Upravno Sodišče RS: Opinions issued on June 2004

June 29, 2004

Sodba nº U 1609/2002 of Javne finance oddelek, June 29, 2004

Ker pa ima po dolocbi 7. odstavka 40. clena ZDDV tudi po presoji sodišca neuveljavljanja odbitka DDV v tistem davcnem obdobju, v katerem je davcni zavezanec prejel racun in v katerem je torej pridobil pravico uveljavljanja odbitka DDV, za posledico, da davcni zavezanec pravico do uveljavljanja odbitka DDV izgubi, je tožnika zadela prekluzija, ob tem ko ni sporno, da tožnik (kot tudi sam navaja) odbitka vstopnega DDV ni uveljavljal v pravilnem davcnem obdobju.

Sodba nº U 1906/2002 of Javne finance oddelek, June 29, 2004

Predvsem se sodišce strinja in pritrjuje oceni prvostopnega organa, da ti racuni ne izkazujejo opravljenega prometa, kar pa je bistveni pogoj za priznanje odbitka vstopnega DDV po 40. clenu ZDDV. Na to kažejo tako podatki o neujemanju evidence na strani izdajatelja kot tudi primerjava stroškov goriva in prihodkov na delovišcu, kjer je tožnik tedaj opravljal prevoz. Tožnikovi ugovori, da je opravljal promet tudi na druga delovišca pa so zgolj pavšalni in jih ni z nicemer dokazal (15. a clenu Z...

June 22, 2004

Sodba nº in sklep U 306/2002 of Upravni oddelek, June 22, 2004

Kdo je zavezanec za vrnitev nepremicnine izhaja iz uradnih evidenc. V kolikor tretji zatrjuje, da je lastnik sporne nepremicnine mora organ pred prekinitvijo postopka pretehtati ali bo sodba na podlagi vložene tožbe vezala oziroma vplivala na razmerje, ki ga tretji skuša prikazovati za spornega.

Sodba nº U 2289/2003 of Upravni oddelek, June 22, 2004

Nepravilno je stališce tožece stranke, da ji nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca ni treba placati, ker gre za stanovanjski objekt, ki ni primeren za bivanje, ker ni dokoncan. Navedeno stališce ni skladno z opredelitvijo zazidanega stavbnega zemljišca. Po 2. clenu ZSZ/97 je zazidano stavbno zemljišce zemljiška parcela na obmocju, ki je s prostorskim planom namenjeno za graditev objektov, na kateri je zgrajen objekt enako kot tudi po 2. clenu ZSZ84, ki je z uveljavitvijo ZSZ97 sicer pren...

Sodba nº U 1577/2001 of Javne finance oddelek, June 22, 2004

Ker je tožnica predmetno tožbo vložila zoper odlocbo v upravnem izvršilnem postopku, v katerem v skladu z 292. clenom ZUP in 46. clenom ZDavP, ni možno izpodbijati odlocb, ki se izvršujejo oziroma so dovoljeni samo tisti ugovori, ki se nanašajo na samo izvršbo.

Sodba nº U 135/2003 of Upravni oddelek, June 22, 2004

Po 4.tocki prvega odstavka 19. clena ZDen nepremicnine ni mogoce vrniti v naravi, ce bi se bistveno okrnila prostorska kompleksnost oziroma namen izrabe prostora in nepremicnin. Bistvena okrnitev prostorske kompleksnosti predstavlja pravni standard, katerega vsebino je potrebno ugotoviti v vsakem primeru posebej. V obravnavanem primeru je za prostorsko kompleksnost bistvenega pomena namen uporabe kompleksa, to je javno smucišce. V zvezi z ureditvijo in obratovanjem smucišc pa predpisi upravlj...

Sodba nº U 618/2002 of Javne finance oddelek, June 22, 2004

Pridobivalnega prostora gramoznice po ZRud ni mogoce opredeliti niti kot zazidano niti kot nezazidano stavbno zemljišce, zato uporabnik takšnega zemljišca za to površino ne placuje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišca.

Sodba nº U 64/2003 of Upravni oddelek, June 22, 2004

Ker je povecana vrednost posledica vlaganj v podržavljeno nepremicnino, je lahko zahtevek za vracilo predmet upravicenj tistih subjektov, ki so dejansko vlagali. Vlagatelja pa v vlogi, niti v kasnejših dopolnitvah, nista specificirala zahtevka za vsakega izmed njiju niti nista izkazala vlaganj. Za navedeno terjatev namrec ne zadošca zgolj dejstvo o povecani vrednosti vrnjene nepremicnine, temvec je potrebno tudi izkazati, da je do navedene povecane vrednosti prišlo prav zaradi vlaganj vlagate...

Sklep nº U 143/2004 of Upravni oddelek, June 22, 2004

Ker odlocba upravnega organa izdana na podlagi 30. clena ZUS predstavlja le procesni predpogoj za vložitev zahteve za izdajo zacasne odredbe na podlagi 1. odst. 69. clena ZUS, po presoji sodišca ni podan pravni interes tožece stranke za izpodbijanje zakonitosti takšne negativne odlocbe s tožbo v upravnem sporu. Sodno varstvo je namrec v tem primeru stranki zagotovljeno z možnostjo vložitve enake zahteve pri sodišcu na podlagi 1. odst. 69. clena ZUS. Navedeno sodno varstvo pa je tudi ucinkovit...

Sodba nº U 308/2003 of Upravni oddelek, June 22, 2004

Ker tožniku s predloženimi listinskimi dokazili ni uspelo dokazati, da bi bile zahtevane premicnine dejansko zaplenjene, zato tega dejstva zgolj na podlagi predložene izjave price ni mogoce šteti za dokazanega. Dokazno breme v denacionalizacijskem postopku je namrec na strani vlagatelja zahteve za denacionalizaijo, upravni organ pa je dolžan o zahtevi meritorno odlociti na podlagi presoje predloženih dokazov, kar je v obravnavani zadevi tudi storil.

Sodba nº in sklep U 189/2003 of Upravni oddelek, June 22, 2004

Tožbeni ugovor v zvezi z obremenjevanjem okolja s sevanjem je neutemeljen, saj so bili za izdajo izpodbijanega dovoljenja izpolnjeni vsi pogoji, tako po dolocbah Uredbe o EMS, kot Zakona o zdravstveni inšpekciji, tožnik pa dokazov, s katerimi bi izkazal dvom v pravilnost strokovne ocene ali v pravilnost soglasja Zdravstvenega inšpektorata ni predložil.

Sodba nº in sklep U 217/2002 of Upravni oddelek, June 22, 2004

Odlocba, ki ni bila vrocena, ne more postati izvršljiva ter organ ne more podvzemati nobenih izvršilnih dejanj, kar bo morala tožena stranka, ki je odlocala o soinvestitorjevi pritožbi zoper odlocbo prvostopnega organa upoštevati, saj glede na okolišcine primera izrecenega ukrepa ni mogoce izvršiti delno, to je samo v breme tožnika. Takšna odlocba bi bila v pravnem pogledu neizvršljiva.

June 21, 2004

Sodba nº in sklep U 1117/2004 of Upravni oddelek, June 21, 2004

Tožena stranka se sklicuje na porocilo, da je AA 11. 2. 2004 napovedal samolikvidacijo skupine in predal veliko kolicino orožja in streliva. Tožena stranka zato zakljucuje, da strah tožnika, ker je odklonil vkljucitev v paravojaško enoto ni vec utemeljen, ker je enota razpušcena. Tožnik v tožbi ne izpodbija teh ugotovitev tožene stranke v zvezi z razpustitvijo gverilske enote gozdnih bratov.Tožnik v tožbi ne ugovarja in ne izpodbija zakljuckov tožene stranke in tudi ne podatkov, ki jih je tož...

Sodba nº U 692/2003 of Javne finance oddelek, June 21, 2004

Sodišce se strinja z obrazložitvijo tožene stranke, da je namen davcne olajšave iz 13. tocke 1. odstavka 9. clena ZDoh, v vzpodbujanju ustanavljanja delniških in drugih gospodarskih družb ter zadrug, ne pa v vzpodbujanju nadaljnjega prenosa vrednostnih papirjev oziroma deležev gospodarskih družb in zadrug. Takšen zakonodajalcev namen izhaja tudi iz dolocil 1. in 11. tocke 1. odstavka 9. clena ZDoh, po katerih se osnova za dohodnino zmanjša za sredstva, vložena v vrednostne papirje, katerih iz...

Sodba nº U 2028/2003 of Javne finance oddelek, June 21, 2004

Kdo je lahko stranka v upravnem postopku, je doloceno v 49. in naslednjih clenih Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86-p.b, v nadaljevanju: ZUP), po katerem se, glede na dolocbo 324. clena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 80/99 in 79/00, v nadaljevanju ZUP/99) koncajo zadeve, glede katerih je postopek ob uveljavitvi ZUP/99 v teku oziroma glede katerih je bila ob uveljavitvi ZUP/99 že vložena zahteva ali pravno sredstvo. Predvsem iz 49., 50. in 54...

June 18, 2004

Sodba nº U 1286/2003 of Upravni oddelek, June 18, 2004

Ker ZPOmK ni predvidene nobene sankcije, hkrati pa je izrecno doloceno, da do zacetka dela novega, opravlja naloge sedanji Urad, tožena stranka veljavno opravlja naloge Urada iz 4. clena in zato ni utemeljen tožbeni ugovor, da nima stvarne pristojnosti. Ko gre za presojo koncentracij, ki nimajo evropske razsežnosti, velja tudi še po vkljucitvi Slovenije v Evropsko unijo nacionalna zakonodaja, to je ZPOmK in predpisi, izdani na njegovi podlagi. Ker je imela tožeca stranka v upravnem postopku p...

Sodba nº U 80/2004 of Upravni oddelek, June 18, 2004

Rok za vlaganje zahtev za sprejem v državljanstvo po 19. clenu ZDRS-C je bil do 29. 11. 2003, navedeni rok pa je materialni zakonski rok, kar pomeni, da ga ni mogoce podaljševati z nikakršnim pravnim tolmacenjem, saj ne gre za procesni rok, torej za rok, ki se, ce pade na dan, ko se pri organu, kjer je treba opraviti dejanje, ne dela, iztece s pretekom prvega naslednjega delavnika, kot zmotno navaja tožnik. S potekom navedenega roka je tožnik izgubil pravico za vložitev zahteve za sprejem v d...

June 16, 2004

Sodba nº U 621/2004 of Upravni oddelek, June 16, 2004

Po besedni in pomenski razlagi 16. clena ZOro-1 je razvidno, da je zakonodajalec pojem zanesljivosti zaostril oziroma postrožil v 2. odstavku 16. clena ZOro-1, ker navaja, da "posameznik v nobenem primeru ni zanesljiv ce..." Zakonodajalec tako loci zanesljivost oziroma nezanesljivost na katero se lahko sklepa (1. odstavek) in na primer, ko posameznik v nobenem primeru ni zanesljiv (2. odstavek 16. clena ZOro-1). Tako opredeljena zanesljivost oziroma nezanesljivost pa ne dopušca združevanja po...

Sodba nº U 1075/2004 of Upravni oddelek, June 16, 2004

Pristojni organ mora zadevo, v zvezi s katero je vložena prošnja za BPP, presoditi v vsebinskem pogledu, pri cemer mora v obrazložitvi navesti, zakaj šteje, da je zadeva ocitno neutemeljena.

June 15, 2004

Sodba nº U 766/2003 of Upravni oddelek, June 15, 2004

Obstoj mineralnih surovin ni ovira za vracanje zemljišc v naravi, saj so taka zemljišca lahko v pravnem prometu.

Sodba nº U 874/2003 of Upravni oddelek, June 15, 2004

Ob podržavljenju dana odškodnina se v denacionalizaciji upošteva v kolikor preseže 30 % vrednosti podržavljenega premoženja. Ce odškodnina preseže vrednost nepremicnine, se denacionalizacijski zahtevek zavrne na podlagi 72. clena ZDen, v kolikor je upravicenec ni pripravljen vrniti.

June 14, 2004

Sodba nº U 1933/2001 of Javne finance oddelek, June 14, 2004

Tudi po oceni sodišca dolocba 7. odstavka 40. clena ZDDV ni nejasna. Po navedeni dolocbi sme davcni zavezanec odbiti vstopni DDV v davcnem obdobju, s cimer je po presoji sodišca urejena tako pridobitev pravice kot tudi rok za njeno uveljavljanje. Gre za zakonski materialni rok za uveljavitev pravice, s potekom katerega pravica, ki je stranka ni uveljavila, ugasne.

Sodba nº U 1807/2002 of Javne finance oddelek, June 14, 2004

V obravnavanem primeru med strankama tudi ni sporno, da je tožnik zavezanec za davek od dohodkov iz dejavnosti, ki ni dolžan voditi poslovnih knjig na nacin, kot je predpisan za gospodarske družbe in se mu zato davek iz dejavnosti odmeri na podlagi davcne napovedi, skladno z dolocbami 163. do 169. clena ZDavP (poglavje 4. - Davek od dohodkov iz dejavnosti, podpoglavje b) - Odmera na podlagi davcne napovedi). Ker gre v 153. clenu ZDavP za materialni prekluzivni rok, s potekom katerega pravica ...

Sodba nº U 1984/2003 of Javne finance oddelek, June 14, 2004

Davcni organ je pri odmeri dohodnine vezan na višino dobicka, ugotovljeno z odlocbo o odmeri davka od dobicka iz kapitala. Navedeno velja tudi za odmero dohodnine v obnovljenem postopku. Novo dejstvo in nov dokaz kot podlaga za obnovo postopka odmere dohodnine je po navedenem izkazana verjetnost, da bo zavezancu izdana odlocba o odmeri davka od dobicka iz kapitala, po kateri bo ugotovljen dobicek, drugacen od tistega, ki je bil ugotovljen v prvotnem postopku in upoštevan v postopku odmere doh...

Sodba nº U 2322/2003 of Javne finance oddelek, June 14, 2004

Vodenje poslovnih knjig, izkazovanje prihodkov in odhodkov skladno s SRS zagotavlja pravilno casovno vkljucevanje prihodkov in odhodkov posameznega obracunskega obdobja. Prav ima po navedenem tožena stranka, ko ugotavlja, da zakon smiselno ne dopušca obravnavanja dobicka kot prejemka iz vec let, saj mora davcni organ v osnovo za dohodnino všteti le višino dobicka, ki je ugotovljena z odlocbo o odmeri davka iz dejavnosti. Ta pa se, kot že navedeno, ugotavlja na podlagi prihodkov in odhodkov, u...

Sodba nº U 2197/2003 of Javne finance oddelek, June 14, 2004

Organ, pristojen za obnovo postopka, je po dolocbi 261. clena ZUP in 5. clena ZUP v zvezi z 9. clenom Zakona o davcni službi davcni urad, ki je izdal odlocbo, s katero je bil postopek koncan, kot to v obrazložitvi izpodbijane odlocbe, pravilno in skladno s prakso Upravnega sodišca, ugotavlja tožena stranka. Rok za obnovo postopka tece torej od dneva, ko je nova dejstva in nove dokaze mogel navesti ali uporabiti davcni urad, pristojen za obnovo postopka.

June 10, 2004

Sodba nº U 563/2003 of Upravni oddelek, June 10, 2004

Zavezanec za vrnitev lahko postavitev skrbnika za poseben primer (dolocitev vec skrbnikov) uspešno izpodbija le, ce bi bila zaradi tega izpolnitev njegove obveznosti po denacionalizacijski odlocbi onemogocena ali otežkocena.

June 09, 2004

Sodba nº in sklep U 1065/2004 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, June 09, 2004

Pristojni organ takoj odloci o stvari in prošnjo za azil kot ocitno neutemeljeno zavrne, ce je prosilec za azil prišel izkljucno iz ekonomskih razlogov, ali ce je iz njegove prošnje ocitno, da mu v njegovi izvorni državi ne grozi preganjanje.

Sklep nº U 1080/2004 of Upravni oddelek, June 09, 2004

Ker je tožnik tožbo, v zvezi s katero prosi za odobritev brezplacne pravne pomoci, umaknil, ne izkazuje vec pravnega interesa v tem upravnem sporu.

Sklep nº U 725/2004 of Upravni oddelek, June 09, 2004

Po presoji sodišca pa v obravnavanem primeru tožnik nima vec pravnega interesa za izpodbijanje odlocbe zoper katero je naperjena njegova tožba. Z izpodbijano odlocbo št. Bpp 425/2004 z dne 16. 3. 2004 je bil za izvajanje brezplacne pravne pomoci dolocen odvetnik AA, z odlocbo tožene stranke št. Bpp 425/2004 z dne 6. 5. 2004 pa je bil odvetnik AA razrešen in namesto njega postavljen drug odvetnik. Ker je tožena stranka z odlocbo z dne 6. 5. 2004 ugodila tožnikovi zahtevi, to pomeni, da tožnik ...

June 07, 2004

Sodba nº U 585/2002 of Javne finance oddelek, June 07, 2004

Sodišce se strinja s stališcem tožene stranke, da tožnik zmanjšanja osnove za dohodnino iz 9. clena Zakona o dohodnini ni uveljavljal na pravilen nacin. Je pa dejstvo, da je iz njegove napovedi za odmero dohodnine nedvomno mogoce razbrati namen tožnika, da to olajšavo uveljavi. Ob taki situaciji, ko je imela vloga v delu, v katerem tožnik uveljavlja olajšavo zaradi porabe sredstev za namene iz 9. clena Zakona o dohodnini, evidentne pomanjkljivosti, bi moral upravni organ ravnati po 1. odstavk...

Sodba nº U 465/2002 of Javne finance oddelek, June 07, 2004

Iz upravnih spisov izhaja, da je tožnik kot delodajalec svoje delavce napotil na službeno potovanje s potnimi nalogi, za katere zatrjuje, da so pravilni, tožena stranka pa se o tem ni izrekla. Po presoji sodišca tožena stranka nima prav, ko ocenjuje izplacila dnevnic zgolj z vidika narave gradbene dejavnosti kot celote, ne da bi preverila posamezne izdane potne naloge ter posledicno izplacila delavcem in na ta nacin ugotovila pravilnost in zakonitost izplacil dnevnic delavcem (in tožniku). Do...

Sodba nº U 573/2002 of Javne finance oddelek, June 07, 2004

Po presoji sodišca bi namrec v primeru, ce je tožnik vse racune korektno, to je pravilno in ažurno vpisal v knjigo prejetih racunov, pa le ti zaradi že nesporno ugotovljene racunalniške napake v racunovodskem programu niso bili zajeti v obracunih DDV, lahko razumeli, da gre za situacijo iz 1. tocke 1. odstavka 42. clena ZDDV.

Sodba nº U 1687/2003 of Upravni oddelek, June 07, 2004

Ker je tožnica svojo udeležbo v NOV Slovenije dokazovala le z izpovedbami pric in z mnenjem Združenja borcev in udeležencev NOB, v katerem le-to samo soglaša s tem, da se tožnici prizna status vojnega veterana za obdobje med 1. 3. 1943 do 13. 1. 1944 in ga ni moc šteti za odlocbo ali potrdilo državnega organa ali nosilca javnega pooblastila oziroma za drugo javno listino, in ne z dokazi, ki jih za dokazovanje okolišcin za priznanje statusa vojnega veterana predvideva prvi odstavek 26. clena Z...

Sodba nº U 755/2004 of Upravni oddelek, June 07, 2004

Status žrtve vojnega nasilja je mogoce priznati kot otroku zaradi izgube starša v vojni le, ce je smrt starša nastopila ali kot posledica sodelovanja starša z NOB Slovenije ali v okolišcinah za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja staršu (izgnanca, taborišcnika, zapornika, delovnega deportiranca, interniranca, begunca).

Sodba nº U 517/2004 of Upravni oddelek, June 07, 2004

Za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja - zapornika mora stranka izkazati ne le, da so jo okupacijske sile med 6. 4. 1941 in 15. 5. 1945 poslale v zapor ter da je le-ta trajal neprekinjeno najmanj 3 mesece, pac pa tudi okolišcine, iz katerih izhaja, da so bili razlogi za zapor politicni, nacionalni, rasni ali verski.

June 03, 2004

Sodba nº in sklep U 1066/2004 of Upravni oddelek, June 03, 2004

Tožena stranka je oprla svojo ugotovitev, da tožnik prihaja iz varne tretje države na dejstvo, da ima v potnem listu št. ...., z veljavnostjo do ... 2006, odtisnjen žig obmejnega organa Republike Avstrije. Prav tako se je tožena stranka oprla tudi na tožnikovo izjavo ob podaji prošnje za azil, da ce bi vedel, da ima možnost dobiti tolmaca, bi zaprosil za azil že v Avstriji. Iz same prošnje za azil pa tudi izhaja, da je tožnik navedel, da je prišel v Republiko Slovenijo iz maticne države preko...

June 02, 2004

Sodba nº in sklep U 1034/2004 of Upravni oddelek, June 02, 2004

Tožnik je kot razlog za odhod iz Makedonije navedel, da je bil prica pri prodaji hiše za prodajalca AA in da je ta z denarjem pobegnil v Kanado, kupec hiše pa od tožnika zahteva vracilo denarja. Tožena stranka je upoštevala izjavo tožnika, to je razlog, ki ga je tožnik navedel v prošnji za priznanje azila, in jo ocenila kot neverodostojno in nekredibilno in da so njegove navedbe nepovezane in nekonsistentne.

June 01, 2004

Sodba nº U 1852/2002 of Javne finance oddelek, June 01, 2004

Pogoj za odbitek DDV je racun, ki mora vsebovati vse podatke iz 34. clena ZDDV. Zahtevani podatki morajo biti razvidni iz racuna kot tiste listine, ki v postopku odbijanja DDV predstavljajo enega izmed pogojev za odbitek vstopnega DDV. V zvezi s priznavanjem pravice do odbitka DDV je potrebno upoštevati pogoje, ki so doloceni v 40. clenu ZDDV, ti pogoji so kogentne narave in ne poznajo izjem. Med temi podatki pa so tudi tisti, ki se nanašajo na davcno številko prejemnika blaga oziroma storite...

Sodba nº in sklep U 1413/2002 of Upravni oddelek, June 01, 2004

Današnji koncesionar (GG) je stranka v postopku denacionalizacije, v kolikor se odloca o njegovih pravicah, ki izvirajo iz vlaganj. Vendar pa njegov zahtevek iz vlaganj ne opravicuje stvarnopravnega upravicenja na vrnjeni nepremicnini.

Sodba nº U 672/2003 of Upravni oddelek, June 01, 2004

Vrednost podržavljenega zemljišca se doloci po stanju ob podržavljenju, kar pomeni po njegovi dejanski rabi, ki jo evidentira kataster. Stranka pa ima možnost dokazovanja, da v zemljiškem katastru naveden podatek ne ustreza stanju v naravi v casu podržavljenja.

Sodba nº U 1051/2003 of Upravni oddelek, June 01, 2004

Kadar vlagatelj zahteve za denacionalizacijo glede oblike vrnitve premoženja postavi poleg primarnega še podrejene zahtevke, mora organ (ob ugotovljeni upravicenosti do denacionalizacije), ce je vrnitev v obliki iz primarnega zahtevka možna, ugoditi že temu zahtevku, ce pa vrnitev v taki obliki ni možna, pa dalje po vrsti, kot so podrejeni zahtevki postavljeni, ugotavlja, kateremu izmed njih je prvemu mogoce ugoditi, in o njem odloci (tako da prizna denacionalizacijo v zahtevani obliki). Dena...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners