Upravno Sodišče RS: Opinions issued on August 2004

August 30, 2004

Sodba nº U 704/2002 of Javne finance oddelek, August 30, 2004

Pravica do odbitka vstopnega davka se neposredno veže na pravico do vracila: ce gre za zavezance s sedežem v Sloveniji, izrecno (53. clen ZDDV), ce nimajo sedeža v Sloveniji pa za njih ob smiselni uporabi navedenih dolocb in na podlagi 1. odstavka 54. clena ZDDV velja isto. Vracilo davka se lahko prizna le ob doslednem spoštovanju vseh tam predpisanih pogojev, med drugim tudi tistega, da mora biti vstopni DDV izkazan na racunu, ki ga je izdal davcni zavezanec in na katerem so navedeni vsi pod...

Sodba nº U 2211/2003 of Javne finance oddelek, August 30, 2004

Pogoj za uveljavljanje odbitka vstopnega DDV je racun, ki mora vsebovati vse podatke iz 34. clena ZDDV. Ker na vseh racunih, ki so navedeni v prvostopni odlocbi, manjka pravilna oznacba firme tožece stranke kot prejemnika racuna, in sicer nesporno ni navedenega imena samostojnega podjetnika, racuni ne vsebujejo vseh podatkov, ki jih zahteva 3. tocka 1. odstavka 34. clena ZDDV. Firma tožece stranke namrec ni bila oznacena v skladu z dolocili 1. odstavka 73. clena ZGD, po katerem sta ime in pri...

August 23, 2004

Sodba nº U 1307/2002 of Javne finance oddelek, August 23, 2004

Ni pravilno stališce tožene stranke, da tuja sodna poravnava ni uporabna v dokazne namene, ker je ni priznalo sodišce Republike Slovenije. Za uporabo tuje sodne poravnave zgolj v dokazne namene ni potrebno izvesti postopka priznanja. Tujo sodno poravnavo je potrebno obravnavati v skladu z 2. odstavkom 177. clena ZUP oziroma kot predloženo listino, ki je lahko dokaz.

Sodba nº U 87/2002 of Javne finance oddelek, August 23, 2004

Po dolocbi 1. odstavka 201. clena ZDavP davcni zavezanec predloži davcnemu organu davcni obracun do 31. marca tekocega leta za preteklo leto. V tem primeru gre za zakonski (materialni) rok, ki ga ni mogoce podaljšati. Odmerno odlocbo v smislu, kot je dolocena v 202. clenu ZDavP, lahko predstavlja le odlocba, izdana po dolocbi 203. clena ZDavP, in sicer kot posledica in zakljucek naknadnega nadzora davcnega obracuna v primerih, ko se v javnem interesu ugotavlja nepravilnosti in s tem premalo p...

Sodba nº U 2121/2002 of Javne finance oddelek, August 23, 2004

Kadar se v postopku odmere davka pojavi vprašanje, ki zadeva ugotavljanje dejstev, od katerih je odvisna pravilna odmera davcne obveznosti, upravni organ nima zakonskega pooblastila za prekinitev postopka, temvec mora izvesti posebni ugotovitveni postopek in glede na ugotovljeno dejansko stanje odlociti o stvari.

August 20, 2004

Sodba nº in sklep U 202/2004 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, August 20, 2004

V izhodišcu obravnavane zadeve je med strankama sporno vprašanje, ali je bila tožena stranka dolžna tožniku izdati pisni akt o razrešitvi s funkcije podžupana v skladu s pravili ZUP ali ne. To vprašanje je bistveno in med strankama sporno. Od navedenega vprašanja je odvisno, ali bi tožena stranka zaradi narave oziroma statusa pravno zavarovane procesne pravice iz 22. in 25. clena Ustave morala izdati ustrezen akt ob izvajanju sprejete odlocitve iz svoje pristojnosti. Ustavne pravice se namrec...

August 16, 2004

Sodba nº in sklep U 1534/2004 of Upravni oddelek, August 16, 2004

Ker tožena stranka ni prošnje za azil s sklepom zavrgla iz razloga, da se po izdaji prejšnje odlocbe okolišcine niso bistveno spremenile, potem se pri utemeljevanju odlocbe o zavrnitvi prošnje kot ocitno neutemeljene, ne more opirati na dolocilo 41. clena ZAzil. Pri zavrnitvi prošnje kot ocitno neutemeljene zaradi namernega zavajanja (prvi razlog iz 1. alienje 2. odstavka 35. clena ZAzil) mora tožena stranka v dokazni oceni utemeljiti, da je prosilec za azil v postopku namerno predložil ali n...

Sklep nº U 1537/2004 of Upravni oddelek, August 16, 2004

Javni razpis, ki ga tožeca stranka izpodbija v upravnem sporu, pa ni akt v smislu navedenih dolocb. Z izpodbijanim javnim razpisom se namrec pozivajo izdajatelji radijskih ali televizijskih programov, ki jim je Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije z odlocbo podelila status lokalnega, regionalnega ali študentskega programa, da lahko kandidirajo za sofinanciranje programskih vsebin za izvedbo njihovih programov pod pogoji, dolocenimi v javnem razpisu. Javni r...

August 09, 2004

Sodba nº in sklep U 1474/2004 of Upravni oddelek, August 09, 2004

Jezikovni standard, ki ga ZAzil zahteva, zato da stranke lahko ucinkovito zastopajo svoje interese v azilnem postopku je ta, da prosilec za azil dovolj dobro razume jezik postopka (12. clen ZAzil), ne pa da jezik, v katerem tece postopek, razume in uporablja tako dobro, kot materin jezik. V primerih, ko ni podan nobeden od razlogov za preganjanje iz ZAzil, pride sicer lahko v poštev dolocilo 3. odstavka 1. clena ZAzil, ki ureja humanitarni azil. Vendar pa v konkretnem primeru konflikt, v kate...

Sodba nº U 1485/2004 of Upravni oddelek, August 09, 2004

Obrazložitev izpodbijane odlocbe je nelogicna oziroma nepravilna, ker se med drugim sklicuje na dolocilo 1. alineje 2. odstavka 35. clena in 36. clen ZAzil (zavajanje in zloraba postopka), ceprav je pretežni del obrazložitve vezan na dolocilo 2. alineje 2. odstavka 35. clena ZAzil in sicer, da tožnik ocitno ni preganjan v izvorni državi, kar pa nima nobene zveze z zavajanjem ali zlorabo postopka. Ce bo tožnik v ponovnem postopku vztrajal na tem zahtevku, potem bo morala tožena stranka odlocit...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners