Upravno Sodišče RS: Opinions issued on March 2003

March 27, 2003

Sodba nº U 881/2001 of Javne finance oddelek, March 27, 2003

Prisilna izterjava davka, naloženega v placilo gospodarski družbi, je, ce le-ta ni uskladila ustanovitvenih in drugih aktov z ZGD ter se ni dokapitalizirala do 31. 12. 1994, na podlagi izvršljive odlocbe na podlagi 6. odstavka 580. clena ZGD mogoca zoper družbenika te družbe, razen kolikor gre za družbenika, ki v smislu obrazložitve odlocbe Ustavnega sodišca RS, št. U-I-135/00-77 z dne 9. 10. 2002 (Uradni list RS, št. 93/02) ni odgovoren za obveznosti družbe. V postopku prisilne izterjave ni ...

Sodba nº U 280/2002 of Upravni oddelek, March 27, 2003

Pri vracanju posameznih stvari iz podjetja se ne ugotavlja parcialno njihove manjvrednosti danes, glede na stanje ob podržavljenju, kot samostojna oblika odškodnine, ampak se današnjo vrednost v naravi vrnjenih nepremicnin zgolj odšteva od ugotovljene neto aktive podržavljenega podjetja.

Sodba nº U 345/2001 of Upravni oddelek, March 27, 2003

Potem, ko je tožena stranka pravilno ugotovila, da je treba vlogo stranke obravnavati kot predlog za obnovo postopka, ni imela vec podlage, da je o tej vlogi odlocala kot o pritožbi.

Sodba nº U 1549/2001 of Javne finance oddelek, March 27, 2003

Osnovno sredstvo, za katerega se uveljavlja amortizacija, mora biti vknjiženo v poslovnih knjigah kot sredstvo davcnega zavezanca in vpisano v skladu z dolocbami predpisov, ki so veljali v casu vpisa osnovnega sredstva v register osnovnih sredstev.

Sodba nº U 1887/2002 of Javne finance oddelek, March 27, 2003

Osnovne znacilnosti pogodbe o trgovskem zastopanju so - stalno opravljanje poslov za drugega, dlje casa trajajoce razmerje, zaupnost razmerja, dela za narocnikov racun, placilo za celoto opravljenih storitev s provizijo v odstotkih od sklenjenih poslov, nepooblašcenost zastopnika za sklepanje pogodb brez izrecnega dogovora, skrb za narocnikove interese in zlasti namen pogodbe, ki je v tem, da narocnik s posredovanjem zastopnika sklene cimvec poslov, zato sodišce ne dvomi, da gre v obravnavane...

Sodba nº U 2087/2001 of Javne finance oddelek, March 27, 2003

Pri dolocbi 45. clena ZDDV ne gre za pravo retroaktivno uporabo zakona, ki jo ugovarja tožeca stranka in ki jo prepoveduje Ustava RS. Kolikor gre za "nepravo" (z ucinkovanjem za nazaj) retroaktivnost pa sodišce ne vidi razlogov, iz katerih ne bi bila dopustna, saj dolocba 45.clena ZDDV velja za vse primere in naslovnike enako, po vsebini pa gre za dolocitev relevantnega dejanskega stanja, od katerega je odvisno ali naslovnik je ali ni zavezanec za DDV po tem zakonu tudi v casu pred potekom 12...

March 26, 2003

Sodba nº in sklep U 574/2001 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, March 26, 2003

Dolocilo 2. odstavka 40. clena ZTel je potrebno razlagati tako, da ima vlagatelj pravico do pritožbe v okolišcinah zavrnitve izdaje radijskega dovoljenja pod pogoji, ki jih je uveljavljal vlagatelj, in med katere nedvomno spada dolocitev tocke zaradi placevanja pristojbine.

Sodba nº U 2105/2001 of Upravni oddelek, March 26, 2003

Stranka, ki opravlja gostinsko dejavnost, mora izpolnjevati pogoje, ki so doloceni v 11. clenu ZGOS, tudi ce je dejavnost zacela opravljati na podlagi upravnega akta, izdanega pred uveljavitvijo tega zakona.

Sodba nº U 287/2003 of Upravni oddelek, March 26, 2003

Toženi stranki je bilo izdano soglasje za opravljanje dejavnosti brezplacne pravne pomoci, kar pomeni izvajanje 25. in 26. clena ZBPP, ni pa pristojna za odlocanje o prošnji za dodelitev brezplacne pravne pomoci po 3. odstavku 2. clena v zvezi s 1. odstavkom 31. clena ZBPP.

March 21, 2003

Sodba nº U 732/2002 of Upravni oddelek, March 21, 2003

Izkljucitev možnosti vracila podržavljenega premoženja v naravi pomeni izjemo od splošnega nacela v ZDen, zato je potrebno te izjeme interpretirati restriktivno. Odlocba mora utemeljiti odlocitev, da dolocene nepremicnine ni mogoce vrniti v naravi. Pred zavrnitvijo zahtevka za nadomestno nepremicnino je potrebno v postopek pritegniti Sklad kmetijskih zemljišc in gozdov kot zavezanca.

March 20, 2003

Sodba nº U 1740/2001 of Javne finance oddelek, March 20, 2003

Glede na dolocbo 2. odstavka 44. clena ZDavP je seznam zaostalih obveznosti dolžnika lahko izvršilni naslov le v primerih, ko dolžnik dolguje za vec let oziroma iz razlicnih naslovov davek. Ker se po dolocbi 1. clena ZDavP kot davek štejejo obvezne dajatve, v obravnavnem primeru pa ne gre za obvezne dajatve tožnika temvec je nesporno, da se izterjujejo denarne kazni, ki jih niso odmerili davcni organi (odlocbi sodnika za prekrške, placilni nalogi policijskih postaj) po presoji sodišca seznam ...

March 19, 2003

Sklep nº U 261/2001 of Upravni oddelek, March 19, 2003

Po 3. clenu ZST mora takse placati tisti, ki predlaga uvedbo postopka ali opravo dejanja. Ce mora dvoje ali vec oseb skupaj placati takso, je njihova obveznost nerazdelna. Ce pa je obveznost nerazdelna, jo je dolžan poravnati vsak od zavezancev. Morebitni dogovor med njimi, kdo bo takso placal, velja le v njihovem notranjem razmerju, ne pa tudi navzven. Zato tudi ce so obstajale okolišcine na strani enega pritožnika, ker za odlocitev to ni bistveno, to ne more vplivati na pravocasno izpolnite...

Sodba nº U 193/2002 of Upravni oddelek, March 19, 2003

Ce je število tock, ki je podlaga za obracun pristojbine, doloceno že v radijskem dovoljenju, stranka ne more te podlage izpodbijati šele v sporu zoper sklep o dolocitvi višine pristojbine za uporabo radijske frekvence.

Sodba nº U 165/2001 of Upravni oddelek, March 19, 2003

Pri dolocitvi višine pristojbine gre pretežno za strokovno tehnicna opravila. Dolocitev števila tock terja dolocena strokovna opravila in uporabo strokovnih metod. V obravnavanem primeru gre za primer iz 16. clena Uredbe, ko število tock ni doloceno že z radijskim dovoljenjem. Število tock oziroma elementi, na podlagi katerih se število tock doloci (velikost podrocja, število prebivalcev, širina dodeljenega radiofrekvencnega pasu in frekvencno obmocje) so doloceni skladno s pogoji, dolocenimi...

March 13, 2003

Sodba nº U 53/2001 of Javne finance oddelek, March 13, 2003

Izplacila kot povracila stroškov po neverodostojnih listinah bi lahko imela znacaj prejemka iz delovnega razmerja v smislu dolocbe 1. alinee 1. odstavka 15. clena ZDoh, kot obdavcljivi prejemki. Vendar je po presoji sodišca v obravnavanem sporu odlocilnega pomena ugotovitev, ali so bila izplacila dejansko opravljena ali ne.

Sodba nº U 1368/2001 of Javne finance oddelek, March 13, 2003

Po dolocbi 38. clena ZDoh se davek iz dejavnosti placuje tudi od dohodkov, doseženih z rejo perutnine in drugih živali, ki ni vezana na doma pridelano krmo. Ker davcni zavezanec napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 1997 ni vložil, je davcni organ pravilno na podlagi 39. clena ZDavP davcno osnovo ugotovil z oceno. Davcni zavezanec ni vodil ustreznih evidenc po dolocbi 27. clena ZDavP, po 2. odstavku 1. clena Odredbe ter po 14. clenu Pravilnika in za svoje zatrjevane stroš...

Sodba nº U 552/2001 of Upravni oddelek, March 13, 2003

Za samo oddajo otroka v rejništvo po dolocbi 1. odstavka 158. clena ZZZDR zadostuje privolitev roditelja, pri katerem otrok živi. Vodilo pri odlocanju v tovrstnih postopkih pa so koristi otroka - v konkretni zadevi je bilo otrokoma treba v najkrajšem možnem casu zagotoviti urejeno bivališce. Zaradi kratkotrajnosti (oddaja v rejništvo k babici za dva meseca) in nujnosti ukrepa, ter ob tem, da ne gre za nobenega od v 1. odstavku 88. clena ZSV naštetih primerov, v ugotovitvenem postopku na prvi ...

Sodba nº U 136/2001 of Javne finance oddelek, March 13, 2003

Ce ne glede na formalna dolocila sklenjene pogodbe (komisijska pogodba) njena dejanska izvedba ne kaže na to, da gre za komisijsko prodajo in da gre za fiktivno komisijsko pogodbo, je tožnika mogoce obravnavati le kot kupca in s tem davcnega zavezanca po dolocbi 3. odstavka 4. clena ZDMV.

Sodba nº U 1336/2001 of Upravni oddelek, March 13, 2003

Tožbeni ugovor, da je obcina že pricela postopke za spremembo in dopolnitev prostorskih aktov, na odlocitev ne more vplivati, saj je v postopku inšpekcijskega ukrepa po 1. odstavku 73. clena pomembna zgolj ugotovitev, ali ima investitor za gradnjo oziroma za poseg v prostor ustrezno upravno odlocbo ali ne. Tako tudi ni mogoce upoštevati tožbenega ugovora o nastanku nenadomestljive škode, saj bi bilo to potrebno upoštevati pred pricetkom nezakonite gradnje.

Sodba nº U 1126/2001 of Upravni oddelek, March 13, 2003

Inšpekcijski ukrep po dolocbi 1. odstavka 73. clena ZUN se izrece investitorju gradnje oziroma nedovoljenega posega v prostor (kolikor je znan).

March 12, 2003

Sodba nº U 1060/2001 of Upravni oddelek, March 12, 2003

Po ustaljeni novejši upravno - sodni praksi mora imeti ukrep inšpekcijskega organa podlago v konkretni zakonski dolocbi v primeru, da ukrep inšpektorja pomeni poseg v ustavno pravico subjekta. Za takšen inšpekcijski ukrep, kot je bil izrecen v konkretnem primeru (da mora tožeca stranka odpraviti nepravilnosti in pomanjkljivosti pri poslovanju in potrošniku na podlagi njegovega predplacila za storitev placati obresti), bi torej morala biti podana dolocna zakonska podlaga. Tega kriterija doloci...

March 06, 2003

Sodba nº U 264/2001 of Javne finance oddelek, March 06, 2003

Tožnik ima prav, ko v tožbi navaja, da v tako izpeljanem (nepravilnem in nezakonitem) postopku ni imel možnosti izpodbijanja zneska neprijavljenih prihodkov, ugotovljenih z oceno. Po presoji sodišca, bi moral davcni organ prve stopnje tožniku izdati posebno odlocbo v zvezi z ugotovljenimi prihodki iz naslova opravljanja (neregistrirane) dejavnosti kmeckega turizma. Izdana odlocba, s katero je bilo tožniku naloženo placilo davka od prometa storitev, ne nadomešca odlocbe, s katero se ugotovijo ...

March 05, 2003

Sodba nº U 1149/2002 of Upravni oddelek, March 05, 2003

Vprašanja, koga je šteti za upravicenca v primerih, ko je bilo premoženje podržavljeno osebi, ki je umrla že pred podržavljenjem, vendar po 28. 8. 1945 (oziroma 15. 9. 1947 na prikljucenem obmocju), ZDen ne ureja. Sodišce meni, da je treba v primerih, ko se akt o podržavljenju glasi na že pokojnega lastnika, njegovo lastništvo pa glede na zemljiškoknjižne ali druge podatke ni sporno, kot dejansko podlago denacionalizacije upoštevati akt, kakršen je izdan. Odstopanje od tega je namrec dopustno...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners