Upravno Sodišče RS: Opinions issued on March 2004

March 31, 2004

Sklep nº U 1629/2003 of Upravni oddelek, March 31, 2004

Po presoji sodišca pa tožnica v tem upravnem sporu nima pravnega interesa za izpodbijanje odlocbe, zoper katero je naperjena njena tožba v upravnem sporu. Izpodbijano odlocbo je tožena stranka izdala na podlagi sodbe tukajšnjega sodišca, s katero je bilo ugodeno tožnicini tožbi in tožena stranka je sledila napotilom sodišca in odpravila odlocbo organa prve stopnje in zadevo vrnila temu organu v ponoven postopek. Vse to pa pomeni, da tožnica v tem upravnem sporu ne more izboljšati svojega prav...

Sodba nº in sklep U 576/2004 of Upravni oddelek, March 31, 2004

Po presoji sodišca je tožena stranka na podlagi podatkov dnevnega porocila azilnega doma pravilno zakljucila, da je tožnik samovoljno zapustil azilni dom in se ni vrnil v roku treh dni. Tožnik v tožbi navaja le to, da so znani primeri, ko so se vršile kontrole in da je prišlo do primerov, ko so uradne osebe potrkale in se oseba ni prebudila in potrdila svoje prisotnosti in je prišlo do izbrisa iz evidence azilnega doma. V tožbi pa tožnik ne postavlja trditve, da ni zapustil azilnega doma ozir...

Sklep nº U 850/2003 of Upravni oddelek, March 31, 2004

Po presoji sodišca gre pri odlocitvi po 63.a. clenu Stanovanjskega zakona za takšno upravicenje, ki spada v okvir socialnega varstva, zato je za odlocanje o tej zadevi pristojno Delovno in socialno sodišce v Ljubljani.

March 30, 2004

Sodba nº U 1040/2002 of Upravni oddelek, March 30, 2004

Ker je bil s sodbo sodišca sklep o imenovanju direktorja pravnomocno odpravljen, je potrebno šteti, da od pravnomocnosti dalje dotedanji direktor s položaja v casu odlocanja tožene stranke o imenovanju v.d. direktorja ni bil razrešen. Zato je sklep o imenovanju v.d. direktorja potrebno šteti za nezakonit, saj za njegovo veljavnost do pravnomocnosti sodbe ni bilo temeljne materialnopravne podlage - to je izpraznjenega direktorskega mesta.

Sklep nº U 1574/2003 of Upravni oddelek, March 30, 2004

Ce tožnik s tožbo ne izpodbija upravnega akta oziroma akta, ki bi bil upravna stvar, tudi zacasna odredba, s katero bi se uredilo stanje glede na sporno pravno razmerje, ki ni upravna stvar, ni dopustna.

Sodba nº U 2262/2002 of Upravni oddelek, March 30, 2004

Podobnost znamk se presoja tako glede znakov kot blaga. Znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki in ce je podobno ali enako tudi blago, se ne sme registrirati.

March 29, 2004

Sodba nº U 1329/2002 of Javne finance oddelek, March 29, 2004

Pojem nujnega preživljanja je pravni standard, zato je bilo potrebno dolociti njegovo vsebino. V tem smislu tožena stranka sama ugotavlja, da je glavni kriterij za omenjeni pravni standard ta, da dohodki na družinskega clana ne prisegajo bruto zajamcene place zaposlenega v Republiki Sloveniji. Sodišce se tudi strinja, da so poleg omenjenega kriterija pravno upoštevni še drugi, kot na primer premoženjsko stanje pritožnika in njegovih družinskih clanov, število družinskih clanov, socialne in zd...

Sodba nº U 59/2002 of Javne finance oddelek, March 29, 2004

Po presoji sodišca v obravnavanem primeru s tem, ko na placilnem nalogu, ki je bil podlaga za izdajo sklepa o prisilni izterjavi, ni potrdila o izvršljivosti, ni izpolnjen zakonski pogoj iz cetrtega odstavka 44. clena ZDavP za izdajo sklepa o prisilni izterjavi.

March 23, 2004

Sodba nº in sklep U 439/2004 of Upravni oddelek, March 23, 2004

Organ prve stopnje je pri svojih zakljuckih upošteval podatke, ki jih je zbral v prvi polovici leta 2003, na podlagi teh podatkov naredil tudi zakljucek o razmerah na Kosovu, ki pa so se v casu upravnega spora in odlocitve sodišca spremenile oziroma poslabšale. Zato po presoji sodišca ne obstajajo vec tiste okolišcine v izvorni državi in v katero bi se tožniki vrnili, kot jih je ugotovil organ prve stopnje in kot jih je tožena stranka sprejela, zato sodišce ne more slediti zakljucku tožene st...

Sodba nº U 166/2002 of Upravni oddelek, March 23, 2004

Za opravljanje zdravstvene dejavnosti opravljanja preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev po ZVZD si je tožeca stranka kot pravna oseba, ki ni javni zdravstveni zavod, v skladu z dolocbo 21. clena ZVZD dolžna predhodno pridobiti koncesijo za opravljanje dejavnosti v mreži zdravstvene službe za zdravstveno dejavnost s podrocja zdravstvenega varstva pri delu.

March 22, 2004

Sodba nº U 592/2002 of Javne finance oddelek, March 22, 2004

V skladu z dolocbami 5. in 261. clena ZUP v povezavi z 9. clenom ZDS je organ, ki je pristojen za izvedbo obnove postopka po uradni dolžnosti, davcni urad, ki je izdal odlocbo, s katero je bil postopek koncan. Rok za obnovo postopka v tem primeru tece od dneva, ko je nova dejstva in dokaze mogel navesti ali uporabiti davcni urad, ki je pristojen za uvedbo obnove postopka.

Sodba nº U 2156/2001 of Javne finance oddelek, March 22, 2004

V obravnavanem primeru je torej sporno najprej vprašanje ali je tožeca stranka svojim delavcem izplacevala povracila stroškov v zvezi z delom v višini, ki je skladna s predpisom vlade (in se zato ne všteva v osnovo za obracun prispevkov za socialno varnost in v osnovo za davek od osebnih prejemkov) ali pa je višina izplacanih povracil predpisano višino presegla. Odgovor na navedeno vprašanje pa je odvisen od ugotovitve vrste povracil, ki jih je tožeca stranka svojim delavcem izplacevala in sk...

Sodba nº U 210/2002 of Javne finance oddelek, March 22, 2004

Tožeca stranka pravilno opozarja na 44. clen ZUP-a. S tem, ko je prvostopenjski organ pridobil izjavo in listine le od AA, ni pa tožnici kot stranki postopka kakorkoli omogocil, da bi se z njimi seznanila in se o njih izjavila, je bistveno kršil pravila upravnega postopka po dolocbi 3. tocke 2. odstavka 237. clena ZUP-a. Drugostopenjski organ pa slednjega v svoji izpodbijani odlocbi ni ugotovil in nepravilnosti v pritožbenem postopku ni saniral.

Sodba nº U 1740/2002 of Javne finance oddelek, March 22, 2004

Oprema je bila nabavljena z obracunanim prometnim davkom, torej še pred uveljavitvijo DDV. Zato ni mogoce uporabiti 3. tocke 6. clena ZDDV kot podlage za obracun DDV, saj za zadržano blago ni bil v celoti ali deloma odbit vstopni DDV in gre torej za neobdavcljiv promet.

Sodba nº U 497/2002 of Javne finance oddelek, March 22, 2004

Po oceni sodišca sklicevanje na pavšalne prispevke in na Uradne liste RS brez posebne ugotovitvene odlocbe o neobracunanem in nepravilno obracunanem davku kot izvršilnega naslova, ki je definiran po 1. odstavku 44. clena ZDavP (oziroma odlocbe o odmeri davka ali davcnega obracuna), pomeni, da sklep o prisilni izterjavi nima izvršilnega naslova z navedbo, kdaj je nastopila izvršljivost, kar je njegova obligatorna sestavina.

Sodba nº U 369/2003 of Upravni oddelek, March 22, 2004

Pravno podlago za placilo komunalnega prispevka doloca Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, ZUreP?1). Pred tem je navedeno vprašanje urejal Zakon o stavbnih zemljišcih (Uradni list RS, št. 44/97, ZSZ), ki pa je po dolocbi 5. tocke prvega odstavka 179. clena ZUreP?1 prenehal veljati z uveljavitvijo navedenega zakona. Ne glede na navedeno pa je ZUreP?1 tudi dolocil, da se do uveljavitve predpisa o nacinu izracuna komunalnega prispevka, komunalni prispevek odmerja po dotlej v...

March 19, 2004

Sodba nº in sklep U 62/2004 of Upravni oddelek, March 19, 2004

Ce upravni organ zaradi nespoštovanja dolocbe 218. clena ZUP/86 bistveno krši pravila postopka s prekoracitvijo instrukcijskega roka, lahko krši pravice do enakega varstva iz 22. clena Ustave Republike Slovenije.

Sodba nº U 199/2002 of Upravni oddelek, March 19, 2004

Iz izreka lokacijskega dovoljenja morajo biti razvidni posegi, ki se s to odlocbo legalizirajo. Ker v obravnavanem primeru ni jasno, kateri posegi se legalizirajo in ali je legalizacija v skladu z dejansko izvedbo, mora tožena stranka v ponovnem postopku ugotoviti kakšen poseg je bil dejansko izvršen in ali je tak poseg v skladu s PUP, ter o izdaji lokacijskega dovoljenja odlociti glede na zahtevek investitorja.

March 17, 2004

Sodba nº in sklep U 463/2004 of Upravni oddelek, March 17, 2004

Sodišce na podlagi podatkov in listin predloženih upravnih spisov ne more z gotovostjo ugotoviti, kdaj je bila in ce je sploh bila opravljena vrocitev izpodbijanega sklepa tožniku v njemu razumljivem jeziku skladno z dolocbo 1. odstavka 12. clena ZAzil ob upoštevanju okolišcine, da tožnik v predmetnem upravnem postopku ni užival pomoci svetovalca za begunce iz 3. odstavka 9. clena ZAzil, saj se v predloženih upravnih spisih ne nahaja nikakršno ustrezno tovrstno tožnikovo pooblastilo. Zato je ...

Sodba nº U 1371/2003 of Upravni oddelek, March 17, 2004

Ker tožnik ni uspel izkazati navedenega postopanja s strankami s strani direktorja urada in s tem dvoma v njegovo nepristranost, je tožena stranka njegovo zahtevo za izlocitev direktorja utemeljeno zavrnila.

Sklep nº U 1027/2003 of Upravni oddelek, March 17, 2004

Po dolocbah ZUS velja, da je upravni spor možen samo zoper dokoncni posamicni akt in torej odlocitev, izdano v pisni obliki, zoper dejanje pa samo v primeru, kadar se z njim posega v ustavne pravice in ni predvideno drugo sodno varstvo. Ker za takšno dejanje v konkretnem primeru ocitno ne gre, izpolnjen pa tudi ni pogoj izdanega pisnega akta, že iz tega razloga po presoji sodišca za upravni spor v konkretnem primeru ni pravne podlage.

March 16, 2004

Sklep nº U 250/2003 of Upravni oddelek, March 16, 2004

Odlocba, ki jo tožnik izpodbija v tem upravnem sporu, posredno pa tudi sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, ne glede na to, da v formalnem smislu vsebujeta vse sestavine upravnega akta, nimata pravne narave akta, izdanega v upravni stvari v smislu dolocbe 2. clena ZUP. Ker z aktom, ki je predmet obravnave, ni bilo mogoce odlociti o tožnikovi pravici, obveznosti ali pravni koristi, izhajajoci iz predpisa, ga tudi ni mogoce šteti za posamicni akt, o cigar zakonitosti, na podlagi drugega ods...

Sodba nº U 1224/2002 of Upravni oddelek, March 16, 2004

Vložena tožba zaradi neuporabe znamke ni predhodno vprašanje v postopku priznanja blagovne znamke, zato ga ni potrebno prekinjati. Znamka, ki bo razveljavljena zaradi neuporabe šele z dnem razveljavitve ne bo predstavljala ovire za priznanje drugih znamk.

Sodba nº U 46/2003 of Upravni oddelek, March 16, 2004

Dolocitev pogostosti stikov oceta z otrokom je potrebno podrediti predvsem otrokovi koristi, ter pri odlocitvi skladno z dolocbo 3. clena MEKUOP upoštevati tudi pravico otroka mlajšega od 18 let, ki izkazuje zadostno stopnjo razumevanja, da v postopku za dolocitev stikov izrazi svoje mnenje.

Sodba nº U 482/2002 of Upravni oddelek, March 16, 2004

Ce je predložena lokacijska dokumentacija izdelana v skladu s pogoji PUP, ki se nanašajo tudi na odmike, to pomeni, da je bil projekt izdelan v skladu z lokacijskimi pogoji.

March 10, 2004

Sodba nº U 2146/2003 of Upravni oddelek, March 10, 2004

Tako je že organ prve stopnje poudaril, da konstrukcija steklenice crne barve, z rdecim okrasnim tulcem in etiketo z vinsko kletjo vzbudi mimoidocemu obcutek oziroma povezovanje s steklenico, v katero tožnik polni vino cvicek in ki ima tudi rdec okrasni tulec in etiketo z vinsko kletjo in je etiketa po videzu enaka tisti na steklenici, v kateri prodaja tožnik vino cvicek. Tožnik v tožbi ne izpodbija elementov, na katere opira organ prve stopnje svojo odlocitev, da želi tožnik s takšnim reklam...

Sodba nº U 201/2002 of Upravni oddelek, March 10, 2004

Pravne ali fizicne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti, morajo v skladu z 2. odstavkom 11. clena Zakona o gostinstvu predhodno pridobiti odlocbo o izpolnjevanju pogojev, ki jo izda pristojna upravna enota.

March 09, 2004

Sodba nº U 2406/2002 of Upravni oddelek, March 09, 2004

Obnova postopka je po 260. clenu ZUP/99 (prej 249. clen ZUP/86) dopustna v primerih, ko je postopek koncan z dokoncno odlocbo. Predmet odlocanja v obnovi postopka je lahko samo zahtevek, zaradi katerega je bil zacet prejšnji postopek, o zahtevku pa se odloci z odlocbo (207. clen ZUP/99, prej 202. clen ZUP/86). Namen obnove postopka je namrec odprava morebitnih pomanjkljivosti v dejanskem stanju, kakršno je bilo podlaga za prejšnjo odlocbo, in po naknadno ugotovljenem dejanskem stanju odlocanj...

Sodba nº U 2382/2002 of Upravni oddelek, March 09, 2004

Iz dolocbe 1. odstavka 62. clena ZDen izhaja, da mora zahteva za denacionalizacijo vsebovati med drugim podatke o premoženju, na katero se nanaša. To pomeni, da je vsebina zahtevka v materialnem pomenu opredeljena s podatki o zahtevanem premoženju, ter da glede premoženja, za katero podatkov v zahtevi ni, materialni zahtevek ni postavljen. Podatek o zahtevanem premoženju v zahtevi je nujni del materialnopravnega zahtevka za vrnitev tega premoženja.

March 08, 2004

Sklep nº U 2253/2003 of Upravni oddelek, March 08, 2004

Po dolocbi 1. odstavka 22. clena ZUS lahko stranka predlaga vrnitev v prejšnje stanje le, ce je iz opravicenega vzroka zamudila rok za opravo dejanja v postopku in ga zaradi tega ne more vec opraviti. Okolišcine za utemeljitev predloga mora stranka verjetno izkazati ob vložitvi predloga ali v postopku odlocanja o njem. V roku za vložitev predloga mora opraviti tudi zamujeno dejanje (3. odstavek 22. clena ZUS). Zakon pojma "opravicen razlog" ni natancneje opredelil. Gre za pravno nedolocen poj...

Sodba nº U 796/2002 of Javne finance oddelek, March 08, 2004

Ugovor, ki ga tožeca stranka kot izplacevalec osebnih prejemkov davcnega zavezanca lahko uveljavlja, je dolocen v 55. clenu ZDavP. Z ugovorom po tej dolocbi izplacevalec varuje le svoje pravice in pravne koristi, ne pa tudi tistih, ki jih v samostojnem pravnem sredstvu lahko uveljavlja davcni zavezanec in med katere sodi tudi ugovor zastaranja.

Sodba nº in sklep U 2095/2002 of Javne finance oddelek, March 08, 2004

Ob prejemkih, ki presegajo z zakonom ugotovljeno višino zneska, ki še zagotavlja minimalno socialno varnost, po navedenem splošnem in predpisanem merilu osnovno preživljanje praviloma ni ogroženo.

Sodba nº U 960/2002 of Javne finance oddelek, March 08, 2004

Pravni temelj nastanka terjatve je lahko pogodba, zakon ali sodna odlocba. Kadar so izpolnjene zakonske predpostavke, nastane terjatev oziroma pravica zahtevati denarni ali nedenarni znesek. Zapadlost je dospetje obveznosti oziroma terjatve v placilo, pri cemer ni nujno, da je ob dospelosti obveznost cista, to je, da je višina v denarju že ugotovljena. Povedano z drugimi besedami to pomeni, da terjatev iz tega spora v smislu ZPPSL-ja ne nastane z dnem izdaje odlocbe, pac pa najkasneje z dnem ...

Sodba nº U 839/2002 of Javne finance oddelek, March 08, 2004

Po presoji sodišca bi morala biti tožniku dana možnost, da se izjavi o dejstvih in okolišcinah, ki so pomembna za odlocbo in s tem omogoceno sodelovanje v obnovljenem postopku zaradi varstva njegovih pravic in pravnih koristi. Sklep tožene stranke o tem, da je pritožba tožnika neutemeljena temelji zgolj na ugotovitvah inšpekcijskega zapisnika, ki pa tožniku ni bil dan v vednost.

March 04, 2004

Sodba nº U 2091/2003 of Upravni oddelek, March 04, 2004

Zahtevo stranke, ki v materialnem in formalnem pogledu pomeni samostojen in nov zahtevek, je potrebno kot tako tudi obravnavati in o njej odlociti glede na dolocbe materialnega zakona.

March 03, 2004

Sodba nº in sklep U 332/2004 of Upravni oddelek, March 03, 2004

Dejstvo, da tožnik v maticni državi nima nikogar in nicesar, ne more predstavljati razloga za priznanja azila iz humanitarnih razlogov, zato tožena stranka zakljucuje, da niso podane okolišcine, ki bi predstavljale zadosten razlog, da se tožnika ne vrne v njegovo maticno državo. Tožena stranka je po presoji sodišca tako ugotavljala razloge tožnikove ogroženosti in ocenila verodostojnost tožnikovih navedb v zvezi z razlogom, ki ga tožnik navaja. Tožena stranka je ocenila stanje v izvorni držav...

Sodba nº in sklep U 1870/2002 of Upravni oddelek, March 03, 2004

V skladu s 15. b clenom ZID lahko inšpektor zadrži izvršitev dokoncnega sklepa, ki posega v obstojece pravice, obveznosti in odgovornosti delavca do njegove pravnomocnosti, ce ugotovi ocitno kršitev pravice delavca. Na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je pri razporejanju in zaposlovanju zavarovancev, pri katerih je nastala invalidnost oziroma pri izbiri ustreznega delovnega mesta potrebno upoštevati mnenje invalidske komisije o zavarovancevi preostali delovni zmožnosti...

March 02, 2004

Sodba nº U 1477/2002 of Upravni oddelek, March 02, 2004

Po presoji sodišca je dopustno s poslovniškimi sklepi natancneje dolociti nacin imenovanja direktorja, kadar relevantne dolocbe predpisov ne zadostujejo.

March 01, 2004

Sodba nº U 1999/2002 of Javne finance oddelek, March 01, 2004

Le sklep z dolgovnim seznamom, sestavljenim v skladu z zakonom, po mnenju sodišca predstavlja ustrezno zagotovilo, da so bile vse obveznosti, ki so predmet izterjave, predhodno ugotovljene v postopkih, v katerih so dolžniki imeli možnost zavarovati svoje pravice oziroma so davcne obracune izdelali sami.

Sodba nº U 1587/2002 of Javne finance oddelek, March 01, 2004

Ker tožnik tržne vrednosti delnice ni izkazal, je po presoji sodišca, pri obdavcitvi izplacil nagrade clanom uprave in nadzornega sveta pri institutu nakupnih delniških opcij, treba upoštevati najmanj knjigovodsko vrednost delnice v casu realizacije opcije. Glede na nastop davcno relevantnega dogodka ob realizaciji opcije, je treba osnovo za obdavcitev ob pomanjkanju tržne vrednosti po povedanem ugotoviti z upoštevanjem knjigovodske vrednosti delnice, kar je pravilno storila tožena stranka.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners