Upravno Sodišče RS: Opinions issued on July 2003

July 18, 2003

Sodba nº U 1105/2003 of Upravni oddelek, July 18, 2003

Prosilec za BPP nima pravice do izbire pooblašcenca, ki ga zastopa in mu nudi brezplacno pravno pomoc v zvezi z zadevo, v kateri mu je odobrena BPP; vendar pa odlocba o dodelitvi BPP ne nadomesti pooblastila odvetniku (ce je za izvajanje odobrene BPP dolocen odvetnik); ureditev po 31. clenu ZBPP po oceni sodišca ni v neskladju z 2. odstavkom 23. clena Ustave RS, zato sodišce ne sledi predlogu za prekinitev postopka na podlagi 156. clena Ustave RS.

July 17, 2003

Sklep nº U 1015/2003 of Upravni oddelek, July 17, 2003

V zahtevi za izdajo zacasne odredbe po dolocbi 1. odstavka 69. v zvezi s 30. clenom ZUS mora biti težko popravljiva škoda navedena in verjetno izkazana, hkrati pa odložitev ne sme nasprotovati javni koristi.

Sodba nº U 1385/2001 of Javne finance oddelek, July 17, 2003

Zavezancu bi davcni organ, upoštevaje dejstvo, da se postopka inšpekcijskega pregleda pri izplacevalcu ni udeleževal, moral zapisnik o ugotovitvah inšpekcijskega pregleda pri družbi AAA d.o.o. oziroma njegov (za tožnika relevanten) del vrociti in mu z dolocitvijo ustreznega roka za izjavo o ugotovitvah in v inšpekcijskem postopku izvedenih dokazih, na katerih le-te temeljijo, tudi dejansko omogociti uveljavitev procesnih pravic, ki izhajajo iz nacela zaslišanja stranke.

Sodba nº U 1384/2001 of Javne finance oddelek, July 17, 2003

Nacelo zaslišanja stranke (9. clen ZUP) je kršeno, ce stranki pred izdajo prvostopne odlocbe ni dana možnost, da se o pridobljenih podatkih oziroma dokazih, ki so bili odlocilni za izdajo prvostopne odlocbe, izjavi in ponudi dokaze za obrambo svojih pravic.

Sodba nº U 606/2001 of Javne finance oddelek, July 17, 2003

Nacelo zaslišanja stranke (9. clen ZUP) je kršeno, ce stranki pred izdajo prvostopne odlocbe ni dana možnost, da se o pridobljenih podatkih oziroma dokazih, ki so bili odlocilni za izdajo prvostopne odlocbe, izjavi in ponudi dokaze za obrambo svojih pravic.

July 15, 2003

Sodba nº U 989/2003 of Upravni oddelek, July 15, 2003

Tožnik si je v vlogi za posebno obliko zašcite v celoti skliceval na razloge, ki je uveljavljal že v postopku za priznanje azila v Republiki Slovenije, ki je bil pravnomocno koncan s sodbo Vrhovnega sodišca, ki je potrdilo sodbo upravnega sodišca, ki je ugotovilo, da tožnik v postopku ni izkazal, da bi bila njegova varnost in fizicna integriteta ogroženi ter da bi bil v primeru vrnitve v Federacijo BIH ali v A izpostavljen necloveškemu ravnanju.

July 14, 2003

Sodba nº in sklep U 1073/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, July 14, 2003

Na odlocitev sodišca navedbe, da bi bilo potrebno bolj natancno ugotovitvi, kdaj je tožnik zapustil Azilni dom in ali se je morda v spornem casu zakonito naselil kje drugje, ne morejo vplivati. Po dolocbi 1. odstavka 32. clena ZAzil mora namrec biti prosilec za azil ves cas postopka dosegljiv pristojnim organom in mora vsako spremembo svojega naslova sporociti pristojnemu organu brez odlašanja. Navedeno pomeni, da mora prosilec za azil nemudoma sporociti morebitno spremembo svojega naslova br...

Sodba nº in sklep U 1121/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, July 14, 2003

V obravnavanem primeru niso izpolnjeni pogoji, doloceni v 2. odstavku 1. clena ZAzil za priznanje azila tožniku. Pravilen je zakljucek, da strah tožnika pred preganjanjem objektivno ni utemeljen in da tako tožnik ne izpolnjuje pogojev po 2. odstavku 1. clena Zazil.

July 10, 2003

Sodba nº U 696/2002 of Javne finance oddelek, July 10, 2003

Predmet sklenjenih kupoprodajnih pogodb o prodaji stanovanj v tem postopku je relevanten le v delu, v katerem predstavlja dejansko podlago za odlocitev, ki je v ugotovitvi solastnih deležev tožecih strank na premoženju, ki je predmet razdružitve.

Sodba nº U 685/2001 of Javne finance oddelek, July 10, 2003

Skupni znesek na racunu, ki ga je prejela stranka, se mora ujemati s skupnim zneskom na zavezancevem kontrolnem traku, ki ima isto številko in datum kot racun, ki ga je prejela stranka.

Sodba nº U 166/2002 of Javne finance oddelek, July 10, 2003

S tem, ko na placilnem nalogu, ki je bil podlaga za izdajo sklepa o prisilni izterjavi ni potrdila o izvršljivosti, po presoji sodišca v obravnavanem primeru ni izpolnjen zakonsko dolocen pogoj za izdajo sklepa o prisilni izterjavi.

July 09, 2003

Sodba nº U 1107/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, July 09, 2003

Tožnik je zapustil državo leta 1999. Takrat je bil njegov strah pred preganjanjem objektivno utemeljen. Ocena stanja na podlagi aktualnih porocil pa je podlaga za zakljucek, da ni vec nevarnosti, da bi bil preganjan zaradi rase, vere, narodnosti, pripadnosti doloceni družbeni skupini ali politicnega prepricanja. Tožnik v tožbi ne izpodbija zakljuckov glede stanja v izvorni državi, ne zatrjuje preganjanja po EKVCP.

Sodba nº U 2030/2002 of Upravni oddelek, July 09, 2003

Clen 13/2 ZDRS doloca, da je potrebno pridobiti mnenje pristojnega resornega organa o obstoju razlogov, ki so navedeni v 13/1 clenu ZDRS. Sklep Vlade RS mnenja pristojnega resornega organa ne nadomešca.

Sodba nº U 300/2002 of Upravni oddelek, July 09, 2003

Tožnica je bila v casu, ko je stopil v veljavo ZOFVI (15. 3. 1996), zaposlena v OŠ AA v A (od 30. 9. 1991 - 31. 10. 1997), zato je tožena stranka nepravilno zakljucila, da se v primeru tožnice ne more uporabiti 146. clen ZOFVI. Ker je tožnica na dan 15. 3. 1996 izpolnjevala pogoje 146. clena ZOFVI, si je pridobila tudi pravico do opravljanja dela razredne uciteljice, ki ji je za nazaj, zgolj zato, ker je za dolocen cas prekinila delo v vzgoji in izobraževanju, ni mogoce odvzeti.

July 03, 2003

Sodba nº U 164/2002 of Javne finance oddelek, July 03, 2003

Davcni zavezanci morajo zaradi uveljavljanja zmanjšanja osnove iz tega naslova predložiti dokazilo o placilu sredstev (lahko tudi kreditno pogodbo) ter obvestilo o stanju na racunu vrednostnih papirjev na dan 31. 12. tistega leta, za katero se dohodnina odmerja, ki jim ga je posredovala KDD. Znižanje davcne osnove na podlagi 13. tocke 1. odstavka 9.clena ZDoh se uveljavlja v letu, v katerem je zavezanec vplacal sredstva za nakup delnic oziroma vložkov gospodarskih družb, zato nima prav tožnic...

Sodba nº U 1448/2001 of Javne finance oddelek, July 03, 2003

Carinska organa prve in druge stopnje sta ravnala pravilno, ko sta tožeco stranko kot carinskega zavezanca solidarno zavezala k placilu carine, trošarine in davka na dodano vrednost, ker je bilo blago v tranzitu odstranjeno izpod carinskega nadzora.

Sodba nº U 2199/2000 of Javne finance oddelek, July 03, 2003

V postopku ni bilo ugotovljeno ali je tožnik v zvezi z izdelavo in uporabo sporne opreme kot samostojni podjetnik posameznik uveljavljal kakršnekoli odhodke ali davcne ugodnosti, ugotovljeno ni niti dejstvo, ali je tožnik opremo pridobil (po lastni izjavi izdelal v lastni režiji) kot fizicna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik. Zgolj dejstvo, da je opremo uporabljal pri opravljanju svoje dejavnosti in s tem za ustvarjanje prihodkov, pa po presoji sodišca ne zadošca za njeno opredeli...

Sodba nº U 1944/2001 of Upravni oddelek, July 03, 2003

V tem postopku ima položaj stranke samo oseba, ki se postavlja pod skrbništvo in oseba, ki je postavljena za skrbnika in s tem prevzema pravice in dolžnosti, postopek postavitve skrbnika pa se vodi po uradni dolžnosti (216. in 219. clen ZZZDR). Druge osebe v tem postopku svojih pravic in pravnih koristi niti ne morejo varovati, saj se o njih v postopku sploh ne odloca.

Sodba nº U 805/2001 of Upravni oddelek, July 03, 2003

Glede na naravo in namen javnih telekomunikacijskih storitev (ki je v tem, da so pod enakimi pogoji dostopne vsakomur), ob upoštevanju narave VoIP storitev (prenos glasu preko internetnega protokola) ter glede na dolocbe 1. odstavka 4., 1. in 2. odstavka 15. in 1. odstavka 16. clena ZTel, VoIP storitve niso javne telekomunikacijske storitve, pac pa tržne storitve, za opravljanje katerih je potrebno pridobiti dovoljenje.

Sklep nº U 907/2003 of Upravni oddelek, July 03, 2003

V obravnavanem primeru je predmet spora prav placevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma njihov delni odpis in obrocno odplacevanje, za kar pa Upravno sodišce RS ni stvarno pristojno.

Sodba nº U 660/2000 of Javne finance oddelek, July 03, 2003

Po presoji sodišca tak seznam zaostalih obveznosti v katerem je sicer za davke in prispevke iz dejavnosti za leta 1992, 1993, 1994, 1995 in 1996 navedena odlocba, za leti 1997 in 1998 pa odlocbe niso navedene, naveden je le davcni obracun na kontu 2021 - prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za prometni davek pa je za vsa leta (razen za leto 1996, ko je navedena odmerna odlocba) naveden le davcni obracun na kontu 2300 - prometni davek, ne ustreza seznamu zaostalih obveznosti, ko...

July 02, 2003

Sklep nº U 856/2003 of Upravni oddelek, July 02, 2003

V pouku o pravnem sredstvu je treba (pravilno) navesti, na koga se stranka lahko pritoži, pri kom in v katerem roku vloži pritožbo in koliko znaša zanjo taksa ter da lahko poda pritožbo tudi na zapisnik pri organu, ki je odlocbo izdal, ta pa mora biti naveden s polnim imenom in naslovom v primeru, ce je pritožba zoper odlocbo dovoljena. Ce je pouk o pravnem sredstvu v odlocbi, kot v konkretnem primeru, napacen, se stranka lahko ravna po veljavnih predpisih ali po pouku; vendar pa ce se strank...

Sodba nº U 298/2002 of Upravni oddelek, July 02, 2003

Dolocbe iz II. poglavja Pravilnika, ceprav so sistematizirane pod naslovom "postopek podelitve naziva", imajo tudi materialno vsebino, ki jo je treba upoštevati ob uporabi pravil dokaznega prava iz ZUP. V presoji je sodišce upoštevalo upravno-sodno prakso, ki dolocilo 3. odstavka 14. clena ZUS razlaga zelo omejeno in sicer v takih primerih ugotavlja tudi, ali bi novi dokazi, ki jih stranka predloži šele v upravnem sporu, lahko bili podlaga za drugacno odlocitev.

Sodba nº in sklep U 1360/2001 of Upravni oddelek, July 02, 2003

Dolocbo 15. clena ZDen je treba razlagati tako, da so v primeru, ce je upravicenec do denacionalizacije mrtev ali razglašen za mrtvega, upraviceni za uveljavljanje pravic po ZDen tisti, ki lahko po 78. clenu oziroma 81. clenu ZDen pridobijo upravicencevo premoženje. Upravicenost do dedovanja morajo v denacionalizacijskem postopku izkazati s stopnjo verjetnosti.

July 01, 2003

Sklep nº U 128/2003 of Upravni oddelek, July 01, 2003

Tožnika sicer nista opredelila pravne podlage na katero opirata zahtevo za izdajo zacasne odredbe (1. ali 2. odstavek 69. clena ZUS), ceprav se to pricakuje, zlasti, ker vlagata zahtevo po prava vešci stranki. Glede na izrecno zahtevo, ki se glasi "zaradi cesar predlaga, da naslovno sodišce odloži izvršbo," pa je sodišce štelo, da zahtevata izdajo zacasne odredbe po dolocbi 1. odstavka 69. clena ZUS.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners