Upravno Sodišče RS: Opinions issued on April 2003

April 30, 2003

Sodba nº in sklep U 330/2002 of Upravni oddelek, April 30, 2003

Retroaktivna uporaba podzakonskega akta (Pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev v nazive) ni dopustna, ker je Pravilnik stopil v veljavo šele potem, ko je preteklo obdobje, za katerega je tožnica predlagala svoje napredovanje v naziv (svetovalec) ne da bi tožena stranka navedla razloge, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo njeno odlocitev in pojasnila, zakaj je retroaktivno uporabila citirano dolocbo, na podlagi katere utemeljuje svojo odlocitev.

April 24, 2003

Sodba nº U 1252/2002 of Upravni oddelek, April 24, 2003

Po dolocbi 54. clena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor mora biti lokacijsko dovoljenje skladno s pogoji, ki jih doloca prostorski izvedbi akt. Ce prostorski izvedbeni akt doloca pogoje za spremembo namembnosti objektov, je za presojo skladnosti lokacijskega dovoljenja s pogoji iz prostorskega izvedbenega akta potrebno ugotoviti, ali je sprememba namembnosti gospodarskega objekta v gostinski lokal po prostorskem izvedbenem aktu dopustna ali ne.

Sodba nº U 316/2001 of Javne finance oddelek, April 24, 2003

Po dolocbi 65. c clena ZDDPO se davcna olajšava lahko uveljavlja samo za obresti, obracunane od vrednostnih papirjev, ki so izdani v datumsko omejenem roku - do 8. 4. 1995. Obveznice RS za obveznosti iz neizplacanih deviznih vlog, ki jih je država prevzela oziroma so ji bile naložene z ZPONDV, pa so bile izdane šele na podlagi (in s tem po izdaji) Uredbe o izdaji in uporabi obveznic RS za prevzete obveznosti do bank iz neizplacanih deviznih vlog, objavljene v Uradnem listu RS, št. 68/96 novem...

Sodba nº U 202/2001 of Javne finance oddelek, April 24, 2003

V obravnavanem primeru to pomeni, da za uveljavljanje davcne olajšave zaradi investiranja v opredmetena osnovna sredstva, ne zadošca zgolj nakup opredmetenega osnovnega sredstva in njegov vpis v poslovne knjige v razred 0, temvec bi moral tožnik za priznanje te olajšave, po mnenju sodišca, verodostojno izkazati tudi izpolnjevanje vsebinskih pogojev glede uporabe osnovnega sredstva, glede katerega uveljavlja olajšavo.

Sodba nº U 190/2001 of Javne finance oddelek, April 24, 2003

Tožeca stranka ni spreminjala metode amortiziranja, kar bi ob izpolnitvi zahtevanih pogojev lahko storila tudi iz enega obracunskega obdobja v drugo, temvec je spremenila zgolj stopnjo amortizacije iz 2 % na 10 %, za tako ravnanje pa nima podlage v SRS.

Sklep nº U 2384/2002 of Upravni oddelek, April 24, 2003

Upravni spor je mogoc zoper sklep, ki je dokoncen v upravnem postopku, vendar dokoncen v tem smislu, da zoper tak sklep v upravnem postopku ne obstaja drugo pravno varstvo. V obravnavanem primeru, ko tožnica izpodbija sklep, po katerem se izloci iz postopka, sodišce ugotavlja, da s tem sklepom ni odloceno o pravici ali obveznosti tožnice, izpodbijani sklep pa tudi ne posega v njeno neposredno, na zakon oprto korist.

April 23, 2003

Sodba nº U 1867/98 of Upravni oddelek, April 23, 2003

Zakonodajalec je v dolocilu 1. clena ZIL-B (Uradni list RS, št. 75/97) uredil t.i. sodelovalno dolžnost v skladu s stališci Ustavnega sodišca iz odlocbe z dne 17. 4. 1997 (Uradni list RS, št. 34/97). Dolocilo 1. clena ZIL-B v konkretnem primeru ni bilo uporabljeno retroaktivno. Dolocba 1. clena ZIL-B, ki je bila uporabljena v konkretnem primeru izpodbijanega akta, ne pomeni posega v pridobljene pravice z ucinkom za nazaj, ampak gre za t.i. nepravo retroaktivnost, pri kateri gre za poseg v pra...

Sodba nº U 1805/2001 of Upravni oddelek, April 23, 2003

Tožba nima prav, ko uveljavlja ugovor, da mora upravni organ ugotavljati vlaganja ex offo. Tudi ce je taka oseba država, so za odlocanje o tem, ali bo uveljavljala vracanje vlaganj, pristojni tisti njeni organi, ki po zakonu skrbijo za njeno premoženje, v splošnem pa organ, ki jo zastopa kot pravno osebo, to je Vlada RS. Ce je Republika Slovenija nastopila kot stranka v upravnem postopku, državni pravobranilec po mnenju sodišca ne more v vlogi splošnega zastopnika javnega interesa iz 2. odsta...

Sodba nº U 351/2002 of Upravni oddelek, April 23, 2003

Pri pogoju dodatno strokovno delo mora tožena stranka pojasniti svoje razloge in stališca pri ocenjevanju vseh del in obrazložiti seštevek tock.

Sodba nº U 232/2002 of Upravni oddelek, April 23, 2003

Za napredovanje v naziv je treba izpolnjevati pogoj najmanj treh let pridobljenih delovnih izkušenj.

Sodba nº U 1256/2002 of Upravni oddelek, April 23, 2003

Uplenjeni medved je bil težji od dovoljene teže, tožnik pa v tožbi ne trdi, da bi predlagal izjemen odstrel medveda, zato je odlocitev tožene stranke pravilna.

Sodba nº U 2075/2002 of Upravni oddelek, April 23, 2003

Tožena stranka ni ugotavljala od kdaj je imel tožnik urejeno bivanje v RS, zato je ostalo dejansko stanje v bistvenih tockah nepopolno ugotovljeno.

April 18, 2003

Sodba nº U 1343/2002 of Upravni oddelek, April 18, 2003

Izpolnjevanje predpisanih pogojev za fizicno varovanje kot obliko zasebnega varovanja po ZZVO, se ugotavlja v (dokaznem) postopku, predpisanim z ZUP.

April 17, 2003

Sodba nº U 1929/2001 of Javne finance oddelek, April 17, 2003

Ker iz ugotovljenega dejanskega stanja tudi po presoji sodišca ne izhaja povezava med nabavo spornega stroja in tožnikovim poslovanjem oziroma njegovo poslovno dejavnostjo, ni izpolnjen pogoj iz 1. odstavka 40. clena ZDDV za odbitek vstopnega davka.

Sodba nº U 437/2002 of Upravni oddelek, April 17, 2003

V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, kadar je na njegovi podlagi predviden poseg v skupne prostore v vecstanovanjski hiši (prenova, preureditev in podobno), mora investitor predložiti dokaz, da s posegom v skupne prostore soglašajo vsi solastniki teh prostorov.

Sodba nº U 1763/2001 of Javne finance oddelek, April 17, 2003

Prisilna izterjava davka, naloženega v placilo gospodarski družbi, je, ce obstaja izvršilni naslov, v primeru izbrisa te družbe iz sodnega registra brez likvidacije po dolocbah ZFPPod, na podlagi dolocbe 2. odstavka 394. clena ZGD v zvezi z dolocbama 4. in 5. odstavka 27. clena ZFPPod mogoca zoper družbenike te družbe (ce se zacne v enem letu po objavi izbrisa družbe iz registra), razen kolikor gre za družbenike, ki v smislu obrazložitve odlocbe Ustavnega sodišca št. U-I-135/00-77 z dne 9. 10...

Sodba nº U 2146/2001 of Javne finance oddelek, April 17, 2003

Tožena stranka bo morala svojo odlocitev glede tožnikovega položaja dolžnika ugotoviti glede na odlocbo Ustavnega sodišca RS št. U-I-135/00-7 z dne 9. 10. 2002.

Sodba nº in sklep U 1776/2001 of Javne finance oddelek, April 17, 2003

Obveznost placila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca je samostojna obveznost, vezana izkljucno na uporabo zemljišca, stavbe ali dela stavbe in neposrednega uporabnika. Ker je tožnik, kot izhaja iz upravnih spisov nesporno uporabnik obravnavanega stavbnega zemljišca, je tudi po presoji sodišca zavezanec za placevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca.

Sodba nº U 2104/2001 of Javne finance oddelek, April 17, 2003

Ce pogoji iz 7. clena ZPD, ki omogocajo izjemo od splošnega pravila obveznega placila prometnega davka niso izpolnjeni, davcne oprostitve ni mogoce uveljavljati, ceprav bi iz drugih okolišcin lahko izhajalo, da morda le ne gre za prodajo koncnemu potrošniku.

Sklep nº U 575/2003 of Upravni oddelek, April 17, 2003

Zahteva za zacasno odložitev izvršitve izpodbijanega akta, vložena pri pristojnem upravnem organu na podlagi 2. odstavka 30. clena ZUS ter brezuspešen potek sedemdnevnega roka za odlocitev, oziroma negativna odlocitev pristojnega organa o tej zahtevi, je procesna predpostavka za vložitev predloga za izdajo zacasne odredbe pri sodišcu. S tem ko je tožnik vložil zahtevo za prekinitev postopka na podlagi 153. clena ZUP navedene procesne predpostavke ni izpolnil.

April 16, 2003

Sodba nº U 846/2001 of Upravni oddelek, April 16, 2003

Rok iz 3. odstavka 100.e clena ZGO je materialni prekluzivni rok, zato v primeru njegove zamude ni mogoce uveljavljati vrnitve v prejšnje stanje.

Sodba nº in sklep U 1497/2000 of Upravni oddelek, April 16, 2003

V dolocilu 23. clena ZDDO ni predviden upravni spor zoper odlocitev o prenehanju delovnega razmerja.

Sodba nº in sklep U 1139/2002 of Upravni oddelek, April 16, 2003

Status zašcitene kmetije se lahko doloci tudi kmetiji, vrnjeni v denacionalizacijskem postopku pokojnemu denacionalizacijskemu upravicencu, katera izpolnjuje pogoje iz 2. clena ZDKG, glede primerljivih površin.

Sklep nº U 670/2003 of Upravni oddelek, April 16, 2003

Pravno razmerje, ki ga je treba urediti z zacasno odredbo, mora biti v neposredni zvezi z razmerjem, ki ga izpodbijani akt ureja. Ni mogoce zahtevati izdaje zacasne odredbe, ki se nanaša na akte, ki bodo šele izdani na podlagi izpodbijanega akta tožene stranke ali pa mu bodo sledile. Pravno razmerje, ki iz izpodbijanega akta izhaja, mora v casu, ko se vlaga zahteva za izdajo ureditvene uredbe, že povzrocati hujše škodljive posledice oziroma mora tožnik izkazati neposredno možnost njihovega na...

April 14, 2003

Sodba nº U 120/2003 of Upravni oddelek, April 14, 2003

Za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja - begunca mora biti izkazano konkretno in neposredno vojno nasilje, pred katerim je oseba pobegnila. Tožnica z izjavo, da je bil njen mož v sporu s sovašcanom, ki je delal za Nemce, še ni dokazala dejanske izpostavljenosti nasilnemu dejanju ali prisilnemu ukrepu okupatorja.

Sodba nº U 187/2003 of Upravni oddelek, April 14, 2003

Ce je tožnik vložil novo vlogo za priznanje statusa in pravic žrtve vojnega nasilja potem, ko na v reviziji odpravljeno odlocbo ni vložil tožbe, mu gredo pravice iz tega statusa od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

Sodba nº U 234/2003 of Upravni oddelek, April 14, 2003

Ali je bilo dejanje okupatorja storjeno v vojni ali vojaški agresiji na RS, je potrebno upoštevati današnje ozemlje RS. Ko je hotel zakonodajalec opredeliti ozemlje, ki ne zajema ozemlja današnje RS, je to posebej navedel.

April 11, 2003

Sodba nº U 14/2002 of Upravni oddelek, April 11, 2003

Za odlocitev v obliki denacionalizacije zemljišca je bistvenega pomena, ali je pot, ki poteka preko zemljišca, ki je predmet denacionalizacije namenjena javni rabi. Vpis v zemljiško knjigo ni konstitutivnega pomena za nastanek javnega dobra.

Sodba nº U 31/2001 of Javne finance oddelek, April 11, 2003

Davek iz kmetijstva, ki odpade na zemljišce, ki je predmet denacionalizacijske odlocbe, se odpiše, za dobo, ko denacionalizacijski upravicenec še ni dobil denacionaliziranega zemljišca v posest.

Sodba nº U 388/2000 of Javne finance oddelek, April 11, 2003

Posebne olajšave so za zavezance dolocene le v 10. in 11. clenu ZDoh, zato so do njih upraviceni le zavezanci, pod pogoji dolocenimi v ZDoh. V davcnem postopku mora zavezanec, ki uveljavlja zmanjšanje osnove za dohodnino za prispevke nakazane v potresu prizadetim osebam, predložiti dokaze, na podlagi katerih bi bil upravicen do zmanjšanja po 46.a clenu ZPOOSRP.

April 10, 2003

Sklep nº U 855/2001 of Javne finance oddelek, April 10, 2003

Ker tožnica sodne takse za pritožbo ni placala, šteje pritožba za umaknjeno.

Sodba nº U 2083/2001 of Javne finance oddelek, April 10, 2003

Prejemki iz dobicka zaposlenim so vezani na delovno razmerje, zato jih je po presoji sodišca ne glede na to, da gre za prejemke iz dobicka, ki temeljijo na statutu tožene stranke, po vsebini obravnavati kot prejemek iz 1. alinee 15. clena v zvezi s 1. alineo 6. clena ZDoh.

Sodba nº U 1982/2000 of Javne finance oddelek, April 10, 2003

Tožnik ne more uspešno izpodbijati ECL - torej lastne vloge, ki ji je prvostopni carinski organ v celoti sledil.

April 09, 2003

Sodba nº in sklep U 1353/2001 of Upravni oddelek, April 09, 2003

Izrek odlocbe mora biti jasen in dolocen, saj je le takšen izrek odlocbe lahko izvršljiv. Inšpektor za delo mora v izreku odlocbe natancno navesti, kaj se v konkretnem primeru stranki prepoveduje.

Sodba nº U 843/2001 of Upravni oddelek, April 09, 2003

Pri negativni oceni iz prakticnega usposabljanja na podlagi 20. clena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter na podlagi izobraževalnega programa izpopolnjevanja za poklic policist ni možna pravica do popravnega izpita v smislu ponovnega preverjanja prakticnega usposabljanja.

Sodba nº U 1383/2002 of Upravni oddelek, April 09, 2003

Pri ugotavljanju ustreznosti nadomestnega zemljišca, danega ob podržavljenju, se vrednoti tako nadomestna, kot podržavljenja zemljišca po Odloku o nacinu dolocanja vrednosti kmetijskih zemljišc, gozdov in zemljišc, uporabljenih za gradnjo, lahko pa se pri ugotavljanju vrednosti ovrednoti tudi ostale okolišcine, kot so oddaljenost nadomestnih zemljišc, kompleksnost, velikost, naravnanost proizvodnje. Ce je na naveden nacin ugotovljeno, da nadomestno zemljišce ni bilo ustrezno, denacionalizacij...

April 07, 2003

Sodba nº U 2167/2002 of Upravni oddelek, April 07, 2003

Po dolocbi 6. clena ZSPOZ so upravicenci do odškodnine po tem zakonu doloceni z zakonom o žrtvah vojnega nasilja, z zakonom o popravi krivic in z zakonom o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991. Na podlagi akta, s katerim je pristojni organ odlocil o upravicencih in njihovih pravicah na navedenih pravnih podlagah, tožena stranka z uporabo meril, dolocenih v ZSPOZ, odloci o višini odškodnine (1. odstavek 12. clena ZSPOZ). Obstoj akta pristojnega organa o priznanju statusa in pravic...

Sodba nº U 167/2003 of Upravni oddelek, April 07, 2003

Ker je stranka za svoje trditve o materinem sodelovanju v NOB predložila listinske dokaze in predlagala tudi zaslišanje pric, ki pa ga upravni organ ni opravil, utemeljeno ugovarja, da je bilo odloceno na podlagi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, zlasti ker za neizvedene dokaze navaja, da bi pripomogli k razjasnitvi zatrjevane vzrocne zveze med sodelovanjem matere v NOB in njeno smrtjo.

Sodba nº U 2229/2002 of Upravni oddelek, April 07, 2003

Stranka, ki je zatrjevala, da je bila rojena staršem v izgnanstvu, ni izkazala, da bi starši bili prisilno izseljeni zaradi politicnih, nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov, zato ji statusa žrtve vojnega nasilja ni mogoce priznati.

April 03, 2003

Sklep nº U 1438/2002 of Upravni oddelek, April 03, 2003

Odsotnost zakonitega zastopnika pravne osebe ni opravicljiv vzrok za zamudo.

Sodba nº U 1851/2000 of Javne finance oddelek, April 03, 2003

V razmerju do 74. in 77. clena ZUP specialna dolocba 15.a clena ZDavP, glede na obseg zapisnika, sestavljenega v davcnem postopku, tudi dejansko in ne le formalno omogoca uveljavljanje pravice seznaniti in izjaviti se o vseh ugotovitvah davcnega organa.

Sodba nº U 1667/2001 of Javne finance oddelek, April 03, 2003

Nova dejstva in novi dokazi se glede na dolocbo 3. odstavka 238. clena ZUP/99 lahko upoštevajo kot pritožbeni razlogi le, ce so obstojali v casu odlocanja na prvi stopnji in ce jih stranka upraviceno ni mogla predložiti oziroma navesti, vendar pa mora obrazložiti, zakaj jih ni navedla že v postopku na prvi stopnji, cesar pa tožnik, kot pravilno ugotavlja tožena stranka, v tem primeru ni storil.

Sklep nº U 1746/2002 of Javne finance oddelek, April 03, 2003

Tožba je bila v 1. (glavnem) delu predloga umaknjena. Postopek odlocanja o 2. tocki tožbenega predloga, s katero tožnik zahteva placilo oziroma vracilo dolocenega zneska (davka) je neposredno povezan s 1. tocko tožbenega predloga, ki se nanaša na odpravo prvostopnega akta kot glavno stvar in to, po presoji sodišca v taki meri, da lahko tece le, ce tece postopek o glavnem tožbenemu predlogu.

Sodba nº U 786/2001 of Javne finance oddelek, April 03, 2003

Dolžniku, ki ugovarja pravilnosti dolgovnega seznama, mora davcni organ dati možnost, da pred nadaljnjim postopkom prisilne izterjave preveri, ali podatki iz dolgovnega seznama ustrezajo uradnim podatkom davcnega organa. Da je bilo pravilno postopano, mora izhajati iz podatkov upravnih spisov oziroma iz obrazložitve izpodbijane odlocbe.

Sodba nº U 488/2001 of Upravni oddelek, April 03, 2003

Po 7. clenu Uredbe o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 90/98, 92/99, Uredba) se število tock, na podlagi katerega se po 5. clenu Uredbe doloci višina pristojbine, doloci ob izdaji radijskega dovoljenja ter se navede v radijskem dovoljenju. V postopku za dolocitev višine pristojbine se radijsko dovoljenje, s katerim je že odloceno med drugim o številu tock za izracun pristojbine, mora uporabiti kot javno listino v smislu 1. odstavka 169. clena ZUP ter je treba vze...

Sodba nº U 1466/2001 of Javne finance oddelek, April 03, 2003

V postopku odmere davka na dedišcino je pomembno sorodstveno razmerje med zapustnikom, kot prvotnim lastnikom premoženja in dedicem, izkljucno iz razloga razvrstitve v kategorije dedicev oziroma obdarjencev, kar je temelj za ugotovitev zavezancev za placilo davka in stopenj davka po dolocbah ZDO. Ce je iz sklepa o dedovanju, v katerem je vsebovan dedni dogovor med oporocnim dedicem in tožniki, kot zakonitimi dedici po pokojnem ocetu razvidno, da dejansko združuje dva zapušcinska postopka (po ...

April 02, 2003

Sodba nº U 1341/2002 of Upravni oddelek, April 02, 2003

Denacionalizacija v obliki nadomestnih zemljišc je urejena razlicno za kmetijska in za stavbna zemljišca. Za stavbna zemljišca je podlaga za to obliko denacionalizacije v 3. odstavku 42. clena ZDen. Sporazum o vrnitvi nadomestnega zemljišca skleneta zavezanec, v premoženju katerega so nepremicnine, glede katerih sicer ni ovir za vrnitev v naravi. Zavezanec za vrnitev nadomestnega kmetijskega zemljišca pa je Sklad kmetijskih zemljišc in gozdov RS. Sklad je zavezanec za vrnitev nadomestnih zeml...

Sodba nº U 1756/2000 of Upravni oddelek, April 02, 2003

Prodajalec mora, preden da proizvode v promet, pridobiti potrdila o skladnosti oziroma potrdila o preizkušanju, ki morajo biti izdana na ime uvoznika, ce gre za uvoženo blago.

Sodba nº in sklep U 537/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, April 02, 2003

Strah zaradi preganjanja kot bivšega pripadnika OVK - tožena stranka ni navedla razlogov za zavrnitev predloga za azil iz humanitarnih razlogov, ni navedla zakaj šteje, da niso podani razlogi, ki bi ogrozili varnost ali fizicno integriteto tožnika v smislu EKVCP.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners