Upravno Sodišče RS: Opinions issued on January 2004

January 28, 2004

Sodba nº U 915/2003 of Upravni oddelek, January 28, 2004

Sodišce je tožbi ugodilo, ker je izrek prvostopne odlocbe nedolocen in nejasen in zato tudi neizvršljiv. Prepoveduje se opravljanje delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti, v konkretnem primeru pa ne gre za delovno sredstvo, temvec za osebo, ki naj bi pri tožniku opravljala delo. Organ prve stopnje bi moral v izreku natancno navesti, komu se prepoveduje delo, kakšno delo se prepoveduje in v katerem tožnikovem obratu.

Sklep nº U 143/2004 of Upravni oddelek, January 28, 2004

V primerih, kot je obravnavani, je treba zahtevo za izdajo zacasne odredbe obravnavati po 2. odstavku 69. clena ZUS, kajti akt, glede katerega je zahtevana izdaja zacasne odredbe, ni akt, ki bi se lahko (prisilno) izvrševal v upravnem izvršilnem postopku, in torej zanj niso upoštevne dolocbe 1. dostavka 69.clena v zvezi z 2. odstavkom 30. clena ZUS ter bi bilo treba zahtevo, ce bi se izrecno sklicevala na 1. odstavek, celo zavreci. Iz 2. odstavka 69. clena ZUS med drugim izhaja, da je izdaja ...

Sodba nº in sklep U 314/2003 of Upravni oddelek, January 28, 2004

Organ prve stopnje je pod tocko 1 svoje odlocbe izrekel, da se zacasno prepove dejanje nelojalne konkurence tožniku, pod tocko 2 pa, da mora tožnik izpolniti obveznost naslednji dan po izvršljivosti odlocbe. Organ prve stopnje pa za svojo odlocitev v tocki 2 izreka ni imel opore niti v dolocilih ZVK niti ZUP. Na podlagi 5. odstavka 213. clena ZUP mora biti navedeno v izreku, da pritožba ne zadrži izvršitve odlocbe, kadar je to predpisano. V 2. odstavku 282. clena ZUP pa je doloceno, kdaj post...

January 27, 2004

Sodba nº U 430/2002 of Upravni oddelek, January 27, 2004

Dolocba 6. odstavka 25. clena ZDen, ki je terjatev iz naslova povecane vrednosti opredelila kot samostojno pravico, ki se lahko uveljavlja v dopolnilnem postopku, ni mogla poseci v opcijo upravicenca iz 2. odstavka tega clena, da si izbere obliko denacionalizacije.

January 26, 2004

Sodba nº U 727/2002 of Javne finance oddelek, January 26, 2004

V postopku odmere dohodnine je torej pravno relevantno dejstvo višina dobicka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, ki pa mora biti skladno z ZDoh ugotovljena z odlocbo o odmeri davka iz dejavnosti. Novo dejstvo in nov dokaz v postopku odmere dohodnine je po navedenem lahko le (na podlagi rednih ali izrednih pravnih sredstev) izdana odlocba o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti, po kateri se ugotavlja dobicek, drugacen od tistega, ki je bil ugotovljen v prvotnem postopku in upoštevan v po...

Sodba nº U 2354/2002 of Upravni oddelek, January 26, 2004

Iz predloženih upravnih spisov namrec ni razvidno oziroma iz njih ne izhaja, da je bila tožnica v pisnem sporocilu vrocevalca iz tretjega odstavka 87. clena ZUP opozorjena na pravne posledice neprevzema poštne pošiljke v dolocenem 15 - dnevnem roku. Ceprav ZUP (drugace kot drugi procesni zakoni, npr. prej veljavna dolocba 4. clena ZDavP, 141. clen ZPP) v 87. clenu navedenega opozorila izrecno ne predpisuje, je to po presoji sodišca, upoštevaje nacelo varstva pravic strank iz 7. clena istega z...

Sodba nº U 1543/2002 of Javne finance oddelek, January 26, 2004

Tržna cena vrednostnih papirjev se lahko odlikuje le na organiziranem delujocem trgu, ki se organizira na nacin in pod pogoji dolocb ZTVP, kar pomeni, da je potrebno predložiti predpisano javno ponudbo za prodajo vrednostnih papirjev. Cena delnic, ki se prodajajo v okviru nejavne prodaje, lahko zelo niha, saj na njihovo prodajo in nakup vplivajo razlicne, lahko tudi subjektivne in celo špekulativne okolišcine. Odlocitev tožene stranke, ki izhaja iz višine koristi, ki jo je pridobil tožnik v c...

Sodba nº U 683/2002 of Javne finance oddelek, January 26, 2004

Ker po dolocbi 8. a tocke 3. clena Carinskega zakona (Uradni list RS, št. l/95, 28/95, 32/99 in 40/99-popr., v nadaljevanju: CZ), carinsko dovoljena raba pomeni predložitev blaga v carinski postopek, po dolocbi 9. b tocke istega clena in zakona pa je carinski postopek med drugim tudi carinsko skladišcenje, je po presoji sodišca v navedenem primeru blago (avtomobili) bilo vneseno (uvoženo) v Slovenijo. Za blago, ki je pripeljano na carinsko obmocje Slovenije (avtomobili) in je zanj dovoljena c...

Sodba nº U 1649/2001 of Javne finance oddelek, January 26, 2004

Obrazložitev tožene stranke, da je bil tožnik zaslišan kot stranka že v postopku uvedbe obnove dohodnine za leto 1995 in da je bil takrat seznanjen z ugotovitvami inšpekcijskega nadzora pri izplacevalcu v zvezi z neverodostojnostjo posojilnih pogodb, vsebinsko ne zadošca dolocbam 9., 146. in 243. clena ZUP, pa tudi sicer je bil tožnik na ta nacin zgolj seznanjen z razlogi za uvedbo obnove postopka, ki morajo biti po 256. clenu ZUP zgolj verjetno izkazani, medtem ko je treba po 270. clenu ZUP ...

Sodba nº U 948/2001 of Javne finance oddelek, January 26, 2004

Odlocbe tožene stranke se ne da preizkusiti, ker glede odlocilnih dejstev ni obrazložena. Na ugovor litispendence, to je hkratnega vodenja vecih izvršilnih postopkov, z istimi izvršilnimi sredstvi, med istima stranka in o istem davcnem dolgu, bo morala tožena stranka v ponovnem postopku izcrpno odgovoriti.

Sodba nº U 630/2001 of Upravni oddelek, January 26, 2004

Glede na tako izrecno dolocbo, da lahko po dolocbah ZNSVS sodelujejo le banke, je po mnenju sodišca popolnoma irelevantno, kako opredeljuje hranilnice in njihov položaj v bancnem sistemu ZBan. Tožena stranka in pred njo prvostopni organ sta odlocila o prijavi tožnika na razpis, saj iz izreka sklepa izhaja, da tožnik ni pridobil pravic za sklepanje varcevalnih pogodb. V obrazložitvi sklepa pa je bilo tožniku pojasnjeno, zakaj v izreku ni bil upoštevan. Iz izreka prvostopnega sklepa nedvoumno i...

Sodba nº U 971/2001 of Upravni oddelek, January 26, 2004

Glede na naravo in namen javnih telekomunikacijskih storitev (ki je v tem, da so pod enakimi pogoji dostopne vsakomur), ob upoštevanju narave VoIP storitev (prenos glasu preko internetnega protokola) ter glede na dolocbe 1. odstavka 4., 1. in 2. odstavka 15. in 1. odstavka 16. clena ZTel, VoIP storitve niso javne telekomunikacijske storitve, pac pa so tržne storitve, za opravljanje katerih je potrebno pridobiti dovoljenje.

Sodba nº U 1587/2001 of Javne finance oddelek, January 26, 2004

Ker tožnik opreme, kupljene po znižani davcni stopnji ni uporabljal za svojo dejavnost, mu je davcni organ utemeljeno odmeril prometni davek po polni davcni stopnji.

Sodba nº U 995/2002 of Javne finance oddelek, January 26, 2004

Ker tožnica tržne vrednosti delnice ni izkazala, je po presoji sodišca pri obdavcitvi izplacil nagrade clanom uprave in nadzornega sveta pri institutu nakupnih delniških opcij, treba upoštevati najmanj knjigovodsko vrednost delnice v casu realizacije opcije.

January 23, 2004

Sklep nº U 2101/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, January 23, 2004

Za odlocanje v upravnem sporu mora tožnik ves cas postopka, to je od vložitve tožbe do odlocitve sodišca, izkazovati pravni interes in pravovarstveno potrebo. To pa pomeni, da mora izkazati, da bi ugoditev njegovi zahtevi pomenila zanj doloceno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseci. Pravni interes je torej bistvena predpostavka za dovoljenost upravnega spora in predstavlja možnost, da stranka v postopku, ki ga vodi, izboljša svoj pravni položaj. Tožnik je vložil prošnjo za priznan...

Sodba nº U 123/2002 of Javne finance oddelek, January 23, 2004

Davcni organ v dolocbah ZDavP nima podlage za ustavitev postopka prisilne izterjave in za odpravo oziroma razveljavitev že opravljenih dejanj v postopku prisilne izterjave, ce izvršilni naslov ni odpravljen, spremenjen ali izrecen za neveljavnega oz. ce ni razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti, ce pravica do dolga ni zastarala, ce davcni dolg v postopku prisilne izterjave ni bil placan ali ni bil odpisan. Prodaja zarubljenih stvari pa ni dovoljena le, ce je dolžnikov solastniški delež manjš...

January 22, 2004

Sodba nº U 1770/2003 of Upravni oddelek, January 22, 2004

Sodišce je tožbi ugodilo, ker je izrek izpodbijane odlocbe, s katero je tožena stranka delno odpravila prvostopno odlocbo, nedolocen in nerazumljiv. Tožena stranka je prvo tocko prvostopne odlocbe odpravila v nasprotju z dolocbami ZUP, ki se nanašajo na ravnanje prvostopnega organa v zvezi s pritožbo. Z odpravo prve tocke izreka prvostopne odlocbe je posredno odlocila o pritožbi, vendar se v razlogih ni opredelila do pritožbenih navedb.

Sodba nº U 1136/2003 of Upravni oddelek, January 22, 2004

Ni pravilno stališce tožene stranke, da prisilni ukrep v vsakem primeru preneha, ko se oseba vrne na svoj dom, cetudi je ta urejen skrajno zasilno. Za presojo utemeljenosti tožnicinega zahtevka je bistvena ugotovitev, kakšne so bile okolišcine in pogoji bivanja v zasilnih prostorih.

Sodba nº U 2004/2003 of Upravni oddelek, January 22, 2004

Glede na to, da je bil tožnikov oce ubit kot talec na ozemlju bivše Kraljevine Jugoslavije in glede na to, da ob pricetku izvajanja nasilnega dejanja ni imel stalnega prebivališca v Republiki Sloveniji, bi tožnik po mnenju sodišca izpolnjeval pogoje za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja - otroka ubitih staršev, ce bi od ocetove nasilne smrti imel stalno prebivališce v Republiki Sloveniji oziroma bi se naselil v Republiki Sloveniji z namenom stalnega prebivanja najkasneje do 31. 12. 1945.

Sodba nº U 109/2003 of Upravni oddelek, January 22, 2004

Za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja - begunca mora biti v upravnem postopku dokazano, da je osebi neposredno in konkretno grozilo vojno nasilje in je zaradi tega morala pobegniti. Samo dokazovanje bega s pricakovanim nasiljem, ki ga prinaša vsaka vojna, še ne dokazuje tudi dejstva neposredno grozecega vojnega nasilja.

Sodba nº in sklep U 1427/2003 of Upravni oddelek, January 22, 2004

Tožena stranka v izpodbijani odlocbi navaja, da je imel zdravstveni inšpektor za oceno (soglasje) med drugim na razpolago strokovno oceno Zavoda za zdravstveno varstvo. Strokovna ocena ZZV pa je bila izdana kasneje kot soglasje zdravstvenega inšpektorja. Strokovna ocena ZZV pa tudi napacno izhaja iz mejnih ravni za III. obmocje po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, namesto iz mejnih ravni za II. obmocje.

Sodba nº U 1473/2003 of Upravni oddelek, January 22, 2004

Ker po predpisih o invalidskem in pokojninskem zavarovanju tožnica ni upravicena do družinske pokojnine po pok. tastu, tudi ni po dolocbah ZPKri upravicena do priznanja statusa svojca po vojni pobite osebe in do odškodnine iz tega naslova.

Sodba nº U 68/2003 of Upravni oddelek, January 22, 2004

Stranka, ki zahteva izlocitev uradne osebe zaradi dvoma o njeni nepristranosti, mora v zahtevi za izlocitev navesti okolišcine, ki vzbujajo dvom o nepristranosti. Nestrinjanje s strokovnim mnenjem, ki ga je dala uradna oseba, samo po sebi ni izlocitveni razlog. Odlocitev, ki temelji na takem mnenju, je mogoce izpodbijati s predpisanimi pravnimi sredstvi in se njegova pravilnost presoja v postopkih po teh pravnih sredstvih.

January 20, 2004

Sodba nº U 257/2002 of Javne finance oddelek, January 20, 2004

Obnovo postopka, ki jo upravni organ uvede po uradni dolžnosti (drugi odstavek 263. clena ZUP) je vezana na subjektiven rok 1 meseca, ta rok pa zacne teci od dne izdaje zapisnika o inšpekcijskem pregledu pristojnega davcnega organa, katerega ugotovitve predstavljajo obnovitveni razlog iz 260/1 clena ZUP.

Sodba nº U 211/2002 of Javne finance oddelek, January 20, 2004

V postopku o uvedbi obnove postopka se okolišcine, ki se nanašajo na obnovitveni razlog - zapisnik inšpekcijskega pregleda pri zasebnem delodajalcu AAA s.p. ne presojajo. Predmet presoje v tem postopku je ugotovitev ali bi te okolišcine, ce bi bile znane in uporabljene v postopku odmere dohodnine, lahko pripeljale do drugacne odlocbe.

Sodba nº U 222/2001 of Upravni oddelek, January 20, 2004

Predmet presoje v obravnavani zadevi je zakonitost izpodbijane odlocbe oz. spornega prvostopnega sklepa o prodaji deleža SRD v druži (torej tistega deleža, ki ga je SRD obdržal še po prodaji dela poslovnega deleža tožnikom), zato so neutemeljeni oz. za odlocitev niso relevantni tožbeni ugovori, v smislu katerih je Pogodba o prenosu oz. odkupu poslovnega deleža goljufiva, da so bile z njo kršene clovekove pravice in da je bil zastopnik tožnikov pri podpisu zaveden oz. da so mu celo grozili. Ve...

Sodba nº U 61/2002 of Upravni oddelek, January 20, 2004

Za vse objekte oziroma posege v prostor je treba pridobiti ustrezno dovoljenje, ne glede na razloge, zaradi katerih se posega v prostor. Razlogi osebne ali premoženjske varnosti so lahko relevantni v sferi civilnega ali kaznovalnega prava. V upravnem pravu je nanje vezan organ v primerih, ko je po predpisih dolžan sprejemati ustrezne ukrepe. Prizadeta oseba pa bi se lahko nanje sklicevala le, kolikor bi tako dolocal podrocni predpis upravnega prava. Predpisi o poseganju v prostor takšnih dolo...

January 19, 2004

Sodba nº U 1263/2001 of Javne finance oddelek, January 19, 2004

Pri presoji upravicenosti uporabe znižane davcne stopnje po 10. clenu ZPD je treba presoditi, ali sredstvo, ki je bilo nabavljeno z znižano davcno stopnjo, dejansko služi zasebniku za opravljanje njegove dejavnosti, torej ali se sredstvo uporablja za namen, ki dopušca njegovo opredelitev kot osnovno sredstvo, to je za opravljanje tožnikove dejavnosti.

January 15, 2004

Sodba nº U 2304/2002 of Upravni oddelek, January 15, 2004

Pokopališce je zaradi svoje specificne uporabe, posebna oblika nepremicnine, ki je kljub dejanski okolišcini, da se je trenutno ne uporablja za pokope, zgolj iz tega dejstva ne sme opredeliti kot opušceno nepremicnino.

Sodba nº U 2400/2002 of Upravni oddelek, January 15, 2004

Pri presoji pravilnosti in zakonitosti odlocbe s katero je bil ugovor v postopku izvrševanja mandatne kazni zavržen, se ne more uveljavljati ugovor o pravilnosti zavrženja drugega ugovora kot nedovoljenega.

Sodba nº U 2435/2002 of Upravni oddelek, January 15, 2004

Organ je pri ugotavljanju rabe zemljišca in obsega prvenstveno vezan na podatke katastra, ki je o teh podatkih javna evidenca. Stranka pa lahko dokazuje tudi drugace, kot izhaja iz katastra.

Sodba nº U 2380/2002 of Upravni oddelek, January 15, 2004

Z odlocbo, št. U-I-130/01 z dne 23. 5. 2002, je ustavno sodišce odlocalo o skladnosti nekaterih dolocb ZDen z ustavo, ne pa odpravilo podzakonski predpis, zato tožnik ne more s sklicevanjem na to odlocbo zahtevati odpravo pravnomocne odlocbe o denacionalizaciji.

January 12, 2004

Sodba nº U 877/2001 of Javne finance oddelek, January 12, 2004

Iz dolocbe 231.a clena ZDavP izhaja, da je prepoved odpisa, obrocnega odplacevanja in odložitve placila davka od prometa proizvodov in storitev ter posebnih prometnih davkov veljala le do uveljavitve Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, dalje: ZDDV), ki pa tega vprašanja ne ureja, saj take dolocbe nima, zato se po presoji sodišca z dnem uveljavitve ZDDV (glede na dolocbo 80. clena je zacel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, to je dne 7. januarja 1999)...

Sodba nº U 77/2002 of Javne finance oddelek, January 12, 2004

Iz navedenega potrdila o pravnomocnosti in izvršljivosti po mnenju sodišca izhaja nelogicnost, in sicer da naj bi odlocba Sodnika za prekrške postala izvršljiva dne 26. 5. 1999, kar je eno leto pred tem, ko je postala pravnomocna (dne 11. 5. 2000), kar je v nasprotju z dolocbo prvega odstavka 252. clena Zakona o prekrških, ki doloca, da odlocba o prekršku postane izvršljiva šele, ko postane pravnomocna in ni drugih ovir za njeno izvršitev. Po presoji sodišca predmetno potrdilo, ki je odtisnje...

Sodba nº U 1903/2003 of Javne finance oddelek, January 12, 2004

ZDoh jasno doloca, da se invalidom s 100% telesno okvaro osnova za dohodnino zmanjša za letno poprecno placo zaposlenih v Republiki Sloveniji v letu, za katero se dohodnina odmerja, ce jim je bila priznana pravica do tuje nege in pomoci na podlagi odlocbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, centra za socialno delo ali obcinskega upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov. Glede na to, da je tožnik dokazal izpolnjevanje samo enega zakonskega pogoja za zn...

Sodba nº U 1654/2002 of Upravni oddelek, January 12, 2004

V postopku za izterjavo sodne takse je odmera takse z odlocbo, ce jo zahteva zavezanec, predhodno vprašanje, za rešitev katerega je pristojno sodišce.

January 09, 2004

Sodba nº in sklep U 329/2001 of Javne finance oddelek, January 09, 2004

Pred izdajo sklepa, s katerim pristojni organ o uradni dolžnosti odloci, da bo postopek obnovljen, mora ugotoviti, da so izpolnjeni zakonski pogoji ( 2. odstavek 268.clena ZUP). Opraviti mora formalni preizkus in preveriti ali obstojijo vsi zakonski pogoji za obnovo. Šele po tem lahko izda sklep o dovolitvi obnove postopka. Okolišcine o novih dejstvih in dokazih morajo biti navedene v sklepu o dovolitvi obnove in morajo izhajati iz podatkov v upravnih spisih. Preizkus zakonskih pogojev za obn...

Sodba nº U 49/2002 of Upravni oddelek, January 09, 2004

Razvidno je, da je pogoj za uvedbo postopka o dodelitvi radiodifuzijske frekvence predhodna izvedba postopka javnega razpisa. V kolikor takšen postopek ni izveden, ni podana procesna predpostavka za odlocanje o zahtevku za dodelitev radijske frekvence in je zato vlogo potrebno zavreci.

January 08, 2004

Sodba nº U 1783/2003 of Upravni oddelek, January 08, 2004

Po ZZZDR ni zakonskih pogojev, da bi center za socialno delo vodil upravni postopek v zadevi osebnih stikov mladoletnika z njegovimi starimi starši. V upravnem postopku se odloca le o osebnih stikih iz 106. clena ZZZDR in sicer o pravici, ki jo ima tisti od staršev, ki ne živi skupaj z otrokom, in o dolžnosti tistega, pri katerem otrok živi.

January 07, 2004

Sodba nº in sklep U 2247/2003 of Upravni oddelek, January 07, 2004

V zvezi z dolocilom 2. odstavka 1. clena ZAzil pa tožena stranka po presoji sodišca v izpodbijani odlocbi ni ugotavljala ali je bil tožnik v maticni državi preganjan zaradi rase, vere, narodnostne pripadnosti, pripadnosti posebni družbeni skupini ali politicnemu prepricanju. Tožena stranka pa tudi v zvezi z zatrjevanim preganjanjem, ki ga je tožnik opisal v svojem zaslišanju, ni ocenila sedanje situacije v tožnikovi izvorni državi in ni ocenila ali bi bil tožnikov strah zaradi preganjanja zar...

January 06, 2004

Sklep nº U 2088/2003 of Javne finance oddelek, January 06, 2004

Tožeca stranka ni zahtevala od tožene stranke, da odloci o pritožbi v 7 dneh, kot to doloca drugi odstavek 26. clena ZUS, ampak je sklicujoc se na dolocbe Zakona o splošnem upravnem postopku urgirala odgovor na pritožbo pri prvostopnem organu. Sodišce zato ugotavlja, da procesna predpostavka za vložitev tožbe zaradi molka drugostopnega organa ni podana.

Sodba nº U 1380/2002 of Upravni oddelek, January 06, 2004

Porocilo o raziskavi, ki ga je predložila tožeca stranka, bi moralo biti vsebinsko presojano glede na zahteve pogodbe, ki pa jih tožena stranka ni obravnavala. Ker je glede na pogoje projektnega razpisa iz dolocbe 28. clena Pravilnika redno izpolnjevanje obveznosti eden izmed kriterijev, na podlagi katerih se odloci o financiranju kulturnega projekta, mora biti to dejstvo popolno ugotovljeno.

Sodba nº U 359/2002 of Upravni oddelek, January 06, 2004

Organ, ki je pristojen za denacionalizacijo, rešuje kot predhodno vprašanje, ali so osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno, imele pravico dobiti odškodnino za odvzeto premoženje od tuje države. To predhodno vprašanje rešuje neposredno z razlago mednarodne pogodbe. Mirovna pogodba z Italijo (Uradni list FLRJ, št. 74/47) je v 79. clenu dolocila, da ima vsaka od zavezniških in pridruženih sil pravico zapleniti, pridržati, likvidirati ali kako drugace poseci v vse premoženje, pravice in in...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners