Upravno Sodišče RS: Opinions issued on April 2004

April 28, 2004

Sodba nº U 116/2004 of Upravni oddelek, April 28, 2004

Organ za brezplacno pravno pomoc, ki ga je prosilec izbral glede na svoje stalno prebivališce in ki je tudi izvajal ugotovitveni postopek, ostane krajevno pristojen za odlocanje tudi v primeru nastanka okolišcin, ki spreminjajo krajevno pristojnost.

April 22, 2004

Sodba nº U 2162/2002 of Upravni oddelek, April 22, 2004

Ocena, ali znak omogoca razlikovalnost, je mogoca po celoviti presoji znaka, torej vtisu, ki ga znak naredi, upoštevajoc naravo blaga ali storitev. Tožena stranka je kršila dolocbe ZIL, ko pri presoji podobnosti z ugovarjano znamko ni upoštevala celovitosti prijavljene znamke.

April 20, 2004

Sodba nº U 128/2002 of Upravni oddelek, April 20, 2004

Sodišce sicer ne dvomi v navedbe tožene stranke, da je Zdravniška zbornica dovolj usposobljen organ, ki lahko oceni ali kandidat izpolnjuje pogoj strokovnega znanja in prakticnih sposobnosti, toda v primeru ko gre za soglasja oziroma mnenja tudi drugih organov s podrocja zdravstva, ki imajo podlago v zakonu, ni mogoce slediti le mnenju Zdravniške zbornice, ne da bi bili navedeni razlogi, zaradi katerih je bilo tako mnenje pri odlocitvi prevladujoce, še zlasti, ker tudi iz prej navedene dolocb...

Sodba nº U 235/2002 of Upravni oddelek, April 20, 2004

V obravnavanem primeru ni sporno, da je šlo za delovno obveznost tožnice na podlagi odlocbe Urada za delo Maribor, ki temelji na Reihovskem zakoniku I s.206 in na Odloku o izvajanju delovne obveze. Ne glede na navedeno pa v obravnavanem primeru ni mogoce prezreti odlocilnega dejstva, da niso bile razjasnjene vse okolišcine primera, ki so relevantne za pravilno in zakonito odlocbo, ker ni bilo ugotovljeno v kakšnih okolišcinah je živela mati tožnice v casu, ko je bila na delu v Avstriji. Tožni...

Sodba nº U 817/2002 of Upravni oddelek, April 20, 2004

Tožena stranka je z izpodbijanim sklepom odpravila prvostopenjski sklep tako v ugodilnem kot tudi v zavrnilnem delu, ceprav se tožeca stranka zoper ugodilni del sklepa ni pritožila. S tem je tožena stranka kršila dolocbe 1. odstavka 247. clena in dolocbe 2. odstavka 253. clena ZUP, ta kršitev pa po presoji sodišca predstavlja bistveno kršitev pravil postopka, saj je vplivala na pravilnost odlocitve.

Sklep nº U 749/2004 of Upravni oddelek, April 20, 2004

Sporno pravno razmerje, ki izhaja iz tožbe mora biti v neposredni zvezi s pravnim razmerjem, ki izhaja iz predloga za izdajo zacasne odredbe in katerega ureditev tožnik predlaga.

Sodba nº U 94/2003 of Upravni oddelek, April 20, 2004

Bivša lastnika, ki sta bila ob podržavljenju jugoslovanska državljana, ob uveljavitvi avstrijske državne pogodbe pa avstrijska, sta upravicenca do denacionalizacije.

Sodba nº U 20/2004 of Upravni oddelek, April 20, 2004

O brezplacni pravni pomoci pristojni organ odloca po postopku, ki ureja splošni upravni postopek. Po dolocbah Zakona o splošnem upravnem postopku mora obrazložitev odlocbe med drugim obsegati tudi ugotovljeno dejansko stanje in dokaze, na katerih je le-to oprto. Ker je tožnik v postopku zatrjeval, da je bil nepravilno pozvan na operacijo kolena, bi tožena stranka morala navedeno okolišcino preveriti in tožnika pozvati, da predloži za navedeno trditev tudi dokazilo, saj bi naj šlo za pismen po...

Sodba nº U 234/2002 of Upravni oddelek, April 20, 2004

Po 1. odstavku 23. clena ZG mora lastnik gozda obnoviti gozd, ki je bil opustošen in v nasprotju s predpisi posekan na golo. Rok za obnovo gozda doloci zavod z odlocbo v upravnem postopku; na podlagi citirane dolocbe je prvostopni organ zakonito izdal sporno prvostopno odlocbo, s katero je tožnikom naložil, da morajo obvezno obnoviti gozd, ki je bil posekan na golo. Tožniki za sporen poseg v ta prostor niso imeli nobenega ustreznega dovoljenja, niti takega dovoljenja niso mogli pridobiti gled...

Sodba nº U 271/2002 of Upravni oddelek, April 20, 2004

Po 6. clenu Zakona o kmetijskih zemljišcih (ZKZ- Ur. list RS št. od 59/96 do 36/03) se dolocbe ZKZ o rabi in obdelovanju kmetijskih zemljišc, uporabljajo tudi za zemljišca, ki so s planskim aktom dolocena za stavbna zemljišca oziroma za nekmetijske namene, dokler za njih ni v skladu s predpisi izdano dovoljenje za gradnjo oziroma drug ustrezen akt. Tudi, ce so dolocene parcele po prostorskem planu uvršcene med nezazidana stavbna zemljišca, je treba pri ugotavljanju, ali te parcela sestavljajo...

Sodba nº U 117/2004 of Upravni oddelek, April 20, 2004

Pristojnost sodišca se presoja na podlagi okolišcin, ki so bile podane ob vložitvi prošnje za brezplacno pravno pomoc, zato je sodišce, ki je bilo glede na dolocbo 31. clena ZBPP krajevno pristojno ob vložitvi prošnje, na podlagi dolocbe 2. clena ZUP (ustalitev pristojnosti), ob ugotovitvi, da je že zacelo postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev brezplacne pravne pomoci, ostalo krajevno pristojno tudi za nadaljnji postopek, kljub kasnejši spremembi tožnikovega prebivališca.

Sodba nº U 229/2003 of Upravni oddelek, April 20, 2004

Ker tožena stranka sodišcu kljub pozivu in dvema urgencama ni poslala upravnih spisov, niti odgovora na tožbo, sodišce ni moglo zanesljivo presoditi okolišcin, ki so bile pomembne pri odlocitvi; ker namrec ni razpolagalo z izpisi iz uradnih evidenc, ni moglo preizkusiti navedb tožene stranke o tem, da tožnik ne izpolnjuje pogoja neprekinjenega osemletnega bivanja na podlagi izdanih dovoljenj oz. tožbenega ugovora, da ta ugotovitev tožene stranke ni pravilna.

Sodba nº U 299/2002 of Upravni oddelek, April 20, 2004

Obdobje za katerega se priznava odškodnina po zakonu o placilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja je enaka obdobju za katerega ima upravicenec priznan status po zakonu o popravi krivic.

Sodba nº in sklep U 90/2004 of Upravni oddelek, April 20, 2004

Tožnikov zahtevek za brezplacno pravno pomoc je ocitno nerazumen že zato, ker tožnik ni izkazal zakonsko relevantnih razlogov za obnovo postopka po 394. clenu ZPP. Prav tako gre v obravnavanem primeru za spor majhne vrednosti (placilo soudeležbe pri rekonstrukciji kotlovnice v višini 36.000,00 SIT), pa tudi sicer je tožnik kot etažni lastnik že po samem zakonu tudi solastnik skupnih prostorov stanovanjske stavbe, tudi kotlovnice; to pomeni, da bi v morebitnem obnovljenem postopku, ce bi do nj...

Sodba nº U 375/2002 of Upravni oddelek, April 20, 2004

Ker je postavitev ograje v zaprošeni višini po Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih v Obcini A in Odloku o zacasnih in pomožnih objektih ter o posegih v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na obmocju Obcine A dopustna izjemoma, prav tako pa se izjemoma izda odlocba o dovolitvi priglašenih del za postavitev tako visoke ograje, je takšno izjemo dolžan utemeljiti. Zgolj ljubiteljsko opravljanje dejavnosti, za katerega tožnik ne predloži dovoljenja, pa ne opravicuje postavitve...

April 19, 2004

Sodba nº U 806/2001 of Upravni oddelek, April 19, 2004

Upoštevajoc namen zakonodajalca, da je opravljanje obvezne gospodarske javne službe omejil na storitve javne govorne telefonije in teleksa ter prenosa in oddajanja programov RTV Slovenija, vse druge telekomunikacijske storitve pa je opredelil kot tržne telekomunikacijske storitve in glede na naravo in namen javnih telekomunikacijskih storitev, ki je v tem, da so pod enakimi pogoji dostopne vsakomur, in ob upoštevanju narave VoIP storitev, pri katerih gre za prenos glasu preko internetnega pro...

Sodba nº U 1197/2002 of Javne finance oddelek, April 19, 2004

Po presoji sodišca je investicijsko olajšavo mogoce razumeti kot olajšavo, ki jo lahko uveljavlja samostojni podjetnik v okviru svoje dejavnosti, ko gre torej za investiranje denarnih sredstev samostojnega podjetnika v osnovna sredstva. V obravnavanem primeru pa gre za nakup tovornega vozila v casu, ko kupec še ni bil registriran kot samostojni podjetnik.

April 14, 2004

Sodba nº U 262/2002 of Upravni oddelek, April 14, 2004

Ker spada podrocje aktivne politike zaposlovanja v pristojnost ministrstva za delo, je ob dejstvu, da v ZZZBP ni dolocen organ pristojen za odlocanje o pritožbi iz tega podrocja ter upoštevajoc 232. clen ZUP, za odlocanje o pritožbi tožece stranke zoper sklep prvostopnega organa tožene stranke, stvarno pristojno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in ne tožena stranka.

Sodba nº U 7/2003 of Javne finance oddelek, April 14, 2004

Okolišcine, ki jih navaja tožnica v tožbi, se ne nanašajo na sam obstoj, izvršljivost in izpolnitev obveznosti, dolocenih v odlocbi, ki je v obravnavani zadevi izvršilni naslov, torej na dejstva, ki so za presojo zakonitosti sklepa o prisilni izterjavi pravno pomembna. S pritožbo zoper sklep o prisilni izterjavi ni možno izpodbijati odlocb, ki se izvršujejo (1. odstavek 46. clena ZDavP), zato tudi v tem upravnem sporu ne more uspeti z navajanjem dejstev in okolišcin, ki jih dolžnik v postopku...

Sodba nº U 153/2003 of Upravni oddelek, April 14, 2004

V kolikor se bo ugotovilo, da se je denacionalizacijski zavezanec olastninil v skladu z dolocili ZLPP pa je stališce tožene stranke, da ni mogoce vrniti nepremicnine v naravi, v kolikor vlagatelj ni vložil predloga za izdajo zacasne odredbe po ZLPP pravilno, ce se je denacionalizacijski zavezanec lastninsko preoblikoval tudi glede predmetnih nepremicnin.

April 13, 2004

Sodba nº U 1610/2002 of Javne finance oddelek, April 13, 2004

Ker je bila torej tožeca stranka ustanovljena zaradi dejavnosti opravljanja iger na sreco, to dejavnost pa urejajo posebni predpisi in je za opravljanje te dejavnosti prejela od svojega ustanovitelja ustrezna osnovna sredstva, prevzela pa je tudi delavce, tudi po presoji sodišca tožeca stranka ni upravicena do olajšave iz 1. odstavka 21. clena Zakona o davku od dobicka pravnih oseb.

Sodba nº U 1/2003 of Upravni oddelek, April 13, 2004

Podatek o zahtevanem premoženju v zahtevi za denacionalizacijo je nujni del materialnopravnega zahtevka za vrnitev tega premoženja, zato ni podlage za vracanje premoženja, ki v zahtevi ni navedeno, ter se pri tem organu tudi ne more sklicevati na postopanje v skladu z nacelom pomoci neuki stranki. Naknadno dopolnjevanje zahteve glede premoženja predstavlja razširitev zahteve za denacionalizacijo, dopustnost katere pa je treba presojati glede na prekluzivni rok za vlaganje zahtev za denacional...

Sodba nº U 255/2002 of Javne finance oddelek, April 13, 2004

Dolocba 2. odst. 95. clena ZDavP doloca obliko zakonitega pobota medsebojnih terjatev davcnega organa in davcnega zavezanca. Kot pogoj za ZDavP doloca le, da ima davcni zavezanec davcni dolg, ki mu je potekel rok placila. Poleg vzajemnosti je torej dolocen le pogoj zapadlosti obveznosti. Za nastanek pobota torej ni potrebno, da glede zapadle terjatve obstaja tudi izvršilni naslov. Glede na to, da je prvostopni davcni organ izvršil pobot z odlocbo o odmeri dohodnine, je torej s tem realiziral ...

April 08, 2004

Sklep nº U 2282/2003 of Upravni oddelek, April 08, 2004

Sporno pravno razmerje iz tožbe, v kateri se zatrjuje nezakonito stanje, je lahko del spornega pravnega razmerja sklepa, ki se še ne izpodbija v upravnem sporu in zato odlocitve z zacasno odredbo. Razlog je dolžnost sodišca, da izvršuje nacelo ucinkovitega sodnega varstva.

Sodba nº U 1901/2002 of Upravni oddelek, April 08, 2004

Kadar sodišce odloca o delitvi parcel oziroma doloca parcelne meje, v sodnem postopku sodeluje tudi izvedenec geodetske stroke (134. clen Zakona o nepravdnem postopku), ki v skladu s pravili geodetske stroke izdela skico o poteku sodno dolocene meje (135. clen Zakona o nepravdnem postopku). Skica zamejnicenja z izmeritvenimi podatki je sestavni del sodne odlocbe in jo sodišce po njeni pravnomocnosti pošlje pristojnemu geodetskemu organu zaradi izvedbe v zemljiškem katastru (138. clen Zakona o...

April 07, 2004

Sodba nº U 1249/2002 of Javne finance oddelek, April 07, 2004

Skladno s 140. clenom ZUP-a mora stranka dejansko stanje, na katero opira svoj zahtevek, navesti natancno, po resnici in dolocno. Stranka mora za svoje navedbe predlagati dokaze in jih, ce je mogoce, predložiti. Ce tega sama ne stori, zahteva to od nje uradna oseba, ki vodi postopek. Skladno z omenjenim clenom bi morala tožena stranka (kolikor za presojo utemeljenosti pritožbe zgoraj navedeni podatki upravnih spisov po njeni presoji za odlocitev o utemeljenosti pritožbe niso zadošcali) tožnik...

Sodba nº U 325/2002 of Javne finance oddelek, April 07, 2004

Gre za odlocitev po prostem preudarku. V izpodbijani odlocbi je davcni organ ocenil, da pritožbi ne bo mogoce ugoditi, do tega zakljucka pa je prišel v postopku za ugotavljanje upravicenosti tožnikove vloge in preucitvi pritožbe zoper odlocbo, ki jih je nato ocenil. V pravilnost same ocene prvostopnega organa se sodišce ne more spušcati.

Sodba nº U 1220/2002 of Javne finance oddelek, April 07, 2004

V obravnavani zadevi gre ocitno za nepredložitev potrdila o placilu takse, ki bi ga sodišce glede na 4. odstavek 26. clena ZST moralo prejeti oziroma bi moral taksni zavezanec predložiti potrdilo o placilu takse. V primeru, da upravni organ ugotovi, da je bila taksa placana v gotovini, pa taksni zavezanec ni predložil potrdila o placilu, se zaracuna in izterja samo kazenska taksa v višini 10 %, vendar ne vec kot 250 tock.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners