja in ga zaradi tega ne more vec opraviti, predlaga vrnitev v prejšnje stanje. Odvetnik, ki ob vrocitvi sodbe ni imel pooblastila za zastopanje tožnice v upravnem sporu, je pritožbo lahko vložil šele, ko je dobil pooblastilo pravnih naslednic tožnice, ki je med postopkom umrla.

Sklep nº U 2165/2003 of Upravni oddelek, December 17, 2003

Predlog za zacasno ureditev stanja glede na sporno pravno razmerje mora jasno navajati, kakšne ukrepe ali prepovedi ali ravnanja naj sodišce odredi kot potrebne v casu do odlocitve o tožbi, da se preprecijo zatrjevane nedopustne posledice, ki iz izpodbijanega akta nastajajo ali bodo nastale. Ce predlog ne predstavlja take ureditve stanja, ki bi lahko preprecila zatrjevane škodljive posledice, ki iz izpodbijanega akta izhajajo, mu sodišce ne more ugoditi. Sodišce lahko uredi sporno pravno razm...

Sodba nº in sklep U 2025/2003 of Upravni oddelek, December 17, 2003

Tožnik v tožbi tudi ne konkretizira, kako bi ga ogrozilo njegovo odklanjanje sodelovanja z albanskimi uporniki, prav tako ne konkretizira trditve, da je bilo preganjanje s strani posameznikov, ki so clani Kosovskega varnostnega korpusa, skrito in nekontrolirano. Prav tako sodišce sprejema zakljucke tožene stranke, da tožnikove navedbe in nekonkretizirana bojazen pred mašcevanjem glede na objektivne okolišcine na Kosovu oziroma v A ne dajejo opore za ugotovitev, da bi bil tožnik v primeru vrni...

Sodba nº U 152/2003 of Upravni oddelek, December 17, 2003

Potrebno je poudariti, da kakor hitro gre za postopek, ki bi lahko kakorkoli vplival na pravni položaj oziroma pravice in interese oseb, tem osebam ni mogoce odrekati položaja stranke s stališcem, kot ga je zavzela tožena stranka in to je, da bi tožnik kot solastnik nepremicnine lahko uveljavljal svoj pravni interes v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja za prostore, v katerih se opravlja zdravstvena dejavnost, tožnik pa v tožbi navaja, da postopka v zvezi z lokacijskim in gradbenim do...

Sodba nº U 2129/2003 of Upravni oddelek, December 17, 2003

Kljub zakonskemu besedilu, da pristojni organ takoj odloci o stvari po 2. odstavku 35. clena ZAzil, pa zakonodajalec ni dolocil nikakršnih izjem v zvezi s postopkom za priznanje azila v tako imenovanem pospešenem postopku. Zakon doloca, da se postopek pricne z vložitvijo prošnje za azil (1. odstavek 24. clena ZAzil), kaj je dolžan omogociti pristojni organ pa doloca 2. odstavek 24. clena ZAzil in prosilcem za azil mora biti omogocena pomoc kot to doloca 9. clena ZAzil. Iz prošnje za azil, ki ...

Sodba nº in sklep U 1006/2003 of Upravni oddelek, December 17, 2003

Ker je tožena stranka v obrazložitvi izpodbijane odlocbe ugotovila, da je bil izdelek tožece stranke v okviru tolerance, bi se morala ta ugotovitev odražati tudi v odlocitvi tožene stranke v zvezi z izrekom prvostopenjske odlocbe, ki se nanaša na stroškovne obveznosti tožece stranke v zvezi z analizo, opravljeno s strani Zavoda za zdravstveno varstvo A.

December 15, 2003

Sklep nº U 2133/2003 of Upravni oddelek, December 15, 2003

Po presoji sodišca bi moral tožnik pri zahtevi za izdajo zacasne odredbe navesti tista dejstva in okolišcine, s katerimi bi dokazoval verjeten nastanek hujših škodljivih posledic in tudi za to ponuditi dokaze, vendar tega tožnik ni storil in ni ponudil dokazov, ki bi morali biti konkretizirani na dolocene realno izkazane posledice, ki jih je mogoce materialno ovrednotiti. Tožnik je zgolj sodeloval na javnem razpisu. Po naravi stvari je izid takega razpisa za vsakega izmed udeležencev negotov ...

December 11, 2003

Sodba nº U 512/2002 of Upravni oddelek, December 11, 2003

V postopku ugotavljanja državljanstva lahko upravicenec oziroma njegov pravni naslednik lojalnost dokazuje tudi z okolišcinami iz 2. odstavka 9. clena ZDen (internacija, borba na strani protifašisticne koalizacije. Le ce teh okolicin v tem postopku ni mogel uveljavljati, se lahko nanje sklicuje pri dokazovanju statusa denacionalizacijskega upravicenca v denacionalizacijskem postopku.

Sodba nº U 2353/2002 of Javne finance oddelek, December 11, 2003

Sodišce soglaša s toženo stranko, da pri odlocanju o odpisu davcnega dolga poleg tega, kakšna je višina dohodkov zavezanca ter ugotovljenega razmerja do zneska bruto zajamcene place v Republiki Sloveniji (kot splošen kriterij), treba upoštevati še druge dejavnike, ki vplivajo na premoženjsko stanje zavezanca.

Sodba nº U 1810/2002 of Upravni oddelek, December 11, 2003

Odlocba, s katero je dan denacionalizacijskemu upravicencu, po postopku lastninskega preoblikovanja, položaj stranke po vpisu pravne osebe, ki se preoblikuje, v register, ni nicna iz razloga iz 3. tocke 1. odstavka 279. clena ZUP/99, saj zato ni objektivno neizvršljiva, ker je postopek lastninskega preoblikovanja pravnomocno koncan.

Sodba nº U 955/2002 of Javne finance oddelek, December 11, 2003

Tožeca stranka po presoji sodišca utemeljeno ugovarja, da ji je bila pravica do sodelovanja v postopku (zaradi pomanjkljivo vodenega ugotovitvenega postopka) omogocena zgolj formalno. Iz zapisnika o inšpekcijskem pregledu in odlocbe prvostopnega organa je namrec razvidno, da je prvostopni organ postopek vodil v nasprotju z dolocbami 39. clena ZDavP, ker je k cenitvi davcne osnove pristopil, ne da bi pred tem, ob ustreznem sodelovanju stranke v postopku, sploh ugotavljal izpolnitev pogojev, ki...

Sodba nº U 276/2001 of Upravni oddelek, December 11, 2003

Tožeca stranka nima aktivne legitimacije za zahtevo po 46. clenu ZUstS, ce podjetje v postopku lastninskega preoblikovanja ni uporabila besedila iz ustavne odlocbe, ki je podzakonski akt razveljavila.

Sodba nº U 959/2002 of Javne finance oddelek, December 11, 2003

Terjatev iz naslova denarne kazni je posledica izdane odlocbe. Potrjena prisilna poravnava zato na terjatve po odlocbi sodnika za prekrške, ki je izdana po zacetku postopka prisilne izterjave, ne ucinkuje.

Sodba nº U 1772/98 of Upravni oddelek, December 11, 2003

Na podlagi dolocil 1. in 2. odstavka 3. clena ZZLPPO, je odlocba, ki jo izda Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, izjava, da subjekt še nima prvega ali drugega soglasja do dneva dolocenega v teh dolocbah.

Sklep nº U 1958/2003 of Upravni oddelek, December 11, 2003

Urad RS za nadzor prirejanja iger na sreco je zaradi materialnega dolocila 68. clena ZIS postopal po 1. odstavku 209. clena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02, v nadaljevanju ZUP) in je tožena stranka odklonila soglasje s posebnim aktom. Urad RS za nadzor prirejanja iger na sreco pa je dolžan postopati po 3. odstavku 209. clena ZUP in bo ob izdaji svoje odlocbe v njej navedel akt, s katerim je drugi organ dal ali odrekel soglasje. Tako je odklonitev sogl...

Sodba nº U 1067/2002 of Javne finance oddelek, December 11, 2003

Tožnik, ki je vložil davcno napoved (ki jo je nesporno sam podpisal), v kateri je bil med prihodki (nepravilno) upoštevan tudi DDV. S tem tožnik smiselno uveljavlja razlog nepravilne uporabe materialnega prava pred izdajo odlocbe o odmeri davka od dejavnosti za leto 1999. To pa, po presoji sodišca, ne more biti razlog za obnovo postopka. Taksativno naštevanje obnovitvenih razlogov v 260. clenu ZUP (od 1. do 10. tocke) namrec pomeni, da jih ni mogoce širiti na podobne primere in kakorkoli pres...

Sodba nº U 1131/2001 of Javne finance oddelek, December 11, 2003

Placilo prometnega davka pravilo, zato mora prodajalec (pravna oseba, zasebnik ali fizicna oseba, ki proda proizvod), ki je glede na dolocbo 13. clena ZPD zavezanec za davek od prometa proizvodov, želi pa izkoristiti davcno ugodnost prodaje brez obracunanega prometnega davka oziroma z po nižji davcni stopnji obracunanim prometnim davkom, ravnati povsem skladno z dolocili ZPD in zagotoviti izpolnjevanje vseh formalnih pogojev, da se lahko uveljavi davcna oprostitev in to tako glede pravilnosti...

Sodba nº U 988/2003 of Upravni oddelek, December 11, 2003

Vsak organ mora po uradni dolžnosti med postopkom ves cas paziti na svojo stvarno in krajevno pristojnost. O zahtevi po 46. clenu Zakona o Ustavnem sodišcu odloca organ, ki je odlocil na prvi stopnji. Tožena stranka je s tem, ko je odlocila o zahtevi, o kateri je bil pristojen odlocati prvostopni organ, zoper njegove odlocitve pa je pristojna odlocati kot pritožbeni organ, kršila pravila o funkcionalni pristojnosti.

Sodba nº U 1406/2002 of Javne finance oddelek, December 11, 2003

Po 62. clenu ZSZ je zavezanec za placilo nadomestila neposredni uporabnik zemljišca oziroma stavbe ali dela stavbe. Zato je sklicevanje tožece stranke na lastninoskopravna razmerja v tem upravnem sporu nepomembno. Relevantno za odlocitev pa tudi ni, da je tožeca stranka v lasti države, saj so gospodarski subjekti glede javnih obveznosti v nacelu v enakem položaju, ne glede na status njihovih lastnikov. Izjeme lahko doloci le zakon, to pa v konkretnem primeru prav tako ni podano.

December 10, 2003

Sodba nº in sklep U 1993/2002 of Upravni oddelek, December 10, 2003

Pri odlocitvi, ali gre za nujen ukrep po 144. clenu ZUP ali ne v zadevah zavarovanja cest in varnosti prometa ima upravni organ doloceno polje proste presoje in sodišce poseže v odlocitev upravnega organa o nujnosti tovrstnega ukrepa samo, ce zbrani podatki v upravnem postopku kažejo, da obstaja resen dvom o nujnosti ukrepa. Tožena stranka izvedenskega mnenja ni predložila na vpogled tožeci stranki pred izdajo drugostopenjske odlocbe. Takšno postopanje tožene stranke ni bilo nujno zaradi varo...

Sodba nº U 1996/2003 of Upravni oddelek, December 10, 2003

Upoštevaje stališce Vrhovnega sodišca RS, da je podan dokaz, da se opravlja pridobitna dejavnost brez predpisanih dovoljenj, ker je inšpektor zalotil tožnika pri opravljanju dejavnosti, to je ometavanja notranjega dela garaže za tretjo osebo, in ugotovitev, da tožnik opravlja to dejavnost za placilo in da nima potrebnih dovoljenj, vse to pa je sam tožnik izjavil na zapisnik, ni mogoce slediti tožbenim navedbam, da gre v danem primeru za enkratno uslugo prijatelju in da tožnik za svoje delo ni...

Sodba nº U 1774/2003 of Upravni oddelek, December 10, 2003

Eden izmed pogojev je, da tujec osem let neprekinjeno prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za zacasno prebivanje oziroma izdanega delovnega vizuma, ki po dolocbi 4. odstavka 7. clena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-1) velja kot dovoljenja za zacasno prebivanje. Tudi, ce tujec v Republiki Sloveniji živi dlje kot osem let, se s samim bivanjem ne izpolni zakonskega pogoja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, ker je ta pogoj izpolnjen le, ce tujec neprekinjeno biva ...

December 09, 2003

Sodba nº U 387/2001 of Upravni oddelek, December 09, 2003

Z razpisom so bile dolocene omejene kolicine za uvoz elektricne energije in to za vsak koledarski mesec posebej. Interesenti, ki so se prijavili na razpis, so torej kandidirali za iste kolicine. V obravnavanem primeru je torej šlo za en postopek, v katerem se je odlocalo o vlogah vseh vlagateljev. Odlocitev, da se posameznemu (najugodnejšemu) upravicenemu odjemalcu omogoci dostop do prenosnega omrežja, je za druge vlagatelje pomenila negativno odlocitev o njegovi vlogi. Šlo je torej za postop...

Sodba nº in sklep U 329/2003 of Upravni oddelek, December 09, 2003

Dolocbo 4. odst. 82. clena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) je potrebno razlagati tako, da se v tej dolocbi 6 mesecni rok nanaša na primere, ko je bilo o prejšnji prošnji odloceno meritorno, torej odloceno o utemeljenosti razloga prekinitve prestajanja zaporne kazni.

December 04, 2003

Sodba nº U 335/2002 of Upravni oddelek, December 04, 2003

Za pravilno odlocitev glede narave in vsebine izplacanih prejemkov je treba opredeliti pravilno materialno podlago, sem pa sodi poleg Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 40/97, 51/98, 89/99) tudi Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 7/98), za samostojne podjetnike posameznike pa upoštevati še posebnosti iz 120. do 130. clena ZDR/90 in dolocbe Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci (Ur. l. RS, št. 26/91). Ob Konkurenci dolocb...

Sodba nº U 2450/2002 of Javne finance oddelek, December 04, 2003

Po dolocbi 62. clena tega dela ZSZ mora nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišca placati neposredni uporabnik zemljišca oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice), kar tožnik, kot izhaja iz upravnih spisov, nesporno je. Obveznost placila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca je samostojna obveznost, vezana izkljucno na uporabo zemljišca, stavbe ali dela stavbe in neposredne...

December 03, 2003

Sodba nº U 182/2003 of Upravni oddelek, December 03, 2003

Odlocitev organa prve stopnje je oprta na ugotovitve, ki izhajajo iz zapisnika o inšpekcijskem pregledu, zato je organ prve stopnje pravilno uporabil materialno dolocilo 2. odstavka 9. clena ZPCP, ki se uporablja na podlagi 1. odstavka 125. clena ZPCP-1. Tožnik tudi v tožbi ne izpodbija ugotovitve, da ni opravljal javnega prevoza oseb v linijskem cestnem prometu v skladu z voznim redom, zato je odlocitev tožene stranke in tudi organa prve stopnje pravilna in zakonita.

Sodba nº U 1233/2002 of Javne finance oddelek, December 03, 2003

Pri tem pa sodišce še dodaja, da se je tožena stranka pravilno oprla na 1. odstavek 62. clena ZSZ, ki doloca da mora nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišca placati neposredni uporabnik zemljišca oziroma stavbe, zato je pravilno odlocila, da solastnica ni zavezana k placilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca za nepremicnino v A . Tožnik pa v tožbi ne navaja in ne dokazuje nobenih drugih okolišcin, kot izhajajo iz upravnega spisa, zato je odlocitev tožene stranke pravilna, ker obvez...

Sodba nº U 90/2003 of Upravni oddelek, December 03, 2003

Tožeca stranka, ki je v pobudi za uvedbo inšpekcijskega postopka navajala, da se ji zaradi pomanjkljivosti na vozišcu dela škoda na njenih objektih, zaradi cesar bi bilo treba pomanjkljivosti sanirati, izkazuje pravni interes, da se kot stranki udeleženec udeleži postopka zaradi varstva svojih pravnih koristi.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners