Upravno Sodišče RS: Opinions issued on November 2004

November 29, 2004

Sodba nº in sklep U 2005/2004 of Upravni oddelek, November 29, 2004

Postopka odlocanja o prošnji za azil in o podelitvi posebne oblike zašcite (61. clen ZAzil) sta formalno-pravno res dva samostojna pravna postopka, vendar pa to ne pomeni, da dejstva, ki so bila ugotovljena v pravnomocno koncanem azilnem postopku ne morejo biti relevantna tudi v postopku odlocanja o podelitvi posebne oblike zašcite, saj gre v obeh primerih med drugim tudi za varstvo pravnega nacela nevracanja, ki pa je vezano na okolišcine v isti državi in na begunca, ki so predmet obravnave ...

Sodba nº U 353/2001 of Javne finance oddelek, November 29, 2004

Opredmetena osnovna sredstva, ob izpolnitvi drugih pogojev, obsegajo le stvari v lasti podjetja oziroma tiste, ki jih ima podjetje v financnem najemu. Po SRS 13.14 so amortizirljiva le tista sredstva, ki jih ima podjetje zato, da jih uporablja pri proizvajanju ali dobavljanju blaga in storitev, za posojanje drugim za placilo ali iz drugih razlogov. Amortizacija pa je v tem standardu opredeljena kot strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortizirljivega sredstva na poslovne u...

Sodba nº U 970/2002 of Javne finance oddelek, November 29, 2004

Glede na to, da gre za pogojno davcno oprostitev po ZPD, je potrebno striktno upoštevati elemente, ki jih ZPD doloca glede izjem placevanja prometnega davka. Pogoji morajo izpolnjeni kumulativno, kar pomeni, da tudi ob pomanjkanju enega izmed navedenih pogojev pomeni, da pogoji po ZPD za davcno oprostitev oz. znižano davcno stopnjo, niso izpolnjeni.To pa pomeni, da mora biti navedena tudi klavzula o oprostitvi placila prometnega davka, kot to doloca 4. tocka 1. odstavka 7. clena ZPD v povezav...

Sodba nº in sklep U 2554/2005 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, November 29, 2004

V upravnih sporih, ko gre za omejevanje osebne svobode oziroma svobode gibanja, je treba tako po Ustavi RS kot tudi po Konvenciji o varstvu clovekovih pravic in temeljnih svobošcin (MKVCP, Uradni list RS) v vsakem posamicnem primeru najprej ugotoviti, ali izpodbijana odlocitev pomeni poseg v pravico do osebne svobode oziroma prostosti (19. clen Ustave, 5. clen MKVCP), ali pa gre za poseg v pravico do svobode gibanja (32. clen Ustave, 2. clen Protokola št. 4 k MKVCP), cetudi je zakonodajalec v...

November 24, 2004

Sodba nº in sklep U 2062/2004 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, November 24, 2004

Napacno je stališce tožnika, da bi morala tožena stranka tudi v t.i. pospešenem postopku preverjati razloge za humanitarni azil po 3. odstavku 1. clena ZAzil. Ker je tožena stranka odlocala v t.i. pospešenem postopku, je pravilno obravnavala le tista dejstva in okolišcine, ki so pomembne pri ugotavljanju, ali je podan kakšen izmed razlogov, ki so doloceni v 2. odstavku 35. clena ZAzil. Tožena stranka, ki je naknadno pribavila dokumente Upravne enote E, bi ob dejstvu, da tožnik zanika, da bi z...

Sodba nº in sklep U 958/2003 of Upravni oddelek, November 24, 2004

Tako tožena stranka kot organ prve stopnje sta se pri svoji odlocitvi oprla na Pravilnik in na Pravilnik I. Pravilnik v 1. odstavku 4. clena doloca, da smejo gostinski obrati obratovati le med 6.00 in 22.00 uro, obratovanje izven tega casa se šteje za podaljšani obratovalni cas. V 2. odstavku tega clena pa je doloceno, da lahko gostinec obratuje v podaljšanem obratovalnem casu, ce za to pridobi pisno soglasje za gostinstvo pristojnega organa lokalne skupnosti, ki o tem odloca na podlagi sprej...

Sklep nº U 1794/2004 of Upravni oddelek, November 24, 2004

Sodišce je tožbo zavrglo na podlagi 6. tocke 1. odstavka 34. clena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, 65/97 in 70/00, v nadaljevanju: ZUS), ker je bilo o isti zadevi v upravnem sporu že pravnomocno odloceno, in sicer s sodbo tukajšnjega sodišca opr. št. U 1635/2004 z dne 8. 9. 2004, ki je bila potrjena s sodbo Vrhovnega sodišca RS opr. št. I Up 1245/2004 z dne 10. 11. 2004.

November 22, 2004

Sodba nº in sklep U 2193/2002 of Javne finance oddelek, November 22, 2004

Po dolocbi 11. clena ZDDPO se med odhodke davcnega zavezanca vštevajo odhodki, obracunani na podlagi predpisov ali racunovodskih standardov, razen odhodkov, za katere je s tem zakonom predpisan drugacen nacin ugotavljanja. Citirana dolocba pri izkazovanju odhodkov izrecno predpisuje uporabo SRS, zato je tožena stranka neutemeljenost posameznih knjiženih odhodkov pravilno utemeljevala z dolocbami SRS. Neutemeljeni so tudi ugovori, da je tožena stranka kršila dolocbe Zakona o splošnem upravnem ...

Sodba nº U 1311/2001 of Javne finance oddelek, November 22, 2004

Po mnenju sodišca pa s pravilnikom kot podzakonskim aktom in brez zakonskega pooblastila za neobdavcen prenos dela podjetja ni mogoce predpisati vecje (strožje) obveznosti kot je tista, ki izhaja iz zakona. Zato je tekst v oklepaju "sredstev in virov sredstev" mogoce razlagati le v okviru, ki ga doloca 7. clen ZDDV, ki govori o prenosu dela podjetja, in ce razumemo podjetje tako, kot ga pravilno razlaga tožena stranka (organizirano premoženje, namenjeno opravljanju dejavnosti), potem se pri p...

Sodba nº U 988/2001 of Javne finance oddelek, November 22, 2004

Prijava pristojnemu davcnemu organu z izpolnitvijo prijavnega lista in predložitvijo vseh zahtevanih listin predstavlja pravno in dejansko podlago, na podlagi katere se presoja zakonitost prirejanja posebnih iger na sreco. Prireditelj posebnih iger na sreco na igralnih avtomatih mora za zakonito opravljanje te dejavnosti izpolnjevati dolocene pogoje, ki se po formalni plati kažejo v obveznosti, da prireditelj priglasi oziroma prijavi vsak igralni avtomat pristojnemu davcnemu organu, in to še ...

Sodba nº U 158/2003 of Javne finance oddelek, November 22, 2004

Po dolocbi 2. odstavka 55. clena ZDavP lahko dolžnikov dolžnik proti sklepu o prisilni izterjavi ugovarja le iz razloga, da dolžniku sploh ni dolžan, da je dolg pogojen ali da dolg sploh ni dospel v placilo in ne bo dospel v placilo v enem letu od prejema sklepa. Ugovor tožnika, da racuna, ki je podlaga za prisilno izterjavo ni prejel, bi bilo možno razumeti tudi kot ugovor, da davcnemu dolžniku ni nicesar dolžan, kar izhaja tudi iz navedb v tožbi. Nejasnost ugovora bi zato po presoji sodišca...

Sodba nº U 2195/2002 of Javne finance oddelek, November 22, 2004

Placila v zvezi s prikljucevanjem objekta na javne inštalacije so stroški prikljucitve in ne akontacija komunalnega prispevka.

Sodba nº U 2076/2003 of Javne finance oddelek, November 22, 2004

z dolocbo se v upravnem postopku lahko odloca samo o tistem, za kar obstaja zakonsko pooblastilo. Tega pa za nalog, kakršen je obravnavani, ni in zato ne sodi v njen izrek. Popolnoma nepravilen izrek odlocbe je takšna absolutna bistvena kršitev dolocb postopka, da je potrebno odlocbo odpraviti, ne glede na razloge, naveden v obrazložitvi. Za odlocanje o zahtevi tožnikov za odmero komunalnega prispevka je skladno z dolocbami Zakona o stavbnih zemljišcih, bistven njun položaj investitorjev in s...

November 20, 2004

Sodba nº in sklep U 945/2004 of Upravni oddelek, November 20, 2004

V 67. clenu Zakona o zadrugah je uzakonjena materialna pravna podlaga za denacionalizacijo podržavljenega zadružnega premoženja zadružnih kreditnih podjetij ter je nanj mogoce opreti zahtevo za vracilo podržavljenega premoženja v primerih, ko je bilo premoženje kreditnim zadrugam prisilno odvzeto na podlagi Uredbe o likvidaciji kreditnih zadrug in je njihova statusna pravna subjektiviteta tedaj prenehala, zaradi cesar formalnega pravnega nasledstva ni mogoce izkazati.

November 19, 2004

Sklep nº U 1772/2004 of Javne finance oddelek, November 19, 2004

Predlog tožnika, da se z zacasno odredbo odloci, da se vrnejo (prevec) placane zamudne obresti z obrestmi se delno ne le pokriva z v tožbi uveljavljenim zahtevkom, temvec ga celo presega. Z izdajo zacasne odredbe, kot jo zahteva tožeca stranka, sodišce ne bi zacasno uredilo stanja v zvezi s spornim pravnim razmerjem, temvec bi delno odpravilo ucinke prvostopne odlocbe, saj je bila tožba vložena zaradi molka tožene stranke kot pritožbenega organa. Ker sodišce v tem upravnem sporu presoja zakon...

Sodba nº U 114/2003 of Upravni oddelek, November 19, 2004

Pri odlocanju o zakonitosti ukrepa urbanisticnega inšpektorja, izdanega po dolocbi 73. clena ZUN, je namrec pomembna le ugotovitev, da je tožeca stranka gradila brez lokacijskega dovoljenja oziroma odlocbe o dovolitvi priglašenih del. Prav tako na odlocitev sodišca ne more vplivati dejstvo, da se je pravna ureditev graditve pomožnih oziroma enostavnih objektov s 1. januarjem 2003 spremenila. Zakonitost upravnega akta se, ce predpis ne doloca drugace, presoja po predpisih, ki so veljali v casu...

Sodba nº U 152/2003 of Upravni oddelek, November 19, 2004

Sodišce ugotavlja, da pri odlocanju v tej zadevi ni bil pravilno uporabljen Zakon o splošnem upravnem postopku, saj lahko organ prve stopnje pritožbo v skladu z 2. odstavkom 240. clena ZUP zavrže le, ce ta ni dovoljena, ce je prepozna ali ce jo je vložila neupravicena oseba.

Sklep nº U 617/2003 of Upravni oddelek, November 19, 2004

Ker se torej citirano delno enotno dovoljenje ne nanaša na parcelo, last tožece stranke, izpodbijano dovoljenje ocitno ne posega v pravico tožece stranke ali v njeno neposredno, na zakon oprto korist.

November 17, 2004

Sodba nº in sklep U 1102/2003 of Upravni oddelek, November 17, 2004

Ce cerkvena pravna oseba ob uveljavitvi ZDen ni delovala na obmocju Republike Slovenije, ne more biti upravicenec po 14. clenu ZDen. Kadar so se obmocja delovanja cerkvenih pravnih oseb uskladila z državnimi mejami in se je zato prerazporedilo tudi premoženje, to ne pomeni, da je cerkvena pravna oseba, na obmocju katere leži podržavljena nepremicnina, vstopila v položaj cerkvene pravne osebe, ki ji je bilo premoženje podržavljeno, ce ta cerkvena pravna oseba ni prenehala obstajati.

Sklep nº U 2073/2004 of Upravni oddelek, November 17, 2004

Z vidika vprašanja pristojnosti je pravna narava prve tocke izreka prvostopenjske odlocbe v celoti v funkciji pravne narave nadaljnje vsebine izreka prvostopenjske odlocbe, ki pa v preostalih tockah izreka ureja zacasno razporeditev tožnika do ponovno opravljenega izpita in kolicnik za izracun tožnikove place, kar je po mnenju Upravnega sodišca RS v pristojnosti Delovnega in socialnega sodišca v A po dolocilu 4. clena Zakona o delovnih in socialnih sodišcih.

Sodba nº in sklep U 1474/2003 of Upravni oddelek, November 17, 2004

Na podlagi 17. clenu Odloka se bodo investitorjem, ki bodo legalizirali objekte v prehodnem obdobju treh let od sprejetja Odloka, pri izracunu komunalnega prispevka upoštevala vsa dokumentirana vlaganja od leta 1967 dalje. Citirana materialnopravna podlaga tako ne doloca, da se zavezancu zniža oziroma omejijo vlaganja na dolocen procent.

Sodba nº in sklep U 1962/2004 of Upravni oddelek, November 17, 2004

Tožena stranka je ugotavljala razlog ogroženosti na strani tožnika in nato naredila oceno verodostojnosti tožnikovih navedb v zvezi z razlogom, ki ga je tožnik navedel, to pa je povezala z oceno stanja v tožnikovi izvorni državi v zvezi s krvnim mašcevanje, pri tem pa navedla, katere okolišcine je presodila in katere dokaze preucila, na podlagi katerih je naredila oceno, da na strani tožnika ne obstajajo okolišcine, ki bi predstavljale zadosten razlog, da se tožnika ne vrne v njegovo izvorno ...

November 16, 2004

Sodba nº U 237/2002 of Upravni oddelek, November 16, 2004

Tudi po presoji sodišca je vrocitev vabila preko družbe za vrocanje AAA, na nacin kot to izhaja iz listin upravnega spisa, šteti kot vrocitev, ki je podlaga za prisilni privod.

Sodba nº U 2102/2003 of Upravni oddelek, November 16, 2004

Ce imetnik prejšnje znamke ne nasprotuje registraciji prijavljene znamke, odpade s tem tudi podlaga za vodenje postopka in odlocitev o obstoju razlogov po 44. clenu ZIL-1. Ker je stranka z interesom kot imetnik prej registrirane znamke izrecno izjavila, da konflikta med prejšnjo in prijavljeno znamko ni in da posledicno obe znamki lahko soobstajata na trgu, so s tem odpadli tudi zavrnilni razlogi po tocki b) 1. odstavka 44. clena ZIL-1, ki jih je v izpodbijani odlocbi ugotovila tožena stranka...

Sklep nº U 410/2004 of Upravni oddelek, November 16, 2004

Ugotovitvena tožba v upravnem sporu je dopustna le v primerih, ce se z akti ali dejanji posega v ustavne pravice posameznika oziroma v drugih primerih, ce je to z zakonom izrecno doloceno. Tožnik pa v tožbi ne zatrjuje, da je z gradbenim dovoljenjem oz. z gradnjo po tem dovoljenju poseženo v njegove ustavne pravice, ugotavljanje prenehanja veljavnosti gradbenega dovoljenje s sodno odlocbo pa v ZGO ni predvideno.

Sodba nº U 98/2003 of Upravni oddelek, November 16, 2004

Po noveli ZZVN-G se ob širitvi kroga upravicencev (na skupino vojnih ujetnikov) v zvezi s statusom otrok po staršu, ki je umrl v okolišcinah za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja, podaljšuje tudi pravno relevantno obdobje za upoštevanje smrti otrokovega starša in sicer še na cas po prenehanju prisilnega ukrepa. V primerih, ko je starš umrl po prenehanju prisilnega ukrepa, se navedeni status prizna, kolikor je smrt nastopila med cakanjem na vrnitev ali na poti v domovino. Po navedeni norm...

Sodba nº U 259/2003 of Upravni oddelek, November 16, 2004

Tožnica iz A v B, kasneje v Avstrijo, ni bila preseljena iz rasnih, verskih, nacionalnih ali drugih relevantnih razlogov po ZZVN, ampak skupaj z drugimi ucenci tretjega razreda šole zaradi zašcite otrok pred bombardiranjem. Okolišcina, da je avstrijski sklad za spravo tožnici priznal odškodnino, za odlocitev glede priznanja statusa žrtve vojnega nasilja ni relevantna, ker se obstoj okolišcin za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja presoja izkljucno po dolocbah ZZVN.

November 15, 2004

Sodba nº U 2363/2002 of Javne finance oddelek, November 15, 2004

Davcni zavezanec je tisti, ki mora utemeljiti odhodke, ki jih je vkljucil in uveljavljal v davcni napovedi. Povezanosti oziroma pogojenosti izdatkov za doseganje (konkretnih) prihodkov pa tožnik zgolj s pavšalnimi navedbami o potrebnosti izdatkov, ni dokazal. Za dosego pogojne davcne oprostitve po dolocbah ZPD morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, ki jih dolocata 6. in 7. clen ZPD. Oprostitev je pogojna, kar se doseže z izpolnitvijo vseh predpisanih pogojev. Ti pogoji morajo biti izpolnjeni prav...

Sodba nº U 2196/2002 of Javne finance oddelek, November 15, 2004

Skladno z 11. clenom ZDDPO je torej davcni zavezanec dolžan odhodke obracunati na podlagi zakonskih dolocb, kot racunovodskih standardov, kar pomeni, da se morajo poslovni dogodki, ki jih davcni zavezanec knjiži med stroške, nanašati na poslovanje prav tega davcnega zavezanca (SRS 21), kar pa v obravnavanem primeru velikokrat ni bil primer, saj so se racuni oziroma listine glasili na fizicno osebo oziroma racuni niso vsebovali specifikacije, na podlagi katere bi lahko razmejili stroške med fi...

Sodba nº U 148/2002 of Javne finance oddelek, November 15, 2004

V luci povedanega in dolocbe 3. odstavka 72. clena ZDDV je torej zavezanec, ko gre za financne leasinge dolžan zaradi koncnega obracuna davka od prometa storitev placati prometni davek za vse neplacane terjatve do izteka najemne pogodbe in ni mogoce razlagati dolocbe 3. odstavka 72. clena ZDDV (tako kot jo razlaga tožeca stranka), da je zavezanec dolžan placati prometni davek samo za tiste terjatve, ki so neplacane na dan 30. 6. 1999. Na nacin kot ga predlaga tožnik in ga utemeljuje v tožbi b...

Sodba nº U 1154/2003 of Javne finance oddelek, November 15, 2004

Kolikor davcni organ izhaja iz stališca, da pri metodi enakomernega casovnega amortiziranja sploh ni mogoce spreminjati stopenj, po presoji sodišca nima prav. Lahko pa je odlocitev pravilna, ker za spremembo stopenj v konkretnem primeru niso bili izpolnjeni pogoji. Vendar pa izpodbijana odlocba takšnih ugotovitev oziroma razlogov ne vsebuje, zato je ostalo nepopolno ugotovljeno dejansko stanje, oziroma vsaj manjkajo razlogi v tej zvezi. Posledicno odlocitve v tem delu ni mogoce preizkusiti, t...

November 10, 2004

Sodba nº U 187/2002 of Upravni oddelek, November 10, 2004

V konkretnem primeru gre za pretežno strokovno - tehnicna vprašanja, ki niso primerna za zakonsko urejanje. Zaradi narave stvari ima izvršilna veja oblasti na tem podrocju z vidika spoštovanja nacela delitve in nacela legalitete široko polje lastne presoje oziroma gre za zadržano sodno presojo in to mora po mnenju sodišca veljati tudi pri presoji zakonitosti konkretnega posamicnega akta v upravnem sporu.

Sodba nº U 1384/2004 of Upravni oddelek, November 10, 2004

Po presoji sodišca bi zakonodajalec, v kolikor bi želel, da se izpostavi tudi pri sodniku za prekrške stalnost na tem mestu oziroma na mestu sodnika za prekrške, to navedel kot pogoj, kot je to navedeno pri pridobitvi položaja svétnika sodnika Senata za prekrške. Ker je pri sodniku za prekrške dolocen le pogoj "15 let sodniške službe", to ne more pomeniti 15 let na mestu sodnika za prekrške.

November 09, 2004

Sodba nº U 1287/2003 of Upravni oddelek, November 09, 2004

Pri vracanju podržavljenega premoženja v obliki nadomestnih zemljišc mora upravni organ v postopek pritegniti Sklad kmetijskih zemljišc in gozdov, in šele v teku tako vodenega postopka se lahko ugotavlja ali je vrnitev v zahtevani obliki mogoca.

Sodba nº U 1465/2003 of Upravni oddelek, November 09, 2004

Ni mogoce pred zakljuckom denacionalizacijskega postopka sprejeti pravnega zakljucka, da ni (verjetno) izkazano, da je nepremicnino mogoce vrniti v naravi, in nanj opreti zavrnitve predloga za zacasno odredbo.

Sodba nº U 1225/2003 of Upravni oddelek, November 09, 2004

Odlocba organa prve stopnje v casu odlocanja tožene stranke v pritožbi ni imela podlage v veljavnih materialnih predpisih, saj je prvostopenjski organ odlocal po predpisu, ki je bil medtem že razveljavljen z odlocbo Ustavnega sodišca. Tožena stranka bi zato morala ob preizkusu odlocbe (2. odstavek 247. clena ZUP) ugotoviti, da je bilo materialno pravo napacno uporabljeno.

November 08, 2004

Sodba nº U 1415/2003 of Upravni oddelek, November 08, 2004

Pri izracunu je tožena stranka skladno s 6. clenom Odloka izhajala iz podatkov projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (bruto etažna površina objekta) ter iz podatkov lokacijske dokumentacije (velikost gradbene parcele), ki ju je svoji vlogi za odmero komunalnega prispevka predložila tožeca stranka. Iz tega razloga tožeca stranka z ugovori, s katerimi izpodbija pravilnost projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter lokacijske dokumentacije, v postopku, katerega predmet je presoja pr...

Sodba nº U 1863/2002 of Javne finance oddelek, November 08, 2004

Po presoji sodišca je treba pri uvrstitvi baznih postaj v carinsko tarifo gledati celoten mobilni telefonski sistem kot integralno celoto, ki je sestavljena iz medsebojno povezanih delov, in ugotoviti njeno funkcijo v smislu dolocil opomb 3, 4 ter 2 (b) k XVI. oddelku Uredbe ter Temeljnih pravil 1, 4 in 6. Funkcija baznih postaj kot eden izmed gradnikov, brez katerih nesporno GSM sistem ne more delovati, hkrati pa bazne postaje same zase ne morejo delovati kot prenosni sistem informacij, je n...

Sodba nº U 838/2003 of Javne finance oddelek, November 08, 2004

Pravilno je tudi stališce, da bi tožnik dejanske stroške lahko uveljavljal le v roku za vložitev davcne napovedi. Z opustitvijo dolžne davcne napovedi je tožnik možnost uveljavljanja dejanskih stroškov, ki jo 125. clen ZDavP omejuje na rok za vložitev davcne napovedi, izgubil. Po dolocbi cetrtega odstavka 39. clena ZDavP se z oceno ugotovljena davcna osnova zniža, ce zavezanec dokaže, da je nižja. Ker je bil tožnik z opustitvijo uveljavljanja dejanskih stroškov po 125. clenu ZDavP prekludiran...

Sodba nº U 1362/2003 of Javne finance oddelek, November 08, 2004

Invalidnina in invalidska pokojnina sta dve socialni pravici, ki izhajata iz zakona, in sicer pravici iz cetrtega dela ZPIZ. Stopnja invalidnosti oziroma priznana invalidnost je torej vedno posledica telesne okvare, zato po presoji sodišca ne more biti edini dokaz za dokazovanje telesne okvare odlocba, v kateri mora biti izrecno naveden odstotek okvare, temvec se to, tudi ob upoštevanju dolocbe 4. odstavka 15. a clena ZRTVS, lahko dokazuje tudi z drugo vrsto sklepa oziroma odlocbe, izdane po ...

Sodba nº U 2186/2002 of Upravni oddelek, November 08, 2004

Tretji odstavek 14. clena Zakona o upravnem sporu (ZUS, Uradni list RS, št. 50/97 in 70/00), doloca, da v upravnem sporu stranke ne smejo navajati dejstev in predlagati dokazov, ce so imele možnost, navajati ta dejstva in predlagati te dokaze v postopku pred izdajo akta. Tožnik je takšno možnost po presoji sodišca imel v upravnem pritožbenem postopku, saj je iz izreka odmerne odlocbe in iz njene obrazložitve kot gospodarska družba in torej ne prava neuka stranka lahko povzel, da so dodatne to...

November 05, 2004

Sodba nº U 1041/2004 of Upravni oddelek, November 05, 2004

Ceprav so ji požgali kmetijo, je stranka imela (svoje) zasilno urejeno bivališce v dolini in njenega prebivanja v tem bivališcu, ne glede na slabše bivalne pogoje, ni mogoce šteti za begunstvo v smislu dolocb ZZVN.

Sodba nº U 307/2004 of Javne finance oddelek, November 05, 2004

Ker ni sporno, da je vložnik zahteve med postopkom umrl, bi prvostopni moral v smislu dolocbe 2. odstavka 54. clena ZUP postopek prekiniti in nato vlagateljeve pravne naslednike pravilno pozvati, da se izjavijo o tem, ali vstopajo v postopek. Stališce tožene stranke, da dolocbe ZUP o obnovi postopka veljajo samo za dokoncne odlocbe, s katerimi je koncan postopek, ne pa za sklepe, s katerimi se odloca o postopkovnih vprašanjih je tudi po presoji sodišca pravilno, zato je odlocitev, da se prvos...

November 03, 2004

Sodba nº in sklep U 1784/2004 of Upravni oddelek, November 03, 2004

Tožena stranka je navedla, da se tožnik nima kam vrniti in je obsojen na življenje v enem izmed begunskih kampov, vendar ni navedla svojih razlogov zakaj zakljucuje, da kljub temu niso podani pogoji za priznanje humanitarnega azila. Tudi v tem delu odlocbe tožene stranke, po presoji sodišca, ni mogoce preizkusiti, še posebno, ker tožena stranka sama navaja, da bo po uradni dolžnosti zacela postopek po 61. clenu ZAzil in zato tožena stranka v svoji obrazložitvi sama s seboj prihaja v nasprotje.

Sodba nº in sklep U 1773/2004 of Upravni oddelek, November 03, 2004

Sodišce zakljucuje, da je odvetnik iz upravicenega vzroka zamudil rok za vložitev tožbe, ker iz zdravniškega potrdila izhajajo okolišcine, ki utemeljujejo njegov predlog (1. in 3. odstavek 22. clena ZUS). Sodišce je dovolilo vrnitev v prejšnje stanje in štelo tožbo vloženo 24. 9. 2004 za pravocasno vloženo. Tožena stranka je zavrnila tožnikovo prošnjo za azil, ker tožnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje azila po.2. in 3. odstavku 1. clena ZAzil.

Sodba nº in sklep U 1741/2004 of Upravni oddelek, November 03, 2004

V 18. clenu pravilnika je doloceno tako imenovano mirovanje štipendiranja, ki ne doloca le enkratnega mirovanja v casu študija oziroma ne izkljucuje, da nastopi mirovanje potem, ko v naslednjem študijskem letu štipendist opravi vse pogoje za vpis v višji letnik in pravocasno ne opravi vseh študijskih obveznosti tega višjega letnika.

Sodba nº U 773/2003 of Upravni oddelek, November 03, 2004

Po tem, ko je o zahtevku že bil voden in zakljucen ugotovitveni postopek ter je o njem že bilo odloceno, zahtevka ni (vec) mogoce zavreci na podlagi 4. odstavka 66. clena ZUP/86, po katerem postopa organ, ki ne more ugotoviti, kateri organ je pristojen za reševanje, saj navedena zakonska dolocba predstavlja organu podlago za postopanje z vlogo (ki jo prejme po pošti) ob njenem sprejemu, pred uvedbo postopka. Ce meni, da prvostopni organ, ki je o zahtevku odlocil, za odlocitev ni bil pristojen...

November 02, 2004

Sklep nº U 783/2004 of Upravni oddelek, November 02, 2004

Tožeca stranka je vložila predlog za oprostitev placila sodnih taks za pritožbo. Glede na dolocilo 105.a clena ZPP pravne osebe ni mogoce oprostiti placila sodnih taks za pritožbo, zato je sodišce zavrnilo predlog tožece stranke za oprostitev placila sodnih taks za pritožbo, saj za navedeno taksno oprostitev v zakonu ni pravne podlage.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners