Upravno Sodišče RS: Opinions issued on June 2003

June 26, 2003

Sodba nº U 1324/2001 of Upravni oddelek, June 26, 2003

Obnovitveni razlog iz 1. tocke 260. clena ZUP ni podan, ker je bilo dejstvo, ki se uveljavlja kot obnovitveni razlog, tožeci stranki znano že v casu postopka, katerega obnovo zahteva. Po ugotovitvi, da ni podan obnovitveni razlog, se toženi stranki ne bi bilo potrebno spušcati v odlocanje, ali je predlog za obnovo postopka dopusten v smislu 1. odstavka 261. clena ZUP in pravocasen v skladu s 1. tocko 1. odstavka 263. clena ZUP, kajti takoj ko je manjkal eden izmed procesnih pogojev za vsebins...

Sodba nº U 984/2003 of Upravni oddelek, June 26, 2003

Tožena stranka je z izpodbijano odlocbo pravilno zavrnila tožnikovo prošnjo za brezplacno pravno pomoc potem, ko je ugotovila, da ni izpolnjen pogoj, dolocen v 4. alinei 24. clena ZBPP, ker sklep o izvršbi v zadevi, v zvezi s katero je tožnik zaprosil za dodelitev brezplacne pravne pomoci temelji na izvršljivi sodni odlocbi, in sicer sklepu Okrožnega sodišca v zvezi s sklepom Višjega sodišca, pri cemer tožnik svojih pavšalnih trditev, da tožena stranka ni upoštevala 26. clena v zvezi s 55. cl...

Sodba nº U 538/2003 of Upravni oddelek, June 26, 2003

Odlocanje po nadzorstveni pravici je še v okviru zakonske dolocbe 105. clena ZVojI, ce organ do zakljucka o kršitvi materialnega zakona ni prišel z dopolnjevanjem ugotovljenega dejanskega stanja ali drugacno presojo dokazov ali dopolnjevanjem razlogov ob uporabi še drugih materialnih dolocb. S tem pravnim sredstvom ni mogoce v nasprotju z zakonom sanirati položaja, ko odlocba organa prve stopnje ni bila preizkušena z revizijo, tj. pravnim sredstvom, pri katerem je procesni položaj stranke v u...

Sodba nº in sklep U 1387/2002 of Upravni oddelek, June 26, 2003

Tožena stranka ni naredila izracuna oziroma prikaza dohodkov tožnice in obeh otrok in izracuna, ce dohodek zadošca za trajno in materialno varnost v smislu 5. clena Uredbe Vlade RS o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja dolocenih pogojev za pridobitev državljanstva RS z naturalizacijo, zato je dejansko stanje ostalo nepopolno ugotovljeno.

Sodba nº U 453/2002 of Upravni oddelek, June 26, 2003

Tožnik kot sosed ne more biti stranka v postopku izdaje odlocbe o izpolnjevanju z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti.

Sodba nº in sklep U 1133/2001 of Upravni oddelek, June 26, 2003

Ker je bil sklep tožene stranke o ustavitvi postopka v delu, ki se nanaša na zahtevo BB za registracijo zastopnika stranke, s sodbo odpravljen in zadeva vrnjena toženi stranki v ponoven postopek, je odpadla pravna podlaga za nadaljevanje postopka v skladu s 3. odstavkom 151. clena ZUP in posledicno za izdajo izpodbijane odlocbe.

June 24, 2003

Sodba nº U 2030/2001 of Javne finance oddelek, June 24, 2003

Zakonita subrogacija - prehod obveznosti z družbe na družbenika velja samo za tiste družbenike, ki so odgovorni za obveznosti družbe. Zato je treba ugotoviti položaj tožnice kot aktivne družbenice, skladno s kriteriji iz odlocbe Ustavnega sodišca.

Sodba nº U 523/2001 of Javne finance oddelek, June 24, 2003

Ker predstavlja t.i. lastna udeležba del placila za storitev, ki jo opravi dajalec lizinga na podlagi sklenjene pogodbe, je potrebno, da tožnik tudi od t.i. lastne udeležbe placa davek od prometa storitev.

June 23, 2003

Sodba nº in sklep U 963/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, June 23, 2003

Ne gre za bistveno kršitev pravil postopka v primeru, ce tožena stranka v izpodbijani odlocbi ni navedla konkretnih okolišcin in svojih preudarkov, ki so jo vodili k trditvi, da gre v primeru za ocitno neutemeljeno vlogo za azil (po dolocbi 1. alinee 2. odstavka 35. clena ZAzil v zvezi s 36. clenom ZAzil) ob upoštevanju okolišcine, da je bil v konkretnem primeru upravni postopek brez dvoma izveden skladno s temeljnimi naceli ZUP in procesnimi (standardi) dolocbami ZAzil, pa tudi v uvodu izpod...

June 18, 2003

Sodba nº U 260/2002 of Upravni oddelek, June 18, 2003

Zakljucek, da denacionalizacija v obliki vrnitve nadomestnih kmetijskih zemljišc ni možna ter da sporazum o nadomestnih zemljišcih niti ne pride v poštev, je po presoji sodišca mogoc le iz razloga, ki bi izhajal iz dolocbe 1. odstavka 27. clena ZDen. Vsaka drugacna razlaga te dolocbe namrec pomeni nedopustno izkljucevanje oziroma omejevanje te oblike denacionalizacije, ki ne temelji na zakonu.

Sodba nº U 327/2002 of Upravni oddelek, June 18, 2003

Po 1. odstavku 290. clena ZUP je treba v sklepu, izdanem na tej podlagi, ugotoviti izvršljivost odlocbe, ki naj se izvrši. Preizkus izvršljivosti ne more obsegati zgolj preizkusa, ali je izvršljivost nastopila. Organ, ki opravlja izvršbo, mora po uradni dolžnosti paziti, da je odlocba izvršljiva tudi še v casu izdaje sklepa. To pomeni, da mora ob izdaji sklepa paziti oziroma ugotoviti, ali niso po nastopu izvršljivosti nastale ter ne obstajajo kakšne okolišcine, ki izvršljivost izkljucujejo, ...

June 17, 2003

Sodba nº U 1965/2001 of Upravni oddelek, June 17, 2003

Dolocilo 149. clena ZOFVI je treba interpretirati v povezavi z dolocilom 2. odstavka 99. clena in 4. odstavka 100. clena ZOFVI in v povezavi z dolocilom spremenjenega dolocila 149. clena ZOFVI. Pri izvolitvi v naziv mentor ne gre za brezpogojno pravico do izvolitve in niti ne gre za zakonsko pravico glede na to, da pogoje, nacin in postopek napredovanja v nazive doloci minister (4. odstavek 105. clena ZOFVI). Izpodbijana odlocitev tožene stranke izhaja iz pravilne interpretacije dolocila 149....

Sodba nº U 1421/2001 of Upravni oddelek, June 17, 2003

Odlocbe tožene stranke ni mogoce preizkusiti, ker ni navedla razlogov na podlagi katerih je sprejela odlocitev.

Sodba nº U 417/2001 of Upravni oddelek, June 17, 2003

Tožena stranka je oprla svoje stališce na dve noti Veleposlaništva BiH v Sloveniji, katerih pa ni predložila v spis in ni navedla kje sta objavljeni, niti ni navedla kje so objavljeni podatki BiH, katera vozniška dovoljenja izdaja oz. priznava kot svoja - odlocbe zato ni mogoce preizkusiti.

June 12, 2003

Sodba nº U 1687/2001 of Javne finance oddelek, June 12, 2003

Namen cenitvenega postopka davcne osnove po presoji sodišca je ugotovitev resnicnega dejanskega stanja ter ugotovitev vseh dejstev in okolišcin, ki so pomembna za pravilno in zakonito odlocitev.

Sklep nº U 973/2003 of Upravni oddelek, June 12, 2003

Iz tožbenih navedb in tožbi priloženih listin je razvidno, da gre med tožeco in toženo stranko za spor v zvezi s pravicami iz zavarovanja za starševsko varstvo, za reševanje katerega je po dolocbi 51. clena ZSDP pristojno Delovno in socialno sodišce v A.

Sodba nº U 1825/2001 of Javne finance oddelek, June 12, 2003

Zgolj predložitev racunov, ki ne vsebujejo opisa konkretno opravljenega dela, se pravi podrobnega opisa poslovnega dogodka in na njihovi podlagi nevtralna strokovna oseba ne more jasno spoznati posamezne vrste in obsega poslovanja, ne zadostijo pogojem po racunovodskem standardu 21. Tudi po presoji sodišca davcnemu zavezancu ni mogoce priznati v poslovnih knjigah neizkazanega odhodka.

Sodba nº U 1455/2001 of Javne finance oddelek, June 12, 2003

Glede krajevne pristojnosti se sodišce strinja, da je ustrezna podlaga zanjo v 1. odstavku 151. c clena CZ in ne v 3. odstavku, kot trdi tožnik v tožbi. Prvi odstavek je namrec, v kontekstu celotnega besedila 151. c clena, razumeti kot osnovno pravilo, da je carinski dolg nastal tam, kjer so nastale okolišcine za nastanek carinskega dolga. Ce kraja nastanka okolišcin iz 1. odstavka 151. c clena ni mogoce dolociti, se uporabi katero od ostalih ustreznih naveznih okolišcin iz nadaljnjih odstavk...

Sklep nº U 642/2003 of Upravni oddelek, June 12, 2003

Zahteva za odložitev izvršitve izpodbijanega akta, vložena v zvezi z vloženo tožbo v upravnem sporu pri pristojnem organu iz 2. odstavka 30. clena ZUS, to je pri organu, ki je pristojen za izvršbo izpodbijanega akta ter brezuspešen potek sedemdnevnega roka za odlocitev o tej zahtevi, je procesna predpostavka za vložitev zahteve za zacasno odredbo pri sodišcu.

Sklep nº U 985/2003 of Upravni oddelek, June 12, 2003

Sklep o zacasnem financiranju ni posamicni akt, s katerim bi bilo odloceno o konkretni pravici ali obveznosti (1. odstavek 3. clena ZUS). V primeru obravnavanega sklepa pa tudi ne gre za predpis, ki bi urejal posamicna razmerja (4. odstavek 1. clena ZUS).

Sodba nº U 434/2001 of Javne finance oddelek, June 12, 2003

Po mnenju sodišca za presojo utemeljenosti naknadnega obracuna DDV, ne pridejo v poštev dolocbe ZOR, saj mora tožnik kot davcni zavezanec v svojem knjigovodstvu zagotoviti vse podatke, potrebne za pravilno in pravocasno obracunavanje in placevanje DDV (56. clen ZDDV). Pogoj za odbitek DDV je racun, ki mora vsebovati vse podatke iz 34. clena ZDDV.

Sodba nº U 1456/2001 of Javne finance oddelek, June 12, 2003

S tem, ko je omogocil odstranitev zalivk in precrpavanje plinskega olja iz ustrezne v cisterne v rezervoar, je tožnik blago odstranil izpod carinskega nadzora prej, kot je bil placan carinski dolg. Zato je za ta dolg odgovoren tožnik kot voznik plina kot tisti, ki je blago izpod carinskega nadzora odstranil.

Sodba nº U 1496/2001 of Javne finance oddelek, June 12, 2003

Ker na tožnikov ugovor, da je obveznost poravnal, tožena stranka samo citira 102. clen ZDavP, je njena odlocitev bistveno pomanjkljiva. Takšna pomanjkljivost pa narekuje odpravo odlocbe.

June 11, 2003

Sodba nº U 946/2002 of Upravni oddelek, June 11, 2003

Družbeniki podržavljenega podjetja niso upravicenci do denacionalizacije posameznih stvari, ki so bile podržavljene podjetju. Po 3. clenu ZDen so upravicenci do denacionalizacije le osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno.

Sodba nº in sklep U 1337/2001 of Upravni oddelek, June 11, 2003

Dejstvo, da je bila prvostopenjska upravna odlocba izdana v ponovnem postopku, potem ko je drugostopenjski upravni organ pred tem odpravil odlocbo in zadevo vrnil v ponovno odlocanje, ne pomeni, da upravni organ odloca na podlagi predpisa, ki je veljal v casu vložitve vloge.

Sodba nº U 1804/2001 of Upravni oddelek, June 11, 2003

Ker gre za upravno dolocbo, ki ustvarja neposredne pravne posledice za udeležence spora, in je izdana na podlagi konkretnih zakonskih predpisov, mora biti zato podvržena presoji zakonitosti v upravnem sporu. Ker tožena stranka ni sprejela udeležbe tožece stranke v postopku, kar je razvidno tudi iz dejstva, da ji ni vrocila odlocbe, bi morala o tem izdati poseben sklep po dolocilu 142. clena ZUP. Dolocili 137. in 138. clena ZON sta specialni dolocbi in novejši dolocbi glede na dolocili 1. in 2...

Sodba nº U 734/2002 of Upravni oddelek, June 11, 2003

Ce je pravni naslednik oporocni dedic denacionalizacijskega upravicenca, mora obstajati verjetnost, da gre za oporocna razpolaganja, ki bi lahko imela pravni ucinek glede denacionaliziranega premoženja. Zato je pri razcišcevanju procesnega vprašanja, kdo je po 15. clenu ZDen upraviceni vlagatelj denacionalizacijskega zahtevka, treba upoštevati tudi pogoj iz 81. clena ZDen.

Sodba nº in sklep U 903/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, June 11, 2003

Tožnica je bila na zaslišanju soocena s svojimi kontradiktornimi izjavami in opozorjena na dolocila ZAzil. Pri tem pa tožnica ne izpodbija zakljucka tožene stranke, da ce bi bila resnicno pripadnica neformalne civilne verske skupine Falun Gong, bi odgovarjala na vprašanja natancneje in konkretneje. Stanje v izvorni državi - Kitajska demokraticna država z mnogimi kršitvami clovekovih pravic - pa samo po sebi še ne more predstavljati razloga, zaradi katerega se tožnica ne more vrniti v maticno ...

Sodba nº in sklep U 891/2002 of Upravni oddelek, June 11, 2003

Odlocba, izdana na podlagi 1. odstavka 13. clena ZDRS mora imeti takšno obrazložitev, da je iz nje razvidno, ali je tožena stranka izdala odlocbo v mejah pooblastila in v skladu z namenom, za katerega ji je dano pooblastilo, glede na to, da je po dolocbi 13. clena ZDRS upravicena odlociti po prostem preudarku. V nasprotnem primeru je stranki kršena pravica do ucinkovitega pravnega varstva.

June 09, 2003

Sodba nº U 121/2003 of Upravni oddelek, June 09, 2003

Za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja je potreben element prisiljenja, torej da oseba v spornem obdobju ni ravnala po lastni volji oziroma odlocitvi, ampak so bila njena ravnanja odraz nasilnih dejanj ali prisilnih ukrepov okupatorja, agresorja ali njunih sodelavcev.

Sodba nº U 290/2003 of Upravni oddelek, June 09, 2003

Stališce prvostopnega organa, ki mu pritrjuje tudi tožena stranka, da osebi, za katero bi bilo sicer ugotovljeno, da je dolocen cas izpolnjevala pogoje za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja, tega tudi za obdobje pred nastankom morebitnega razloga iz 6. clena ZZVN ni mogoce priznati, ni utemeljeno. Navedena zakonska dolocba, kot izhaja tudi iz sklepa Vrhovnega sodišca RS, opr. št. I Up 123/2000 z dne 16.10.2002, nima kaznovalnega namena, ki bi narekoval zavrnitev zahtevka za priznanje sta...

Sodba nº U 805/2003 of Upravni oddelek, June 09, 2003

Ce je nasilno dejanje ali prisilni ukrep bil povzrocen izven obmocja državnega teritorija Republike Slovenije drugje na obmocju bivše Kraljevine Jugoslavije, mora stranka za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja izpolnjevati poleg posebnih pogojev, predpisanih za posamezno kategorijo žrtev vojnega nasilja, še splošni pogoj stalnega prebivališca iz 6. v zvezi s 7. odstavkom 2. clena ZZVN.

Sodba nº U 931/2002 of Upravni oddelek, June 09, 2003

Po dolocbi 2. clena ZZVN je žrtev vojnega nasilja - taborišcnik oseba, ki so jo nemške, italijanske ali madžarske okupacijske sile od 6. 4. 1941 do 15. 5. 1945 zaradi politicnih, nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov poslale v taborišce. Da je bil ta prisilni ukrep storjen iz politicnih razlogov je po presoji sodišca mogoce šteti le, ce ga je okupator izvajal v zasledovanju svojih vojnih ciljev (nacrtov in o ozemeljski razširitvi). Tožnik pa je bil zajet in odpeljan v taborišce kot castnik...

June 05, 2003

Sodba nº U 980/2002 of Javne finance oddelek, June 05, 2003

Sestava skupine, za katero se z odlocbo (najmanj za tri leta) odobri priprava skupinskega davcnega obracuna, je vezana na odlocbo o odobritvi in s tem dolocena kot obvezna in nespremenljiva. Obdavcenje na podlagi skupinskega davcnega obracuna pomeni davcno ugodnost, za katere pridobitev in ohranitev morajo davcni zavezanci izpolnjevati v zakonu dolocene pogoje. Cim ti v casu, za katerega je ugodnost odobrena, pogojev vec ne izpolnjujejo, ugodnost v celoti izgubijo, s cemer nastopi obveznost n...

Sodba nº U 1118/2000 of Javne finance oddelek, June 05, 2003

Kot izhaja iz podatkov upravnih spisov namen izplacila v tem postopku obravnavane odpravnine s strani tožece stranke ni bil v tem, da se delavcu, ki mu zaradi operativnih razlogov ne more vec zagotavljati dela zagotovi dolocena socialno varnost, temvec zgolj v tem, da se doseže izplacilo, ki ne bo zapadlo obveznosti placila davkov in drugih dajatev. Ker pa je po 1. odstavku 16. clena ZDoh osnova za davek od osebnih prejemkov placa, nadomestilo place in drug prejemek iz delovnega razmerja, zma...

Sodba nº U 1100/2000 of Upravni oddelek, June 05, 2003

Glavno vodilo organa pri postavitvi in pri spremljanju dela skrbnika je varstvo pravic in koristi osebe, ki je postavljena pod skrbništvo.

Sodba nº in sklep U 415/2002 of Javne finance oddelek, June 05, 2003

Po presoji sodišca je sestava skupine vezana na odlocbo o odobritvi in je s tem za cas trajanja odobrenega skupinskega obracuna dolocena kot obvezna in s tem tudi nespremenljiva. To potrjuje tudi dolocba 6. odstavka 200. clena ZDavP, ki ureja placilo razlike, ki nastane zaradi spremembe obdavcenja v skupini, saj je po tej dolocbi sprememba možna le v primeru, ce se posamezni clan skupine naknadno opredeli za posamicno obdavcenje.

Sodba nº U 1839/2000 of Javne finance oddelek, June 05, 2003

Verižni pobot zavezuje od trenutka, ko so pogodbo potrdile vse pogodbene stranke. Sprememba verižnih kompenzacij oziroma pobotov preko žiro racuna pa predstavlja le evidenco prilivov in odlivov oziroma sledenje placilnega prometa.

Sodba nº in sklep U 85/2003 of Upravni oddelek, June 05, 2003

Prekinitev prestajanja zaporne kazni je le izjema, zato mora biti izpolnitev zakonsko zahtevane podlage, to je hujše bolezni, zaradi katere obsojenec ni zmožen prestajati kazni, dejansko izkazana in s strani lececih zdravnikov izrecno ugotovljena. V obravnavanem primeru pa so zdravniki tožniku le priporocili, naj "po možnosti nadaljuje zdravljenje v domacem okolju", kar pa po presoji sodišca za izkaz hujše bolezni in s tem za prekinitev prestajanja kazni zapora, ne zadostuje.

Sodba nº U 517/2001 of Upravni oddelek, June 05, 2003

Po 2. odstavku 26. clena ZUS sme stranka sprožiti upravni spor, kot ce bi bila njena pritožba zavrnjena, ce organ druge stopnje v dveh mesecih ali pa v krajšem, z zakonom dolocenem casu, ne izda odlocbe o strankini pritožbi zoper odlocbo prve stopnje in ce je tudi na novo zahtevo ne izda v nadaljnjih sedmih dneh. Iz tožbi priloženih listin izhaja, da je predpisani rok za izdajo odlocbe potekel, da sta tožnika po poteku tega roka ponovno zahtevala izdajo odlocbe in da tožena stranka tudi na po...

Sodba nº U 1852/2000 of Javne finance oddelek, June 05, 2003

Po drugem odstavku 22. clena ZPD sta tako obracun kot placilo davka vezana na placilo storitve. Ker v konkretnem primeru najemnina ni bila placana, ni bilo podlage za obracun in ne za placilo prometnega davka in ima torej tožeca stranka prav, ko ugovarja naloženemu placilu zamudnih obresti.

Sodba nº U 1179/2001 of Upravni oddelek, June 05, 2003

Ob izdaji sklepa o dovolitvi izvršbe, torej ob uvedbi izvršilnega postopka zoper tožnika je bil v veljavi še ZUP/86. Ker ZUP/99 v 324. clenu doloca, da se zadeve, glede katerih je postopek ob uveljavitvi tega zakona v teku oziroma, glede katerih je bila ob uveljavitvi tega zakona že vložena zahteva ali pravno sredstvo koncajo po dolocbah ZUP/86, je odlocitev tožene stranke in prvostopnega organa, da v obravnavanem primeru zoper tožnika nadaljuje po dolocbah ZUP/86, pravilna.

June 04, 2003

Sodba nº in sklep U 1251/2001 of Upravni oddelek, June 04, 2003

V primeru, ce je tožba vložena zaradi molka, sodišce tožbi ugodi, ce spozna, da je tožba upravicena in samo odloci o stvari ali pa naloži pristojnemu organu, kakšen upravni akt naj izda. Zakon namrec ne doloca primerov oziroma razlogov, ob katerih je treba šteti, da je molk upravnega organa utemeljen. Sodišce je zato navedbo, da o konkretni zadevi tožena stranka še ni odlocala zaradi velikega pripada zadev, presojalo glede na podatke v tožbi in priloženih listin o teku postopka. Sodišce ugota...

Sodba nº U 1791/2002 of Upravni oddelek, June 04, 2003

Pri ugotavljanju višine ob podržavljanju dane odškodnine prejem praviloma ni bistven, presojati je treba zgolj možnost realizacije dolocene odškodnine.

Sodba nº U 2096/2002 of Upravni oddelek, June 04, 2003

Odredba o koeficientu povecanja dolarskih cen nacionaliziranega premoženja je primerna pravna podlaga tudi za ugotavljanje sedanje vrednosti odškodnin, odmerjenih za nacionalizirana kmetijska zemljišca, pri cemer je ugotavljanje paritete dejansko vprašanje, ki v postopku dopušca nasprotni dokaz.

Sodba nº U 795/2001 of Upravni oddelek, June 04, 2003

Nacelo zaslišanja stranke z vidika stranke predstavlja procesno pravico, ki je lahko omejena samo z zakonom, pa še to le v primeru, ko je taka omejitev ustavno dopustna, kolikor pa taka pravica ni omejena z zakonom, pomeni kršitev nacela zaslišanja stranke bistveno kršitev pravil postopka, v interesu samega postopka pa je, da se z zaslišanjem stranke pride do materialne resnice lažje, hitreje in zanesljiveje.

Sodba nº U 648/2001 of Upravni oddelek, June 04, 2003

Ker tudi iz podatkov v spisu in tožbenega predloga ocitno izhaja, da ni podan poseg v katero od ustavnih pravic iz 34. ali 35. clena Ustave RS, niso podani pogoji, da bi sodišce samo odlocilo o stvari na podlagi dolocila 1. odstavka 2. clena ZUS v povezavi z dolocilom 1. odstavka 65. clena ZUS. Ker v konkretnem primeru sploh še ni ugotovljena protipravnost ravnanja organa na prvi stopnji upravnega postopka v zvezi s katerim tožnik uveljavlja škodo, bi odlocanje o škodi pomenilo bistveno podal...

Sodba nº U 2005/2001 of Upravni oddelek, June 04, 2003

Podatkov, ki so ugotovljeni v postopku, predpisanem v Zakonu o zemljiškem katastru - mejnem ugotovitvenem postopku, postopku nove izmere - in ki niso izpodbiti v postopku in na nacin, na kakršnega jih je mogoce izpodbiti, ni mogoce spremeniti s posebno odlocbo. Vpisi in vrisi v zemljiškem katastru se smejo napraviti le na podlagi listin, ki so predvidene s tem zakonom ali na njegovi podlagi izdanim podzakonskim predpisom in na podlagi uradnih ugotovitev, ki jih opravijo geodetski organi.

Sodba nº U 189/2002 of Upravni oddelek, June 04, 2003

Tudi, ce se dolocene parcele po dolgorocnem planu nahajajo na obmocju urejanja, ki je namenjeno stanovanjski gradnji in bi bile glede na 2. clen Zakona o stavbnih zemljišcih stavbna zemljišca, je pri ugotavljanju, ali te parcele sestavljajo zašciteno kmetijo, treba uporabiti 6. clen Zakona o kmetijskih zemljišcih, po katerem se dolocbe tega zakona o rabi in obdelovanju kmetijskih zemljišc uporabljajo tudi za zemljišca, ki so s planskim aktom dolocena za stavbna zemljišca oziroma za nekmetijsk...

Sodba nº U 541/2002 of Upravni oddelek, June 04, 2003

Pojem "ustrezno nadomestno zemljišce" v 29. tocki 3. clena ZDen je treba razlagati v okviru dolocb 25., 26., 72. in 90. clena ZDen. Glavno merilo za oceno ustreznosti je vrednost nadomestnega zemljišca glede na vrednost podržavljenega zemljišca. Vrednost podržavljenega in nadomestnega zemljišca se izracuna po odloku. Ce je bilo za arondirani parceli dano nadomestno zemljišce v vrednosti 91,8 % podržavljenih parcel, prejšnji lastnik ni upravicenec do denacionalizacije. Druge okolišcine, ki lah...

Sodba nº U 545/2002 of Upravni oddelek, June 04, 2003

Dolocbe 4. clena ZDen ni mogoce razlagati tako, da prehod premoženja v državno last zaradi ukrepa državnega organa brez pravnega naslova, ki je lahko podlaga za denacionalizacijo, ni casovno vezan. To dolocbo je mogoce razlagati le tako, da je denacionalizacija možna v zvezi s tistim ukrepom, ki ga je državni organ izvršil do uveljavitve Ustave SFRJ iz leta 1963, to je do 7. 4. 1963.

Sodba nº in sklep U 894/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, June 04, 2003

Organ prve stopnje in tožena stranka sta upoštevala, da tožnik le ponavlja svoje razloge, ki jih je že navedel v svoji prošnji za azil, pri zahtevi za posebno obliko zašcite ne navaja zakaj meni, da bi bil ogrožen v primeru vrnitve v maticno državo. Vse objektivne okolišcine ogroženosti pa so bile presojene že v azilnem postopku.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners