Upravno Sodišče RS: Opinions issued on January 2005

January 31, 2005

Sodba nº U 1277/2004 of Javne finance oddelek, January 31, 2005

Po dolocbi 21. clena takrat veljavnega Zakona o davku od dobicka pravnih oseb (Uradni list RS, št. 6/91 do 19/93), ki se po dolocbi 64. clena Zakona o davku od dobicka pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95, 18/96 in 34/96, dalje: ZDDPO) uporablja za davcne zavezance, ki so na dan uveljavitve tega zakona uveljavljali olajšavo po prej veljavnem zakonu in jo lahko uveljavljajo do poteka dobe, se prizna davcna olajšava tistim davcnim zavezancem, ki pricnejo s poslovanjem na obmocjih, ki ...

Sklep nº U 132/2005 of Javne finance oddelek, January 31, 2005

Pouk o pravnem sredstvu je napacen. Zoper izpodbijani sklep, ki ga je izdal organ prve stopnje, upravni spor torej ni dovoljen ter je sodišce tožbo zato zavrglo. Ker se je tožnik ravnal po napacnem pouku o pravnem sredstvu in je vložil tožbo namesto pritožbe, mu zato rok 15 dni za pritožbo zoper izpodbijani sklep zacne teci prvega dne po vrocitvi tega sklepa sodišca.

Sodba nº U 2163/2001 of Javne finance oddelek, January 31, 2005

V primerih oprostitve placila DDV po 2. tocki 2. odstavka 31. clena ZDDV gre za zakup in najem pomorskih plovil iz podtocke a), torej plovil za plovbo na odprtem morju, ki opravljajo prevoz potnikov za placilo oziroma ki so namenjena za opravljanje komercialne, industrijske in ribiške dejavnosti, torej gre zakup in najem pomorskih plovil z namenom opravljati prevozno storitev (za plovbo na odprtem morju), ne pa za dajanje v nadaljnji najem. Iz upravnih spisov pa je razvidno, da je tožnik odda...

January 27, 2005

Sodba nº in sklep U 2060/2004 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Iz dolocb ZGO-1, ki se nanašajo na udeležbo stranskih udeležencev v postopku, izhaja, da so ti v manj ugodnem položaju kot investitorji, saj morajo okolišcino, da jim gre status stranskega udeleženca, izkazati z zahtevnejšim dokazom glede obsega vplivnega obmocja, kot ga mora predložiti investitor. Iz navedenih razlogov je treba dolocbo 82. clena ZUP razlagati v korist osebe, ki želi pridobiti ekspertno mnenje. Po vpogledu v vlogo prizadetih strank tudi sodišce ugotavlja, da so navedbe v njej...

January 26, 2005

Sodba nº U 51/2004 of Upravni oddelek, January 26, 2005

Po dolocilu 2. odstavka 254. clena ZUP mora organ druge stopnje v obrazložitvi odlocbe presoditi vse pritožbene navedbe. Po ustaljeni upravno-sodni praksi v zvezi s tem dolocilom velja: ce ima tožeca stranka v pritožbenem postopku pomembne pritožbene ugovore, odlocba, ki ne upošteva dolocila 2. odstavka 254. clena ZUP, pomeni kršitev dolocila 25. clena Ustave, ki vsakomur zagotavlja pravico do ucinkovitega pravnega sredstva.

Sodba nº U 2059/2004 of Upravni oddelek, January 26, 2005

Sodišce sledi stališcu tožene stranke, da se postopek postavitve skrbnika za posebni primer zacne in vodi po uradni dolžnosti na podlagi 216. clena ZZZDR. Besedilo navedenega dolocila namrec jasno in nedvoumno nalaga centru za socialno delo, da zacne in vodi takšne postopke, torej gre za postopek po uradni dolžnosti, kjer pa so najbližji sorodniki, clani gospodinjstva in sosedje dolžni obvestiti center za socialno delo o tem, da je treba nekoga postaviti pod skrbništvo ali da mu je potrebna k...

Sodba nº U 427/2004 of Upravni oddelek, January 26, 2005

Ravnanje tožece stranke je treba šteti za prepušcanje delavcev, ker to izhaja iz dovoljenj Zavoda RS za zaposlovanje, ki so bila izdana na podlagi 9. in 11. clena ZZDT. V zadevi tudi ni sporno, da je tožeca stranka sklepala pogodbe v zvezi s sprejetimi delavci, za katera je pridobila dovoljenja za zaposlitev, z drugimi delodajalci. Tožeca stranka je prepustila delavce v smislu 7. odstavka 4. clena ZZDT. Upravno sodišce RS se je v sklepu z dne 21.4.2004 postavilo na stališce, da je bil postope...

January 25, 2005

Sodba nº U 909/2002 of Javne finance oddelek, January 25, 2005

Sodišce se sicer strinja s pravnimi podlagami, s katerimi tožena stranka utemeljuje svoje stališce, vendar pa meni, da je bilo dejansko stanje v zvezi z verodostojnostjo oziroma neverodostojnostjo spornih dveh racunov v bistvenih okolišcinah nepopolno ugotovljeno, zato davcna organa na tako nepopolno ugotovljeno dejansko stanje svoje odlocitve nista mogla zakonito opreti. Novo navajanje razlogov za nepriznanje pravice do odbitka vstopnega DDV na naroku, ceš da na spornih dveh racunih ni datum...

Sodba nº U 1131/2003 of Upravni oddelek, January 25, 2005

Javna korist je lahko prizadeta le v kolikor je konkretna odlocitev v škodo javne koristi. V kolikor pa je zahtevek v celoti v sferi stranke, njeno neuveljavljanje obresti ni v škodo javne koristi.

January 24, 2005

Sodba nº U 364/2004 of Javne finance oddelek, January 24, 2005

Na pravni podlagi, ki jo citira že tožena stranka (7. tocka 1. odstavka 24. clena ZPD), je potem pravilen tudi zakljucek, da je zaradi neupoštevanja vstopninskih žetonov davcna osnova prenizko izkazana in da jo je treba popraviti. Davek se vedno obracuna od davcne osnove. Realizacija in s tem davcna osnova pa se pri igrah na sreco nikoli ne ugotavlja po vsaki izvedeni igri, ampak dnevno in zato je tudi obracun davka možen šele takrat - ob koncu igralnega dneva. Nemožnost obracuna torej ni pra...

Sodba nº in sklep U 1448/2004 of Upravni oddelek, January 24, 2005

Pojem "neizbrani kandidat" iz drugega stavka 6. odstavka 65. clena ZJU je treba razlagati v tem smislu, da lahko upravni spor zoper odlocbo posebne natecajne komisije o izbiri dolocenega kandidata sproži tudi tisti, ki je sicer bil izbran s strani posebne natecajne komisije, ni pa bil v nadaljnjem postopku izbran s strani pristojnega funkcionarja. Odlocba o izbiri kandidatov se mora vrociti vsem izbranim kandidatom in tistim, ki niso bili izbrani, kateri pa morajo poleg sklepa prejeti tudi od...

Sodba nº U 1476/2001 of Javne finance oddelek, January 24, 2005

Pravilnik doloca, da se od odškodnin ne obracunava in ne placuje DDV (1. odstavek 2.a clena); za odškodnino pa se med drugim šteje tudi povracilo škode zaradi razveljavitve pogodbe, ce placnik za to ni pridobil nikakršnega blaga oziroma ni prejel nikakršne storitve (3. tocka 2. odstavka 2.a clena Pravilnika). Kaj se za potrebe obracuna in placila DDV šteje kot odškodnina, dolocajo torej predpisi, ki urejajo DDV. Iz podatkov v upravnih spisih, zlasti ugotovitev prvostopnega davcnega organa ned...

January 21, 2005

Sodba nº in sklep U 2279/2004 of Upravni oddelek, January 21, 2005

Glede pripadnosti doloceni družbeni skupini za konkretni primer velja, da zaradi priimka in tožnikovih dobrih odnosov s prebivalci BIH ne glede na njihovo eticno in versko pripadnost, tožnika ni mogoce šteti za pripadnika dolocene družbene skupine v smislu ZAzil. Pri tej interpretaciji si je sodišce pomagalo z usmeritvijo Visokega komisariata Združenih narodov za begunce, ki v dolocenih primerih v zvezi z ugotavljanjem pripadnosti doloceni družbeni skupini, cetudi ne gre za inherentno, nespre...

January 20, 2005

Sodba nº U 931/2004 of Upravni oddelek, January 20, 2005

Glede na to, da Zakon o stavbnih zemljišcih (Uradni list RS, št. 44/97), ki je bil podlaga za razlastitev v casu, ko je bil uveljavljen lokacijski nacrt, ni vezal vložitve zahteve za razlastitev na rok uveljavitve prostorskega izvedbenega akta, kot to velja za sedanjo ureditev, po dolocbi 2. odstavka 95. clena ZUreP-1, bi zato moral po presoji sodišca rok za vložitev zahteve za razlastitev v tem primeru zaceti teci od uveljavitve zakona, ne pa od uveljavitve prostorskega izvedbenega akta.

January 19, 2005

Sodba nº in sklep U 77/2005 of Upravni oddelek, January 19, 2005

Iz upravnega spisa izhaja, da je tožena stranka tožnika vabila na zaslišanje, to vabilo je bilo vrnjeno z oznako "ni dvignil". Na zaslišanje je vabila tudi odvetnika, ki je vabilo prejel 15. 12. 2004. Vendar v upravnem spisu pooblastilo odvetnika za zastopanje tožnika ni izkazano, iz spisa pa tudi ne izhaja, da bi bil odvetnik pozvan k predložitvi pooblastila (5. odstavek 55. clena ZUP v zvezi s 23. clenom ZAzil). Tožena stranka zato ne more šteti, da je bilo vabilo na zaslišanje vroceno odve...

Sodba nº in sklep U 4/2005 of Upravni oddelek, January 19, 2005

Na podlagi 2. odstavka 32. clena ZAzil se morajo med drugim vabila obvezno vrocati prosilcu za azil osebno oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku ali pooblašcencu. Tožnica v tej fazi postopka ni imela pooblašcenca, zato bi morala tožena stranka vabilo vrociti tožnici osebno. Iz upravnega spisa izhaja, da je tožnica nepismena, vendar iz prošnje za azil izhaja, da se je veckrat podpisala na prošnji za azil, podpisala je tudi registracijski list ter prilogo A, podpisala je tudi obrazec za preje...

Sklep nº U 2368/2004 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, January 19, 2005

Zaradi neposrednega uresnicevanja ustavne pravice do sojenja v razumnem roku je za sodno varstvo te pravice v upravnem sporu, ki ima pravno podlago v dolocilu 157. clena Ustave in stališcih Ustavnega sodišca, v vecji meri kot v drugih upravnih sporih potrebna aktivnost strank v predhodnem postopku, da se ugotovijo kljucna dejstva, ki so pravno-relevantna za varstvo te pravice v upravnem sporu. V tem smislu je po dolocilu 2. odstavka 28. clena Zakona o upravnem sporu tožnik dolžan, kadar zahte...

Sodba nº in sklep U 70/2005 of Upravni oddelek, January 19, 2005

Po presoji sodišca pa bi morala tožena stranka v zvezi z razlogi, zaradi katerih tožena stranka ni poklonila verodostojnosti tožnikovi izpovedbi in navedbam v njegovi prošnji za azil, tožnika ponovno zaslišati in ga seznaniti s svojimi ugotovitvami. Tožena stranka je vezana na nacela postopka in pri tem mora ugotoviti resnicno stanje stvari ter preveriti in upoštevati vsa dejstva in okolišcine ter pridobiti vse razpoložljive dokaze, ki utegnejo biti pomembni za zakonito in pravilno odlocbo (5...

Sodba nº in sklep U 87/2005 of Upravni oddelek, January 19, 2005

Tožena stranka bi morala upoštevati, po napotilih Vrhovnega sodišca RS, Uredbo Sveta EU št. 343/2003 in bi morala ugotoviti, katera država clanica je odgovorna za obravnavanje tožnikove vloge za azil. Pri svoji odlocitvi se je tožena stranka oprla na podatek, da je tožnik prišel v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije, ki je bila na podlagi Odloka o dolocitvi varnih tretjih držav št. 262-08/2002-1, ki je zacel veljati 20. 7. 2002, varna tretja država v smislu 6. alinee 1. odstavka 2. clen...

Sklep nº U 2166/2004 of Upravni oddelek, January 19, 2005

Pri disciplinskem ukrepu prepovedi izvajanja ribolova za dolocen cas gre za civilnopravno razmerje med strankama.

Sodba nº in sklep U 76/2005 of Upravni oddelek, January 19, 2005

Sodišce je že v sodbi v zadevi U 1534/2004 z dne 16. 8. 2004 sprejelo stališce, da je zakonodajalec postavil, da mora pristojni organ vsakega prosilca za azil osebno zaslišati (1. odstavek 29. clena ZAzil) in ker je zakonodajalec namen zaslišanja prosilca za azil med drugim vezal tudi na utemeljevanje razlogov za prošnjo za azil (2. alineja 2. odstavka 29. clena ZAzil), drugega razloga iz 2. alineje 2. odstavka 35. clena ZAzil ni mogoce razlagati tako, da lahko pristojni organ prošnjo za azil...

January 18, 2005

Sklep nº U 74/2003 of Upravni oddelek, January 18, 2005

Po dolocbi prvega odstavka 32. clena ZUS lahko tožeca stranka umakne tožbo brez privolitve toženca preden se toženec na glavni obravnavi spusti v obravnavanje glavne stvari, ce se glavna obravnava ne opravi, pa do odlocitve sodišca. Ker je v obravnavanem primeru sodišce o tožbi tožece stranke že odlocilo (dne 16. 11. 2004), torej pred vložitvijo umika tožbe, je bilo potrebno o umiku tožbe odlociti ob smiselni uporabi dolocbe 2. tocke 34. clena ZUS.

Sodba nº U 424/2003 of Upravni oddelek, January 18, 2005

Ker v upravnem postopku pridobljeni podatki ne izkazujejo, da bi bilo AA na dan 6. 4. 1941 domovinsko pristojna v eno od jugoslovanskih obcin, je po presoji sodišca odlocitev, da AA ni bilo mogoce šteti za jugoslovansko državljanko v smislu Zakona o državljanstvu FLRJ pravilna, pravilna pa je bila tudi presoja tožene stranke, da je bilo dejansko stanje v upravnem postopku ugotovljeno na podlagi uradnih evidenc, ki imajo v primeru, da jih upravni organ vodi na podlagi zakona znacaj javne listine.

Sklep nº U 415/2004 of Upravni oddelek, January 18, 2005

Z izpodbijano odlocbo, ki se nanaša na zavrnitev predloga za napredovanje AA, strokovne delavke pri tožeci stranki, se po presoji sodišca ne posega v pravice in na zakon oprte neposredne koristi tožece stranke. Zgolj dejstvo, da ima tožeca stranka po Pravilniku o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih delavcev na podrocju socialnega varstva v nazive, za izkazovanje legitimacije za sprožitev upravnega spora ni dovolj.

Sodba nº U 262/2004 of Upravni oddelek, January 18, 2005

Kot komunalno opremljeno stavbno zemljišce oz. kot zemljišce, katerega je bilo možno opremiti brez vecjih stroškov v smislu dolocb 11. clena Navodila o merilih oz. metodologiji za ocenjevanje vrednosti podržavljenih nepremicnin, je mogoce šteti le tisti del posamezne parcele, ki dejansko leži v 60 m pasu ob javni cesti, ne pa cele parcele ne glede na njeno siceršnjo velikost in oddaljenost posameznih njenih delov od javne poti. Stališce tožnic, po katerem bi bilo treba na podlagi dejstva, da ...

Sodba nº U 61/2003 of Upravni oddelek, January 18, 2005

V primeru poziva tožniku, naj dopolni obrazec "D" z navedbo oblik podpor, ki jih želi uveljavljat pri ostalih površinah, bi bila tožniku neutemeljeno dana možnost, da spreminja oziroma postavlja nove zahtevke. Za oddajo vlog za neposredna placila je bil namrec predpisan rok: najkasneje do 30.6.2001 do 24. ure, ki ga po presoji sodišca ni mogoce podaljševati. V skladu z dolocbo 1. odstavka 6. clena Uredbe je vlagatelj zahteve dolžan zbirno vlogo izpolniti v celoti in v skladu z navodili. Glede...

Sodba nº in sklep U 104/2004 of Upravni oddelek, January 18, 2005

Prvostopni organ je zato (ob prej navedenih nespornih okolišcinah) bistveno kršil dolocbe upravnega postopka (1. in 2. odstavek 229. clena ZUP), ko je tožnicino vlogo z dne 4.10.2002 po izteku rokov iz 2. odstavka 229. clena ZUP obravnaval kot pritožbo, namesto da bi jo obravnaval kot predlog za obnovo postopka in ugotavljal procesne predpostavke za obnovo postopka. Utemeljena pa je tudi vrnitev zadeve prvostopnemu organu v ponovno odlocanje, ker je v skladu z 2. odstavkom 266. clena ZUP za o...

January 17, 2005

Sodba nº U 1363/2002 of Javne finance oddelek, January 17, 2005

Za tek roka je po dolocbah ZUP pravno relevanten le cas, ko organ za nova dejstva in dokaze izve, ne pa vrsta postopka, v katerem jih izve.

Sodba nº U 1679/2002 of Javne finance oddelek, January 17, 2005

Iz 153. clena ZDavP nedvoumno izhaja, da davcni zavezanec znižanje davcne osnove lahko uveljavlja najkasneje do poteka roka za predložitev davcne napovedi. Gre za prekluzivni rok, s potekom katerega pravica stranke do uveljavljanja davcne ugodnosti ugasne. Iz tega razloga tožeca stranka ne more uspeti s sklicevanjem na procesne dolocbe ZUP, po katerih je upravicena nova dejstva uveljavljati vse do izdaje odlocbe.

Sodba nº U 1236/2002 of Javne finance oddelek, January 17, 2005

Nesporno je, da je bila med strankama izvensodna poravnava sklenjena v zvezi z obveznostjo tožece stranke do upnika BBB d.d., nastalo v letu 1992, katere placilo je BBB d.d. v stecaju zoper tožeco stranko uveljavljal po sodni poti. To pa je tudi po presoji sodišca zadostna dejanska podlaga za ugotovitev, da je tožeca stranka v letu 1999, na podlagi sklenjene izvensodne poravnave, placala svojo obveznost, nastalo v letu 1992.

Sodba nº U 1144/2002 of Javne finance oddelek, January 17, 2005

Promet blaga iz enega carinskega skladišca v drugega ni neobdavcljiv. Promet blaga, opravljen na slovenskem davcnem, obmocju je obdavcljiv, ce z zakonom ni predvidena oprostitev placila DDV. Pri tem ni relevantno, ali ima blago carinski status in ali je promet opravila tuja ali domaca pravna ali fizicna oseba, temvec dejstvo, da je oseba zavezana obracunu in placilu DDV po dolocbah ZDDV.

Sodba nº U 1404/2003 of Javne finance oddelek, January 17, 2005

Po presoji sodišca je za odlocitev, ali je tožnik lahko stranka v postopku, treba uporabiti dolocbo 229. clena ZUP. Po dolocbi 142. clena ZUP lahko zahteva oseba vstop v postopek le med postopkom na prvi stopnji. Po izdaji odlocbe lahko zahteva vstop v postopek s pritožbo, sicer pa le s predlogom za obnovo postopka (5. odstavek 235. clena ZUP).

Sodba nº in sklep U 1924/2004 of Javne finance oddelek, January 17, 2005

Predpostavka za vracilo davka po dolocbi 95. clena ZDavP je pravnomocna odlocba, s katero je davcna obveznost odmerjena v znesku, ki je nižji od placanega, in ki šele omogoca ugotovitev preplacila. Odprava odlocbe in vrnitev zadeve v ponoven postopek stranki še ne daje pravice do vrnitve prevec placanega zneska, kot to meni tožeca stranka, saj ta pravica izhaja šele iz pravnomocne odlocbe o odmeri davcne obveznosti. Po 95. clenu ZDavP so v (davcnem postopku) predmet vracanja le obresti, ki ji...

Sklep nº U 1242/2002 of Upravni oddelek, January 17, 2005

Ker izpodbijana odlocba ne vpliva na tožnikov pravni položaj, tožnik ne izkazuje pravnega interesa za odlocitev o tožbi v upravnem sporu. Izkazuje ga tudi ne, kolikor želi zaradi morebitnih bodocih enakih situacij doseci stališce sodišca glede pridobitve soglasja za cene storitev, saj je ureditev po novem Zakonu o elektronskih komunikacijah, ki je zacel veljati s 1. 5. 2004, drugacna.

Sodba nº U 2439/2002 of Upravni oddelek, January 17, 2005

Presoja tržne strukture se nanaša na podrocje mobilnih javnih radijskih storitev, vendar razlogov za takšno dolocitev upoštevanega trga tožena stranka ne navaja, zaradi cesar je podana kršitev pravil postopka, ki vpliva na zakonitost odlocitve. Izvedba skrajšanega ugotovitvenega postopka je tožeci stranki onemogocila uveljavljanje dejstev in okolišcin iz 2. in 3. odstavka 67. clena ZTel-1, ki so pomembne za odlocitev. Tožeci stranki ni bilo omogoceno, da zavaruje svoje pravice in pravne koris...

Sodba nº U 1958/2002 of Javne finance oddelek, January 17, 2005

Dolocbo 2. alinee 8. clena ZDoh je razumeti tako, da se znižuje dohodninska osnova študentom oziroma dijakom od prejemkov, prejetih iz naslova placila za zacasno ali obcasno opravljanje dela prek študentskih ali mladinskih organizacij.

January 14, 2005

Sodba nº U 156/2003 of Upravni oddelek, January 14, 2005

Po upravnosodni praksi se dolocba 2. odstavka 255. clena Zakona o splošnem upravnem postopku razlaga tako, da o predlogu za obnovo postopka odloca tisti organ, ki je o zadevi meritorno odlocil, kar pomeni, da je v primeru, ko je zoper prvostopno odlocbo vložena pritožba, ki je z odlocbo drugostopnega organa zavržena ali zavrnjena, to prvostopni organ. Organ druge stopnje odloci meritorno le v primeru, ce v pritožbenem postopku odpravi prvostopno odlocbo in s svojo odlocbo sam reši stvar.

January 13, 2005

Sodba nº in sklep U 2374/2004 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, January 13, 2005

Sodišce je utemeljilo, da potrditev vsebine izjave tožnika z zaslišanja v upravnem postopku na zaslišanju pred sodišcem ne bi mogla vplivati na drugacno presojo sodišca ob upoštevanju dejstva, da tožeca stranka v nicemer ne izpodbija po presoji sodišca bistvenega dela odlocitve tožene stranke, to je, da tožniku glede na razmere na Kosovu z vidika odnosov med pripadniki obeh strank ne grozi preganjanje. Teh relevantnih dejstev pa tožeca stranka ne prereka, ampak zmotno misli, da dve grozilni p...

Sodba nº U 1870/2003 of Upravni oddelek, January 13, 2005

ZUreP-1 z dolocbo 1. odstavka 174. clena ni podaljšal veljavnosti urbanisticnih redov, sprejetih že na podlagi Zakona o urbanisticnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78 ZUPl). Odlok o splošnem urbanisticnem redu torej ne velja vec in ne more biti podlaga za izdajo upravnega dovoljenja.

January 12, 2005

Sklep nº U 744/2002 of Upravni oddelek, January 12, 2005

Ker specialni zakon (ZVISJE) in na njem temeljeci Pravilnik ne dolocata stvarne pristojnosti upravnemu organu, da izda odlocbo, kakršno je izdal v konkretnem primeru, tudi ni mogoce pravne podlage za stvarno pristojnost crpati iz ZODPM.

Sodba nº in sklep U 2331/2004 of Upravni oddelek, January 12, 2005

V zvezi z obstojem humanitarnih razlogov za priznanje azila, po presoji sodišca, tožena stranka ni presodila tistih okolišcin in razlogov, zaradi katerih tožnik prosi za azil in ni ocenila ali so te okolišcine take, da se lahko utemeljeno tožnik cuti ogroženega ter ali je njegov strah v zvezi s tem objektivno utemeljen in zato v tem delu odlocbe tožene stranke ni mogoce preizkusiti. Tožena stranka v izpodbijani odlocbi v zvezi z obstojem humanitarnih razlogov za priznanje azila ni ugotavljala...

January 11, 2005

Sklep nº U 130/2003 of Upravni oddelek, January 11, 2005

Po razlagi Ustavnega sodišca RS gre za drugo lastninjenje športnih objektov, ki sledi prednostnemu, casovno omejenemu lastninjenju po 1. odstavku 64. clena ZSpo. Uveljavljanje lastninske pravice oziroma solastninskega deleža na objektu, ki je postal last lokalne skupnosti, pa ima po mnenju tega sodišca vsebino civilnopravnega razmerja. Društvo v tem primeru uveljavlja svojo lastninsko pravico kot nosilno pravico civilnega prava.

January 10, 2005

Sodba nº in sklep U 1946/2004 of Javne finance oddelek, January 10, 2005

Po presoji sodišca je ukrep in izdaja odlocbe po 11. clenu ZCUKPIL samostojna pravna celota, ki ni odvisna od rešitve tožbe zaradi kršitve pravic intelektualne lastnine, niti ne predstavlja nujno nadaljevanje postopka po predhodnem zacasnem zadržanju blaga. Kolikor so izpolnjeni pogoji iz 11. clena ZCUKPIL, to je vložena tožba imetnika pravice v skladu z 9. clenom ZCUKPIL, je pristojni carinski urad dolžan izdati odlocbo. Upravni spor je dopusten le, ce je za tožnika nastala posledica le zara...

Sodba nº U 1552/2001 of Javne finance oddelek, January 10, 2005

Visokošolski ucitelji torej prejemajo placo za delo, ki ga opravljajo v okviru z zakonom dolocene tedenske obremenitve. Za izvrševanje programov, ki presegajo predpisani obseg del, pa tudi sodišce, kolikor gre za delo, ki je po svoji naravi avtorsko delo, ne najde ovir za sklenitev avtorskih pogodb.

Sodba nº U 1624/2002 of Upravni oddelek, January 10, 2005

Po presoji sodišca je Odlok v nasprotju z dolocili ZSZ in Navodilom za izracun komunalnega prispevka. Tožnik utemeljeno ugovarja, da merila za izracun komunalnega prispevka iz 9. clena Odloka, ki je podlaga za izracun komunalnega prispevka v tej zadevi, nimajo podlage v ZSZ in v Navodilu za izracun komunalnega prispevka.

Sodba nº U 939/2002 of Javne finance oddelek, January 10, 2005

Sodišce kot nezadostne ocenjuje razloge, s katerimi tožena stranka utemeljuje svoj zakljucek, da je bil dogovorjen mesecni nacin placila premije, saj se ni izrekla o zapisniških ugotovitvah glede celoletnega placila premije, ki izhajajo iz predložene pobotnice, temvec se je zgolj pavšalno sklicevala na predmetno polico ter pokojninski nacrt, na podlagi katerih je zakljucila, da se premija placuje mesecno, kar utemeljeno ugovarja tudi tožnik. S tem tožena stranka krši dolocbo 1. odstavka 214. ...

Sodba nº U 686/2001 of Javne finance oddelek, January 10, 2005

Tudi po oceni sodišca je pravna podlaga po 3. in 5. alinei 1. odstavka 39. clena ZDavP za pristop k oceni davcne osnove v obravnavanem primeru podana, saj je ob primerjavi racuna tožnika, ki ga je davcni organ pridobil v igri "Vzemite racun" z zbirnim kontrolnim trakom, ki se nanaša na ta racun, ugotovljeno, da je na zbirniku evidentiran promet v drugacnem znesku, kot je naveden na racunu, ter je v tem delu treba zavrniti tožnikove navedbe, da je šlo za primerjavo dveh neprimerljivih podatkov...

Sodba nº U 1221/2001 of Javne finance oddelek, January 10, 2005

Šlo je za prodajo blaga na debelo, za kar se kot osnova za davek od prometa storitev po 1. tocki 24. clena ZPD upošteva ustvarjena razlika med nabavno in prodajno ceno. Za dosego pogojne davcne oprostitve po dolocbah ZPD morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, ki jih dolocata 6. in 7. clen ZPD. V zvezi z nepriznavanjem stroškov agenta pa je tudi po presoji sodišca bilo v postopku ugotovljeno, da s tem v zvezi tožnik nima verodostojnostih knjigovodskih listin skladno s SRS 21.

January 05, 2005

Sodba nº in sklep U 2280/2004 of Upravni oddelek, January 05, 2005

Tožena stranka je svoj zakljucek, da tožniku v izvorni državi ne grozi preganjanje, oprla na razlago, da je preganjanje trajno in sistematicno kršenje osnovnih clovekovih pravic zaradi pomanjkanja zašcite države. Sodišce se strinja s takšno razlago pojma preganjanja, kot ga je opredelila tožena stranka in se pri tem oprla na knjigo Zakon o statusu begunca avtorja J. C. Hathaway. Pojem preganjanja tako zajema tudi trpincenje oziroma mucenje in mora biti takšno preganjanje izkazano nepretrgano ...

Sodba nº in sklep U 2034/2004 of Upravni oddelek, January 05, 2005

Ker tožena stranka sama v izpodbijani odlocbi potrjuje, da je tožnik zaprosil za odobritev nujne brezplacne pravne pomoci, se je pri svoji odlocitvi nepravilno oprla na 2. odstavek 26. clena v zvezi z 11. clenom ZBPP, ko je odlocila in zavrnila dodelitev redne brezplacne pravne pomoci. Besedilo 2. odstavka 26. clena ZBPP namrec ureja primere, ko prosilec v prošnji ne navede dolocene oblike pravne pomoci. Tožnik pa je v danem primeru v prošnji navedel, da gre za dodelitev nujne brezplacne prav...

Sodba nº in sklep U 2276/2004 of Upravni oddelek, January 05, 2005

Tožnik v tožbi navaja, da besedilo 4. alinee 36. clena ZAzil ne doloca, da bi prikritje, da je že pred tem vložil prošnjo za azil v drugi državi, avtomaticno privedlo do zavrnitve prošnje kot ocitno neutemeljene, in pri tem opozarja na besedilo: "...še posebej, kadar prosilec uporablja napacno istovetnost". Po presoji sodišca pa takšna razlaga 4. alinee 36. clena ZAzil, kot jo tožnik ponuja v tožbi, ni mogoca. Razlagalna dolocba, ki taksativno navaja, kaj se šteje za zavajanje ali zlorabo pos...

January 04, 2005

Sodba nº U 2044/2004 of Upravni oddelek, January 04, 2005

Za pravilno uporabo materialnega prava je potrebno v postopku ugotavljanja višine odškodnine prejete ob podržavljenju upoštevati tudi prejeto kupnino.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners