Upravno Sodišče RS: Opinions issued on December 2004

December 29, 2004

Sodba nº in sklep U 2164/2004 of Upravni oddelek, December 29, 2004

Sodišce pa ni uporabilo dolocila 5. alineje 1. odstavka 42. clena ZAzil zlasti zato, ker je treba ZAzil razlagati v skladu z Uredbo Sveta EU št. 343/2003 z dne 18. 2. 2003 - to pa pomeni na tak nacin, da je omogoceno ucinkovito reševanje prošenj za azil v državah Evropske unije in tudi ucinkovita sodna presoja upravnih aktov v upravnem sporu. Ker je sodišce že veckrat postavilo, da velja v azilnem postopku deljeno dokazno breme tudi na ravni upravnega spora, neaktivnost tožnika v upravnem spo...

December 27, 2004

Sklep nº U 2185/2004 of Javne finance oddelek, December 27, 2004

Po dolocbi 1. odstavka 69. clena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 70/00, v nadaljevanju: ZUS) je mogoce zacasno odredbo za odložitev izvršitve izpodbijanega upravnega akta od sodišca zahtevati v primeru, ce izvršitve akta na zahtevo tožnika ne odloži pristojni organ, dolocen v 2. odstavku 30. clena ZUS. To pomeni, da je zahteva za odložitev izvršitve izpodbijanega akta vložena v zvezi z (že) vloženo tožbo v upravnem sporu pri pristojnem organu iz 2. odstavka 30. clena ZUS...

December 23, 2004

Sodba nº U 2151/2002 of Upravni oddelek, December 23, 2004

Iz dolocb ZZZDR izhaja, da je za skrbniški organ pri odlocanju o tem, kdo bo skrbnik osebe, ki ne more v celoti skrbeti za svoje pravice in koristi, glavno vodilo korist varovanca. Iz dolocb šestega dela ZZZDR tudi izhaja, da skrbništvo ni pravica postavljenega skrbnika, temvec dolžnost, iz katere pa za skrbnika izvira upravicenje, ukreniti vse, kar je potrebno za varstvo varovanceve osebnosti in njegovih pravic. Iz tega upravicenja, in samo iz njega, izhaja tudi pravni interes skrbnika za vl...

December 22, 2004

Sklep nº U 1349/2003 of Javne finance oddelek, December 22, 2004

Pri odlocanju o oprostitvi placila sodnih taks pravne osebe mora sodišce upoštevati premoženjsko, financno in likvidnostno stanje stranke (6. odstavek 168. clena ZPP). Sodišce lahko torej pravno osebo v upravnem sporu v skladu z dolocilom 105. a clena ZPP v zvezi s 1. odstavkom 16. clena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, 65/97 - popravek in 70/00, v nadaljevanju ZUS), po katerem se za vprašanja postopka, ki niso urejena s tem zakonom, primerno uporabljajo dolocbe ZPP, oprost...

Sklep nº U 372/2002 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, December 22, 2004

Ker predmetni pravdni postopek pred Okrajnim sodišcem v A, v zvezi s katerim je tožnik uveljavljal sodno varstvo pravice do sojenja v razumnem roku, ne tece vec, je Upravno sodišce RS, ob upoštevanju navedene sodne prakse Ustavnega sodišca RS, tožbo zoper vse v tožbi navedene tožene stranke zavrglo. Ker Republika Slovenija izvaja sodno oblast prek posameznih sodišc in so v tovrstnih zadevah relevantna konkretna dejanja sodišca, kot tudi konkretna dejanja strank(e) v sodnem postopku, in strank...

Sodba nº in sklep U 2231/2004 of Upravni oddelek, December 22, 2004

V zvezi s preganjanjem tožnika zaradi njegovega politicnega prepricanja oziroma delovanja je tožena stranka pravilno presodila vse relevantne okolišcine. Opredelila se je do clanka, ki ga je predložil tožnik, in navedla razloge, zakaj ga ne sprejema za kredibilnega, prav tako razloge, zakaj dvomi, da bi bil preganjan s strani opozicijske stranke. Opredelila se je do umora tožnikovega oceta, za katerega tožnik ne more z gotovostjo trditi, da so to storili pripadniki nasprotne stranke. Tožena s...

December 20, 2004

Sodba nº U 1619/2003 of Javne finance oddelek, December 20, 2004

Ceprav dolžnik, ce gre za pravno osebo, preneha šele z zakljuckom stecaja iz 171. clena zakona, pa že z zacetkom stecajnega postopka preneha poslovati. Temu ustrezne so tudi pravne posledice zacetka stecajnega postopka iz omenjenega 8. clena zakona. Ker z dnem zacetka stecajnega postopka dolžnik preneha s poslovanjem in opravljanjem dejavnosti, s tem dnem po sili zakona delavcem prenehajo delovna razmerja (1. odstavek 106. clena zakona). Zato pravno nadziranje tožene stranke, da je bistvenega...

Sodba nº U 1643/2004 of Javne finance oddelek, December 20, 2004

V smislu 111. clena ZPPSL po zacetku stecajnega postopka lahko posamezni upnik doseže poplacilo svoje terjatve samo v stecajnem postopku na podlagi sklepa o glavni razdelitvi oziroma drugega ustreznega sklepa stecajnega senata. Zato od dneva zacetka stecajnega postopka proti stecajnemu dolžniku ni mogoce dovoliti ukrepov zavarovanja, niti prisilne izvršbe za poplacilo terjatve. Vprašljiv je zato tisti del izreka odlocbe prvostopenjskega organa, ki govori o tem, da je zavezanec dolžan poravnat...

Sodba nº U 502/2002 of Javne finance oddelek, December 20, 2004

Po presoji sodišca gre izkljucno za davcno kategorijo, katere razlago in vsebino je potrebno iskati predvsem in najprej v davcnem predpisu, ki je glede vsebine kot nacina izracuna dolocen in nedvoumen. Kolikor bi davcni predpis predvidel revalorizacijo davcne izgube, bi moralo biti slednje iz relevantnih zakonskih dolocb izrecno razvidno ter razviden nacin, kako naj se slednje opravi. Prav tako ni podlage za ekstenzivno razlago sicer jasnih dolocb zakona. Pri možnosti pokrivanja davcne izgube...

Sodba nº in sklep U 578/2004 of Javne finance oddelek, December 20, 2004

Nesporno je, da v casu kontrole dne 19. 3. 1997 tožnica ni bila v avtomobilu, torej avtomobil ni bil uporabljen za osebni prevoz invalidne osebe. Glede na namen zakona, da se omogoci invalidnim osebam nakup osebnim avtomobilom z davcnimi oprostitvami, torej da se jim s tem olajša življenje (invalidom je po Ustavi RS zagotovljeno posebno varstvo), je po presoji sodišca dolocbo 14. tocke 18. clena ZPD dopustno razlagati tako, da se mora osebno vozilo uporabljati za potrebe invalidne osebe. Po o...

December 16, 2004

Sodba nº U 1245/2004 of Upravni oddelek, December 16, 2004

Tudi v primeru, ce bi v postopku dejansko sodelovali dve uradni osebi (oseba, ki bi postopek vodila in oseba, ki bi v zadevi odlocila), kar pa ni izkazano, pa uradna oseba, ki bi postopek vodila, odlocbe ne bi podpisala, ne bi šlo za bistveno temvec le za relativno kršitev dolocb postopka. Zgolj zaradi take kršitve procesnega predpisa, ki tudi ne vpliva na odlocitev o stvari, pa po mnenju sodišca ni mogoce odpraviti odlocbe, ki se izpodbija v upravnem sporu.

December 15, 2004

Sklep nº U 2209/2004 of Upravni oddelek, December 15, 2004

Pravna podlaga za stališce, da Upravno sodišce RS ni pristojno za odlocanje o tožbi tožece stranke, je zveza med dolocilom 2. odstavka 36. clena Zakona o zavodih (ZZ) in 7. odstavkom 56. clena Zakona o socialnem varstvu v povezavi z dosedanjo upravno-sodno prakso Vrhovnega sodišca RS na tem podrocju. Dejstvo, da mora minister dati soglasje k imenovanju in da v postopku sodeluje pristojni organ lokalne skupnosti s predhodnim mnenjem, ne pomeni, da direktorja ne imenuje svet zavoda v smislu 2. ...

December 14, 2004

Sodba nº U 861/2003 of Upravni oddelek, December 14, 2004

Sklad kmetijskih zemljišc RS je po 1. odstavku 27. clena ZDen zavezanec za vrnitev nadomestnih kmetijskih zemljišc. Ni pomembno ali so podržavljena kmetijska zemljišca med nepremicninami s katerimi gospodari, temvec je pomembno, ce upravicencu podržavljenih kmetijskih zemljišc iz razlogov po ZDen ni mogoce vrniti v naravi. Zato je treba sklad pritegniti v postopek kot zavezanca. Svoje zaveze za vrnitev nadomestnih zemljišc se razbremeni, ce ni stvarnih možnosti za tako obliko denacionalizacij...

Sodba nº U 1141/2003 of Upravni oddelek, December 14, 2004

Glede na dolocbo 216. clena ZZZDR, ki organu pri postavitvi skrbnika nalaga upoštevanje okolišcin posameznega primera, je dolocbo 3. odstavka 67. clena ZDen treba razlagati v tem smislu, da se okolišcine posameznega primera (ter predpisi v zvezi s tem) upoštevajo tudi pri postavljanju skrbnika, ki mu bo izroceno v zacasno upravljanje denacionalizirano premoženje. To pa pomeni, da se v tem okviru lahko doloci tudi vec skrbnikov za posebni primer, ce je to potrebno zaradi upravljanja s premožen...

Sodba nº U 2280/2003 of Upravni oddelek, December 14, 2004

Dohodke iz gozdarske dejavnosti ni mogoce šteti med dohodke iz kmetijske dejavnosti glede na standardno klasificirajo dejavnosti, saj se med slednje uvršcajo le dejavnosti, ki so povezane s kmetijstvom.

December 13, 2004

Sodba nº in sklep U 2190/2004 of Upravni oddelek, December 13, 2004

Glede na to, da tožena stranka v odgovoru na tožbo ni po vsebini izpodbijala resnicnosti dejstev, ki jih je navedel tožnik v tožbi, ampak je zgolj pavšalno navedla, da prereka tožbene navedbe, je sodišce štelo trditve tožene stranke glede razloga in okolišcin za zapustitev azilnega doma za dovolj dokazane, saj je dokazno breme v azilnem postopku tudi na ravni upravnega spora deljeno med obe stranki. Po presoji sodišca za izdajo zacasne odredbe tožnik v konkretnem primeru nima pravno varovaneg...

Sodba nº U 395/2003 of Javne finance oddelek, December 13, 2004

Za ugotovitev, ali je bila obnova postopka uvedena znotraj enomesecnega roka, je glede na dolocbo 2. odstavka 263. clena v zvezi s 1. odstavkom 263. clena ZUP pomembno, kdaj je pristojni carinski urad, torej v obravnavanem primeru Carinski urad A, izvedel za novo dejstvo kot razlog za uvedbo obnove postopka. Po mnenju sodišca so bili izpolnjeni vsi zakonski pogoji za obnovo postopka, pri cemer ne gre za vprašanje, ali okolišcina, ki se upošteva kot razlog za obnovo postopka, v resnici obstaja...

Sodba nº U 1541/2002 of Javne finance oddelek, December 13, 2004

Davcni organ lahko nadzira in preverja pravilnost davcnega obracuna in izda odlocbo v roku 10 let od roka za predložitev davcnega obracuna (112. clen ZDavP). V tem je ureditev, ko gre za samoobdavcitev, specialna in s tem drugacna od splošne oziroma od tiste, ki velja pri odmeri davka na podlagi davcne napovedi, pa tudi od tiste, ki velja za kontrolo placevanja davka po odbitku. Okolišcina, da je od vložitve pritožbe zoper prvostopno dolocbo pa do drugostopne odlocitve preteklo vec kot 5 let,...

Sodba nº U 139/2003 of Javne finance oddelek, December 13, 2004

Družbenika navedene družbe sta imela vsak 50% poslovni deleže in bila obenem oba tudi zakonita zastopnika družbe. Navedeno pa tudi po presoji sodišca zadošca za ugotovitev, da je tožnika skladno z odlocbo Ustavnega sodišca RS, št. U-I-135/00 z dne 9. 10. 2002 šteti za aktivnega družbenika izbrisane družbe, za katerega dolocbe cetrtega in petega odstavka 27. clena ZFPPod veljajo tudi po odlocbi Ustavnega sodišca.

Sodba nº U 1100/2002 of Javne finance oddelek, December 13, 2004

Tretji odstavek 14. clena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišca na obmocju Obcine Piran razlikovanja obcanov glede na stalno ali zacasno bivanje ne predvideva, saj zavezance razlikuje glede na to, ali so predhodno vlagali v razvoj obcinske komunalne opremljenosti zemljišca. Tožnik pa niti ne zatrjuje, da bi na takšen nacin organizirano vlagal sredstva v obcine; zato mu davcni organ utemeljeno ni priznal delne oprostitve placila nadomestila iz navedenega dolocila odloka.

Sodba nº U 1657/2002 of Javne finance oddelek, December 13, 2004

2. odstavek 264. clena ZUP/86 doloca stranko kot enega izmed upravicenih vlagateljev zahteve za odpravo odlocbe po nadzorstveni pravici. Ob upoštevanju navedene dolocbe je stranka v upravnem postopku upravicena zahtevati odpravo odlocbe po nadzorstveni pravici le iz razlogov, dolocenih v 1. odstavku 263. clena ZUP/86, v davcnem postopku pa le iz razlogov, dolocenih v 1. odstavku 22. clena ZDavP.

Sodba nº U 1138/2002 of Javne finance oddelek, December 13, 2004

Tatvine blaga med carinskim postopkom ni mogoce šteti za nepredvidljiv dogodek ali za višjo silo v smislu dolocbe tocke c prvega odstavka 148. clena CZ.

Sodba nº U 1709/2002 of Upravni oddelek, December 13, 2004

Organ prve stopnje ni ravnal po dolocbi drugega odstavka 23. clena ZUP, ki napotuje na uporabo cetrtega odstavka 65. clena tega zakona, temvec je o stvari odlocil kot stvarno nepristojni organ. Tožena stranka te napake pri svojem odlocanju ni upoštevala, ceprav bi jo morala po uradni dolžnosti (drugi odstavek 247. clena ZUP), saj je šlo za kršitev postopka, ki je bistvena (1. tocka drugega odstavka 237. clena ZUP).

December 10, 2004

Sklep nº U 1771/2002 of Upravni oddelek, December 10, 2004

za odlocanje v upravnem sporu mora tožnik ves cas postopka od vložitve tožbe do odlocitve sodišca, izkazovati pravni interes. Tako mora izkazovati, da izpodbijani akt neposredno posega v njegove pravice in pravne koristi oziroma pravni položaj in da bi ugoditev njegovi tožbi privedla do spremembe njegovega pravnega položaja.

December 08, 2004

Sodba nº in sklep U 2107/2004 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, December 08, 2004

Tožena stranka se je opredelila do razloga verskega preganjanja, ki sta ga navedla tožnika kot razlog za zapustitev izvorne države, kot tudi do vseh okolišcin, ki sta jih navedla v zvezi s tem razlogom. Tožnika v tožbi ne izpodbijata ugotovitve tožene stranke, da jima v maticni državi ni grozilo preganjanje zaradi narodnosti, rase, veroizpovedi, politicnega prepricanja ali pripadnosti doloceni družbeni skupini. Tožena stranka se je opredelila do navedbe tožnika, da od leta 1999 dalje ni imel ...

Sodba nº in sklep U 2159/2003 of Upravni oddelek, December 08, 2004

Odlocanje o sofinanciranju izgradnje objektov obvezne lokalne gospodarske javne infrastrukture na podlagi javnega razpisa, cetudi na tem razpisu lahko sodelujejo samo nosilci javnih pooblastil, pomeni upravno stvar, ker to zaradi varstva javnega interesa izhaja iz narave stvari, saj tudi za samoupravne lokalne skupnosti velja splošno nacelo enakosti pred zakonom, ki pa se lahko ucinkovito uresnicuje ravno z uporabo pravil o utemeljevanju odlocb, ki veljajo po ZUP. Po Uredbi o organih v sestav...

Sodba nº U 1878/2004 of Upravni oddelek, December 08, 2004

Tožena stranka je dovolila izrocitev tožnika na podlagi 1. odstavka 530. clena ZKP in 19. clena Evropske konvencije o izrocitvi. Svojo odlocitev je oprla na pravnomocen sklep pristojnega okrožnega sodišca, s katerim je bilo ugotovljeno, da so pri tožniku izpolnjeni vsi pogoji, predvideni z navedeno konvencijo in 522. clenom ZKP. Ugovor tožnika o kršitvi 529.a clena ZKP ni utemeljen, saj iz spisa pristojnega okrožnega sodišca izhaja, da postopek ugotavljanja pogojev za izrocitev tožnika ni pot...

Sodba nº U 2050/2003 of Upravni oddelek, December 08, 2004

Organ prve stopnje je izdal odlocbo o odmeri zbornicnega prispevka tožniku po skrajšanem postopku na podlagi 2. tocke 1. odstavka 144. clena ZUP. Tožnik je v pritožbi navedel, da je lastnik kmetijskih zemljišc in gozdov, vendar pa ni zavezanec za placilo zbornicnega prispevka, ker se ukvarja, a ne pretežno, s kmetijsko gozdarski dejavnostjo. Po presoji sodišca je tožnik šele tedaj imel možnost udeleževati se postopka, ki je bil uveden po uradni dolžnosti. Po dolocbi 1. odstavka 23. clena ZKGZ...

Sodba nº U 2095/2003 of Upravni oddelek, December 08, 2004

Organ prve stopnje je izdal svojo odlocbo o odmeri zbornicnega prispevka tožniku na podlagi 144. clena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,070/00 in 52/02, v nadaljevanju ZUP). Po dolocilu 2. tocke 1. odstavka 144. clena ZUP namrec lahko organ odloca po skrajšanem postopku in takoj odloci o stvari med drugim tudi tedaj, ce se da ugotoviti stanje stvari na podlagi uradnih podatkov, ki jih ima organ in ni treba posebej zaslišati stranke za zavarovanje njenih pravic oz...

Sodba nº in sklep U 669/2004 of Upravni oddelek, December 08, 2004

Zaradi ucinkovitosti izvedbe inšpekcijskega nadzora je treba dolocbo 2. odstavka 14. clena Pravilnika o metodah razlagati, da zapisnik podpiše bodisi predstavnik organizacije, kateri se surovina nahaja, pri kateri je narejen inšpekcijski pregled, bodisi lastnik te surovine. Cetudi v predmetnem sporu ni vpletenega subjekta iz druge države clanice Evropske unije, zaradi cesar bi nedvomno bil podan mednarodni (cezmejni) ucinek, ki naceloma lahko povzroci obveznost uporabe prava Evropske unije, j...

December 07, 2004

Sodba nº U 162/2003 of Upravni oddelek, December 07, 2004

po mnenju sodišca dolocbe 4. clena ZDen kot podlage za denacionalizacijo premoženja, podržavljenega z ukrepom državnega organa brez pravnega naslova, ni mogoce razlagati neodvisno od drugih dolocb ZDen, saj morajo vse sestavljati konsistentno celoto. Te dolocbe pa tudi ni mogoce uporabiti tako, da prehod premoženja v državno lastnino z ukrepom državnega organa brez pravnega naslova ne bi bil casovno vezan.

Sodba nº U 964/2003 of Upravni oddelek, December 07, 2004

Zemljišca, ki so bila pozidana po podržavljenju, se ne vracajo, ker bi se s tem poseglo v pravno razmerje, ki se nanaša na objekt, ceprav ta ni v lasti upravicenca. Za obliko denacionalizacije je torej pomembna ugotovitev, ali gre za dejansko, v naravi pozidano zemljišce.

Sodba nº U 326/2003 of Javne finance oddelek, December 07, 2004

Pri obnovi upravnega postopka gre za izredno pravno sredstvo, zato je treba zakonske dolocbe o obnovi postopka razlagati restriktivno, saj pomeni uporaba tega instituta poseganje v pravnomocno rešena upravna razmerja in s tem poseganje v pravno varnost prizadetih. Blagajniških izpiskov za leti 1999 in 2000 (blagajniške izdatke za malico), katere je inšpekcijski organ inšpiciral in torej že obravnaval ob inšpekcijskem pregledu, ki je bil opravljen v letu 2001, ni mogoce obravnavati kot nova de...

Sodba nº U 171/2003 of Upravni oddelek, December 07, 2004

Po dolocbi 96. clena ZVojI je potrebno v vsakem primeru, ko je do okvare zdravja prišlo zaradi bolezni, vložiti zahtevo za priznanje statusa vojaškega invalida najkasneje v petih letih po domnevnem nastanku bolezni. Ta rok je splošni pogoj in je dolocen za uveljavljanje statusa vseh skupin vojnih invalidov na podlagi okvare zdravja, ki je nastala zaradi bolezni.

Sodba nº U 277/2004 of Upravni oddelek, December 07, 2004

Prvostopni upravni organ tako v casu izdaje spornega sklepa dne 27.12.2002 o združitvi postopkov ni imel pravne podlage za vodenje postopka in ponovno odlocanje o konkretnem predlogu za obnovo postopka, saj je bil upravni postopek v tej zadevi koncan, zato ga prvostopni upravni organ tudi ni mogel združevati in voditi s kakšnim drugim postopkom.

Sodba nº U 202/2003 of Upravni oddelek, December 07, 2004

Pritožba v postopku upravne izvršbe je dopustna le, ce je podana v okviru okolišcin in rokov iz 291. do 293. clena v zvezi z 230. do 236. clenom ZUP. V primeru pritožbe po 292. in 293. clenu ZUP se vzpostavljanje prejšnjega stanja ne predvideva; iz tega (in ob upoštevanju posebnih dolocb v primeru izvršbe s prisilitvijo po 300. clenu ZUP) po presoji sodišca izhaja stališce, da se je glede izvršilnih dejanj iz razlogov po 292. in 293. clenu ZUP (casovno gledano) mogoce pritožiti samo, dokler i...

December 06, 2004

Sodba nº U 2211/2002 of Javne finance oddelek, December 06, 2004

Za izpolnitev pogojev po 7. clenu je po presoji sodišca pomembno, da se podjetje ali del podjetja prenaša med davcnima zavezancema, predstavljati mora gospodarsko celoto, prevzemnik kot naslednik prenositelja pa mora nadaljevati z opravljanjem gospodarske dejavnosti, ne pa morda pridobljena sredstva kako drugace uporabiti, npr. prodati. Besedilo 2. odstavka 8. clena Pravilnika v oklepaju "sredstev in virov sredstev" je mogoce razlagati le v okviru, ki ga doloca 7. clen ZDDV, ki govori o preno...

Sodba nº U 1132/2002 of Javne finance oddelek, December 06, 2004

Pri pravnem položaju, ko gre za dva razlicna pravna posla, za razmerja med razlicnimi pravnimi subjekti ter v posledici tudi za razlicne pravne posledice dveh pravnih poslov, po presoji sodišca ni mogoce govoriti o nerazdružljivi enotnosti zavarovalnega in pozavarovalnega razmerja, kljub njuni nesporni vsebinski povezanosti. Cim pa je tako, gre pri pozavarovalnih poslih za novo storitev oziroma storitev, od katere je treba placati davek od prometa storitev iz 20. clena ZPD.

Sodba nº U 2210/2002 of Javne finance oddelek, December 06, 2004

Ni v skladu z zakonom (2. alinejo 61. clena ZSZ/84) dolocba obcinskega odloka, ki višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca za doloceno dejavnost doloca ne glede na lego zemljišca enako in ki jo doloca glede na namembnost zemljišca oziroma objekta nesorazmerno visoko v primerjavi z drugimi dejavnostmi.

Sodba nº U 94/2002 of Javne finance oddelek, December 06, 2004

Sodišce ugotavlja, da 10. clen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišca v Obcini A ( Uradne objave, št. 25/96, 4/97, 42/99, 1/01 in 54/01), na katerem temelji izpodbijana odlocba, v delu, ki doloca osnovo za odmero nadomestila za trgovino z naftnimi derivati, ni skladen z nacelom enakosti po drugem odstavku 14. clena Ustave. Zato sodišce pri odlocanju o utemeljenosti tožbe teh dolocb odloka ni uporabilo. Prvi odstavek 3. clena Zakona o sodišcih (Uradni list RS, št. 19/94 do 28/00) ...

Sodba nº U 1828/2004 of Javne finance oddelek, December 06, 2004

Tožena stranka utemeljeno ni sledila pritožbenim navedbam, da tožnika pijace po narocilnicah in fakturah, ki se glasijo na njuno ime, nista nabavila in tudi nista sprejela, tožnik pa tudi na glavni obravnavi z drugimi dokazili ni prišel. Pravilno pa je v obrazložitvi izpodbijane odlocbe zavrnila tudi tiste pritožbene ugovore, po katerih naj bi tožnika ne bila zavezana placati prometni davek zato, ker nakupa in prodaje pijac nimata evidentirane v poslovnih knjigah. Tožena stranka se v obrazlož...

Sodba nº U 2388/2002 of Javne finance oddelek, December 06, 2004

Kdaj ima družba možnost vplivanja na upravljanje druge družbe oziroma na sprejemanje njenih odlocitev v Zakonu o davku od dobicka pravnih oseb ni zapisano. Zato je potrebno za razrešitev omenjenega vprašanja uporabiti ustrezne dolocbe ZGD, ki v VII. poglavju urejajo povezane družbe ter Slovenske racunovodske standarde.

Sodba nº U 82/2002 of Javne finance oddelek, December 06, 2004

V obravnavanem primeru je sporno vprašanje ali je tožnik uveljavljal odbitek vstopnega DDV v pravilnih davcnih obdobjih glede na zgoraj navedeno dolocbo ZDDV. Za to pa je odlocilno, kdaj je tožnik prejel navedene racune, ki jih je bil dolžan po pravilih vestnega vodenja poslovnih knjig (56. in 57. clen ZDDV), kot tudi Pravilnik o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega porocila za samostojnega podjetnika (Uradni list RS, št. 5/98 do 68/98), ki predpisuje obvezna splošna merila racunov...

Sodba nº U 2214/2002 of Javne finance oddelek, December 06, 2004

ZDDV v 7. clenu doloca, da se pri prenosu podjetja ali dela podjetja, ki predstavlja gospodarsko celoto, na drugega davcnega zavezanca, ne placuje in ne obracunava DDV. Za izpolnitev pogojev po tem clenu je po presoji sodišca pomembno, da se podjetje ali del podjetja prenaša med davcnima zavezancema, ki mora predstavljati gospodarsko celoto, prevzemnik kot naslednik prenositelja pa mora nadaljevati z opravljanjem gospodarske dejavnosti, ne pa morda pridobljena sredstva kako drugace uporabiti,...

December 04, 2004

Sodba nº U 1715/2004 of Upravni oddelek, December 04, 2004

Ob dejanskem stanju, ki je na prvi stopnji upravnega odlocanja ostalo nerazcišceno v vec pogledih, je imela tožena stranka prav, ko je v obveznem revizijskem postopku odlocbo upravne enote odpravila in zadevo vrnila v ponovni postopek upravni enoti, saj je za takšno odlocitev imela tudi postopkovno podlago v dolocbah 101. in 102. clena Zakona o vojnih invalidih (ZVojI, Uradni list RS, št. 63/95 do 75/97) v zvezi z 20. clenom ZZVN.

December 03, 2004

Sodba nº U 1435/2004 of Upravni oddelek, December 03, 2004

Ce begunstvo iz razlogov, ki so doloceni v 4. odstavku 2. clena ZZVN, ni trajalo najmanj tri mesece, prosilcu statusa žrtve vojnega nasilja že zato ni mogoce priznati statusa.

Sodba nº U 1163/2004 of Upravni oddelek, December 03, 2004

ZZVN omogoca priznanje posameznim osebam odvisno od tega, kakšne ukrepe je okupator izvajal nad posameznikom (ali skupino oseb). Za priznanje statusa je tako treba v vsakem primeru posebej ugotavljati izpostavljenost posameznika nasilnim dejanjem in prisilnim ukrepom okupatorja, ki morajo biti dejansko podani, pri cemer je treba zlasti ugotoviti pred kakšnim vojnim nasiljem je oseba pobegnila oziroma je bila prisilno izseljena ali ji je prisilna izselitev oziroma izgon sploh dejansko grozil i...

December 02, 2004

Sodba nº U 701/2003 of Javne finance oddelek, December 02, 2004

Po presoji sodišca tožeca stranka s tem, ko ustvarja, pripravlja in razširja svoje programe, opravlja storitve za tiste uporabnike radijskega in TV sprejemnika, ki imajo sedež ali prebivališce na obmocju Republike Slovenije, ki jim je omogoceno sprejemati vsaj en njen program (narocniki). Organ upravljanja tožece stranke ob soglasju Vlade RS za navedene storitve doloci ceno v pavšalnem znesku, ki je naceloma enaka za vse narocnike, narocnik pa je s tem, ko pridobi televizijski sprejemnik in i...

December 01, 2004

Sodba nº U 295/2003 of Upravni oddelek, December 01, 2004

Ob razlastitvi po Zakon o razlastitvi (Uradni list FLRJ, št. 12/57, ZR/57) je prešla nepremicnina v družbeno lastnino ter je prenehala lastninska pravica na njej s trenutkom pravnomocnosti razlastitvene odlocbe. Cas izdaje razlastitvene odlocbe ni relevanten za dolocitev trenutka prenehanja lastninske pravice ter prehoda nepremicnine v družbeno lastnino na podlagi te odlocbe.

Sodba nº U 975/2003 of Upravni oddelek, December 01, 2004

Namen dolocbe 1. odstavka 119. clena ZVojI je vsem dosedanjim upravicencem zagotoviti pridobljen status tudi po uveljavitvi ZVojI. Vendar pa tako priznanje pridobljenega statusa ni avtomaticno, temvec je vezano na dolocene pogoje. Navedeni clen je potrebno razumeti tako, da obdrži pridobljen status državljan RS, ki mu je bil priznan z odlocbo organa katere od drugih republik SFRJ, le, ce se je ta odlocba v RS na dan 25. 6. 1999 tudi izvrševala.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners