Upravno Sodišče RS: Opinions issued on February 2003

February 28, 2003

Sodba nº in sklep U 2228/2002 of Upravni oddelek, February 28, 2003

Ker po ZPOmK (Uradni list RS, št. 56/99) zoper sklep o uvedbi postopka ni sodnega varstva (2. odstavek 24. clena), je ugovor nezakonite uvedbe postopka mogoce uveljavljati šele v upravnem sporu zoper odlocbo v glavni stvari (o ugotovitvi koncentracije in presoji njene skladnosti s pravili konkurence). To pa pomeni, da ga sodišce pri presoji zakonitosti zacasnih posamicnih aktov, izdanih med postopkom, ne more obravnavati in o njem odlocati.

February 27, 2003

Sodba nº U 1370/2001 of Upravni oddelek, February 27, 2003

Placilni nalog, s katerim je stranki naloženo placilo denarne kazni za prekršek, se šteje za vrocen, tudi ce ga prejemnik noce podpisati.

Sodba nº U 808/2001 of Javne finance oddelek, February 27, 2003

Sodišce ugotavlja, da je prvostopni davcni organ v nasprotju z dolocbo 3. odstavka 44. clena ZDavP postopek prisilne izterjave uvedel brez ustreznega izvršilnega naslova, saj placilni nalog, ki se nahaja v upravnih spisih ni opremljen s potrdilom o izvršljivosti.

Sodba nº U 6/2001 of Javne finance oddelek, February 27, 2003

V postopku odmere obveznosti iz kmetijstva ni mogoce uspešno uveljavljati ugovora neusklajenosti podatkov zemljiškega katastra s stanjem zemljišc v naravi.

Sodba nº U 680/2001 of Javne finance oddelek, February 27, 2003

Tožeca stranka je v postopku po revizijskih ugotovitvah Agencije v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetja formalno sicer sledila ukrepom, ki jih je Agencija naložila tožeci stranki in je vzpostavila terjatve do delavcev in do države. Vendar pa vsebinsko tem ukrepom ni sledila, saj je terjatve v letu 1997 odpisala, torej so stornirane. Zato tudi po presoji sodišca tožeca stranka ni upravicena do refundacije placanega davka na place in prispevka za zaposlovanje za sporna leta 1990, 1991 i...

February 26, 2003

Sodba nº U 1519/2001 of Upravni oddelek, February 26, 2003

Vracanje v naravi pomeni vracanje istega premoženja. Cetudi se je po podržavljenju spremenila namembnost premoženja, v konkretnem primeru je pozidano stavbno zemljišce po porušenju na njem stojecih objektov dobilo status kmetijskega zemljišca, gre za pojavno isto obliko podržavljenega premoženja, torej za nepremicnino, ki je lahko predmet vracila v naravi.

Sodba nº U 566/2001 of Upravni oddelek, February 26, 2003

Nicnostna posledica je v 2. odstavku 88. clena ZDen dolocena le za navedene akte civilnega prava, ne pa tudi za upravne akte v smislu 6. tocke 279. clena ZUP.

Sodba nº U 956/2002 of Upravni oddelek, February 26, 2003

Sprememba materialnega predpisa, obvezna razlaga predpisa in mnenje upravnih organov o predpisu niso obnovitveni razlog po 1. tocki 260. clena ZUP, saj niso niti dejstvo, niti dokaz.

February 20, 2003

Sklep nº U 1509/2002 of Upravni oddelek, February 20, 2003

Glede na prevladujoc javni interes v carinskih postopkih, da se carinski dolg cimprej izterja, bi morala tožeca stranka po presoji sodišca za odložitev izvršbe izpodbijane odlocbe izkazati takšne okolišcine, ki bi bile mocnejše od podanega javnega interesa.

February 19, 2003

Sodba nº U 996/2001 of Upravni oddelek, February 19, 2003

Dolocba 1. tocke prvega odstavka 279. clena ZUP se lahko uporabi le, ce iz odlocbe, katere nicnost se uveljavlja, ter podatkov spisa in dokazov izhaja, da je odloceno v zadevi, ki spada v sodno pristojnost. V obravnavanem primeru je prvostopni organ ugotovil, da zahtevano premoženje ni bilo podržavljeno, in je tožnici dal tudi pravilen napotek, kako naj zahtevek glede vrnitve zaplenjenega premoženja oblikuje, ker pa tožnica temu ni sledila, ni mogel odlociti mimo njenega zahtevka, pac pa je l...

Sodba nº in sklep U 2241/2000 of Upravni oddelek, February 19, 2003

Po ZID inšpektor za delo lahko samo pod taksativno dolocenimi pogoji izda upravno odlocbo o zadržanju sklepa, ki zadeva delovno razmerje delavca. Ti pogoji so doloceni v dolocilu 1. odstavka 15.b. clena ZID. Pojem "dokoncnost sklepa" v dolocilu 1. odstavka 15.b. clena ZID je povsem nedvoumen in pravno dolocen. Ta pojem pomeni, da gre za sklep zoper katerega ni vec pravnega sredstva v postopku varstva pravic delavcev na ravni podjetja.

Sodba nº in sklep U 897/2002 of Upravni oddelek, February 19, 2003

Nestrinjanje z odlocitvami samo po sebi ni izlocitveni razlog. To so razlogi za izpodbijanje odlocb s predpisanimi pravnimi sredstvi in se njihova utemeljenost presoja v postopkih po teh pravnih sredstvih.

Sodba nº U 596/2002 of Upravni oddelek, February 19, 2003

Ni utemeljen tožbeni ugovor tožece stranke, da parc. št. 795/1 k.o. B naj ne bi bila predmet vlagateljeve zahteve za denacionalizacijo. V obravnavanem primeru je treba šteti, da je vlagatelj s tem, ko je pravocasno, v roku, ki je veljal za vlaganje denacionalizacijskih zahtev, upravnemu organu predložil vse listine in druge uradne podatke, ki se nanašajo na obe podržavljeni parceli, tudi zahteval denacionalizacijo obeh parcel.

February 18, 2003

Sodba nº U 192/01 of Upravni oddelek, February 18, 2003

Tožena stranka je v revizijskem postopku odpravila odlocbo prvostopnega organa, ki je tožnici priznal status žrtve vojnega nasilja - ukradeni otrok in sama odlocila o zadevi tako, da tega statusa tožnici ni priznala. Glede na okolišcine primera po presoji sodišca o zadevi ni bilo mogoce odlociti na nacin kot je to storila tožena stranka in ne da bi bila tožnica seznanjena s tem kakšno odlocitev bo sprejela tožena stranka, kot tudi o tem, da lahko, glede na nesporno ugotovljeno usodo ostalih c...

February 13, 2003

Sodba nº U 227/2003 of Javne finance oddelek, February 13, 2003

Že vrocitev pisanja, opravljena skladno s 3. odstavkom 87. clena ZUP, ki se mora obvezno osebno vrocati ima lahko v primeru, ce naslovnik spisa ne prevzame, take pravne posledice, kot jih doloca 4. odstavek 87. clena ZUP. Naslovnik mora biti vnaprej opozorjen na pravne posledice, ki nastanejo po zakonu. Ker naslovnik na pravne posledice ni bil opozorjen, placilni nalog ni mogel postati niti izvršljiv in tako na podlagi 4. odstavka 44. clena ZDavP, ne more predstavljati izvršilnega naslova za ...

Sodba nº U 1735/2001 of Javne finance oddelek, February 13, 2003

Ce dogovora o pogojenosti placila dolžnikovih terjatev (ki se nanašajo na dela, ki jih je dolžnik kot podizvajalec opravljal za tožnika) do njega s poplacilom tožnikovih terjatev do investitorjev tožnik ni mogel izkazati, potem tudi ugovorov, da so dolžnikove terjatve (ki jih je v izpisu odprtih postavk tožnik sicer potrdil, cesar ne zanika) sporne oziroma neobstojece, ne more z uspehom uveljavljati, ne glede na to, ce izkazuje, da je moral zaradi poplacila svojih terjatev do investitorjev sp...

Sodba nº U 981/2001 of Javne finance oddelek, February 13, 2003

Ker tožnik za svoje trditve ni predložil ustreznih dokazov, so ostale njegove navedbe pavšalne in nedokazane, zaradi cesar jim tožena stranka ni mogla slediti. Dejansko stanje je bilo ob izdaji sklepa pravilno ugotovljeno.

Sodba nº U 1180/2001 of Upravni oddelek, February 13, 2003

V postopku za izrek nicnosti se preizkuša obstoj tistega nicnostnega razloga, ki ga uveljavlja predlagatelj. V obravnavanem primeru je tožnica uveljavljala nicnostni razlog iz 6. tocke 1. odstavka 279. clena ZUP. Razlog iz 6. tocke 1. odstavka 279. clena ZUP je podan le v primeru, ko gre za nepravilnosti, ki so že v zakonu vnaprej opredeljene kot razlogi za nicnost. Morebitno napacno ugotovljeno dejansko stanje oziroma napacno uporabo materialnega zakona, je možno izpodbijati s pravnimi sreds...

Sodba nº U 1413/2001 of Javne finance oddelek, February 13, 2003

Pravica prodajalca do vracila DDV s strani davcnega organa po dolocbi 105. clena Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99 do 19/2000, v nadaljevanju Pravilnik) je vezana na vrnitev DDV kupcu, zato je po presoji sodišca pri presoji izpolnitve pogojev vracila DDV na tej podlagi potrebno upoštevati in presoditi predvsem vprašanje ali je prodajalec kupcu DDV po dolocbi 103. clena Pravilnika vrnil ob izpolnitvi vseh pogojev, predpisanih v 101. clenu Pravil...

Sodba nº U 371/2001 of Javne finance oddelek, February 13, 2003

Tožnikovi ugovori se nanašajo na druge postopke (npr. odmero davkov in postopke o prisilni izterjavi, ki se nanašajo na druge izvršilne naslove iz prejšnjih let), zato ne vplivajo na odlocitev v tem upravnem sporu, v katerem se presoja zakonitost konkretnega sklepa o prisilni izterjavi in pravilnost seznama zaostalih obveznosti.

February 12, 2003

Sodba nº U 55/2002 of Upravni oddelek, February 12, 2003

V odškodnino dano ustrezno nadomestno zemljišce je edina pravno relevantna okolišcina, ki bi pomenila, da ni podana upravicenost do denacionalizacije (ne pa odškodnina v denarju, tudi ce bi bila prisilno izterjana oziroma izplacana).

Sodba nº U 353/2002 of Upravni oddelek, February 12, 2003

Upravicenci do denacionalizacije so bivši lastniki, ki jim je bilo stavbno zemljišce podržavljeno po ZNNZ, ne glede na to, kdaj jim je bilo odvzeto iz posesti in ob dolocenih pogojih tudi osebe, ki nikoli niso bile lastnice, temvec le imetnice pravice uporabe na nacionaliziranih zemljišcih, ki pa so jim bila odvzeta iz posesti.

Sodba nº U 219/2002 of Upravni oddelek, February 12, 2003

Pri objektih, katerih vrednost je bila ugotovljena na podlagi predpisa iz 2. odstavka 44. clena ZDen, pa po dolocbi 3. odstavka 16. clena navodila (Uradni list RS, št. 23/92, 42/93, 65/93, 26/00) vsebuje vrednost tocke iz 93. clena ZDen tudi vrednost stavbnega zemljišca, ki pripada delu ali celoti objekta.

Sodba nº U 377/2002 of Upravni oddelek, February 12, 2003

Za denacionalizacijski postopek je pomembno stanje v casu podržavljenja in stanje v casu vracila. Ker niti v casu vložitve zahtevka, niti v casu odlocanja upravnega organa tožeca stranka ni bila upravicena do vrnitve sporne parcele v naravi, je prvostopni organ pravilno odlocal, ko je za podržavljeno parcelo odmeril odškodnino v obliki obveznic.

Sodba nº U 706/2001 of Upravni oddelek, February 12, 2003

Tožeca stranka bi se na uporabo 74. clena ZIL lahko uspešno sklicevala le, ce bi bila prijava izuma za varstvo v Republiki Sloveniji vložena v tujini po mednarodni pogodbi ali po konvenciji, h kateri je Republika Slovenija pristopila (3. odstavek 4. clena ZIL). Evropski patent je v tem primeru lahko dokazilo iz 72. clena ZIL, ki pa ga je bila tožeca stranka dolžna predložiti toženi stranki najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta, to je do 18. 10. 2000. Med strankama ni sporno, da ...

Sodba nº U 1622/2000 of Upravni oddelek, February 12, 2003

Za izrek inšpekcijskega ukrepa po dolocilu 2. alineje 2. odstavka 28. clena ZVK mora biti podan pogoj, da je predhodno zaradi dejanja nelojalne konkurence vložena tožba ali ovadba. Drugi element nelojalne konkurence - ravnanje v nasprotju z dobrimi poslovnimi obicaji - je podan, ker je obvestilo, da za sodelovanje v nagradni igri nakup blaga ni potreben, napisano na tak nacin, da ga povprecni potrošnik spregleda oziroma ga ne opazi. Sodišce sprejema dokazno oceno tožene stranke v tem smislu, ...

February 06, 2003

Sodba nº U 1960/2001 of Javne finance oddelek, February 06, 2003

Tudi ce je tožeca stranka prijavila rabo tujega TV sprejemnika, kot smiselno zatrjuje v pritožbi ter izrecno v tožbi, je glede na dolocbo 4. odstavka 15. clena ZRTVS ravnala pravilno, saj lastništvo TV sprejemnika, kot izhaja iz navedene zakonske dolocbe, ni relevantno za obstoj zaveze za placilo.

February 05, 2003

Sodba nº U 1020/2001 of Upravni oddelek, February 05, 2003

Sodišce meni, da se ZDen v svojih dolocbah ni omejil le na vracanje premoženja, ki se je ob podržavljenju nahajalo na obmocju Republike Slovenije. Premoženje delniške družbe (kot v obravnavanem primeru) predstavlja skup vseh premoženjskih pravic, ZDen pa obsega vracanja deleža tega premoženja ne v osebnih, ne v kapitalskih družbah ni omejil na teritorij Republike Slovenije, enako tudi ne Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93 in 48/94), po katerem se poravnavajo obv...

Sodba nº U 12/2002 of Upravni oddelek, February 05, 2003

Pravilna je odlocitev, da se vrne podržavljeno premoženje z vzpostavitvijo solastninske pravice na kompleksu, ki se po pravnomocnosti odlocbe vpiše v zemljiško knjigo. Ta del odlocbe je izvršljiv in ugovor, da upravicena stranka nima pravnega naslova za izvršitev odlocbe, ni utemeljen, saj bo naslov upravicene stranke - denacionalizacijskega upravicenca izhajal iz lastninske pravice, ki jo je upravicena stranka, denacionalizacijski upravicenec, pridobila z denacionalizacijsko odlocbo.

Sodba nº U 2100/2000 of Upravni oddelek, February 05, 2003

Potrošnik je izpolnil vse svoje obveznosti za uveljavljanje varstva pravic po ZVPot, med tem ko tožeca stranka kot izvajalka storitve svojih obveznosti v postopku varstva pravic potrošnika ni izpolnila, in zato ni mogoce šteti, da ni izpolnjen zakonski pogoj obstoja nepravilno opravljene storitve. V tovrstnih upravnih sporih sta bistveni dve obveznosti izvajalca storitve. Prva obveznost se nanaša na primer, ko tudi za izvajalca storitve napaka ni sporna in v tem primeru mora najpozneje v osmi...

Sodba nº U 313/2002 of Upravni oddelek, February 05, 2003

Pravica uporabe grobov ne sodi v premoženje iz 1. odstavka 8. clena ZDen in ne more biti predmet vracanja po ZDen.

Sodba nº U 1505/2001 of Upravni oddelek, February 05, 2003

Brez pravne podlage je tožbena trditev, da parcel, ki ležijo v kompleksu kmetijskih zemljišc glede na dolocilo 19. in 20. clena ZDen ni mogoce vrniti v naravi. Po tretjem odstavku 27. clena ZDen se podržavljena zemljišca, ki ležijo v obmocju kompleksa kmetijskih zemljišc, in bi bila z vracilom v last in posest okrnjena funkcionalnost kompleksov zemljišc oziroma kompleksov trajnih nasadov, vracajo tako, da se na kompleksu vzpostavi solastninska pravica.

Sodba nº U 441/2001 of Upravni oddelek, February 05, 2003

Ponovno organizirana agrarna skupnost niti v primeru, ce je zahtevo vložila v svojem imenu, niti v primeru, ce jo je vložila v imenu clanov agrarne skupnosti, ni aktivno legitimirana za vlaganje zahtev po ZPVAS. Po ZPVAS so edine upravicene osebe za vlaganje zahtev clani agrarne skupnosti.

Sodba nº U 1349/2001 of Upravni oddelek, February 05, 2003

Ker je v smislu dolocbe Ustavnega sodišca RS, št. U-I-130/01-18 z dne 23. 5. 2000 (Uradni list RS, št. 54/02) priznan položaj denacionalizacijskih upravicencev tudi tistim osebam, ki jim je bila odvzeta pravica uporabe oziroma posest na prej podržavljenih zemljišcih, bi morala tožena stranka navedbe tožnikov preveriti v tem smislu, ali je prikljucitev delov zemljišc k cesti pomenila odvzem iz posesti. Ce je prišlo do zmanjšanja obsega podržavljenih zemljišc zaradi pomikanja trase ceste v podr...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners