Upravno Sodišče RS: Opinions issued on October 2004

October 27, 2004

Sodba nº in sklep U 1689/2004 of Upravni oddelek, October 27, 2004

Pri odlocanju o prošnji za pogojni odpust gre za del izvrševanja kaznovalne politike, zato sodišce izpodbijani akt, ki ga upravni organ izda po prostem preudarku, presoja samo prek tega, ali odlocitev, ki mora biti obrazložena in se mora opirati na dolocilo 4. odstavka 109. clena KZ, prestane preizkus zakonitosti uporabe prostega preudarka in ce prestane preizkus t.i. testa razumnosti. To v primeru dolocila 4. odstavka 109. clena KZ najprej pomeni, da ima tožena stranka v mejah zakonskega poo...

Sodba nº U 622/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, October 27, 2004

Tožena stranka bi morala v zvezi z vsemi projekti, ki jih je tožnik vložil, odlociti in mu tudi izdati upravni akt, ki mora vsebovati vse sestavine po dolocilih ZUP. Po presoji sodišca je tožena stranka z opustitvijo izdaje upravnega akta, ki ga ni izdala po dolocilih ZUP, kršila tožnikovo ustavno pravico iz 25. clena Ustave RS (pravico do pravnega sredstva). Ocitek kršitve postopka oziroma kršitev ustavnega nacela enakosti pred zakonom po 14. clenu Ustave RS je preuranjen, ker tožena stranka...

October 26, 2004

Sodba nº U 1981/2002 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Trditveno in dokazno breme v denacionalizacijskih postopkih je na strankah, ki denacionalizacijo uveljavljajo, to izhaja iz 62. clena ZDen. Tudi ce se stranka sklicuje na prisilni ukrep državnega organa, ga mora izkazati z okolišcinami iz 5. odstavka 8. clena ZDen tako, da se ustvari prepricanje o tem, da je premoženje bilo odvzeto pod videzom izvrševanja pooblastil državnega organa in torej prisilno, pa tudi neodplacno.

Sodba nº U 374/2003 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Ker cerkvena pravna oseba, ki ji je bilo premoženje podržavljeno, ni prenehala obstajati, pac pa je, zaradi uskladitve obmocij škofij z državno mejo, na obmocju Slovenije le prenehala delovati, tožeca stranka ne more imeti položaja upravicenca iz 14.clena ZDen in tudi kot upravicenec za uveljavljanje pravic iz 3.odst. 15.clena ZDen ne more nastopati.

October 25, 2004

Sodba nº U 827/2004 of Upravni oddelek, October 25, 2004

Zakon o stavbnih zemljišcih v 61. clenu uporabo omenjenega merila pri odlocitvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca veže na opravljanje gospodarske dejavnosti. Vendar je po mnenju tega sodišca pojem gospodarske dejavnosti najprej potrebno definirati, da bi se potem lahko ugotovilo, ali tožnica pri opravljanju svoje odvetniške dejavnosti izpolnjuje omenjene kriterije, ali ne. Omenjeni zakon pri opredelitvi pojma gospodarske dejavnosti loci zgolj med tistimi, ki na trgu samostojno pridob...

Sodba nº U 2264/2003 of Javne finance oddelek, October 25, 2004

Tožena stranka je napacno presodila, da odlocbe, ki je izvršena ni mogoce izpodbijati s pritožbo. Po dolocbi 229. clena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 8/99 in 70/00, v nadaljevanju: ZUP) ima stranka zoper vsako odlocbo, izdano na prvi stopnji pravico do pritožbe, kar pomeni, da s prostovoljno izvršitvijo ta pravica ne preneha in da se stranka, ki odlocbo izvrši prostovoljno, s tem ne odpove pravici do pritožbe.

Sodba nº U 763/2003 of Javne finance oddelek, October 25, 2004

Po 5. alinei 6. clena ZDoh se v osnovo za dohodnino všteje dobicek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, v višini, od katere je bil odmerjen davek iz dejavnosti, zmanjšan za olajšave, ki se priznajo po tem zakonu. Ce se dobicek ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, se v osnovo za dohodnino všteje tako ugotovljen dobicek, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost in posebne prispevke, uvedene z zakoni.

Sodba nº U 1691/2001 of Upravni oddelek, October 25, 2004

Po dolocbah ZGos oziroma Pravilnika, sprejetega na njegovi podlagi, sledi, da o soglasju za obratovanje v podaljšanem delovnem casu odloca pristojni organ lokalne skupnosti na podlagi sprejetih meril ( drugi odstavek 4.clena Pravilnika). V tretjem odstavku istega clena je doloceno še, da mora pri izdaji soglasja pristojni organ upoštevati potrebe gostov in znacilnosti obmocja, kjer je gostinski obrat. Izdajo soglasja pa lahko veže na vnaprej doloceno casovno obdobje ali pa na predhodno izpoln...

October 22, 2004

Sodba nº U 221/2002 of Upravni oddelek, October 22, 2004

Kljub temu, da je investitor predložil soglasja pristojnih soglasodajalcev, bi morala sama presoditi ustreznost nameravane dejavnosti glede na že navedene dolocbe Odloka. Popravilo kmetijskih strojev res lahko spremlja kmetijstvo, vendar pa se obrtna delavnica, ki ni namenjena za domaco rabo oziroma za popravilo strojev, ki se nahajajo na domaci kmetiji, ne more šteti za spremljajoco kmetijsko dejavnost.

Sodba nº U 117/2003 of Javne finance oddelek, October 22, 2004

Predpostavka za vracilo preplacanega dolga je pravnomocna odlocba, s katero je davcna obveznost odmerjena v znesku, ki je nižji od placanega davka po prvotni sicer odpravljeni in v ponoven postopek vrnjeni odmerni odlocbi.

October 20, 2004

Sodba nº in sklep U 1783/2004 of Upravni oddelek, October 20, 2004

S tem, ko je tožena stranka z dokazno oceno ugotovila, da tožnik ni izkazal utemeljenega strahu pred preganjanjem v smislu Ženevske konvencije še ne pomeni avtomaticno, da tudi niso izpolnjeni pogoji za humanitarni azil. Tožena stranka ne more prosto izbirati, ali bo beguncu podelila humanitarni azil ali posebno obliko zašcite. Odlocanje o humanitarnem azilu ni stvar diskrecije upravnega organa ali sodišca, ker ZAzil ne doloca, da "Republika Slovenija lahko podeli azil iz humanitarnih razlogo...

Sodba nº in sklep U 1731/2003 of Upravni oddelek, October 20, 2004

Po presoji sodišca je tožena stranka pravilno odlocila. Tožnica tudi v tožbi ponavlja razlog zakaj registrskih tablic ni vrnila, in sicer da je avto prodala in da ji kupec ni vrnil registrskih tablic in nekaj kupnine kot sta bila dogovorjena. Pravilno je stališce tožene stranke, da tega razloga ne more upoštevati. Organ prve stopnje je odlocil v upravnem izvršilnem postopku in v njem ni mogoce izpodbijati pravilnosti odlocbe, ki se izvršuje (1. odstavek 292. clena ZUP), zato ni mogoce upoštev...

Sodba nº in sklep U 1796/2004 of Upravni oddelek, October 20, 2004

Dolocilo 8. odstavka 121. clena SZ med drugim pravi, da pristojni obcinski organ z odlocbo v 30 dneh od vložitve popolne vloge odloci o upravicenosti in višini subvencije. Enako mora veljati tudi za skrajni rok odlocanja tožene stranke v zvezi s pravico do denarnega nadomestila za zasebno nastanitev begunca. To pomeni, da bo tožena stranka morala, ker tega ni storila v upravnem postopku, napraviti ustrezne poizvedbe o praksi odlocanja pristojnih organov glede subvencioniranja najemnine in raz...

Sodba nº in sklep U 751/2004 of Upravni oddelek, October 20, 2004

Ker ZZZPB nic ne doloca o tem, katera postopkovna pravila se uporabljajo v postopkih odlocanja o teh pravicah, je potrebno izhajati iz ZUP in v zvezi z dolocbo 232. clena ZUP

October 19, 2004

Sodba nº U 1032/2003 of Upravni oddelek, October 19, 2004

Tožena stranka ni imela podlage v veljavnih predpisih, da je v izogib ugotavljanju, kdo dejansko obdeluje sporno zemljišce, kot kriterij za dodelitev izravnalnih placil uporabila kriterij lastništva.

October 13, 2004

Sodba nº U 791/2004 of Upravni oddelek, October 13, 2004

Iz upravnega spisa in navedb v tožbi izhaja, da med strankama ni sporno, da je tožnik zaprosil za sprejem v državljanstvo RS na podlagi 1. odstavka 12. clena v zvezi z 10. clenom ZDRS. V upravnem postopku je tožnik dokazoval slovensko poreklo do tretjega kolena v ravni crti s tem, da je predložil krstni list za prababico AA. Stališce tožene stranke je, da tretje koleno predstavljajo stari starši, medtem kot prastari starši spadajo pod cetrto koleno v ravni vrsti.

October 12, 2004

Sodba nº U 2276/2002 of Javne finance oddelek, October 12, 2004

Nedvomno se je mogoce strinjati z dejstvom, da je pri obnovi postopka po uradni dolžnosti možno izdati sklep, s katerim se odloci, da bo postopek obnovljen, le v primeru, ce se poprej ugotovi, da so zanjo izpolnjeni zakonski pogoji (2. odstavek 268. clena ZUP). Ti zakonski pogoji so v danem primeru (kot že povedano), neresnicne navedbe davcnega zavezanca in vedenje o tem, da je bila iz tega razloga zanj izdana ugodna odlocba.

Sodba nº in sklep U 1378/2004 of Upravni oddelek, October 12, 2004

Pojem stranke opredeljuje ZUP v procesnem smislu glede na položaj, ki ga ima lahko oseba v upravnem postopku, ne pa tudi v materialnem smislu, ki pove, kdo ima po materialnem predpisu kakšno pravico, obveznost ali kakšno posebno korist v konkretni upravni stvari. Materialni predpis, sicer doloca, kdo ima lahko lastnost stranke v geodetskem postopku na podrocju zemljiškega katastra (lastnik, imetnik pravice uporabe), kar pa še ne pomeni, da v navedenem postopku ne more kot stranski udeleženec ...

Sodba nº U 16/2003 of Javne finance oddelek, October 12, 2004

Dolgotrajnost postopka ne more iti v škodo zavezanca, ki je placal prevec odmerjen davek oziroma nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišca. Kolikor sta tožena stranka in prvostopni davcni organ tožeci stranki zaradi prekoracitve instrukcijskega roka za izdajo odlocbe oziroma dolgotrajnosti postopka povzrocila kakšno škodo zaradi placila zamudnih obresti prizadeti stranki, bosta tožeca in tožena stranka to vprašanje reševali na podlagi sklenjene pogodbe, ne da bi pri tem kršili pravice prizad...

Sodba nº U 125/2003 of Upravni oddelek, October 12, 2004

V obravnavanem primeru gre za gradbeni poseg, s katerim se bodo trije objekti povezali v enoten objekt, tak poseg pa bi lahko vplival tudi na parcelo tožnikov, ceprav je med obema parcelama še cesta. Tožena stranka ni imela pravne podlage, da je pritožbo obeh tožnikov zavrgla (s cimer je zavrnila njeno vsebinsko obravnavo), še posebej, ker gre za sporno gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano brez predhodnega lokacijskega dovoljenja na podlagi 37.a. clena ZGO (rekonstrukcija objekta), tako da ...

Sodba nº U 318/2003 of Upravni oddelek, October 12, 2004

Tožbi je bilo treba ugoditi iz procesnih razlogov, ker v upravnem postopku ni bilo odloceno o vseh tožnikovih zahtevkih; ni namrec bilo odloceno o tožnikovem zahtevku v delu, ki se nanaša na ECO-0 (neposredna placila na površino oz. za živali). Ker je tožena stranka tožnikovo pritožbo zoper sporno prvostopno odlocbo zavrnila, je ostal del tožnikovega zahtevka, ki se nanaša na ECO-0, kljub obrazložitvi tožene stranke še vedno nerešen oz. o njem še vedno ni bilo odloceno, zato je bilo treba izp...

Sodba nº U 422/2003 of Upravni oddelek, October 12, 2004

V obravnavanem primeru ima tožnica - lovska družina na spornih zemljišcih, ki so sicer kmetijska zemljišca, vknjiženo lastninsko pravico. Ne glede na status lovskih družin, ki so bile po ZVGLD družbene organizacije, pa so poslovale v skladu s predpisi o društvih. Kot pravne osebe (civilno pravne) so zato lahko pridobivale tudi lastninsko pravico na sredstvih, ki so jih uporabljale za opravljanje svoje dejavnosti. Po presoji sodišca pa takšna sredstva zgolj na podlagi opredelitve, da lovske dr...

Sodba nº U 490/2003 of Upravni oddelek, October 12, 2004

Po dolocbi 13. clena Zakona o denacionalizaciji so upravicenci do vrnitve premoženja kapitalskih družb delnicarji oz. družbeniki, to so osebe, ki so bile kot lastniki poslovnega deleža vpisani v register gospodarskih družb. Pri tem pa ni pomembno ali so bili družbeniki v odnosu do premoženja družbe le fiduciarji, kot to zatrjuje tožeca stranka, saj so tudi v primeru fiducije postali stvarno pravni lastniki tega premoženja. Medsebojna razmerja iz fiduciarnega posla med fiduciantom in fiduciarj...

Sodba nº in sklep U 308/2004 of Upravni oddelek, October 12, 2004

Ker je bila tožniku brezplacna pravna pomoc odobrena v pravdni zadevi P 405/2002, navedena zadeva pa se je koncala z umikom tožbe tožece stranke, je bila po presoji sodišca odlocitev tožene stranke, ki je skladno z dolocbo tretjega odstavka 34. clena ZBPP s procesnim sklepom odlocila o koncanju postopka za dodelitev brezplacne pravne pomoci, pravilna in na zakonu utemeljena.

October 11, 2004

Sodba nº U 165/2002 of Javne finance oddelek, October 11, 2004

Sklep o dedovanju je tista listina, na podlagi katere je bil tožnik nedvomno seznanjen z drugacnimi solastniškimi razmerji, na podlagi katerih utemeljuje svoj predlog za obnovo postopka. Stvarnopravna razmerja med dedici, ki izhajajo iz sklepa o dedovanju, pa so formalno potrjena s sklepom o vpisu nepremicnine v zemljiško knjigo, ki se po pravnomocnosti sklepa o dedovanju izvede po uradni dolžnosti. Tožnik bi lahko dejstvo drugacnih solastniških razmerij uveljavljal že po pravnomocnosti sklep...

Sodba nº U 610/2002 of Javne finance oddelek, October 11, 2004

Sodišce ocenjuje, da zgolj razlog, da tožnik v tem obdobju ni ustvarjal prihodkov, ne zadostuje za nepriznavanje pravice do odbitka vstopnega DDV, saj to ne izhaja iz dolocbe 40. clena ZDDV. Zato zgolj naziv firme tožnika, ki vsebuje besedilo "financne storitve", sam po sebi še ne pomeni, da tožnik opravlja zgolj oprošceno dejavnost, saj je to treba presojati v okviru vsakega opravljenega prometa. Ker pa v obravnavanem primeru niti ni sporno, da tega prometa sploh ni bilo (razen za en racun v...

Sklep nº U 447/2001 of Javne finance oddelek, October 11, 2004

Stecajni postopek nad tožeco stranko je pravnomocno zakljucen, tožeca stranka je izbrisana iz sodnega registra. Ker torej tožnik ne more biti vec pravdna stranka, ker je bil izbrisan iz sodnega registra na podlagi zakljucenega stecajnega postopka, gre po presoji sodišca za takšno pomanjkljivost tožbe, da onemogoca nadaljnji postopek, zato je sodišce na podlagi 5. odstavka 81. clena Zakona o pravdnem postopku.

Sodba nº U 2202/2003 of Javne finance oddelek, October 11, 2004

V 19. clenu je predpisano, v katerih primerih se davka od premoženja, ki se placuje na posest stavb, ne placuje. Tako je med drugim v 2. tocki doloceno, da se tega davka ne placuje od poslovnih prostorov, ki jih lastnik oziroma uživalec uporablja za opravljanje gospodarske oziroma poklicne dejavnosti. Iz dejanskih okolišcin, ugotovljenih v upravnem postopku izhaja, med strankama pa tudi ni sporno, da je bil tožnik dne 1. 8. 2002 vpisan v register s firmo "Najem nepremicnin in premicnin AAA s....

Sodba nº U 1665/2003 of Javne finance oddelek, October 11, 2004

V obravnavanem primeru je potrebno izhajati iz celotnega 48. clena, ki dopušca znižanje davcne osnove za znesek, investiran v opredmetena osnovna sredstva (1. odstavek) nato pa doloca posledico, ce se osnovno sredstvo, zaradi katerega je bila uveljavljena olajšava, odtuji prej kot v treh letih. V tem primeru gre za uveljavljanje olajšave kot davcne ugodnosti, za katero pa je potrebno izpolnjevati pogoj, dolocen v 2. odstavku 48. clena. Ta se tudi po presoji sodišca ne nanaša zgolj na samo dej...

October 08, 2004

Sodba nº U 1333/2004 of Upravni oddelek, October 08, 2004

Kadar se uveljavlja obnovitveni razlog iz 1. tocke 260. clena ZUP, morajo biti nova dejstva oziroma novi dokazi, da se zadosti dolocbi 3. odstavka 267. clena ZUP, kvalificirani, to je taki, da bi lahko pripeljali do drugacne odlocbe. To pomeni, da se morajo nanašati na dejansko podlago prejšnje odlocbe in morajo biti nova dejstva taka, da bi se z njimi v prejšnjem postopku nerazjasnjena relevantna dejstva lahko dopolnila, novi dokazi pa taki, da bi se z njimi v prejšnjem postopku neizkazana r...

Sodba nº U 1558/2004 of Upravni oddelek, October 08, 2004

Pri presoji navedenega statusa pa je pravno relevantna zgolj dejansko ugotovljena vzrocno posledicna in casovna povezanost med aktivnostjo družinskega clana (partizana, pobitega talca ali sodelovanja z NOB) ter okolišcino, ali je bila oseba, ki uveljavlja status begunca, dejansko "nasilno pregnana iz svojega doma, zaradi cesar se ni mogla vrniti na svoj dom neprekinjeno najmanj tri mesece". V obravnavanem primeru pa po presoji sodišca ne gre za tak primer, saj niti ni izkazano na eni strani s...

Sodba nº U 698/2004 of Upravni oddelek, October 08, 2004

Ker se dejansko in pravno stanje ob vložitvi nove zahteve (dne 4. 9. 2003) ni spremenilo ter je bilo o tožnicini zahtevi že pravnomocno odloceno, je odlocitev tožene stranke in pred njo organa prve stopnje pravilna in utemeljena v dolocbi 129. clena ZUP.

Sodba nº U 1092/2004 of Upravni oddelek, October 08, 2004

Za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja je treba dokazati konkretno in neposredno vojno nasilje, ki je grozilo doloceni osebi. Strateški vojaški ukrep ne more biti podlaga za priznanje tega statusa.

October 06, 2004

Sodba nº in sklep U 1747/2004 of Upravni oddelek, October 06, 2004

Po presoji sodišca varstvenega dodatka po ZPIZ ni mogoce šteti za denarno socialno pomoc po 2. odstavku 12. clena ZBPP. V zvezi z ugotavljanjem premoženja dolocilo 19. clena ZBPP pravi, da se ne glede na dolocbe tega zakona kot premoženje ne upošteva premoženje, ki je navedeno v štirih alinejah in med njimi ni odškodnine za nepremoženjsko škodo zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti. Ker tožnik omenjeno denarno vrednost ima kot prihranek v obliki vrednostnih papirjev in ne gre za premoženje...

Sklep nº U 1030/2004 of Upravni oddelek, October 06, 2004

Po presoji sodišca prvi tožnik ne izkazuje pravnega interesa v upravnem sporu, s katerim izpodbija odlocbo o imenovanju AA za izvršiteljico s sedežem na obmocju Okrajnega sodišca v B. Dejstvo, da je tožena stranka pri izbiri kandidata upoštevala mnenje prvega tožnika na podlagi 6. odstavka 283. clena ZIZ in dejstvo, da je bila odlocba o imenovanju tudi prvemu tožniku vrocena, ne izkazujeta pravnega interesa prvega tožnika. Prvi tožnik namrec z nicemer ne more izboljšati svojega pravnega polož...

Sodba nº U 2160/2003 of Upravni oddelek, October 06, 2004

Strokovna komisija je pri odpiranju prejetih vlog ugotovila, da tožnikova prijava ni predmet javnega razpisa. Tožena stranka je obravnavala vlogo tožnika kot predmet javnega razpisa odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, zato tožena stranka ni imela podlage za ugotovitev, da vloga tožnika ni predmet javnega razpisa. Po 180. clenu Pravilnika 2003 mora komisija pisno pozvati tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Tožena stranka je v javnem razpisu ...

Sodba nº U 1011/2003 of Upravni oddelek, October 06, 2004

Po presoji sodišca pa ni mogoce preizkusiti obrazložitve tožene stranke, ko je zavrnila zahtevek tožnice z navedbo, da v postopku ni posebej razvidno, da je obstajal med pobitim bratom in tožnico odnos preživljanja. Tožnica je vložila svoj zahtevek s popolnoma isto obrazložitvijo kot brat in sestra, ki pa jima ni bilo potrebno dokazovati odnosa preživljanja. Iz obrazložitve izpodbijane odlocbe tudi ni jasno razvidno ali se je tožena stranka oprla zgolj na starost brata in sester napram pokojn...

October 05, 2004

Sodba nº U 1914/2002 of Upravni oddelek, October 05, 2004

Delu znaka ni mogoce odreci njegove razlikovalnosti in ga pri presoji podobnosti zanemariti zgolj na podlagi ugotovitve, da je genericen.

Sodba nº U 1481/2002 of Upravni oddelek, October 05, 2004

Upravicenost nastopati v postopku vracanja premoženja agrarni skupnosti kot aktivna stranka po dolocbah ZPVAS, je omejena le na clane novovzpostavljene agrarne skupnosti.

October 04, 2004

Sodba nº U 126/2002 of Javne finance oddelek, October 04, 2004

Tožnik je opravil storitve, sicer v carinsko dovoljenem postopku uvoza zaradi izvoza po sistemu odloga placila carine, vendar tožnik tako predelanega blaga ni izvozil sam, ampak se je z blagom nadaljeval dovoljen carinski postopek po drugem imetniku dovoljenja. Na ta nacin je tudi po presoji sodišca nastopila situacija, ki ni predvidena v 4. tocki 1. odstavka 31. clena ZDDV, saj blago, na katerem so bile storitve opravljene, ni bilo izvoženo s strani iste osebe, to je v obravnavanem primeru s...

Sodba nº U 1715/2002 of Javne finance oddelek, October 04, 2004

Sporno v zadevi je, ali ima tožnik pravico do vstopnega DDV po 1. odstavku 40. clena ZDDV oziroma ali je tožnik blago, torej tovorna vozila uporabil oziroma jih bo uporabil za namene opravljanja dejavnosti, od katere se placuje DDV. Tožena stranka v zvezi s prenosom lastništva na tretjo osebo ni posebej pojasnila svojega stališca (s tem, da potrjuje odlocitev prvostopnega organa), da tožnik vozil ni uporabljal za namene opravljanja svoje dejavnosti. Tožena stranka ni posebej ugotavljala, ali ...

Sodba nº U 1880/2002 of Javne finance oddelek, October 04, 2004

Ob nespornem dejstvu, da je tožnik postal zavezanec za DDV z dnem 2. 4. 2001, je bil po tem datumu nedvomno dolžan predložiti davcni obracun po davcnemu organu, zato po presoji sodišca v obravnavanem primeru ne gre pritrditi toženi stranki oz. prvostopnemu organu, da je podana pravna podlaga za oceno v obravnavanem primeru po 1. alinei 1. odstavka 39. clena ZDavP. Ne more pa sodišce pritrditi niti drugemu razlogu, ki se nanj sklicuje tožena stranka, saj je iz upravnih spisov razvidno, da je p...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners