Upravno Sodišče RS: Opinions issued on February 2004

February 26, 2004

Sodba nº U 1586/2003 of Upravni oddelek, February 26, 2004

Ker v zakonu ni doloceno, da je zoper odlocbo ministrstva možna pritožba, tudi ni pritožbe zoper sklep ministrice o izlocitvi uradne osebe.

February 24, 2004

Sodba nº U 2249/2002 of Upravni oddelek, February 24, 2004

Upravicenec oziroma njegovi pravni nasledniki lahko vrnitev premoženja, ki je bilo zaplenjeno s kazensko sodbo, ki je bila razveljavljena, zahtevajo v nepravdnem postopku ali v upravnem postopku, vendar ne socasno. Zahtevek po ZDen kot tudi zahtevek po ZIKS izhajata iz iste dejanske podlage. To pa preprecuje, da bi ga bilo mogoce realizirati v obeh postopkih. Ce pa to ni mogoce, vlagatelj zahtevka ne more imeti pravovarstvene potrebe po hkratnem vodenju obeh postopkov za isto premoženje. Vlag...

February 23, 2004

Sodba nº U 1053/2001 of Javne finance oddelek, February 23, 2004

Dejstvo, da izpodbijana odlocba deloma temelji (tudi) na dolocbi 12. clena ZDDPO, na odlocitev v obravnavanem primeru ne more vplivati. Sporni odpis v celotni višini namrec utemeljeno ni bil priznan kot odhodek že na podlagi 11. clena ZDDPO.

Sodba nº U 1162/2002 of Javne finance oddelek, February 23, 2004

Ker v postopku prvostopni organ zaradi zavzetega pravnega stališca pripomb tožece stranke in dokazov, ki jih je predložila, sploh ni presojal, bi tožena stranka ob presoji pritožbi priložene koncne gradbene situacije, morala zavzeti stališce in oceniti tudi tiste navedbe in dokaze, ki jih je tožeca stranka uveljavljala v postopku pred izdajo prvostopne odlocbe, jih pa glede na razloge odlocbe organa prve stopnje, v pritožbi ni ponovno uveljavljala.

Sodba nº U 1311/2002 of Javne finance oddelek, February 23, 2004

Od dneva vrocitve tece rok za vložitev pravnih sredstev oziroma procesno dejanje, ki je z odlocbo ali sklepom naloženo naslovniku, torej odlocba po ZUP ucinkuje šele, ko je vrocena stranki. Ce se odlocba vroca po pošti, se šteje kot dan odprave dan, na katerega je organ dejansko predal odlocbo pošti zaradi vrocitve stranki in v obravnavanem primeru je bil prvi poskus vrocitve razviden šele 10. 11. 2000, torej po preteku enomesecnega roku za uvedbo obnove postopka, zato sodišce utemeljeno dvom...

Sodba nº U 1424/2001 of Javne finance oddelek, February 23, 2004

Sklicevanje na 154. clen ZPP je v konkretnem obravnavanem primeru irelevantno, glede na to, da je tožnica lahko v postopku pred sodišcem od nasprotne stranke zahtevala placilo vseh svojih stroškov, tudi stroškov placila sodnih taks, zato navedenega ugovora ni mogoce upoštevati, zavrniti pa je tudi tožbene navedbe glede zastaranja, saj je iz upravnih spisov razvidno, da pravica zahtevati placilo takse po 9. clenu ZST ni zastarala, ker je bilo zastaranje pretrgano.

Sodba nº U 1266/2002 of Javne finance oddelek, February 23, 2004

Carinski organ je v obrazcih za povracilo davka, ki so jih potrdili italijanski carinski organi, imel zadostno podlago za ugotovitev, da je bilo blago nezakonito vneseno v Republiko Slovenijo, tožniku pa je bila dana možnost, da dokaže nasprotno, cesar pa ni storil.

February 19, 2004

Sodba nº U 873/2003 of Upravni oddelek, February 19, 2004

Ker izvedenca ni imenoval upravni organ po predpisanem postopku s sklepom o postavitvi izvedenca, stranki ni bila dana možnost, da se izjavi o tem, kdo naj bo izvedenec, saj ni imela možnosti sodelovati pri dolocitvi izvedenca ter kasneje podati pripombe oziroma postavljati vprašanja. Moc dokaznega sredstva pa ima samo izvedeniško mnenje tistega izvedenca, ki ga po uradni dolžnosti ali na predlog stranke doloci uradna oseba, ki vodi postopek.

Sodba nº U 1567/2003 of Upravni oddelek, February 19, 2004

Pritožbe, vložene po pooblašcencu (sicer brez izkazanega pooblastila), upravni organ ne sme zavreci, ne da bi prej pozval k predložitvi pooblastila (v dolocenem roku).

Sodba nº U 884/2003 of Upravni oddelek, February 19, 2004

Upravni organ ugotavlja izpolnjevanje pogojev za izdajo odlocbe (gradbenega dovoljenja) v casu izdaje odlocbe in takrat investitor ni razpolagal s soglasji vseh solastnikov, torej ni izkazal pravice graditi (v smislu 36. clena ZGO). Odlocitev se ne more opirati na pogoje, ki so bili izpolnjeni, ob izdaji odlocbe pa niso (vec).

Sodba nº U 2404/2002 of Upravni oddelek, February 19, 2004

Prejšnji lastnik, ki mu je bilo zemljišce podržavljeno po ZNNZ, je denacionalizacijski upravicenec, ce mu je bilo nacionalizirano zemljišce tudi odvzeto iz posesti. Ce pa je po podržavljenju pravico uporabe prenesel s pravnim poslom, je bila ta konzumirana in ni upravicen do denacionalizacije.

Sodba nº U 2306/2002 of Upravni oddelek, February 19, 2004

Cetrti odstavek 9. clena ZDen, ki doloca, da se v primerih, ce je bilo premoženje podržavljeno kot posledica prenehanja državljanstva z odvzemom, šteje, da je bilo podržavljeno jugoslovanskemu državljanu, vzpostavlja fikcijo, da je bilo premoženje podržavljeno jugoslovanskemu državljanu, ceprav le-tega v casu podržavljenja ni imel, ker mu je bilo že odvzeto. Nanaša se na primere, ko je bil odvzem državljanstva razlog za zaplembo premoženja. (Takšno posledico odvzema državljanstva je dolocal Z...

February 18, 2004

Sodba nº in sklep U 2072/2003 of Upravni oddelek, February 18, 2004

Zakonodajalec je vezal dolocilo dovolitve zadržanja na prepoved prisilne odstranitve tujca. Zadrževanje se zato dovoli, ce bi bila prisilna odstranitev v nasprotju s 51. clenom tega zakona (1. alinea 2. odstavka 52. clena ZTuj-1). Tožena stranka pa v izpodbijani odlocbi ni ugotavljala v povezavi s 3. odstavkom 52. clena ZTuj-1 ali še trajajo razlogi na strani tožnikov, da bi bila njihova prisilna odstranitev v nasprotju z 51. clenom ZTuj-1. Tožniki so v prošnji navedli razloge za podaljšanje ...

Sodba nº in sklep U 212/2004 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, February 18, 2004

V tako imenovanem pospešenem postopku so za takšno odlocitev tožene stranke pomembna le tista dejstva in okolišcine, ki se nanašajo na obstoj kakšnega izmed razlogov, ki so našteti v 2. odstavku 35. clena ZAzil oziroma v tej zadevi v 2. alinei 2. odstavka 35. clena ZAzil. Tožena stranka zato pravilno poudarja v izpodbijani odlocbi, da ji v tem primeru ni potrebno ugotavljati pogojev za priznanje azila po 2. in 3. odstavku 1. clena ZAzil, ampak odloci neposredno na podlagi uporabe 2. odstavka ...

Sodba nº U 1417/2002 of Upravni oddelek, February 18, 2004

V izvršilnem naslovu se odloca o pogojih izvršljivosti odlocbe. Takšno odlocitev je mogoce posredno izpodbijati tudi s pritožbo, ki se nanaša na samo izvršbo (1. odstavek 292. clena ZUP), saj gre za vprašanje dopustnega zacetka prisilne izvršbe in s tem nelocljivo povezanega nadaljevanja izvršbe. Izvršljivost takšne odlocbe je potrebno presojati po dolocbah zakona in ne samo po vsebini izvršilnega naslov, pri cemer je potrebno upoštevati dolocbe 2. odstavka 236. clena ZUP, ki doloca pogoje po...

Sodba nº U 45/2005 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, February 18, 2004

Dejstvo, da je bila med prizadeto stranko in otrokom vzpostavljena družinska vez, je pomembno tudi zaradi tega, ker morajo upravni organi, ki odlocajo o stikih, v svojem ravnanju in odlocanju na uravnotežen nacin varovati interese vseh vpletenih, to je matere, oceta, splošnega interesa in otroka, pri cemer morajo interesi otroka biti na prvem mestu. Po stališcu ESCP v zvezi z 8. clenom MKVCP imajo upravni organi v zvezi s stiki v družinskih razmerjih pozitivne in negativne obveznosti. V konkr...

February 16, 2004

Sodba nº U 461/2002 of Javne finance oddelek, February 16, 2004

Dolocba 7. odstavka 241. clena ZP daje upravnemu organu zakonsko podlago za vrocanje placilnega naloga po dolocbah ZUP, zato ni utemeljen tožnikov ugovor, da bi se moral placilni nalog vrocati po dolocbah ZP.

Sodba nº U 1946/2001 of Javne finance oddelek, February 16, 2004

Nikakršne ovire ni, da v davcni napovedi (ne glede na davcno osnovo, ki jo napoved izkazuje) ne bi uveljavljal znižanje davcne osnove v polni višini. Kot v tožbi ugotavlja že tožeca stranka sama, je dolocba 153. clena ZDavP jasna. Iz nje je namrec nedvoumno izhaja, da davcni zavezanec znižanje davcne osnove lahko uveljavlja najkasneje do poteka roka za predložitev davcne napovedi. Neutemeljen je po presoji sodišca tudi tožbeni ugovor neenakega obravnavanja davcnih zavezancev. Enakost namrec p...

Sodba nº U 859/2002 of Javne finance oddelek, February 16, 2004

Prejeti predujmi so torej v sistemu DDV predplacila, od katerih že nastane obveznost obracuna DDV, kar posledicno pomeni, da bi moral tožnik, kot je to pravilno ugotovila tožena stranka, v trenutku, ko je znesek predujmov presegel 5.000.000,00 SIT, vložiti prijavo za registracijo o vpisu zavezanosti za DDV v davcni register.

February 13, 2004

Sodba nº U 69/2002 of Upravni oddelek, February 13, 2004

Pri odlocanju o stroških postopka uvedenega po uradni dolžnosti je pravno pomembno le dejstvo, da je bil postopek koncan z odlocbo. Dejstvo ali je odlocba, s katero je bil postopek koncan tudi dokoncna in pravnomocna, pa po dolocbah ZSVP in ZUP sploh ni pomembno.

Sodba nº U 190/2002 of Javne finance oddelek, February 13, 2004

S pritožbo zoper sklep o prisilni izterjavi ni možno izpodbijati odlocb, ki se izvršujejo (1. odstavek 46. clena ZDavP). Ker so obstoj, izvršljivost in izpolnitev obveznosti dolocenih v odlocbi, ki je izvršilni naslov, nesporno ugotovljene v izpodbijanem sklepu o prisilni izterjavi, tožnica v upravnem sporu ne more uspeti z navajanjem dejstev, ki po dolocbah ZdavP niso pravno pomembna. Zato tudi ni utemeljen tožnicin predlog, da se takšna dejstva ugotavljajo na glavni obravnavi.

Sodba nº U 193/2002 of Upravni oddelek, February 13, 2004

Nestrinjanje z vodenjem postopka in z odlocitvami uradne osebe, samo po sebi ni izlocitveni razlog. Izlocitveni razlog iz 37. clena ZUP obstaja le ob dolocenem ravnanju uradne osebe do stranke ali upravne stvari, ki ni izrecno naveden v 35. clenu ZUP in 57. clenu ZDS, je pa takšno, da bi porajalo dvom v nepristranost uradne osebe. Po dolocbi 2. odstavka 254. clena ZUP mora pritožbeni organ v obrazložitvi presoditi vse pritožbene navedbe. To pa ne pomeni, da mora obrazložitev odlocbe druge sto...

Sodba nº U 186/2003 of Upravni oddelek, February 13, 2004

Iz izreka lokacijskega dovoljenja morajo biti razvidni posegi, ki se s to odlocbo legalizirajo. Ker v obravnavanem primeru ni jasno, kateri posegi se legalizirajo in ali je legalizacija v skladu z dejansko izvedbo, mora tožena stranka v ponovnem postopku ugotoviti kakšen poseg je bil dejansko izvršen in ali je tak poseg v skladu s PUP, ter o izdaji lokacijskega dovoljenja odlociti glede na zahtevek investitorja.

February 12, 2004

Sodba nº U 2203/2002 of Upravni oddelek, February 12, 2004

Napacno je stališce v tožbi, da tožeci stranki pripada na podlagi 1. tocke 5. clena v povezavi z 9. clenom ZSPOZ odškodnina za pretrpljene duševne in telesne bolecine v višini 2.000.000,00 SIT. 9. clen ZSPOZ doloca le skupni najvišji znesek odškodnine, ki je lahko posameznemu upravicencu odmerjen.

Sodba nº U 2307/2002 of Upravni oddelek, February 12, 2004

Ni dolžnost upravnega organa, da stranke opozarja na pravice oziroma obveznosti po veljavnih predpisih, še preden je bil uveden postopek. Taka obveznost bi eventualno nastopila šele z uvedbo upravnega postopka, saj mora organ v skladu s 7. clenom ZUP med postopkom varovati tudi pravice strank.

February 11, 2004

Sodba nº in sklep U 157/2004 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, February 11, 2004

Pravilna je ugotovitev tožene stranke, da je tožnik vložil prošnjo za azil z namenom, da bi odložil prisilno odstranitev iz države, zaradi cesar gre za zlorabo azilnega postopka. Prošnjo za azil je vložil šele tedaj, ko je bil namešcen v center za tujce zaradi odstranitve iz države, okolišcine primera pa kažejo na to, da v RS pred tem ni imel namena, da zaprosi za azil.

Sodba nº in sklep U 184/2004 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, February 11, 2004

V ponovljenem postopku je potrebno, da tožena stranka pribavi celoten spis Sodnika za prekrške P... , te podatke pa primerja s podatki depeše PP A in podatki, ki izhajajo iz prošenj za azil in ob uporabi nacela proste presoje dokazov (10. clen ZUP) ponovno odloci o stvari. Pri tem pa mora tožena stranka tudi ugotavljati ali so v primeru tožnikov izpolnjeni pogoji, ki so doloceni v 1., 2. in 3. tocki 6. alinee 2. clena ZAzil.

February 10, 2004

Sodba nº in sklep U 134/2002 of Upravni oddelek, February 10, 2004

Iz primerjave obeh dolocb (10. in 13. clena ZDRS) izhaja, da se za pridobitev državljanstva v navedenih primerih zahteva izpolnjevanje razlicnih pogojev. Ceprav gre torej v obeh primerih za identicen zahtevek, to je za sprejem v državljanstvo RS, pa se ta zahtevek opira na razlicni pravni podlagi in na razlicno dejansko stanje. Iz navedenega razloga zato v obravnavanem primeru ni mogoce govoriti, da gre tudi za isto upravno stvar.

Sodba nº U 500/2003 of Upravni oddelek, February 10, 2004

Odklonitev soglasja k imenovanju in razrešitvi ravnatelja je akt, ki po dolocbi drugega odstavka 3. clena ZUS sodi v pristojno obravnavanje upravnega sodišca. Ker izdaja soglasja ne pomeni odlocanja o upravni stvari kot jo opredeljuje dolocba 2. clena ZUP, ampak gre za odlocanje o posamicni stvari v drugih javnopravnih stvareh, se dolocbe ZUP uporabljajo smiselno in subsidarno, se presoja zakonitost izpodbijanega negativnega soglasja ob smiselni uporabi dolocbe 6. clena ZUP.

Sodba nº U 233/2002 of Upravni oddelek, February 10, 2004

Po dolocbi drugega odstavka 266. clena ZUP o predlogu za obnovo postopka odloca tisti organ, ki je izdal odlocbo, na katero se predlog za obnovo nanaša. Ker se predlog za obnovo nanaša na odlocbo prvostopnega organa, ki jo je tožena stranka v pritožbenem postopku potrdila, obnovitveni razlog pa se nanaša izkljucno na postopek pred prvostopnim organom in ne na odlocbo s katero je bilo odloceno v pritožbi, o tožnikovem predlogu za obnovo postopka tožena stranka ni bila pristojna odlocati.

Sodba nº U 319/2002 of Upravni oddelek, February 10, 2004

Ker sta tako prvostopni upravni organ kot tožena stranka prvotno ugotovila, da so sporne (nacionalizirane) nepremicnine družbena lastnina, na katerih ima tožeca stranka pravico uporabe, oziroma pravico upravljanja, torej ne lastninske pravice, niso podane ovire za vracanje podržavljenega premoženja v smislu tretjega odstavka 16. clena ZDen.

Sodba nº U 251/2003 of Upravni oddelek, February 10, 2004

Zahteva za denacionalizacijo je morala vsebovati konkretne podatke o premoženju, katerega vrnitev se zahteva. Tožnik vse do izteka roka za vložitev zahtev za denacionalizacijo ni navedel, da zahteva vrnitev premicnega premoženja, zato so njegovi tožbeni ugovori, po katerih naj bi to zahteval s tem, ko je zahteval vrnitev vsega premoženja na dolocenih parcelnih številkah, neutemeljeni. ZDen v prvem odstavku 62. clena izrecno doloca, da mora zahtevek za denacionalizacijo med drugim vsebovati tu...

Sodba nº U 288/2003 of Upravni oddelek, February 10, 2004

Pravocasno vložena zahteva za denacionalizacijo enega od upravicencev je v korist vseh upravicencev, ki pridejo v poštev za uveljavljanje pravic, na katere se zahteva nanaša (drugi odstavek), vendar le, ce jo je vložil eden od upravicencev do vložitve zahteve za denacionalizacijo. To pomeni, da zahteva za denacionalizacijo, ki je bila vložena s strani osebe, ki po ZDen ni upravicena do vložitve take zahteve za doloceno premoženje, ne more biti v korist drugih upravicencev, ki bi sicer lahko v...

February 09, 2004

Sodba nº U 1940/2001 of Javne finance oddelek, February 09, 2004

Zapisnik o opravljenem rubežu ni odlocba oziroma tak akt državnih organov, ki bi odlocal o pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih zavezanca v izvršilnem postopku, ampak je zapis o poteku rubeža, ki temelji na izvršljivem izvršilnem naslovu.

Sodba nº in sklep U 1071/2002 of Javne finance oddelek, February 09, 2004

Neutemeljen je ugovor tožece stranke, da je blago v tranzitu in ne more kršiti v Republiki Sloveniji zavarovanih pravic družbe. Iz dolocb ZCUKPIL izhaja dolžnost ukrepanja v carinskih postopkih tudi v primerih, ce se zacne katerikoli odložni carinski postopek, ce bi se z blagom kršilo pravice intelektualne lastnine (1. odstavek 2. clena), tranzitni postopek pa je po izrecni dolocbi postavke (a), 9.a tocke 3. clena CZ opredeljen kot odložni postopek.

Sodba nº U 2146/2002 of Javne finance oddelek, February 09, 2004

Ugotovitveno odlocbo Ustavnega sodišca je po presoji sodišca potrebno v posamicnih primerih presoje upravicenosti do olajšave po dolocbi 4. alinee prvega odstavka 11. clena ZDoh upoštevati z (vsebinsko) ustavno skladno interpretacijo veljavnega zakonskega besedila tako, da je moc olajšavo priznati, kolikor starša glede na dohodke nista sposobna izpolnjevati svojih preživninskih obveznosti in v primeru, ko pravica do celotne višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega clana ali pravica...

Sodba nº U 1109/2002 of Javne finance oddelek, February 09, 2004

Morebitna sprememba davcne osnove v odlocbi o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti lahko predstavlja le razlog za obnovo postopka odmere dohodnine, vložena pritožba oziroma tožba v upravnem sporu zoper odlocbo o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti pa ne predstavlja ovire za izdajo odlocbe o odmeri dohodnine z upoštevanjem spornih dohodkov.

February 05, 2004

Sodba nº U 1072/2003 of Upravni oddelek, February 05, 2004

Ce je bila o zahtevi stranke za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja že izdana zavrnilna odlocba, ki je postala pravnomocna, potem o novi taki zahtevi stranke, ki temelji na enaki dejanski in materialnopravni podlagi, ni mogoce meritorno odlocati, ampak je njeno novo zahtevo treba zavreci.

Sodba nº U 801/2003 of Upravni oddelek, February 05, 2004

Na gostoto pozidanosti, dovoljena intezivnost izrabe prostora, ki ne sme presegati 40 % pozidane proti 60 % nepozidane površine, ne vplivajo parkirišca, otroška igrišca ipd.

February 03, 2004

Sklep nº U 2282/2003 of Upravni oddelek, February 03, 2004

Šele pravnomocna odlocba o denacionalizaciji ustvarja stvarno pravne ucinke, zato tožeca stranka ne izkazuje nepopravljive škode in ne utemeljuje upravicenja za odložitev izvršitve denacionalizacijske odlocbe.

Sodba nº U 1785/2002 of Upravni oddelek, February 03, 2004

Zahtevek je tisti sestavni del formalne zahteve, to je vloge, s katero je stranka zahtevala uvedbo denacionalizacijskega postopka, v katerem opredeli vrnitev katerega podržavljenega premoženja zahteva in v kakšni obliki. Zahtevek ne more nadomestiti vlogi predložena listina, na kateri zahtevek sicer temelji (odlocba o podržavljenju), ali druga dokazna listina (zemljiškoknjižni izpiski).

Sodba nº U 527/2002 of Upravni oddelek, February 03, 2004

Po dolocbi 1. odstavka 72. clena ZDen je potrebno odškodnino, dano ob podržavljenju, v celoti upoštevati tudi, ce je preseganje minimalno.

February 02, 2004

Sodba nº U 2207/2002 of Javne finance oddelek, February 02, 2004

Le dosledno v skladu s 3. odstavkom 87. clena ZUP opravljena vrocitev pisanja, ki se mora obvezno osebno vrocati, ima lahko v primeru, ce naslovnik spisa ne prevzame, take pravne posledice, kot jih ZUP doloca v 4. odstavku 87. clena, namrec da po izteku 15-dnevnega roka za prevzem velja vrocitev spisa za opravljeno, ce naslovnik spisa ne bo dvignil. To pomeni, da se mora ob dejstvu, da pisanja naslovniku osebno ni mogoce vrociti (ce ni ugotovljeno, da bi bil odsoten), pisanje vrniti na pošto ...

Sodba nº U 1215/2002 of Javne finance oddelek, February 02, 2004

Turisticna taksa, ki je navedena na izdanih racunih, ni del cene zaracunane nastanitve in ne gre za prihodek tožnika, temvec se v skladu z dolocbami ZPT turisticna taksa pobira za racun obcine.

Sodba nº U 621/2002 of Upravni oddelek, February 02, 2004

Poglavje o prometu s kmetijskimi zemljišci ZKZ je Ustavno sodišce RS z odlocbo št. U-I-266/98-72 z dne 28. 2. 2002 razveljavilo. Razveljavitev pricne ucinkovati po poteku enega leta od dneva objave odlocbe v Uradnem listu. Skladno s posledicami, ki jih doloca 44. clen ZUstS, se izpodbijana odlocba na razveljavljene dolocbe ne more opirati. Tožena stranka bo morala ob odlocanju o pritožbi upoštevati dolocbe ZKZ-B.

Sklep nº U 176/2004 of Upravni oddelek, February 02, 2004

Po presoji sodišca pa zgolj zatrjevana materialna škoda, ne predstavlja hujših škodljivih posledic. Materialno škodo bo možno v primeru, kolikor jima tovrstna škoda dejansko nastaja, zahtevati in dobiti povrnjeno od povzrocitelja. Nastanek hujših škodljivih posledic po presoji sodišca ni mogoce utemeljevati z nastankom materialne škode, zato ni nobene potrebe, da bi sodišce posegalo v sporno pravno razmerje z izdajo zacasne odredbe.

Sodba nº U 2246/2002 of Javne finance oddelek, February 02, 2004

Zaradi ugotovitve, da je tožnik izdajal dvojne racune in v njih prikazoval razlicne prodajne cene ter na ta nacin v svojih poslovnih knjigah izkazal popuste oz. nižjo ceno vozil in s tem posledicno nižje prihodke od prodaje vozil, njegove poslovne knjige ne odražajo dejanskega stanja in gre za upravicen sum glede vsebinske pravilnosti poslovnih knjig (4. alinea 1. odstavka 39. clena ZDavP). Zato je tožena stranka višino njegovih prihodkov upraviceno ugotavljala z oceno, pri tem pa upoštevala ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners