Upravno Sodišče RS: Opinions issued on August 2003

August 29, 2003

Sklep nº U 1341/2003 of Upravni oddelek, August 29, 2003

Zahteva za odložitev izvršitve izpodbijanega akta, vložena v zvezi z vloženo tožbo v upravnem sporu pri pristojnem organu iz 2. odstavka 30. clena ZUS, to je pri organu, ki je pristojen za izvršbo izpodbijanega akta ter brezuspešen potek 7-dnevnega roka za odlocitev o tej zahtevi (3. odstavek istega clena), je procesna predpostavka za vložitev zahteve za zacasno odredbo pri sodišcu.

Sodba nº U 1648/2002 of Upravni oddelek, August 29, 2003

Ce sosed - mejaš ugovarja "zmanjšanju osoncenja", ne zadostuje pavšalno soglasje zdravstvenega inšpektorja k lokacijskemu dovoljenju, ki je povsem neobrazloženo in izdano brez predhodnega ogleda zdravstvenega inšpektorja in brez opravljene študije osoncenja (ki sicer tudi v takem primeru ni obvezna).

August 28, 2003

Sklep nº U 278/2003 of Upravni oddelek, August 28, 2003

Sodišce v upravnem sporu odloci o stroških postopka po dolocbah ZPP le, ce odloca o pravici, obveznosti ali pravni koristi.

Sodba nº U 1630/2001 of Javne finance oddelek, August 28, 2003

Zahtevani podatki morajo biti razvidni iz racuna, kot tiste listine, ki v postopku odbijanja DDV predstavlja enega izmed pogojev za odbitek vstopnega DDV. V obravnavanem primeru je bila navedena firma, ki ni skladna z v sodnem registru vpisano firmo tožece stranke, kar pa pravzaprav v luci dolocb ZGD pomeni, da firma sploh ni bila navedena, zato tožena stranka pravilno ugotavlja, da identifikacija pravne osebe sploh ni možna, ne glede na to, da je navedena davcna številka, saj gre za kontroln...

Sodba nº U 118/2001 of Javne finance oddelek, August 28, 2003

Primanjkljaj je lahko nujna posledica poslovanja in s tem davcni odhodek, kolikor je bilo storjeno vse, da se njegov nastanek prepreci. Spremenjeno besedilo 153. clena ZDavP se nanaša samo na tiste zavezance za davek iz dejavnosti, ki se jim davek ugotavlja na podlagi samoobdavcitve oziroma z odlocbo, izdano v tem postopku. To pa pomeni, da lahko tožnica, ki se ji davek odmerja z odmerno odlocbo na podlagi davcne napovedi, olajšavo oziroma nižjo davcno osnovo uveljavlja samo do poteka roka za...

August 27, 2003

Sodba nº in sklep U 1925/2001 of Upravni oddelek, August 27, 2003

Stranka postopka, ki zahteva izlocitev uradne osebe, mora konkretno navesti in dolocno opredeliti (navzven) zaznavne oziroma objektivne okolišcine, zaradi katerih zahteva izlocitev, pri cemer je dokazno breme na njeni strani. Zgolj strankin dvom v nepristranost in nezaupanje v strokovnost uradne osebe pa ne morejo vplivati na odlocitev.

August 25, 2003

Sklep nº U 1365/2003 of Upravni oddelek, August 25, 2003

Dejstvo, da tožnik ne opravlja vec lekarniške dejavnosti ni posledica ravnanja tožene stranke, kakor zatrjuje tožnik. Poleg tega tožnik ni izkazal, da ima dejanske možnosti (opremo, prostore, material) za ponoven zagon lekarniške dejavnosti, kar pa je v tej zadevi bistvenega pomena, saj bi le ponovno obratovanje lekarne lahko zadostilo javnemu interesu.

August 14, 2003

Sklep nº U 1336/2003 of Upravni oddelek, August 14, 2003

Izpodbijani akt inšpekcijskega organa prve stopnje ni dokoncni upravni akt v smislu 3. clena ZUS. Dokoncnost upravnega akta je procesna predpostavka, ki mora biti izpolnjena za odlocanje sodišca v upravnem sporu.

August 07, 2003

Sodba nº U 1897/2002 of Upravni oddelek, August 07, 2003

Z zahtevo je mišljena ne samo zahteva v formalnem smislu, temvec tudi v materialnem, zato mora organ vlogo, naslovljeno - zahteva za odpravo odlocbe po nadzorstveni pravici obravnavati tudi glede na postavljeni razlog, ki je po spremembi ZUP uvršcen med nicnostne razloge.

Sodba nº U 886/2001 of Upravni oddelek, August 07, 2003

V skladu z 2. odstavkom 254. clena ZUP je potrebno pritožbene ugovore v obrazložitvi odlocbe druge stopnje argumentirano presoditi. Kolikor upravni organ druge stopnje ne presodi vseh pritožbenih ugovorov gre za kršitev pravil postopka, ki je bistvena, ce opustitev presoje vpliva ali bi lahko vplivala na odlocitev organa druge stopnje.

Sklep nº U 1334/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, August 07, 2003

Tožniku je v zvezi z upravnim izvršilnimi dejanji, ki jih napada s tožbo, zagotovljeno sodno varstvo v rednem upravnem sporu (2. odstavek 1. clena ZUS). Takšna dejanja po ustaljeni sodni praksi (ki se sicer v pogledu razlage 3. odstavka 1. clena ZUS nanaša predvsem na posamicne akte in ne na posamicna dejanja) ne morejo biti predmet sodnega varstva na podlagi tožbe, oprte na 3.odstavek 1. clena ZUS. Zato je sodišce tožbo na podlagi 3. tocke 1. odstavka 34. clena ZUS moralo zavreci, ne glede n...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners