Upravno Sodišče RS: Opinions issued on May 2004

May 31, 2004

Sodba nº U 1531/2002 of Javne finance oddelek, May 31, 2004

Placilu davka na pomet nepremicnin je podvržen vsak odplacni prenos lastninske pravice na nepremicnini (3. clen ZDPN-1). Odplacni prenos lastninske pravice na nepremicnini pomeni tudi promet nepremicnin v izvršilnem postopku, kjer dolžnik nastopa smiselno kot prodajalec nepremicnin.

Sodba nº U 1499/2003 of Upravni oddelek, May 31, 2004

Tožnik utemeljeno opozarja, da se mu komunalni prispevek v skladu s sklepom Obcinskega sveta odmerja in nalaga v placilo v pavšalnem znesku, brez upoštevanja vnaprej, skladno z dolocbami ZSZ, predpisanih meril za odmero, ki jih je obcina pooblašcena podrobneje urediti v svojem predpisu. Dolocitev višine obveznosti v absolutnem znesku, ki ga je s sklepom dolocil Obcinski svet, pomeni dolocitev višine prispevka in ne dolocitev meril za njegovo odmero. Pravilnosti in zakonitosti odlocbe brez dej...

Sodba nº U 1477/2001 of Javne finance oddelek, May 31, 2004

Po presoji sodišca do ucinkovanja razveljavitve 12.clena ZDDPO po odlocbi Ustavnega sodišca št. U-I-251/00 z dne 19. 10. 2000 sploh ni prišlo, ker je bil v Uradnem listu RS, št. 108/02 dne 12. 12. 2002 in s tem pred ucinkovanjem razveljavitve, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobicka pravnih oseb. Ker je v obravnavanem primeru davcni organ s prvostopno odlocbo odlocil dne 21. 11. 2000, se po presoji sodišca lahko v obravnavanem primeru pravno relevantna dejstva pr...

Sodba nº U 252/2003 of Upravni oddelek, May 31, 2004

Prisilno delo, ki ni bilo odrejeno iz rasnih, politicnih, nacionalnih ali verskih razlogov ne more biti podlaga za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja - delovnega deportiranca.

Sodba nº U 654/2003 of Upravni oddelek, May 31, 2004

Otroku starša, ki je bil ubit kot pripadnik Wehrmannschafta, ni mogoce priznati statusa ŽVN, saj enot Wehrmannschafta ni mogoce šteti med redne vojaške enote okupatorja med II. svetovno vojno.

May 27, 2004

Sodba nº in sklep U 2295/2003 of Upravni oddelek, May 27, 2004

Gradnja objektov je praviloma dovoljena le na opremljenih stavbnih zemljišcih (39. clen ZSZ). Med drugimi prikljucki mora biti zagotovljen tudi priklop objekta na vodovodno omrežje (40. clen ZSZ). Prav vprašanje, ali je priklop predvidenega objekta na vodovodno omrežje zagotovljen in pod kakšnimi pogoji, v upravnem postopku ni bilo dovolj razcišceno, zlasti teh pomembnih okolišcin ne vsebuje lokacijska dokumentacija.

May 26, 2004

Sodba nº U 460/2004 of Upravni oddelek, May 26, 2004

Tožnik opira svoj predlog za obnovo postopka na dejstvo, da v postopku ni imel možnosti izpodbijati domneve nelojalnosti svojih staršev, ker je bilo to dopustno šele po sprejemu odlocbe Ustavnega sodišca RS št. U-I-23/93. Tožnik zato predlaga zaslišanje tožnika in navedenih pric, ki bodo vedele izpovedati, da sta bila starša tožnika lojalna do narodnih državnih koristi. Organ prve stopnje in tožena stranka sta oprla svojo odlocitev na 1. odstavek 267. clena ZUP, ker razlog, ki ga navaja tožni...

May 25, 2004

Sodba nº U 1185/2002 of Javne finance oddelek, May 25, 2004

Sklicevanje tožene stranke na pravno podlago za naknadno obdavcitev z DDV osnovnih sredstev na podlagi zadržanja blaga ob prenehanju opravljanja dejavnosti (3. odstavek 6. clena ZDDV) po presoji sodišca v obravnavanem primeru ni podlaga za obdavcitev. Ne samo da ne gre za pravno situacijo zadržanja blaga, za katerega je bil v celoti ali deloma odbit vstopni DDV, po prenehanju opravljanja dejavnosti, ampak tudi iz razloga, ker družba, ki je prenehala obstajati (izbris iz sodnega registra) ni m...

Sodba nº U 572/2002 of Javne finance oddelek, May 25, 2004

Sklicevanje tožnika, da je navedeni sklep treba razumeti kot popravek vrednosti dvomljivih terjatev in ne spornih terjatev, tožnik izkazuje po opravljeni vknjižbi poslovnega dogodka. Takšnega dokaza pa tožnik ne more uspešno uveljavljati. To izhaja tako iz temeljne racunovodske predpostavke iz Uvoda v SRS strogega upoštevanja nastanka poslovnega dogodka, ki pomeni, da upoštevamo stroške in prihodke ob njihovem nastanku in ne takrat, ko prejmemo ali placamo denar in jih evidentiramo v obracuns...

Sodba nº U 346/2002 of Javne finance oddelek, May 25, 2004

Vracilo davka se lahko prizna le ob doslednem spoštovanju vseh predpisanih pogojev, med drugim tudi tistega, da mora biti vstopni DDV izkazan na racunu, ki ga je izdal davcni zavezanec in na katerem so navedeni vsi podatki iz 34. clena ZDDV. Izpolnjevanje zakonsko predpisane vsebine racuna po presoji sodišca ni mogoce z ugotavljanjem drugih dejstev.

Sodba nº U 42/2003 of Upravni oddelek, May 25, 2004

Bistveni del zahteve kot vloge, s katero vlagatelj zacne denacionalizacijski postopek, je zahtevek, s katerim opredeli zahtevano premoženje. Premoženje, katerega vrnitev zahteva, mora vlagatelj opredeliti s podatki, na podlagi katerih je mogoce zahtevano premoženje identificirati. Zahtevek mora biti izrecen, saj je to predmet odlocanja in o njem organ, ki postopek vodi, izda odlocbo (202. clen ZUP/86). Zahtevka ne more nadomestiti listina, na kateri zahtevek temelji oziroma se z njo dokazuje.

May 24, 2004

Sodba nº U 317/2003 of Upravni oddelek, May 24, 2004

Zatrjevano bistveno kršitev procesnega zakona v postopku, koncanem s pravnomocno odlocbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca, izdano na prvi stopnji v ponovljenem postopku, lahko stranka, ki ji udeležba v postopku ni bila omogocena, pod pogoji, ki jih predpisuje ZUP, uveljavlja s predlogom za obnovo postopka pri tem organu. Gre za izredno pravno sredstvo, ki ga stranka uveljavlja v postopku, katerega obnovo predlaga. Ne more pa tožeca stranka uspešno uveljavljati kršitve proce...

Sodba nº U 24/2002 of Javne finance oddelek, May 24, 2004

Ker v postopku ni bilo pravilno presojeno, ali gre za štipendijo po 10. tocki 19. clena ZDoh, je ostalo nepopolno ugotovljeno dejansko stanje. To pa je razlog za odpravo odlocbe.

Sodba nº U 285/2002 of Javne finance oddelek, May 24, 2004

Ker se po ZDDPO za posebej naštete objekte uporablja kot najvišja posebej dolocena stopnja, velja splošna amortizacijska stopnja 10 % samo za tiste gradbene objekte, ki niso posebej našteti.

Sodba nº U 284/2002 of Javne finance oddelek, May 24, 2004

Po podatkih upravnih spisov je tožnik obravnavani objekt - poslovni prostor najprej uporabljal za skladišce, po izvedbi spornih gradbenih del pa ga je uporabil za opravljanje dejavnosti (poslovanje). Glede na navedeno sodišce v celoti pritrjuje toženi stranki, da je bilo z izvedenimi gradbenimi posegi izboljšano stanje opredmetenega osnovnega sredstva v smislu dolocb SRS 1.6, kot tudi v smislu dolocb MRS 16.24. Dejstvo, da za izvedbo gradbenih del niso bila potrebna dovoljenja, na presojo, al...

May 19, 2004

Sklep nº U 999/2004 of Javne finance oddelek, May 19, 2004

Glede na to, da gre za 40 razlicnih tožecih strank, ki izpodbijajo 40 upravnih aktov, ki jih je tožena stranka izdala poimensko, po presoji sodišca po dolocbah ZUS niso izpolnjeni pogoji, da bi sodišce obravnavalo tožbo kot eno tožbo in je sodišce zato na podlagi na podlagi 41. clena ZUS sprejelo sklep o razdružitvi tožbe tako, da je tožbo razdružilo na 40 posameznih zadev (tožb), ki jih bo tudi loceno obravnavalo. Tožnik v zahtevi za izdajo zacasne odredbe niti ne zatrjuje, niti ne navaja, d...

Sodba nº U 179/2004 of Upravni oddelek, May 19, 2004

Po presoji sodišca je potrebno pritrditi tožbenemu ugovoru, da zakon v 1. odstavku 19. clena ZDRS-C ne doloca pomena oziroma podrobneje ne opredeljuje pojma "neprekinjeno življenje", prav tako pa tega pojma ne pogojuje s prijavljenim stalnim prebivališcem. Izpodbijana odlocba tožene stranke je pomanjkljiva in je ni mogoce preizkusiti, ker tožena stranka ni navedla zakonskega dejanskega stanja in pri tem ni navedla kakšno vsebino je dala pojmu "neprekinjeno živi", prav tako pa ni navedla popol...

May 18, 2004

Sodba nº U 1820/2001 of Javne finance oddelek, May 18, 2004

Tožena stranka na pritožbene navedbe, ki so pomembne za odlocitev v izpodbijani odlocbi, ni odgovorila, zato je kršila navedeno dolocbo ZUP. Istocasno pa je bilo v postopku tudi pomanjkljivo in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje, ker se (povezano s kršitvijo procesnih pravil) ni ugotavljalo za kakšen promet v smislu dolocb ZDDV (ki je zadevi sporen), je šlo.

Sodba nº U 1053/2002 of Upravni oddelek, May 18, 2004

ZTel-1 je zaradi drugacne ureditve izvajanja mobilnih javnih radijskih storitev po presoji sodišca vplival na pogodbeno (koncesijsko) razmerje med tožeco stranko in Vlado Republike Slovenije, in sicer tako, da je dolocil, da se najkasneje po preteku enoletnega roka od njegove uveljavitve to razmerje zacne ravnati po njegovih dolocbah. Ta sprememba je imela ucinke za že obstojeco pravno razmerje za naprej, to je od uveljavitve ZTel-1 dalje in po presoji sodišca ni arbitrarno poslabšala položaj...

Sodba nº U 1340/2002 of Upravni oddelek, May 18, 2004

Glede dolocitve višine koncesijske dajatve in dokoncnega poracuna se izrek izpodbijanega sklepa v celoti sklicuje na 2. alineo tocke 7.1 koncesijske pogodbe, v kateri sta se stranki koncesijske pogodbe dogovorili, da bo merilo za višino koncesijske dajatve prihodek tožece stranke iz dejavnosti, ki jo zajema koncesija, kajti koncesijska dajatev se placuje v odstotku, in sicer 1% od celotnega prihodka tožece stranke za preteklo cetrtletje. Navedena opredelitev višine koncesijske dajatve v izrek...

Sodba nº in sklep U 303/2002 of Javne finance oddelek, May 18, 2004

Tožena stranka je v skladu z 88. clenom ZDavP od tožnika upraviceno prisilno terjala davcni dolg njegove žene, ki ga iz njenega premoženja ni bilo mogoce izterjati, in sicer v višini, ki ustreza vrednosti premoženja, za katerega je dokazano, da ga je od svoje žene dobil v letu ali po letu, v katerem je davcni dolg nastal.

Sodba nº in sklep U 1992/2002 of Upravni oddelek, May 18, 2004

Podobnost znamk se presoja tako glede znakov kot blaga. Le ob ugotovljeni podobnosti znaka kot blaga lahko govorimo o podobnosti znamk.

Sodba nº U 89/2004 of Upravni oddelek, May 18, 2004

Dejstvo, da je tožeca stranka kot zavezanka za vracilo premoženja z odplacnim poslom pridobila sporne poslovne prostore v vecji izmeri, pa bi bilo za odlocanje o utemeljenosti denacionalizacijskega zahtevka pravno pomembno le, ce bi tožeca stranka v upravnem postopku zatrjevala in tudi izkazovala, da je bil del poslovnih prostorov, ki jih zaseda, izvzet iz nacionalizacije in da je njen pravni prednik ali sama, že pred uvedbo denacionalizacijskega postopka del poslovnih prostorov pridobila na ...

May 12, 2004

Sodba nº U 1790/2003 of Upravni oddelek, May 12, 2004

Ker je tožnik v Italiji prebival tudi na dan uveljavitve pogodbe med SFRJ in Republiko Italijo - Osimski sporazum (Uradni list SFRJ - MP, št. 1/77), se po presoji sodišca se neutemeljeno sklicuje na to, da mu državljanstvo SFRJ ni moglo prenehati ex lege z uveljavitvijo tega sporazuma.

Sodba nº in sklep U 341/2004 of Upravni oddelek, May 12, 2004

Tožena stranka je svojo odlocitev oprla na podatek iz uradnih evidenc, da ima tožnica dovoljenje za zacasno prebivanje neprekinjeno šele od 7. 1. 1999. Pri tem je tožena stranka pravilno poudarila, da je mogoce pridobiti dovoljenje za stalno prebivanje tujca (na podlagi 1. odstavka 41. clena ZTuj-1) le na podlagi podatkov, ki dokazujejo osemletno neprekinjeno bivanje v RS na podlagi dovoljenj za stalno prebivanje tujca. Pri svoji odlocitvi se je tožena stranka opredelila tudi do casa, ko je i...

May 11, 2004

Sodba nº U 1319/2003 of Upravni oddelek, May 11, 2004

Glede na dolocbe ZIKS-1 odloca o premestitvi obsojenca direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij po prostem preudarku, pri cemer pa mora biti podan utemeljen premestitveni razlog. Kadar je upravni organ pooblašcen, da odloca po prostem preudarku, sodišce v upravnem sporu preveri le ali je upravni akt nezakonit, ker je bil prekoracen obseg prostega preudarka ali ker je bil preudarek uporabljen na nacin, ki ne ustreza namenu, za katerega je dolocen. Namen pooblastila za odlocanje po pros...

Sodba nº U 923/2003 of Javne finance oddelek, May 11, 2004

Po presoji sodišca bi torej moral davcni organ vsebinsko preizkusiti tožnikove ugovore in o njih zavzeti stališce, glede na to, da tudi podatek Ministrstva za notranje zadeve ne daje zanesljive številke o prodanih vstopnicah. Namen cenitvenega postopka davcne osnove je, po presoji sodišca, ugotovitev resnicnega dejanskega stanja ter ugotovitev vseh dejstev in okolišcin, ki so pomembna za pravilno in zakonito odlocitev.

Sodba nº U 2070/2002 of Upravni oddelek, May 11, 2004

Ob ugotovitvi, da je podržavljena nepremicnina v taki meri spremenjena (glede na namen uporabe, obseg, vrednost), da jo je šteti za novo, se je ne more vrniti v naravi.

Sodba nº in sklep U 147/2003 of Upravni oddelek, May 11, 2004

ZDen ne doloca, katera zemljišca so bila podržavljena kot kmetijska in katera kot stavbna zemljišca. Upravnosodna praksa šteje kot stavbna zemljišca, poleg zazidanih zemljišc še tista zemljišca, na katerih je bila glede na takratno stopnjo urbanizacije možna dolocena vrsta gradnje; to pa so zemljišca, ki so bila po takratnih planih stanovanjske in komunalne graditve že opredeljena kot gradbena, in zemljišca, katerih sprememba namembnosti iz kmetijskih zemljišc v stavbna je bila vsebovana v pr...

Sodba nº U 418/2002 of Upravni oddelek, May 11, 2004

Napacne uporabe prava ni mogoce sanirati s sklepom o popravi pomote v odlocbi po 223. clenu ZUP. Popravljanje napake tehnicne narave pomeni, da se je upravni organ zmotil pri zapisovanju svoje volje oz. svojih ugotovitev, katere je napacno zapisal drugace, kot je nameraval. V obravnavanem primeru pa organ pri izracunu višine priznane odškodnine za škodo po suši ni upošteval materialnega predpisa.

Sodba nº U 118/2004 of Upravni oddelek, May 11, 2004

Po prvem odstavka 31. clena ZBPP je v primeru, ko gre za odlocanje o prošnji za dodelitev brezplacne pravne pomoci v zadevah, za katere so pristojna sodišca splošne pristojnosti, krajevno pristojen za odlocanje organ za brezplacno pravno pomoc tistega sodišca, na obmocju katerega ima prosilec ali stalno ali zacasno prebivališce. To pomeni, da lahko prosilec, skladno s prvim odstavkom 34. clena ZBPP, prošnjo za brezplacno pravno pomoc vloži pri sodišcu, ki je krajevno pristojno tako glede na n...

Sodba nº U 241/2003 of Upravni oddelek, May 11, 2004

Ker je torej po presoji sodišca bil status zemljišca ob podržavljenju presojen pravilno, je bilo pravilno tudi vrednotenje zemljišca na podlagi Odloka, tožnik pa z ugovori, da so bila posamezna zemljišca komunalno opremljena v dejanskem pogledu, ne more uspeti, saj zatrjevani elementi komunalne opremljenosti posameznih zemljišc statusa zemljišca ne morejo spremeniti. Navedeni elementi so pomembni samo v primeru, ko se ugotavlja opremljenost stavbnega zemljišca.

May 10, 2004

Sodba nº U 169/2003 of Upravni oddelek, May 10, 2004

Ceprav sta postopek odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca in postopek za vracilo prevec placanega davka (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca) na podlagi pravnomocne odlocbe o odmeri med seboj povezana, gre za dva samostojna upravna postopka. Zatrjevano bistveno kršitev procesnega zakona v postopku, koncanem s pravnomocno odlocbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca, lahko stranka, ki ji udeležba v postopku ni bila omogocena, pod pogoji, ki jih predpisuje ZUP,...

Sodba nº U 1734/2002 of Javne finance oddelek, May 10, 2004

Tožeca stranka bi morala sprejeti poseben akt, vezan na potrebne ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov nevarnih snovi na zdravje delavcev, v okviru katerega bi morala dolociti vrsto ukrepov in v zvezi s tem dolociti potrebno kolicino in kakovost blaga (npr. popitega mleka ali druge osvežilne pijace) in storitev na posameznega delavca.

May 05, 2004

Sodba nº U 358/2003 of Upravni oddelek, May 05, 2004

Na podlagi 1. odstavka 43. clena ZUP ima pravico se udeleževati se postopka tudi oseba, ki izkaže pravni interes, ko zatrjuje, da vstopa v postopek zaradi varstva svojih pravnih koristi in je dokazno breme v zvezi s tem na strani te osebe. Tudi po presoji sodišca sta tako organ prve kot druge stopnje pravilno odlocila. Pri svoji odlocitvi sta se pravilno oprla na dolocilo 1. in 2. odstavka 43. clena ZUP ter tudi pravilno uporabila dolocila ZIS in Pravilnika. Pravilno je stališce, da tožnik ni...

Sodba nº in sklep U 747/2004 of Upravni oddelek, May 05, 2004

Po presoji sodišca je odlocitev tožene stranke pravilna, v ponovljenem postopku pa je tudi upoštevala vsa napotila Upravnega sodišca RS v sodbi opr. št. U 463/2004. Za njeno odlocitev na podlagi 1. odstavka 37. clena ZAzil zadostuje ugotovitev tožene stranke, da tožnik prihaja v Republiko Slovenijo iz varne tretje države. Tožena stranka je svojo ugotovitev, da tožnik prihaja iz varne tretje države oprla na dejstvo, da je bil prijet na železniški postaji v Sežani, kjer je tudi policistom poved...

Sodba nº U 810/2003 of Upravni oddelek, May 05, 2004

Na podlagi tako ugotovljenih rezultatov je odlocitev organa druge stopnje pravilna in se je pravilno oprl na materialni predpis 6. tocke 27. clena ZZUZIS in tako pravilno postopal v skladu s 1. in 3. odstavkom 248. clena ZUP. Organ prve stopnje je pridobil porocila o testiranju vzorcev in na podlagi ugotovitev in ocene skladnosti je tudi po presoji sodišca tožena stranka pravilno odlocila. Podlago za svojo odlocitev je imela v porocilih o testiranju vzorcev, ki se nahajajo v predloženih uprav...

May 04, 2004

Sodba nº U 163/2003 of Upravni oddelek, May 04, 2004

Pomožno nogometno igrišce je objekt v smislu zazidanega stavbnega zemljišca, ce pomeni realizacijo gradbenega namena opredeljenega v prostorskem planu.

Sodba nº U 687/2003 of Upravni oddelek, May 04, 2004

Opraviceni vzrok za vrnitev v prejšnje stanje so lahko le takšne okolišcine oziroma ovire, ki jih stranka ni mogla predvideti, niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njeni krivdi.

May 03, 2004

Sodba nº U 2165/2001 of Javne finance oddelek, May 03, 2004

Neizkazan obstoj družbe, ki naj bi prejela placilo in ostale okolišcine kažejo, da gre za placilo fizicni osebi - igralcu. Od takšnega placila pa je bila tožeca stranka kot izplacevalec osebnega prejemka dolžna obracunati vse dajatve, ki jim zapadejo pogodbe o delu.

Sodba nº U 32/2003 of Javne finance oddelek, May 03, 2004

Po dolocbah ZUP ugotavljanje vzrokov, zakaj pravnomocna in izvršljiva odlocba ni bil izvršena in kdo je odgovoren za njeno izvršitev, ni predmet izpodbijanega sklepa.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners