Upravno Sodišče RS: Opinions issued on May 2003

May 29, 2003

Sodba nº U 515/2003 of Upravni oddelek, May 29, 2003

Ker tožnik ugotovitvi, da izbrani kandidat izpolnjuje razpisne pogoje, ne ugovarja, z ugovorom neustreznosti izbire drugega kandidata, ki zakonite pogoje izpolnjuje, ne more uspeti, saj je sodišce pristojno le za presojo zakonitosti izdanega akta, ne pa tudi za presojo ustreznosti izbire med prijavljenimi kandidati.

Sodba nº U 405/2001 of Javne finance oddelek, May 29, 2003

Kljub datumu na izpodbijani odlocbi (19. 12. 1999), pa odlocba ni bila odpremljena tožeci stranki v letu 1999, temvec šele januarja naslednjega leta, ko je pravica do izterjave že zastarala, saj odlocba ucinkuje šele od vrocitve.

Sodba nº U 1526/2001 of Javne finance oddelek, May 29, 2003

S tem ko je sklepu o prisilni izterjavi priložen pravilen seznam zaostalih obveznosti dolžnika, ima sklep vse sestavine, ki se zahtevajo z zakonom.

Sodba nº U 605/2001 of Upravni oddelek, May 29, 2003

Vprašanje veljavnosti odlocanja na kongresu in s tem tudi izvolitve zastopnika stranke je tudi po presoji sodišca predhodno vprašanje, za rešitev katerega tožena stranka kot registrski organ ni pristojna in je zato odlocitev, da se po dolocbah 47. in 150. clena ZUP postopek prekine ter tožnika napoti na pravdo tudi zoper politicno stranko pravilna in zakonita v smislu dolocbe 4. odstavka 11. clena ZPolS. Prav tako je pravilna odlocitev, da mora tožnik tožbo vložiti tudi zoper stranko. Postope...

Sodba nº U 2007/2001 of Javne finance oddelek, May 29, 2003

Tožnik ugovoru ni priložil pobotne izjave, ki bi jo dal pred tem, ko je kot dolžnikov dolžnik prejel sklep o prisilni izterjavi. S tem dnem je bila dolžnikova terjatev zarubljena. Zato tožnik ne more uspešno uveljavljati, da je terjatev s pobotom prenehala.

Sodba nº U 154/2003 of Upravni oddelek, May 29, 2003

V postopku izdaje delnega enotnega dovoljenja za rekonstrukcijo ceste lahko stranski udeleženci varujejo le svoje pravice oziroma pravne koristi, ne morejo pa uspešno uveljavljati golega dejanskega interesa, kamor sodi tudi njihova zahteva, da naj se zaradi gradnje ceste odstrani njihov poslovno - stanovanjski objekt, v nasprotnem primeru pa naj se izvede vecji odmik bodoce ceste od objekta. Tudi sicer z upravnim dovoljenjem ni mogoce spreminjati pogojev gradnje (kot so odmiki objektov od sos...

May 28, 2003

Sodba nº U 2234/2000 of Upravni oddelek, May 28, 2003

Z odlocbo Ustavnega sodišca Republike Slovenije, št. U-I-69/92-30 z dne 10. 12. 1992 je bil razveljavljen 13. a clen ZDRS, kar pomeni, da je potrebno o prošnji, oprti na to dolocbo, odlocati na podlagi 13. clena ZDRS. Pri odlocanju v tovrstnih zadevah je treba namrec uporabiti predpis, ki velja v casu izdaje odlocbe, in ne predpis, ki je veljal ob vložitvi zahteve.

Sodba nº U 269/2002 of Upravni oddelek, May 28, 2003

Odlocitev, v katero kategorijo zemljišc spada podržavljeno zemljišce, je predvsem pravno vprašanje, saj vsebino pojmov (ne)zazidano stavbno zemljišce, komunalno (ne)opremljeno zemljišce dajejo predpisi in nanjo vežejo razlicne pravne posledice. To ugotovitev sprejme upravni organ. Ce ugotovi, da je bilo zemljišce ob podržavljenju kmetijsko zemljišce, nima podlage za nadaljnje ugotavljanje, ali bi ga bilo mogoce komunalno opremiti brez vecjih stroškov. Glede izpolnjevanja pogojev komunalne opr...

Sodba nº in sklep U 162/2001 of Upravni oddelek, May 28, 2003

Rok, dolocen v 2. odstavku 64. clena ZVojD je zakonski in ga upravni organ ne more skrajševati.

May 26, 2003

Sodba nº U 403/2003 of Upravni oddelek, May 26, 2003

otroku starša, ki je življenje izgubil doma ob okupatorjevem topovskem obstreljevanju domace vasi, ne gre status žrtve vojnega nasilja, saj okupator ni neposredno nad njegovim staršem izvajal nasilnih dejanj ali prisilnih ukrepov, ki so pogoj za priznanje statusa in pravic žrtve vojnega nasilja

Sodba nº U 64/2003 of Upravni oddelek, May 26, 2003

Nepravilna uporaba materialnega prava v postopku, ki je bil koncan z odlocbo, zoper katero v upravnem postopku ni rednega pravnega sredstva (odlocba, dokoncna v upravnem postopku) ni razlog za obnovo postopka in s tem ni verjetno izkazan razlog za obnovo postopka.

Sodba nº U 519/2002 of Upravni oddelek, May 26, 2003

Stranka, ki pregnanstvo uveljavlja, mora izkazati, da je pobegnila (kdaj, kam, kako, do kdaj ni bila možna vrnitev domov) in da je pobegnila pred grozecim nasiljem iz katerega od razlogov, navedenih v 4. odstavku 2. clena ZZVN: pred povracilnimi ukrepi okupatorja oziroma sodelavcev zoper družine partizanov, talcev ali zaradi sodelovanja v NOB oziroma zaradi nasilnega dejanja požiga, oropanja ali porušitve domace hiše (konkretno kakšno nasilno dejanje je grozilo oziroma bilo izvršeno, s cigave...

Sodba nº U 255/2003 of Upravni oddelek, May 26, 2003

Pri dolocanju statusa žrtve vojnega nasilja - begunca po 4. odstavku 2. clena ZZVN je odlocilno le vprašanje, ali se je oseba, ki je pobegnila pred vojnim nasiljem, lahko vrnila v svoj kraj bivanja. Pri presoji navedenega statusa je pravno relevantna zgolj dejansko ugotovljena vzrocno - posledicna in casovna povezanost med aktivnostjo družinskega clana (partizana, pobitega talca ali sodelovanje z NOB) ter okolišcino, ali je bila oseba, ki uveljavlja status begunca dejansko nasilno pregnana iz...

May 22, 2003

Sodba nº U 1529/2001 of Javne finance oddelek, May 22, 2003

Dogovora o poravnani obveznosti v poslovnih knjigah tožece stranke ni mogoce najti, zato ga tudi po presoji sodišca ni mogoce upoštevati kot verodostojno listino, ki bi izkazovala prenehanje sporne terjatve in spremembo njene dospelosti.

Sodba nº U 1591/2001 of Javne finance oddelek, May 22, 2003

Tožena stranka bo morala v ponovnem postopku za svojo odlocitev navesti materialno pravno podlago za uporabo vrednosti tocke 1,5 SIT za sporno odmerno leto, glede na Sklep obcine, ki je dolocila vrednost tocke 0,1250 SIT. Navedeni dolocbi ZDavP namrec ne dajeta podlage za razlago, da je vrednost tocke, ki jo je dolocil Obcinski svet dolocena na mesec.

Sodba nº U 1566/2001 of Javne finance oddelek, May 22, 2003

Ker ZPD ne ureja vprašanja, katere fizicne osebe je treba šteti za tuje in katere za domace fizicne osebe, je treba uporabiti splošne predpise, to je dolocbe ZDRS.

Sodba nº U 1782/2001 of Javne finance oddelek, May 22, 2003

Montaža in demontaža opreme, ki je opravljena na premicninah je promet storitev. Ker je bila ta storitev opravljena nesporno izven teritorija Republike Slovenije, je bil kraj opravljanja storitve izven obmocja Slovenije. Ne gre torej za promet storitev, ki bi sodil v okvir uporabe DDV.

Sodba nº U 579/2001 of Javne finance oddelek, May 22, 2003

Davcno boniteto nakupa vozila brez placila prometnega davka je potrebno razlagati ozko, ker je izjema od splošnega nacela placila prometnega davka. To seveda pomeni, da je treba pri presoji pravilne rabe avtomobila strogo upoštevati zavezujoco normo 14. tocke 18. clena ZPD, ki izrecno prepoveduje, da bi bil avto dan v rabo drugemu.

Sodba nº U 1542/2001 of Javne finance oddelek, May 22, 2003

Tožnikova trditev, da so uredbo, na katero se sklicuje, dolžni upoštevati carinski organi po uradni dolžnosti, ni pravilna. ECL je namrec vloga, s katero tožnik zahteva, kako naj se blago carini. Kontingenti so namrec ugodnost, ki jih doloci vlada, na uvozniku pa je, da uveljavi pravice iz tega naslova v ECL, ni pa tega dolžan storiti. Ce ugodnosti ne uveljavi oziroma jih ne uveljavi na predpisan nacin, tako, da v ustrezno polje ECL (36 oziroma 39) vpiše ustrezno šifro, se šteje, da ugodnosti...

Sklep nº U 2065/2002 of Upravni oddelek, May 22, 2003

Na poziv z opozorilom, da bo sodišce postopek ustavilo, ce tožnik v danem 15-dnevnem roku ne bo podal izjave, da pri tožbi vztraja, je pooblašcenec tožece stranke 21. 5. 2003 sodišcu sporocil, da glede na ugodno rešitev pritožbe tožbo umika. Sodišce je postopek ustavilo na podlagi 3. odstavka 37. clena ZUS.

Sodba nº U 825/2001 of Javne finance oddelek, May 22, 2003

Dnevnica predstavlja povracilo (povecanih) stroškov za prehrano, ki jih je imel delavec pri opravljanju dolocenih del in nalog na službenem potovanju. Iz upravnih spisov izhaja, da je tožnik kot delodajalec svoje delavce napotil na službeno potovanje s potnimi nalogi, za katere zatrjuje, da se ujemajo z njegovo evidenco dela in odsotnosti delavcev s sedeža podjetja, zato po presoji sodišca tožena stranka nima prav, ko ocenjuje izplacila dnevnic le z vidika narave gradbene dejavnosti kot celot...

Sodba nº U 132/2002 of Upravni oddelek, May 22, 2003

Za odlocanje po 1. clenu ZUSDDD je bistveno tudi dejstvo ali je prosilec oseba, ki je na dan 23.12.1990 imela prijavljeno stalno prebivališce v Republiki Sloveniji, ali je tujec, ki je na dan 25.6.1991, le prebival v Sloveniji. Glede pogoja dejanskega prebivanja pa je potrebno ugotoviti vse okolišcine povezane z življenjem prosilca, ki kažejo na to, kje je prosilec pretežno opravljal življenjske aktivnosti.

Sodba nº U 122/2001 of Upravni oddelek, May 22, 2003

Za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje po 1. clenu ZUSDDD mora vlagatelj, državljan drugih republik nekdanje SFRJ, ki mu je prenehalo stalno prebivališce dne 26.2.1992, izkazati dejansko življenje v Republiki Sloveniji in ne neprekinjeno dejansko življenje.

May 21, 2003

Sodba nº U 1378/2002 of Upravni oddelek, May 21, 2003

Z izvedenskim mnenjem o preveritvi katastrske klasifikacije zemljišc zatrjevane nepravilnosti uradnega podatka zemljiškega katastra (veljavnega v casu podržavljenja) ni mogoce izpodbiti. Zatrjevane napake ali nepravilnosti v zemljiškem katastru je mogoce uveljavljati le v posebnih postopkih, predvidenih za spreminjanje podatkov v samih katastrskih predpisih.

Sodba nº U 421/2002 of Upravni oddelek, May 21, 2003

Vrednost podržavljenega premoženja se doloci po stanju premoženja v casu podržavljenja in ob upoštevanju njegove sedanje vrednosti (1. odstavek 44. clena ZDen). Ce so bile po podržavljenju parcele vkljucene v vecji kompleks parcel, namenjen tovarni, ki je bil komunalno opremljen za potrebe te tovarne, to ne pomeni, da je nastala ena parcela, glede katere se ugotavlja komunalna opremljenost, oziroma da se ta ugotavlja glede na celoten kompleks. Ali so bili izpolnjeni pogoji po 11. clenu Navodi...

Sodba nº U 2006/2001 of Upravni oddelek, May 21, 2003

Tožena stranka ni navedla dejstev, na podlagi katerih je naredila svoj zakljucek, niti se ni oprla na podatke inšpekcijskih pregledov in listin v spisu in ni navedla razlogov za svojo odlocitev, zato je bilo treba izpodbijano odlocbo odpraviti in zadevo vrniti toženi stranki v ponoven postopek.

May 20, 2003

Sodba nº U 64/2003 of Upravni oddelek, May 20, 2003

Sodišce ne nasprotuje ugotovitvi tožene stranke, da ima Center za socialno delo pravico izvajati ukrepe, ki jih zahteva vzgoja varstvo otroka ali varstvo njegovih premoženjskih ter drugih pravic in koristi. Ne soglaša pa z njeno odlocitvijo, da so v obravnavanem primeru izpolnjeni pogoji za omejitev roditeljske pravice, ne da bi bilo pred tem zanesljivo ugotovljeno, da sta starša dejansko zanemarila svoje roditeljske pravice do te mere, da jih je treba omejiti na nacin kot to izhaja iz izpodb...

Sklep nº U 291/2000 of Upravni oddelek, May 20, 2003

V postopku za pridobitev državljanstva, ki ga je tožnik uveljavljal tudi za cas pred letom 1991, je sodišce preizkusilo odlocbo Ministrstva za notranje zadeve, pri cemer je ugotavljalo ali je bilo v postopku za izdajo navedenega upravnega akta dejansko stanje popolno in pravilno ugotovljeno, ni pa samo na obravnavi ugotavljalo dejanskega stanja, zato v obravnavanem primeru procesna predpostavka za obnovo postopka po dolocbi drugega odstavka 85. clena ZUS ni izpolnjena.

May 15, 2003

Sodba nº U 909/2001 of Javne finance oddelek, May 15, 2003

Ker gre za izredno pravno sredstvo, s katerim se po ureditvi davcnega postopka lahko posega le v dokoncne odlocbe o odmeri davkov, je potrebno dolocbo 22. clena ZDavP razlagati ozko in glede na specialnost ureditve, skladno z nacinom odlocanja v davcnem postopku. V postopku inšpiciranja davcni organ odlocbo izda le v primeru ugotovljenih nepravilnosti in nezakonitosti, ki jih je z odlocbo treba odpraviti. Dejanske ugotovitve, ki ob upoštevanju materialnega zakona izdaje odlocbe po mnenju prvo...

Sodba nº U 280/2001 of Upravni oddelek, May 15, 2003

Veljavnost sklica skupšcine (obcnega zbora) društva se presoja po temeljnem aktu društva. Skupšcina, ki ni sklicana v skladu z dolocbami temeljnega akta društva, ne more sprejemati pravno zavezujocih aktov.

Sklep nº U 575/2003 of Javne finance oddelek, May 15, 2003

Ker tožnikov interes glede na njegov socialni položaj pretehta javni interes, ki ji v takojšnji izterjavi sodnih taks, je sodišce zahtevi ugodilo in odložilo izvršitev odlocbe do pravnomocnosti odlocitve v upravnem sporu.

May 14, 2003

Sodba nº U 2313/2000 of Upravni oddelek, May 14, 2003

Tožena stranka je sicer v izpodbijani odlocbi zagovarjala pravilno stališce, da prvostopenjski upravni organ ni dolžan na podlagi 179. in 180. clena ZUP izdati potrdila, da je tožnik opravljal dolžnost pri obrambi RS med agresijo v Narodni zašciti KS C, vendar pa tožena stranka ni tej obrazložitvi prilagodila izreka izpodbijane odlocbe. Za stranko je namrec lahko pomembno, ali je s prvostopenjsko upravno odlocbo ugotovljeno, da upravni organ ni dolžan izdati zahtevanega potrdila, ali pa da je...

Sklep nº U 588/2003 of Upravni oddelek, May 14, 2003

Zakonski dolocbi, ki urejata podlago za izdajo zacasne odredbe (39. clen Zakona o ustavnem sodišcu, Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS oziroma 1. odstavek 69. clena v zvezi z 2. oziroma 4. odstavkom 30. clena ZUS) nista istovetni, ker dolocba 39. clena ZUstS meri predvsem na težko popravljive posledice v širšem smislu, saj se obicajno akt, katerega presoja skladnosti z ustavo (oziroma zakonom) je obravnavana, nanaša na vecje število subjektov, dolocbe 30. clena ZUS pa na posamezni subjekt, kar...

Sodba nº in sklep U 1114/2001 of Upravni oddelek, May 14, 2003

Višina komunalnega prispevka se doloci po predpisu, ki je veljaven v casu odlocanja. Odlocbo o višini komunalnega prispevka izda obcinska uprava na zahtevo investitorja.

Sodba nº U 744/2001 of Upravni oddelek, May 14, 2003

Kandidat za izvolitev v naziv redni profesor mora praviloma že izpolnjevati kvantitativne in kvalitativne pogoje, ki so doloceni v Merilih za volitve v nazive visokošolskih uciteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev.

Sodba nº U 977/2002 of Upravni oddelek, May 14, 2003

Ravnanje organa, ki vlagatelju pravocasne in pravilne priglasitve pravic do gozdov, kmetijskih zemljišc in drugih nepremicnin, vložena na podlagi okrožnice za izvajanje Zakona o zacasni prepovedi secnje v gozdovih v družbeni lastnini in zacasni prepovedi prometa z nepremicninami v družbeni lasti (Uradni list RS, št. 26/90 in 2/91), ne glede na to, ali je bila dana ustno ali v pisni obliki, ne bi obvestilo, tako kot zahteva Navodilo za poslovanje v zvezi z zahtevami za denacionalizacijo v 2. o...

Sodba nº U 665/2001 of Upravni oddelek, May 14, 2003

Clani in pravni nasledniki clanov bivše zadruge, ki niso organizirani kot zadruga, ki izkazuje pravno nasledstvo po prejšnji zadrugi, niso aktivno legitimirani za sprožitev postopka za vrnitev premoženja bivše zadruge po ZZad. Ker je bivša zadruga prenehala zaradi združitve z drugo zadrugo, svojih deležev v bivši zadrugi tudi ne morejo zahtevati na podlagi ZDen, saj jim premoženje ni bilo podržavljeno s predpisom ali na nacin, ki ga ZDen predpisuje kot podlago za denacionalizacijo.

Sodba nº in sklep U 747/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, May 14, 2003

Strah pred preganjanjem zaradi narodnosti, vere - Judizem v Ruski federaciji - ni preganjanja iz razlogov po Ženevski konvenciji. Tožena stranka se je opredelila do tega, da dejstva, da je Jud ni sam razglašal, do njegovih potovanj v tujino in dogodkov leta 1997 in 1998, preucila razmere v izvorni državi. Tožena stranka je poudarila, da so se dogodki, zaradi katerih išce zašcito, pripetili štiri leta pred prihodom v Republiko Slovenijo, med tem casom je veckrat potoval v tujino in ob vrnitvah...

Sodba nº in sklep U 772/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, May 14, 2003

Dezerter vojske OVK - strah pred preganjanjem verjeten v letu 1998, leta 2003 objektivno neutemeljen. Tožena stranka se je opredelila do tožnikovih subjektivnih razlogov in ugotovila objektivno stanje. V tožbi trdi, da travmatizirane osebe potrebujejo zašcito, vendar v tožbi ne trdi, da bi bil takšna oseba.

May 12, 2003

Sodba nº U 552/2003 of Upravni oddelek, May 12, 2003

Sporno med strankama je, ali je ZZVN kot zakon, ki je podlaga za odlocanje v tej zadevi v nasprotju z Ustavo RS. Ustavno sodišce RS je že veckrat obravnavalo in presojalo dolocbe ZZVN in se je glede njegove ustavnosti v smeri, kot jo predlaga tožnica tudi že opredelilo. Kot izhaja iz ocene Ustavnega sodišca RS, je imel zakonodajalec za odlocitev, da prizna možnost priznanja statusa žrtve vojnega nasilja le tistim, ki jim je to nasilje povzrocil okupator, agresor ali njegovi pomagaci, ne pa tu...

May 09, 2003

Sodba nº U 320/2000 of Upravni oddelek, May 09, 2003

Tudi prikazovanje logotipa in drugih znakov za oznacevanje tobaka in tobacnih izdelkov na umetniških predmetih je potrebno šteti kot posredno reklamiranje.

May 08, 2003

Sodba nº U 1985/2002 of Upravni oddelek, May 08, 2003

Urbanisticni inšpektor uvede postopek proti investitorju nedovoljenega posega v prostor po uradni dolžnosti. Ne prijavitelj ne lastnik zemljišca, na katerem je bil nedovoljen poseg izvršen, nimata lastnosti stranke v tem inšpekcijskem postopku.

Sodba nº U 1631/2001 of Javne finance oddelek, May 08, 2003

Razdrtje pogodbe ne pomeni, da pogodba ni bila nikoli sklenjena in da v obravnavanem primeru promet v letu 1998 ni bil opravljen. Razdrtje pogodbe po presoji sodišca z davcnega vidika predstavlja nov poslovni dogodek, ki ga je po dolocbah ZPD treba kot tak tudi samostojno obravnavati. Na podlagi podatkov upravnih spisov in navedb tožece stranke, ki jim tožena stranka v davcnem postopku v celoti sledi, jih sprejema in z njimi celo utemeljuje svojo odlocitev, pa sodišce v dolocbah 4. in 5. clen...

Sodba nº U 677/2002 of Upravni oddelek, May 08, 2003

Z ZJC je predpisano soglasje Direkcije RS za ceste za vsak poseg v varovalnem pasu ceste, torej gre za soglasje iz 209. clena ZUP. Ce tako soglasje ni bilo pridobljeno, je lahko podan razlog za odpravo odlocbe po nadzorstveni pravici iz razlogov po 3. tocki 1. odstavka 274. clena ZUP.

Sodba nº U 295/2001 of Javne finance oddelek, May 08, 2003

Sodišce ne najde zakonske podlage za pogojevanje priznanja stroškov, vezanih na uporabo vozila z odstotkom (70 %) uporabe vozila v poslovne namene, kot izhaja iz pojasnila Ministrstva za finance z dne 24. 2. 1994, na katerega se sklicuje prvostopni organ in tožena stranka. Zasebnik je na podlagi zgoraj citiranih predpisov upravicen do vseh izkazanih stroškov, vezanih na doseganje prihodkov. Breme dokazovanja pa je v primeru, kot je obravnavani, ko okolišcine opravicujejo dvom o namenski upora...

Sodba nº U 1704/2001 of Javne finance oddelek, May 08, 2003

Med strankama ni sporno, da je tožnik vpisan v ECL kot deklarant. To pa pomeni, da ima, skladno z dolocbo 143. clena CZ, na katero se sklicuje že tožena stranka v odgovoru na tožbo, nedvomno položaj carinskega dolžnika in s tem položaj zavezane stranke v tem postopku. Tožena stranka mu tudi pravilno pojasni, da je ustrezna sprememba roka za naknadni obracun carine zacela veljati, preden je prejšnji, enoletni rok za naknadni obracun potekel in da zato nima prav, ko trdi, da po poteku enoletneg...

Sodba nº U 287/2000 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, May 08, 2003

Za izrek inšpekcijskega ukrepa po dolocilu 2. alinee 2. odstavka 28. clena Zakona o varstvu konkurence mora biti podan pogoj, da je predhodno zaradi dejanja nelojalne konkurence vložena tožba ali ovadba. Drugi element nelojalne konkurence - ravnanje je v nasprotju z dobrimi poslovnimi obicaji - podan, ker je tožeca stranka kljub temu, da je bila seznanjena s pogodbo, ki jo je kot najugodnejši ponudnik sklenila, kljub temu tudi sama založila predmetne obrazce, s cimer je prestopila prag lojaln...

Sodba nº U 2098/2001 of Upravni oddelek, May 08, 2003

Zaradi pomanjkljivosti podatkov upravnih spisov ni mogoce preizkusiti tožbene trditve, da je bila pritožba poslana pravocasno in s tem tudi ne pravilnosti izpodbijane odlocbe, da se pritožba kot prepozna zavrže. Zato je sodišce tožbi ugodilo in izpodbijano odlocbo odpravilo.

Sodba nº U 341/2002 of Upravni oddelek, May 08, 2003

Priglašena dela morajo biti v skladu s sprejetimi prostorskimi izvedbenimi akti. Ce veljavni prostorski izvedbeni nacrt prepoveduje postavljati dvorišcne objekte, med katere je nedvomno šteti tudi garažni boks, potem bi bila odlocitev v nasprotju z navedenim, v neskladju z dolocbo 1. odstavka 54. clena ZUN.

Sodba nº U 374/2002 of Upravni oddelek, May 08, 2003

Pri inšpekcijskem ukrepu na podlagi 73. clena ZUN je odlocilno dejansko in pravno stanje zadeve ob izdaji odlocbe prve stopnje, ne pa okolišcina, da je za sporni poseg mogoce naknadno pridobiti upravno dovoljenje.

May 07, 2003

Sodba nº U 1994/2000 of Upravni oddelek, May 07, 2003

Pri uporabi dolocila 2. odstavka 14. clena ZVGLD morajo biti vsi zakonski elementi natancno in celovito ugotovljeni v dokaznem postopku tudi zaradi upoštevanja dolocil Zakona o ohranjanju narave in Zakona o zašciti živali. Nujnost uporabe sorazmernega ukrepa v razmerju med sredstvi in zakonitim ciljem v tovrstnih primerih izrecno zahteva dolocilo 26. clena ZZZiv. Izpodbijana odlocba je nezakonita, saj tožena stranka ni dokazala elementa obcutne škode in na podlagi ugotovljenega dejanskega sta...

Sodba nº in sklep U 555/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, May 07, 2003

Tožnik v prošnji za posebno obliko zašcite navaja dejstva, na katera se je skliceval že v azilnem postopku. Tožena stranka je preucila novejše podatke o splošnih razmerah v izvorni državi in zakljucila, da ne obstajajo objektivne okolišcine ogroženosti. Tožnik pa v zvezi s svojimi ocitki ne navaja nobenih novejših podatkov.

Sodba nº in sklep U 645/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, May 07, 2003

Tožnikov strah pred preganjanjem pripadnikov OVK je bil verjeten v letu 1998, v letu 2003 pa je objektivno neutemeljen. Zakljucek tožene stranke je narejen na podlagi vpogledanih porocil, ki jih tožnik v tožbi ne izpodbija.

Sodba nº in sklep U 259/2003 of Upravni oddelek, May 07, 2003

Tožena stranka mora ugotoviti vse tiste subjektivne okolišcine na strani tožnika, ki kažejo na to kako izpolnjuje kriterij, da v RS dejansko živi oziroma da neprekinjeno dejansko živi.

May 06, 2003

Sodba nº U 1422/2001 of Upravni oddelek, May 06, 2003

Cene blaga oziroma storitev morajo biti v skladu z 2. odstavkom 26. clena ZVPot oznacene v tolarjih. Oznacba cen v tolarjih samo v kupoprodajnih pogodbah ne zadošca, temvec je potrebno tudi v ponudbah, katerih sestavni del je cenik, oznaciti cene v tej valuti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners