Upravno Sodišče RS: Opinions issued on July 2004

July 14, 2004

Sklep nº U 1110/2001 of Upravni oddelek, July 14, 2004

Po 2. odstavku 105. clena Zakona o pravdnem postopku, ki se na podlagi 1. odstavka 16. clena Zakona o upravnem sporu primerno uporablja za vprašanja, ki niso urejena v ZUS, mora tožba v upravnem sporu kot vloga obsegati vse, kar je potrebno, da se lahko obravnava, med drugim navedbo strank ter morebitnih njihovih zakonitih zastopnikov in pooblašcencev. Ce vloži tožbo župan zoper obcinski svet, ki ga po Zakonu o lokalni samoupravi zastopa župan, mora zaradi kolizije interesov tožba, da bi bila...

July 13, 2004

Sodba nº U 1461/2003 of Upravni oddelek, July 13, 2004

Seznam prezentantov kuponov iz leta 1939 ni zadosten dokaz o lastništvu prinosniških delnic, leta 1945 podržavljene družbe.

Sodba nº U 794/2003 of Upravni oddelek, July 13, 2004

Za dolocitev zašcitene kmetije se glede lastništva in obsega kmetije uporabljajo podatki iz zemljiške knjige. Sodišce je v obravnavani zadevi lahko brez izvedbe predlaganih dokazov presodilo, da je dejansko stanje bilo pravilno ugotovljeno (saj izhaja iz podatkov uradnih evidenc). Zato ni izvedlo predlagane glavne obravnave, saj se s predlaganim dokazom ne bi dokazovalo nobeno za odlocitev relevantno dejstvo.

Sodba nº U 1935/2002 of Upravni oddelek, July 13, 2004

Presoja vzajemnosti je glede na dolocbo 3. odstavka 9. clena ZDen vsebinska presoja, o tem ali je vracanje podržavljenega premoženja po vsebini urejeno v obeh državah, predvsem pa katero premoženje se vraca in komu.

July 12, 2004

Sodba nº U 1037/2002 of Javne finance oddelek, July 12, 2004

Tudi po presoji sodišca tožniku ni uspelo dokazati, da je sporni racun dejansko prejel šele v obracunskem obdobju december 2000, saj svojih zatrjevanj ni uspel dokazati na ustrezen nacin, to je na podlagi interne poštne knjige ali na kakšen drug verodostojen nacin. Že tožena stranka je v izpodbijani odlocbi pravilno opozorila na dolocbe Pravilnika o vodenju poslovnih knjig in dolocbe SRS, ki dolocajo splošno nacelo urejenega vodenja poslovnih knjig.

Sodba nº in sklep U 2019/2002 of Javne finance oddelek, July 12, 2004

Res je sicer, da lahko davcni zavezanec odbije vstopni DDV tudi od predplacil, vendar morajo biti tudi v tem primeru izpolnjeni pogoji iz 40. clena ZDDV. Pogoj za odbitek DDV je med drugim racun, ki mora vsebovati vse podatke iz 34. clena ZDDV. Kolikor bo v ponovljenem postopku ugotovljeno, glede na okolišcine in vsebino spornega racuna, da je dejansko bilo blago prevzeto isti dan, kot je bil izdan racun, je po presoji sodišca mogoce ugotoviti, da je racun popoln v smislu dolocbe 34. clena ZDDV.

Sodba nº in sklep U 1314/2004 of Upravni oddelek, July 12, 2004

Tožnik v tožbi ugovarja, da prosilci za azil veckrat opisujejo slabe ekonomske razmere v svoji izvorni državi, vendar te slabe ekonomske razmere niso niti edini niti glavni razlog za pobeg iz maticne države. Tožnik pa v tožbi ne zanika navedb, ki jih je navedel kot razlog zakaj je zapustil maticno državo, pri tem ne navaja nobenega drugega razloga zakaj je zapustil maticno državo in tudi ne navaja nobenih drugih okolišcin v zvezi z razlogom zakaj je zapustil maticno državo. Ker je tožnik izja...

July 08, 2004

Sodba nº in sklep U 2022/2003 of Upravni oddelek, July 08, 2004

Dejanski stan ocitne pomote mora izhajati iz subjektivnih okolišcin na strani stranke, vzrok za njen nastanek pa je praviloma neodvisen od njene volje ali dejanja.

Sodba nº U 2254/2003 of Upravni oddelek, July 08, 2004

Po 1. tocki 267. clena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP/86) je za nicno mogoce izreci odlocbo, ki je bila izdana v upravnem postopku v stvari iz sodne pristojnosti ali v stvari, v kateri sploh ni mogoce odlocati v upravnem postopku. Zaplembena odlocba, izdana na podlagi 1. clena, 1. in 2. tocke Odloka AVNOJ (kot izhaja iz uvoda odlocbe), po katerih je zaplembena komisija kot upravni organ lahko izdala odlocbo o zaplembi premoženja (osebam nemške narodnosti)je torej pravilno bila izdan...

July 06, 2004

Sodba nº U 420/2003 of Javne finance oddelek, July 06, 2004

Po presoji sodišca je imel carinski organ zadostno podlago za ugotovitev, da je v obravnavanem primeru nastal carinski dolg z odstranitvijo blaga, ki je zavezano placilu carine in trošarine, izpod carinskega nadzora. Tožnik v postopku, razen zatrjevanja, da je ravnal v dobri veri, da je bilo blago izvozno ocarinjeno, niti ni poskušal dokazati, da je blago dejansko prispelo v Republiko Hrvaško, oziroma da je izstopilo iz carinskega obmocja Republike Slovenije. Po mnenju sodišca so vpisi v cari...

Sodba nº U 478/2003 of Javne finance oddelek, July 06, 2004

Tožnik v postopku, razen zatrjevanja, da je ravnal v dobri veri, da je bilo blago izvozno ocarinjeno, niti ni poskušal dokazati, da je blago dejansko prispelo v Republiko Hrvaško, oziroma da je izstopilo iz carinskega obmocja Republike Slovenije. Po mnenju sodišca so vpisi v carinsko deklaracijo (upoštevajoc prilogo 19 Uredbe - Navodila za uporabo in izpolnjevanje ECL) in TD (upoštevajoc Pravilnik o izvajanju ZTro) bistvenega pomena za dolocitev carinskega dolžnika po 4. alinei 3. odstavka 14...

Sodba nº in sklep U 1170/2002 of Javne finance oddelek, July 06, 2004

V kolikor gre za fiktivne racune (tožena stranka govori o fiktivnem dobavitelju), kar bi pomenilo, da se pri tožniku ni zgodil poslovni dogodek nabave goriva, kar zatrjuje drugostopni organ, bi to moralo biti razvidno tudi iz drugih relevantnih podatkov, tako pri prejemniku kot izdajatelju racunov oz. z navzkrižnimi kontrolami tudi pri prejemnikih racunov, ki jih je izdal AAA, d.d.. Zgolj neujemanje evidence knjige izdanih racunov s knjigo prejetih racunov pri prejemniku še ne kaže samo po se...

Sodba nº U 1942/2003 of Upravni oddelek, July 06, 2004

Upravicenci do denacionalizacije niso osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno po 7.a clenu Zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij.

July 05, 2004

Sodba nº U 1241/2004 of Upravni oddelek, July 05, 2004

Tožnik v tožbi ne navaja nobenega drugega konkretnega razloga oziroma ne navaja nobenih drugih okolišcin, zaradi katerih bi zapustil izvorno državo in v zvezi s tem tudi ne ponuja navedb in dokazov, prav tako pa ne navaja nobenih drugih podrobnosti v zvezi s svojim življenjem v izvorni državi in tudi ne predlaga nikakršnih dokazov v zvezi s tem. Tožena stranka je tožnika zaslišala in tudi po presoji sodišca pravilno zakljucila, da tožniku v izvorni državi ne grozi preganjanje. Tožena stranka ...

Sodba nº U 738/2003 of Javne finance oddelek, July 05, 2004

Pri kapitalskem nacinu vrednotenja financne naložbe v odvisno podjetje gre za nacin vrednotenja, pri katerem se avtomaticno prilagaja knjigovodska vrednost dolgorocne financne naložbe v maticnem podjetju knjigovodski vrednosti kapitalskega deleža v odvisnem podjetju.Tožeca stranka je zato imela, kot sama pravilno navaja možnost ampak dolžnost, da ob izgubi odvisnega podjetja ustrezno prilagodi (zmanjša) vrednost svoje financne naložbe. Ker gre za obvezno posledico predpisanega vrednotenja nal...

July 02, 2004

Sklep nº U 1138/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, July 02, 2004

Sodišce mora v obeh primerih - ce je domnevni kršitelj nosilec javnih pooblastil in tudi ce je tožnik zasebno-pravni subjekt, uporabiti klavzulo subsidiarnosti. Kadar gre za spor, v katerem tožena stranka ni nosilec javnih pooblastil, ampak gre za zasebno-pravni subjekt, potem sodišcu klavzule subsidiarnosti ni treba presojati po strogi metodi, ampak presoja po enostavnejši metodi, ali je zagotovljeno sodno varstvo pred sodišcem splošne pristojnosti. Za sodno varstvo pravice do pravnega sreds...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners