Upravno Sodišče RS: Opinions issued on September 2004

September 30, 2004

Sklep nº U 1694/2004 of Upravni oddelek, September 30, 2004

Sodišce je ugotovilo, da so izpolnjeni pogoji za odlocanje po 42. clenu ZAzil-UPB-1 (in da tudi med strankama ni sporno dejstvo, da sta tožnika samovoljno zapustila azilni dom v smislu dolocila 5. alineje 1. odstavka 42. clena ZAzil.

Sodba nº U 248/2003 of Javne finance oddelek, September 30, 2004

Po dolocbi 23. clena ZDoh velja, da je zavezanec za davek tista fizicna oseba, ki je kot lastnik (imetnik pravice uporabe ali uživalec zemljišca) vpisana v katasterskem operatu po stanju na dan 31. decembra pred letom, za katero se davek odmerja. Na te podatke je torej davcni organ vezan in se obstoj lastninske pravice na zemljišcih v davcnem postopku vec ne ugotavlja.

Sodba nº U 539/2003 of Javne finance oddelek, September 30, 2004

Darilna pogodba sicer je dokazilo, ni pa edino in ce davcni organ vanj podvomi in ima ta takšen dvom razloge, lahko zbere in upošteva tudi druge podatke in druga dokazila, konkretno podatke o tržni vednosti, ki je tudi po presoji sodišca v konkretnem primeru tista, ki je najbližja (dejanski) vrednosti delnic ob pridobitvi iz 60. clena ZDoh in s tem tisti vrednosti, ki se upošteva pri izracunu davcne osnove.

September 23, 2004

Sodba nº in sklep U 1625/2004 of Upravni oddelek, September 23, 2004

Za pravilnost odlocitve tožene stranke glede neizpolnjevanja pogojev za humanitarni azil je pomembna tudi uporaba principa notranje razselitve. Smiselna uporaba tega principa v zvezi s humanitarnim azilom po ZAzil pomeni naslednje: da je varno obmocje v izvorni državi prakticno, pravno in brez nevarnosti dostopno za zavrnjenega prosilca za azil; da je mogoce pricakovati, da bo zavrnjeni prosilec za azil na varnem obmocju lahko tudi v perspektivi zaživel v sprejemljivih socialno-ekonomskih raz...

September 21, 2004

Sodba nº U 1232/2003 of Upravni oddelek, September 21, 2004

Predmet denacionalizacije je premoženje, ki je z aktom o podržavljenju prešlo v splošno ljudsko premoženje, državno, družbeno ali zadružno lastnino. Premoženje, ki je bilo izvzeto iz zaplembe, ne more biti predmet denacionalizacije.

Sodba nº in sklep U 1841/2003 of Upravni oddelek, September 21, 2004

Upraviceni vlagatelj zahteve za denacionalizacijo je lahko le tisti, ki na podlagi pravil o dedovanju izkaže neposredno materialno dedno upravicenje.

Sodba nº U 1115/2003 of Upravni oddelek, September 21, 2004

Namen dolocb tocke c) 1. odstavka 44. clena ZIL-1 je v tem, da se zašciti imetnike tistih znamk, ki kljub podobnosti znakov do varstva znamke niso upraviceni, ker ni izpolnjen pogoj enakosti oz. podobnosti blaga.

Sodba nº U 487/2003 of Upravni oddelek, September 21, 2004

Po dolocbi 2. odst. 194. clena ZJU šteje kot izhodišcni kolicnik, ki je v zakonu ali podzakonskem predpisu ali v skladu z njima izdanem ustreznem aktu dolocen kot kolicnik za dolocitev osnovne place. Pri tem pa tožnik napacno izhaja iz stališca, da je odlocba št. ... z dne 29. 9. 2000 o razporeditvi v placilni razred takšen ustrezen akt (izdan na podlagi zakona ali podzakonskega predpisa), ki predstavlja podlago za prevedbo v nov uradniški naziv. Navedena zakonska dolocba je povsem jasna, saj...

Sodba nº U 7/2004 of Upravni oddelek, September 21, 2004

Priznanja statusa žrtve vojnega nasilja po 5. clenu ZZVN vojaškemu vojnemu invalidu ni mogoce odreci, ne da bi se za cas, ki je relevanten za priznanje statusa vojaškega vojnega invalida ugotavljalo izpolnjevanje pogojev dolocenih za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja (torej da je invalidnost oziroma nezmožnost za delo nastopila v okolišcinah, ko je bil izpostavljen kateremu od v zakonu naštetih prisilnih ukrepov v casu od 6.4.1941 do 15.5.1945 in da je ukrep trajal najmanj 3 mesece).

Sodba nº U 322/2003 of Upravni oddelek, September 21, 2004

Tožnikova mati je odšla za ocetom v A prostovoljno s prepustnico, katero ji je izdal okupator sam; v casu izselitve ji torej s strani okupatorja ni grozilo nobeno neposredno vojno nasilje, splošna grožnja nasilja, ki je bila prisotna zaradi vojnih razmer, pa ni zadosten razlog za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja - begunca. Ker torej v predmetnem postopku ni izkazano, da bi tožnikova mati v Srbijo (v A) pobegnila zaradi utemeljene grožnje z vojnim nasiljem v smislu dolocb ZZVN in zato n...

September 20, 2004

Sodba nº U 222/2002 of Javne finance oddelek, September 20, 2004

V obravnavanem primeru je tožnik plovilo, ki ga je nabavil za opravljanje obdavcljive dejavnosti dajanja v najem (za kar je uveljavljal odbitek vstopnega DDV na zacetku uporabe plovila), nehal uporabljati za namen dajanja v najem. S tem so se po presoji sodišca spremenili pogoji, ki so bili merodajni za odbitek vstopnega DDV na zacetku uporabe plovila. Tožnik plovilo (ker ga je odtujil) ne bo vec uporabljal za namene opravljanja dejavnosti, od katere se placuje DDV (oziroma izjemoma tudi od o...

Sklep nº U 2099/2002 of Javne finance oddelek, September 20, 2004

Vložnik carinske deklaracije iz polja 54, ki ni hkrati naveden tudi v polju 14 kot deklarant oziroma zastopnik, ne more biti nosilec pravic in obveznosti, ki gredo po CZ tistim osebam, ki so lahko stranke v carinskem postopku. Tožeca stranka zgolj kot vložnik carinske deklaracije ne more nastopati kot stranka v carinskem postopku, zato izpodbijana odlocba ocitno ne posega v njeno pravico ali v neposredno, na zakon oprto korist in je treba tožbo zavreci.

Sklep nº U 1153/2002 of Javne finance oddelek, September 20, 2004

Iz podatkov v upravnih spisih ter iz izpodbijane odlocbe in odlocbe prvostopnega organa je razvidno, da je pravna oseba, ki je lahko uveljavljala odbitek vstopnega DDV po dolocbah ZDDV, v obravnavanem primeru AAA, Podružnica A. Davcni zavezanec AA je vložil zahtevek za uveljavitev pravice do odbitka vstopnega DDV po dolocbah ZDDV. O tem zahtevku je tudi odlocal prvostopni davcni organ, tožena stranka pa je z izpodbijano odlocbo kot neutemeljeno zavrnila pritožbo istega davcnega zavezanca. Tož...

Sodba nº U 2377/2002 of Javne finance oddelek, September 20, 2004

Iz dolocbe 95. clena ZDavP ne izhaja, da bi se v primeru obracuna DDV ravnalo drugace, saj zakon uporablja le termin davcni obracun in ne izkljucuje oz. ne uporablja termina dokoncni obracun. Gre za splošno dolocbo, ki po vsebini ne izkljucuje posameznih vrst davkov, ne glede na to, da so po specialnih predpisih lahko predpisani tudi posebni postopka vracila davkov (npr. popravki DDV po 10. odstavku 21. clena ZDDV), ki pridejo seveda v poštev kadar in v kolikor so za to po specialnem predpisu...

September 17, 2004

Sodba nº U 717/2003 of Upravni oddelek, September 17, 2004

Glede na obstoj pravd je riziko, da bo v morebitnem obnovljenem postopku izpodbijana odlocba odpravljena oziroma spremenjena, na strani investitorja. Za odlocitev v stvari je upoštevno obstojece lastninsko pravno stanje, ne glede na obstojece pravde.

September 15, 2004

Sodba nº in sklep U 1614/2004 of Upravni oddelek, September 15, 2004

Tožena stranka mora, ce ugotovi pomembne nekonsistentnosti in nelogicnosti v izpovedbi ali dokazih, ki jih predloži prosilec za azil, stranko soociti s temi dejstvi in mora poskusiti sporne zadeve razcistiti in šele potem lahko prošnjo za azil kot neverodostojno zavrne, ce se to izkaže za potrebno.

Sodba nº in sklep U 1549/2004 of Upravni oddelek, September 15, 2004

Iz podatkov upravnega spisa in navedb v tožbi izhaja, da je tožnica zaprosila za dodelitev brezplacne pravne pomoci v kazenski zadevi opr. št. II K 230/02 Okrajnega sodišca v A po Zakonu o brezplacni pravni pomoci (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno precišceno besedilo, v nadaljevanju: ZBPP). Okrožno sodišce v A se je s sklepom izreklo za krajevno nepristojno in zadevo odstopilo toženi stranki. Tožena stranka pa je z dopisom z dne 15. 6. 2004 pozvala tožnico k dopolnitvi njene vloge, iz uprav...

Sodba nº in sklep U 1657/2004 of Upravni oddelek, September 15, 2004

Tožena stranka sledila dolocilu 4. odstavka 24. clena ZAzil ter je pridobila tako aktualna porocila o stanju v izvorni državi kot tudi porocila v zvezi z razlogom, ki ga je tožnik navedel, kot razlog zakaj je zapustil izvorno državo. Tožena stranka je ocenila tudi stanje v tožnikovi izvorni državi in je pri tem navedla, na katera porocila se je oprla.

Sodba nº U 96/2001 of Upravni oddelek, September 15, 2004

ZPOmK glede omejevanja trga z oblastnimi ravnanji (splošni in posamicni akti ter dejanja) doloca subjekte, na katere se nanaša prepoved, prepovedana ravnanja ter posledice. Pri tem pa zakon prepovedana ravnanja definira z generalno klavzulo, saj ne doloca vseh znakov nedopustnega oblastnega ravnanja, temvec se pri tem sklicuje na zakon in ustavo. Šele ti torej dolocajo ali je neko ravnanje dopustno ali pa ni dopustno in torej predstavlja omejitev prostega nastopanja na trgu. EZ nalaga izvajal...

Sodba nº U 252/2003 of Upravni oddelek, September 15, 2004

Vsebino zahteve za denacionalizacijo doloca 62. clen ZDen, postopanje upravnega organa z vlogami za denacionalizacijo pa ureja Navodilo za poslovanje v zvezi z zahtevami za denacionalizacijo (Ur. list RS, št. 33/91). Po dolocbi 22. clena navodil mora upravni organ preizkusiti ali je zahteva za denacionalizacijo popolna, pravocasna, ali jo je vložila upravicena oseba ter ali je podana pravna podlaga za vracanje premoženja v zakonu. Ce ima vloga pomanjkljivosti, mora upravni organ po dolocbi 68...

September 14, 2004

Sodba nº U 405/2003 of Upravni oddelek, September 14, 2004

ZDen opredeljuje kot denacionalizacijskega upravicenca fizicno osebo, ki ji je bilo premoženje podržavljeno po predpisu, naštetem v 3. clenu, predpisu, zajetem v 4. clenu ali na nacin iz 4. oz. 5. clena tega zakona, ce je bila v casu, ko ji je bilo premoženje podržavljeno, jugoslovanski državljan in ji je bilo to državljanstvo po 9. 5. 1945 priznano z zakonom ali mednarodno pogodbo (prvi odstavek 9. clena ZDen). Za status denacionalizacijskega upravicenca ob izpolnitvi prej navedenega pogoja ...

Sodba nº U 1758/2003 of Upravni oddelek, September 14, 2004

Razlikovanje med morebitnimi upravicenci na podlagi državljanstva ni ustavno nedopustno, ker je za takšno ureditev zakonodajalec imel stvarno utemeljen razlog (odlocba Ustavnega sodišca RS, št. U-I-23/93 z dne 20. 3. 1997). Ureditev ni v neskladju s clenom 14 Ustave RS, ki uveljavlja nacelo enakosti, pa tudi ni v nasprotju z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo in prepovedujejo zakonodajalcu arbitrarno obravnavanje. Zakonodajalec je tudi lahko vzpostavil domnevo nelojalnosti, pri c...

Sodba nº U 1890/2003 of Upravni oddelek, September 14, 2004

Denacionalizacijski upravicenec ni upravicen zahtevati razveljavitev odlocbe po nadzorstveni pravici.

Sodba nº in sklep U 562/2003 of Upravni oddelek, September 14, 2004

Denacionalizacijski upravicenci so (tudi) osebe, ki izpolnjujejo pogoj za status upravicenca po prvem odstavku 9. clena ZDen, tudi ce so sedaj tujci, vendar ce država, katere državljani so, priznava pravico do denacionalizacije slovenskim državljanom.

Sodba nº U 1245/2003 of Upravni oddelek, September 14, 2004

Absolutna zavrnilna razloga za registracijo, nerazlikovalnost in opisnost pomenita, da je kot znamko mogoce zavarovati le znak, ki izpolnjuje temeljno funkcijo znamke, tj. razlikovanje blaga ali storitev enega gospodarskega subjekta od drugega in ali presega opisnost, je mogoca po celoviti presoji znaka, torej vtisu, ki ga znak naredi, upoštevajoc naravo blaga oziroma storitev, stopnjo pazljivosti relevantnega potrošnika tega blaga oziroma storitev in druge okolišcine. Znamka je vedno vezana ...

Sodba nº U 798/2003 of Upravni oddelek, September 14, 2004

Nicnostni razlog po 5. tocki 279. clena ZUP je podan, ce je odlocba izdana kot posledica nedovoljenega ravnanja, torej ce je bilo nedovoljeno dejanje nekoga drugega usmerjeno na upravni organ oziroma uradno osebo, ki je v posledici takega nedovoljenega dejanja izdala upravno odlocbo.

Sodba nº U 473/2002 of Upravni oddelek, September 14, 2004

Zaradi specificnih okolišcin prodaje farmacevtskih proizvodov je možno za tovrstne proizvode registrirati kot znamke tudi znake, ki so si med seboj do dolocene mere podobni, ne da bi pri tem nastopile posledice iz tocke b) 1. odstavka 44. clena ZIL-1.

Sodba nº U 822/2003 of Upravni oddelek, September 14, 2004

Ce organ podlage za odstop od nacela materialne resnice nima ne v procesnih predpisih ne v materialnem zakonu, ga je dolžan spoštovati in kršitve tega nacela ne more opravicevati, ceš da stranke pozivu za predložitev dokaza niso sledile, sam pa dokazila tudi ne bi mogel pridobiti. Le tedaj, ce bi organ sam tak dokaz brezuspešno poskušal dobiti ter ce bi stranke dokazila na poziv, v katerem bi bile na posledico opozorjene, ne predložile, bi na podlagi 3. odstavka 167. clena ZUP/86 od nacela ma...

September 13, 2004

Sodba nº U 355/2003 of Upravni oddelek, September 13, 2004

Ce prejemnik potrdila o vrocitvi (vrocilnice) noce podpisati in ravna vrocevalec skladno z dolocbo 3. odstavka 97. clena ZUP, se šteje, da je vrocitev opravljena. Razlog za odklonitev podpisa pri tem ni pomemben, saj prejemnik s podpisom na vrocilnici potrdi le prejem pisanja, zato vrocevalcu razloga odklonitve podpisa na vrocilnici tudi ni treba navajati, kot zmotno meni tožeca stranka. Vrocitev sama povzroci pravno ucinkovanje pisanja in daje prejemniku hkrati tudi možnost vložitve pravnih ...

Sodba nº U 1444/2001 of Javne finance oddelek, September 13, 2004

V obravnavanem primeru je sporno, ali se dolocba 3. odstavka 263. clena ZUP nanaša samo na stranko, ali tudi na organ, ki je zacel postopek po uradni dolžnosti. Glede na dikcijo "ce bi rok, ki je dolocen v prejšnjem odstavku" je jasno, da se 3. odstavek navezuje na rok, dolocen v prejšnjem - torej 2. odstavku, v katerem pa je dolocen rok za obnovo postopka po uradni dolžnosti, torej se zacetek teka roka, ki je dolocen v 3. odstavku 263. clena ZUP nedvomno nanaša na zacetek teka roka za obnove...

Sodba nº U 1361/2002 of Javne finance oddelek, September 13, 2004

V primerih, ko in ce se oprema unici prej kot v petih letih, vstopnega DDV ni mogoce popraviti. Enako navaja tudi 20. clen Šeste direktive, ko doloca, da se odbitek ne popravi v primeru uradno dokazanega ali potrjenega unicenja. Gre torej za posebno situacijo, ki izkljucuje popravek vstopnega DDV, kolikor je v postopku dejansko ugotovljeno, da je bila oprema (to pa je tista oprema, ki se po racunovodskih predpisih uvršca med opredmetena osnovna sredstva davcnega zavezanca - 4. odstavek 42. cl...

Sodba nº U 1766/2001 of Javne finance oddelek, September 13, 2004

Tožena stranka je izpodbijano odlocbo izdala v izvrševanju uvodoma navedene pravnomocne sodbe tega sodišca. Pri tem je bila glede na dolocbo 3. odstavka 60. clena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, 70/00, dalje: ZUS) vezana na pravno mnenje sodišca in njegova stališca, ki se ticejo postopka. Sodišce ugotavlja, da je tožena stranka ob ponovnem reševanju pritožbe tožece stranke v celoti upoštevala stališce sodišca o uporabi dolocb ZPPSL in na tej podlagi vsebinsko pritožbi tože...

Sodba nº U 1602/2002 of Javne finance oddelek, September 13, 2004

Vstopnega DDV tožnik ni napovedal v obracunskem obdobju v katerem je prejel carinsko deklaracijo, ter mu zato ni mogoce priznati pravice do odbitka vstopnega DDV, ki ga je navedel v popravku obracuna. Posledicno to pomeni, da tožnik te pravice v obracunskem obdobju, v katerem je pridobil pravico do odbitka vstopnega DDV, ni izkoristil. Tudi po oceni sodišca dolocba 7. odstavka 40. clena ZDDV ni nejasna. Po navedeni dolocbi sme davcni zavezanec odbiti vstopni DDV v davcnem obdobju, s cimer je ...

Sodba nº U 1607/2003 of Javne finance oddelek, September 13, 2004

Pogoj za uveljavljanje odbitka vstopnega DDV je racun, ki mora vsebovati vse podatke iz 34. clena ZDDV. Ce racun ne vsebuje katerekoli izmed minimalnih obveznih sestavin, kupec blaga ali storitev kot prejemnik racuna ne sme upoštevati izkazanega davka na racunu kot vstopnega davka. Vse sestavine, ki so dolocene v 1. do 7. tocki 34. clena ZDDV, morajo biti izrecno navedene na samem racunu, zato formalno pomanjkljivega racuna ni mogoce dopolniti z drugimi dokazili, pa ceprav bi se racun nanje i...

Sodba nº U 48/2003 of Upravni oddelek, September 13, 2004

Ne glede na to, da je tožena stranka v izpodbijani odlocbi navedla, da je Obcina A sprejela zazidalni nacrt za obmocje B - C, iz tega Odloka (ki se nahaja v upravnih spisih) ni razvidno ali je obmocje, na katerem se nahajajo sporna zemljišca sploh vkljuceno v ta Odlok in ni razvidna opremljenost z vodovodnim in elektricnim omrežjem ter drugo infrastrukturo, ki je ovrednotena s tockami.

Sodba nº U 1724/2003 of Javne finance oddelek, September 13, 2004

Odlog izvršbe se ne dovoli, ker niso izpolnjeni pogoji iz 2. odstavka 281. clena ZUP. Iz vsebine pritožbe, predvsem pa iz vsebine tožbe je razvidno, da tožeca stranka predvsem napada (spet le zgolj kot pravno vprašanje) pravilnost odlocbe, ki (bo) predstavlja izvršilni naslov, kar pa je lahko predmet drugih postopkov in ne obravnavanega, in dejanskega stanja ugotovljenega v upravnem postopku pravzaprav sploh ne izpodbija. Le uvodoma, ko v tožbi navaja iz katerih razlogov izpodbija upravni akt...

September 12, 2004

Sodba nº U 1003/2003 of Upravni oddelek, September 12, 2004

Obnovitveni razlog novih dejstev ali novih dokazov po 1. tc. 260. clena ZUP (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) lahko stranka z uspehom uveljavlja, kadar zatrjuje in izkazuje, da je v dejanskem stanju, na katerem temelji odlocitev v postopku, katerega obnovo predlaga, nekaj novega: ali da je šele po koncanem postopku izvedela za (novo) dejstvo, ki je sicer nastalo še v teku postopka, pa ga iz tega razloga v postopku ni mogla navesti (in to dejstvo izkaže), ali da je šele po koncu postop...

September 08, 2004

Sodba nº in sklep U 1615/2004 of Upravni oddelek, September 08, 2004

Sodišce v upravnem sporu presoja, ali so bila na prvi stopnji nepopolno in zmotno ugotovljena dejstva zlasti na podlagi vsebine tožbe, kajti dokazno breme v azilnem postopku je deljeno med toženo stranko in prosilca za azil. Odlocitev tožene stranke ne temelji samo na ugotovitvi objektivnega stanja v državi izvora, ampak je tožena stranka najprej ocenila stopnjo konsistentnosti in logicnost dejstev, ki jih je izpovedal tožnik v upravnem postopku, nato pa je ugotavljala tudi skladnost tožnikov...

Sodba nº in sklep U 1635/2004 of Upravni oddelek, September 08, 2004

Po presoji sodišca je zato tožena stranka pravilno zakljucila, da tožniku v njegovi izvorni državi ne grozi preganjanje, saj je tudi mati tožnika AA izrecno potrdila, da v maticni državi ni bila sama ali njeni otroci nikoli preganjana zaradi rase, vere, narodnosti, politicnega prepricanja ali pripadnosti doloceni socialni skupini. Tožena stranka je tako upraviceno zakljucila, da tožniku ne grozi preganjanje kot je to opredeljeno v Ženevski konvenciji ali pa v Direktivi Sveta Evropske unije št...

Sodba nº U 1470/2002 of Upravni oddelek, September 08, 2004

Zaradi zgodnjega odkrivanja in preprecevanja prijave kužne bolezni se lahko glede na naravo kužne bolezni in varnosti odredi enega ali vec posebnih preventivnih ukrepov, med drugim tudi ugotavljanje vzrokov poginov. Zato je potrebno zagotavljati nepretrgano patoanatomsko diagnosticiranje poginulih in evatniziranih živali, ki jo izvaja Nacionalni veterinaski inštitut v skladu z ZVet-1

September 07, 2004

Sodba nº U 1840/2002 of Upravni oddelek, September 07, 2004

Zakon o društvih doloca kot ustanovitelja društva fizicne osebe (1. clen ZDru), v zvezo društev pa se lahko združujejo le društva (11. clen ZDru). Sodišce dolocbe statuta zveze, ki doloca da lahko zveza društev neposredno vclanjuje clane v društva, ocenjuje kot nasprotne navedenim dolocbam ZDru. Ker je tožena stranka potrdila prvostopno odlocitev, da se sprememba vpiše v register društev, je napacno uporabila materialno pravo.

Sklep nº U 1165/2004 of Upravni oddelek, September 07, 2004

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje je treba vložiti v osmih dneh od dneva, ko je prenehal vzrok, zaradi katerega je stranka zamudila rok, po treh mesecih od dneva zamude pa ni mogoce vec predlagati vrnitve v prejšnje stanje. Ker je stranka predlog za vrnitev v prejšnje stanje vložila po treh mesecih po izteku roka za vložitev tožbe, ga je sodišce moralo kot prepoznega zavreci.

Sodba nº in sklep U 1409/2003 of Upravni oddelek, September 07, 2004

Pri denacionalizaciji nepremicnin odvzetih na podlagi odlocbe po ZNNZ in odlocb o odvzemu iz posesti, je šteti za upravicenca do denacionalizacije osebo na katero se glasi odlocba o odvzemu iz posesti.

Sodba nº U 405/2003 of Upravni oddelek, September 07, 2004

ZDen posebnih dolocb o hipotekarnih bremenih, ki so nastala pred podržavljenjem, nima. Hipotekarna bremena, ki so nastala v casu pred podržavljenjem, je zato potrebno upoštevati v okviru dolocbe 44. clena ZDen, to je pri ugotavljanju vrednosti premoženja v casu ob podržavljenju. Vendar pa vpisane hipoteke dokazujejo le, da je bila terjatev zavarovana, ne dokazujejo pa tudi obstoja in višine terjatve v casu podržavljenja nepremicnine. Sam vpis hipoteke v casu pred podržavljenjem in tudi njen i...

September 02, 2004

Sodba nº U 2236/2003 of Upravni oddelek, September 02, 2004

Obnove postopka, ki se je koncal z izdajo lokacijskega dovoljenja, ni mogoce prekiniti (153. clen ZUP) iz razloga, ker je tožnik pri Okrajnem sodišcu v A vložil predlog za dolocitev nujne poti, saj navedena okolišcina ne more vplivati na odlocitev v obnovljenem postopku. Investitor je dolžan že k vlogi za izdajo lokacijskega dovoljenja predložiti dokazilo, da ima pravico graditi na dolocenem zemljišcu ali posegati v prostor (53. clen ZUN).

Sklep nº U 1639/2004 of Javne finance oddelek, September 02, 2004

Sodišce poudarja, da za izdajo zacasne odredbe na navedeni pravni podlagi ne zadošca nastanek vsakršne škode, še zlasti ne, ce se nastanek škode le domneva. Za hujše škodljive posledice v smislu 2. odstavka 69. clena ZUS je po mnenju sodišca šteti le tiste hujše škodljive posledice, katerih nastanek je vsaj verjetno izkazan in jih tudi pozneje ne bi bilo mogoce, kolikor bi seveda nastale, v celoti odpraviti. Tožeca stranka pa cesa takega niti ne zatrjuje.

September 01, 2004

Sodba nº in sklep U 1570/2004 of Upravni oddelek, September 01, 2004

Pri svoji odlocitvi se tožena stranka ni opredelila ali je bil predlog za vrnitev v prejšnje stanje vložen v roku treh dni od dneva, ko je prenehal razlog zaradi katerega se tožnik ni odzval vabilu na zaslišanje. Tako je tožena stranka le ugotovila, da se je tožnik dne 9. 3. 2004 lahko gibal, saj je sam navedel, da je šel iz sobe v ambulanto, ni pa ugotavljala, koliko casa je trajala tožnikova kriza oziroma kdaj je ta kriza prenehala in se pri tem sploh ni opredelila do krize, ki jo tožnik op...

Sodba nº in sklep U 1596/2004 of Upravni oddelek, September 01, 2004

V tem primeru za ocitno neutemeljeno prošnjo iz razlogov, ki so navedeni v 1. in 2. alinei 2. odstavka 35. clena ZAzil, ki med drugim dolocata, da je prošnja za azil ocitno neutemeljena, ce se postopek zlorablja (1. alinea) kot tudi, ce je prosilec za azil prišel izkljucno iz ekonomskih razlogov (2. alinea). Tožena stranka je odlocila na podlagi izjav tožnika ob podaji prošnje za azil po 63.b clenu ZAzil in na podlagi virov o situaciji v njegovi maticni državi Bolgariji ter ocenila, da je tož...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners