Upravno Sodišče RS: Opinions issued on September 2003

September 25, 2003

Sklep nº U 675/2003 of Upravni oddelek, September 25, 2003

Odlocba sodnika za prekrške ni akt po 1. clenu Zakona o upravnem sporu, ki se izpodbija v upravnem sporu. Odlocbo izda sodnik za prekrške, ki je po položaju samostojen državni organ, ki opravlja pravosodno funkcijo. Postopek o prekršku se vodi po pravilih, ki jih doloca Zakon o prekrških.

Sodba nº U 809/2002 of Javne finance oddelek, September 25, 2003

Ker je tožnik že izcrpal pravno sredstvo iz 55. clena ZDavP, s svojimi ugovori tudi v postopku po dolocbi 56. clena ZDavP ne more uspeti.

Sodba nº U 41/2001 of Javne finance oddelek, September 25, 2003

Dolocba 2. odstavka 22. clena ZDavP v razmerju do 274. clena ZUP davcni organ le dodatno pooblašca, da odlocbo iz razloga kršitve materialnega zakona ne le razveljavi, temvec tudi odpravi ali spremeni po nadzorstveni pravici, ne širi pa tistih razlogov, iz katerih odpravo odlocbe lahko zahteva po ZUP tudi stranka, še na kršitev materialnega zakona. Navedeno kršitev stranka tudi v davcnem postopku lahko uveljavlja v postopku z rednimi pravnimi sredstvi - pritožbenem postopku.

Sodba nº U 679/2002 of Javne finance oddelek, September 25, 2003

Tožeca stranka bi morala na osnovnih sredstvih, glede katerih je uveljavljala amortizacijo, izkazati lastništvo ali pravico do financnega najema (SRS 1.1., pojasnilo C). Podlaga za vnos osnovnih sredstev v register je listina o pridobitvi osnovnega sredstva. Davcni organ je pravilno upošteval kupoprodajno pogodbo za lokal kot verodostojno listino o pridobitvi, to je o lastništvu lokala. Nabavno vrednost je revaloriziral in amortizacijo za lokal priznal kot odhodek skladno z dolocbami Pravilni...

September 24, 2003

Sodba nº in sklep U 970/2003 of Upravni oddelek, September 24, 2003

Tožena stranka je zakljucila, da tožnik nima urejenega tujskega statusa, ker je ustavila postopek v zvezi s tožnikovo vlogo za podaljšanje dovoljenja za zacasno prebivanje. Tožnik tožbi prilaga pritožbo proti sklepu o ustavitvi postopka. Tožena stranka se ni izjavila, ali je ta postopek dokoncen in pravnomocen, zato je dejansko stanje nepopolno ugotovljeno.

Sodba nº in sklep U 385/2002 of Upravni oddelek, September 24, 2003

Prizadeta stranka ima tako na podlagi materialnega predpisa (6. odstavek 4. clena ZDru) pravico udeleževati se postopka, ker ima izkazan pravni interes zaradi svojih pravnih koristi, ki jih zatrjuje s tem, ko navaja, da prihaja do zamenjave v pravnem prometu, ker prizadeta stranka trdi, da se ime tožnika, kot kasneje registriranega društva, ne razlikuje od njenega.

September 18, 2003

Sodba nº U 378/2002 of Javne finance oddelek, September 18, 2003

Obdavcenje na podlagi skupinskega davcnega obracuna pomeni davcno ugodnost, za katere pridobitev in ohranitev morajo davcni zavezanci izpolnjevati v zakonu dolocene pogoje. Cim ti v casu, za katerega je ugodnost odobrena, pogojev vec ne izpolnjujejo, ugodnost v celoti izgubijo, s tem pa nastopi obveznost naknadnega obracuna in placila davka. To je pravna posledica, ki je enaka tistim, ki jih zakon doloca za primer spremembe obdavcenja v skupini zaradi naknadne opredelitve clana skupine za pos...

Sklep nº U 588/2003 of Upravni oddelek, September 18, 2003

V sklepu je Vrhovno sodišce Republike Slovenije zavzelo stališce, da v taki situaciji, kjer tožeco stranko zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, ki je njen zakoniti zastopnik, ne more biti hkrati tudi zastopnik javnega interesa, ki je na podlagi 17. clena ZUS samostojna stranka v postopku, zato bi moralo Upravno sodišce Republike Slovenije pred odlocitvijo o zahtevi za izdajo zacasne odredbe o tem seznaniti Državno pravobranilstvo Republike Slovenije in na podlagi 2. odstavka 1...

Sodba nº U 889/2001 of Javne finance oddelek, September 18, 2003

S presojo pravne podlage odlocb, ki se izvršujeta, kar predlaga tožnica, bi sodišce v davcnem izvršilnem postopku kršilo izrecno dolocbo ZDavP (1. odstavek 46. clena), po kateri s pritožbo zoper sklep o prisilni izterjavi ni možno izpodbijati odlocb, ki se izvršujejo. Tožnica v davcnem izvršilnem postopku tudi ne more urejati svojih lastninskih razmerij in kot zatrjuje, napak zapušcinskega postopka, ter se na to neurejenost tudi ne more uspešno sklicevati.

September 17, 2003

Sodba nº U 2277/2002 of Upravni oddelek, September 17, 2003

Obnova postopka je izredno pravno sredstvo zoper dokoncno odlocbo. Postopka, ki je koncan s sklepom, ni mogoce obnoviti.

Sodba nº U 2093/2001 of Upravni oddelek, September 17, 2003

Med strankama je sporno, ali je tožnica opravila strokovni izpit. V upravnem postopku je tožnica predložila listino, ki potrjuje, da je opravila strokovni izpit, ki pa je tožena stranka ni ocenila. Tožbi tožnica prilaga sodbo Delovnega in socialnega sodišca, ki šteje za dokazano, da je tožnica že opravila strokovni izpit na podlagi listin, ki se navezujejo na listino, predloženo v upravnem postopku.

Sodba nº U 445/2002 of Upravni oddelek, September 17, 2003

Tožnik v konkretnem primeru, ko je ugovarjal, da mu odlocba ni bila vrocena, in da zato ni pogojev za izvršbo, ni izpodbijal pravilnosti odlocbe, ki se izvršuje, ampak izvršilni naslov. Upravni organ mora zato v postopku izvršbe preveriti tudi celovito dejansko stanje glede vrocitve odlocbe, ki se izvršuje, in mora v ta namen presoditi tudi pritožbeni ugovor o nepravilni vrocitvi.

September 12, 2003

Sodba nº U 456/2003 of Upravni oddelek, September 12, 2003

Nagrada stecajnega upravitelja predstavlja placilo za opravljeno delo, zato gre z vidika ZDoh za osebni prejemek iz 3. alinee prvega odstavka 15. clena ZDoh, od katerega je zavezanec za davek fizicna oseba. Delo stecajnega upravitelja po ZPPSL na splošno ne more predstavljati avtorskega dela po ZASP, ampak gre za delo na podlagi delovršne pogodbe, katero pa v primeru dela stecajnega upravitelja nadomešca sklep sodišca (glede na specificne dolocbe ZPPSL). Ce pa stecajni upravitelj v sklopu ste...

September 11, 2003

Sodba nº U 170/2001 of Upravni oddelek, September 11, 2003

V obravnavanem primeru skuša tožnica dokazati, da je pravna naslednica kapitalskega deleža v podržavljeni družbi. Sodišce v celoti soglaša z ugotovitvijo tožene stranke, da v obravnavanem primeru ni izkazano, da gre v statusnem smislu za pravno kontinuiteto, ker je bil pravni prednik tožnice ustanovljen šele 29.1.1955.

Sodba nº U 77/2003 of Upravni oddelek, September 11, 2003

Tožena stranka sicer ne navaja pravne podlage za razveljavitev spornega naloga, glede na razloge izpodbijane odlocbe pa gre po presoji sodišca za razveljavitev po dolocbi drugega odstavka 274. clena ZUP.

Sodba nº U 172/2002 of Upravni oddelek, September 11, 2003

Kriteriji za vrednotenje nezazidanih stavbnih zemljišc, doloceni v 11. clenu Navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premicnin, nepremicnin, podjetij oziroma premoženja, ne spreminjajo statusa kmetijskega zemljišca v stavbno.

Sodba nº U 973/2002 of Upravni oddelek, September 11, 2003

Ce se podržavljena parcela vraca v last in posest, se vraca dolocena parcela, ne pa solastniški delež parcele. Ce je v denacionalizacijskem postopku ugotovljeno, da je mogoce vrniti le del parcele, se v okviru denacionalizacijskega postopka opravi parcelacija, ki se izvede pod vodstvom organa, pristojnega za odlocanje o zahtevi za denacionalizacijo in ob strokovni pomoci geodeta.

Sodba nº U 754/2002 of Javne finance oddelek, September 11, 2003

CZ carinskim organom ne daje podlage za naložitev obveznosti vložitve novega ECL v isti zadevi, kot navajata tožnika, kot tudi ne za sprejem novega ECL, ce ga predloži (v lastnem interesu) deklarant sam. Drugace kot tožena stranka v odgovoru na tožbo pa sodišce meni, da v tej fazi postopka tudi še ni podlage za ukrepanje carinskega organa po dolocbah 57. clena CZ, ki naj bi se mu deklarant izognil s predložitvijo z ugotovitvami carinskega organa skladne deklaracije.

September 10, 2003

Sodba nº in sklep U 1300/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, September 10, 2003

Organ je odlocil v zadevi po skrajšanem ugotovitvenem postopku brez zaslišanja stranke. Pravilno je stališce tožene stranke o povezanosti postopka za priznanje azila (na podlagi 2. in 3. odstavka 1. clena ZAzil) in postopka za priznanje posebne oblike zašcite (na podlagi 61. clena ZAzil). To stališce temelji na dolocbi 1. odstavka 61. clena ZAzil, iz katere izhaja, da je (pravnomocna) odlocitev o zavrnitvi prošnje za azil procesna predpostavka (formalni pogoj) za uvedbo postopka za priznanje ...

Sodba nº in sklep U 1332/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, September 10, 2003

Ocena tožene stranke, ki ne temelji na aktualnih podatkih o stanju v izvorni državi, ne more pomeniti takšne ocene objektivnega stanja v izvorni državi, ki bi zajela vse za odlocitev v tem primeru pomembne okolišcine in možne posledice za tožeco stranko v primeru vrnitve v maticno državo. Odlocba se v tem delu zato ne more preizkusiti, zakljucek, da tožnik ni izkazal utemeljenega strahu pred preganjanjem, pa je preuranjen.

Sodba nº U 1862/2001 of Upravni oddelek, September 10, 2003

Po upravno-sodni praksi, ki jo je potrdilo tudi Ustavno sodišce RS, mora upravni organ odlocati po predpisu, ki velja v casu odlocanja, ne pa v casu vložitve vloge ali zahtevka stranke. Vendar je potrebno v tem primeru upoštevati 4. odstavek 105. clena ZOFVI in Pravilnik o napredovanju zaposlenih v šolah v nazive (Uradni list RS, št. 64/96 in nadaljnji, v nadaljevanju: Pravilnik), ki doloca postopek za podelitev naziva. V danem primeru je bil predlog za napredovanje tožnika vložen 1. 2. 1999,...

Sodba nº U 1407/2001 of Upravni oddelek, September 10, 2003

Tožena stranka je pravilno odlocila, da je tožeca stranka delavki dolžna izdati pisni sklep, s katerim bo odloceno o uresnicevanju njenih posamicnih pravic. Dejstvo, da je pogodbo o zaposlitvi z delavko sklenila nepooblašcena oseba pri tožeci stranki, brez njene vednosti, tožece stranke ne odvezuje dolžnosti, da prizadeto delavko s pisnim sklepom in z ustreznim pravnim poukom o možnosti do ugovora, seznani, da ji je prenehalo delovno razmerje.

September 05, 2003

Sodba nº U 799/2002 of Javne finance oddelek, September 05, 2003

Tožnik zatrjuje protiustavnost dolocbe petega odstavka 95. clena ZDavP, po kateri pripadajo davcnemu zavezancu obresti od dneva, ko je postala odlocba o odmeri dohodnine pravnomocna. Prvi odstavek 20. clena ZDavP omogoca vracilo prevec placanega zneska dohodnine še pred dokoncnostjo odlocbe o odmeri dohodnine, zato davcni zavezanec praviloma prejme prevec placani znesek takoj po izdaji in vrocitvi prvostopne odlocbe. Tožniku je bila izdana odlocba s pravilno odmero dohodnine po vec kot treh l...

Sklep nº U 166/01 of Upravni oddelek, September 05, 2003

Odlocbo o dolocitvi najpotrebnejšega prostora, ne glede na to v kakšni obliki je izdan, ni upravni akt v smislu 3. clena ZUS.

September 04, 2003

Sodba nº U 690/2002 of Upravni oddelek, September 04, 2003

Ce gre za takšno adaptacijo, po kateri bo poseg presegel primere, ki so doloceni v 4. clenu Navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma za posege v prostor, za katere po zakonu lokacijsko dovoljenje ni potrebno (Uradni list SRS, št. 27/85), mora investitor pridobiti lokacijsko dovoljenje in sama priglasitev del ne zadošca.

Sodba nº U 1851/2002 of Upravni oddelek, September 04, 2003

Ce investitor preseže dela, dovoljena z odlocbo o dovolitvi priglašenih del, izrece inšpektor ukrep ustavitve gradnje do pribave spremenjene odlocbe. Ce investitor ne zaprosi za spremembo v dolocenem roku, izrece inšpektor odstranitev del po 4. odstavku 75. clena ZUN.

September 03, 2003

Sodba nº U 2226/2002 of Upravni oddelek, September 03, 2003

Zahteva postopka, tudi pri odlocanju o zahtevi po 46. clenu ZUstS je, da o postavljeni zahtevi odloci pristojni organ v skladu z nacelom dvostopenjskega odlocanja, saj je le tako lahko stranki omogoceno, da zavaruje svoje pravice in pravne koristi.

Sodba nº U 1849/2002 of Upravni oddelek, September 03, 2003

V primerih, ko je imetnik pravice uporabe (ki jo je obdržal po nacionalizaciji na podlagi ZNNZ) z njo s pravnim poslom razpolagal, ni podlage za denacionalizacijo.

Sodba nº U 231/2002 of Upravni oddelek, September 03, 2003

Pri odlocanju o predlogu za napredovanje v naziv se uporabljajo predpisi, ki veljajo v casu, ko se o zadevi odloca.

Sodba nº in sklep U 1835/2002 of Upravni oddelek, September 03, 2003

O predlogu za obnovo postopka odloca tisti organ, ki je izdal odlocbo, na katero se predlog nanaša. To je tisti organ, ki je o zadevi meritorno odlocal. Organ druge stopnje odloci meritorno, ce v pritožbenem postopku odpravi prvostopno odlocbo in s svojo odlocbo sam reši stvar. Zahtevo po 46. clenu Zakona o ustavnem sodišcu lahko vloži vsakdo, ki so mu na podlagi odpravljenega podzakonskega predpisa nastale škodljive posledice. "Interpretativna odlocba" ustavnega sodišca ni podlaga za vložite...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners