Upravno Sodišče RS: Opinions issued on February 2005

February 25, 2005

Sodba nº U 263/2002 of Javne finance oddelek, February 25, 2005

Zneski, izplacani iz naslova odpravnine zaradi predcasne razrešitve clana uprave, zaradi dogovorjene konkurencne prepovedi in iz naslova odpravnine zaradi prenehanja delovnega razmerja pred potekom 6- mesecnega odpovednega roka (ne zaradi nujnih operativnih razlogov), se štejejo v osnovo za odmero dohodnine.

February 23, 2005

Sklep nº U 135/2005 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Po presoji sodišca tožnik roka ni zamudil iz opravicenega razloga. Kajti gola navedba, da je prava neuka stranka, ob dejstvu, da je v pravnem pouku izpodbijane odlocbe tožena stranka jasno navedla, da je mogoce zoper odlocbo vložiti upravni spor v 30 dneh od vrocitve sklepa pri upravnem sodišcu v Ljubljani, ne more biti opravicen vzrok za zamudo. Ce bi takšna gola navedba lahko bila opravicen razlog za zamudo, bi to lahko iznicilo pomen volje zakonodajalca, ki je v 1. odstavku 26. clena ZUS d...

Sodba nº U 2420/2002 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Ker sodišce v upravnem sporu deluje kot oblastveni organ, ki skrbi za zakonitost delovanja izvršilne veje oblasti, mora tožena stranka dolocilo 3. odstavka 60. clena ZUS v ponovnem postopku dosledno upoštevati, sicer odlocitev tožene stranke tudi ni v funkciji varovanja nacela pravne države in pravne varnosti ter nacela delitve oblasti oziroma varstva ravnotežij med izvršilno in sodno vejo oblasti. Pravice po Zakonu o vojnih invalidih, ki jih varuje tožnik, so zakonske pravice, ki imajo svojo...

Sodba nº in sklep U 33/2005 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Pravilen je zato zakljucek tožene stranke, da podatki iz zemljiške knjige, ki so aktualni, potrjujejo, da je A.A. solastnica do 1/8 nepremicnin v k.o. B, prav tako iz upravnega spisa izhaja, da teh podatkov tožnik ni navedel v izjavi prosilca za brezplacno pravno pomoc o premoženjskem stanju prosilca in njegove družine in tudi ne naknadno, ko je bil pozvan, da svojo prošnjo dopolni. Sodišce lahko zaradi tega sledi zakljucku tožene stranke, da je tožnik z opustitvijo navedbe teh podatkov namen...

February 22, 2005

Sodba nº U 2059/2003 of Upravni oddelek, February 22, 2005

Ker se denacionalizacija uveljavlja z zahtevo za denacionalizacijo (61. in 62. clen ZDen), je treba odlociti o zahtevi s primarnim in podrednim zahtevkom tako, ker gre za eno zahtevo za denacionalizacijo ter se eventualno razmerje nanaša zgolj na njene oblike, da se odloci o utemeljenosti zahteve za denacionalizacijo ter ugodi primarnemu zahtevku, ce je to mogoce, v nasprotnem primeru pa podrednemu, ne da bi pri tem primarni zahtevek bilo treba izrecno zavrniti. Denacionalizacijski upravicenc...

Sodba nº U 2016/2003 of Upravni oddelek, February 22, 2005

Tožena stranka je v pritožbenem postopku kršila nacelo zaslišanja stranke, ko je odlocila o pritožbi DPRS, pa je ni poslala v odgovor tožeci stranki.

February 21, 2005

Sodba nº U 1554/2004 of Upravni oddelek, February 21, 2005

Dolocba 3. clena ZZDej, ki jo tožena stranka kot podlago za izdajo odlocbe navaja v uvodu svoje odlocbe, vsebuje le pooblastilo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ne pa tudi pooblastila za odvzem dovoljenja, ki mora biti v zakonu posebej doloceno. Ker ZZDej posebnih dolocb o odpravi oziroma razveljavitvi izdanega dovoljenja ne vsebuje, je odprava ali razveljavitev pravnomocne odlocbe dopustna le na podlagi izrednih pravnih sredstev po dolocbah ZUP, ce so za njihovo uporabo izpoln...

Sodba nº U 13/2003 of Javne finance oddelek, February 21, 2005

Davcnemu organu se je utemeljeno porodil dvom v nastanek poslovnih dogodkov, ki pa jih tožnik ni uspel ustrezno izkazati oziroma dokazati. Po dolocbi 15. clena ZDavP mora davcni zavezanec za svoje trditve v davcnem postopku predložiti dokaze. V postopku je bilo nesporno ugotovljeno, da tožnik poslovnih dogodkov po spornih racunih ni uspel izkazati. Zato sta tožena stranka in davcni organ prve stopnje odlocila pravilno, ko tožniku stroškov (odhodkov) po spornih racunih nista priznala.

Sodba nº U 195/2003 of Javne finance oddelek, February 21, 2005

Iz vsebine pogodbe o dodatnem pokojninskem zavarovanju je razvidno, da upravicenec iz naslova sklenjenega zavarovanja ni izkljucno delodajalec, sklenitelj zavarovanja, temvec ob nastopu zavarovalnega primera neposredno delavec, ki zaseda zavarovano delovno mesto. Delavci, ki zasedajo zavarovana delovna mesta, so dolocljivi.

Sodba nº U 1721/2004 of Upravni oddelek, February 21, 2005

Ker je v 27. clenu ZLPZ-1 predpisano, da so upravicenci do lastninjenja iz 2. odstavka 20. clena tega zakona zahtevke za prenos delnic v njihovo last dolžni vložiti v roku šest mesecev od dneva, ko skrbnik v Uradnem listu RS objavi poziv, in da z iztekom tega roka zahtevka ni možno vec vložiti, gre za materialni prekluzivni rok, s potekom katerega ugasne sama pravica. Glede na navedeno, ob nesporni ugotovitvi, da je tožnik vlogo (zahtevo) po pošti naslovil in poslal napacnemu naslovniku (ki t...

Sodba nº U 2213/2003 of Javne finance oddelek, February 21, 2005

Tožeca stranka je uveljavljala pravico do vracila davka na podlagi rezultatov revizijskega pregleda z vlogo z dne 3. 6. 1998, to pa tudi po presoji sodišca pomeni, da je vracilo davka uveljavljala prepozno, saj ga je uveljavljala po poteku roka za predložitev davcnega obracuna iz 201. clena ZDavP. V tem primeru gre za obdavcenje po nacelu samoobdavcitve, po katerem je zavezanec, skladno z dolocbo 198. clena ZDavP, dolžan sam obracunati in placati davek. Po dolocbi 202. clena ZDavP, ki je velj...

Sodba nº U 2005/2002 of Javne finance oddelek, February 21, 2005

Med odhodke davcnega zavezanca štejejo samo tisti odhodki, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti ali posledica opravljanja te dejavnosti oz. samo tisti odhodki, ki so neposreden pogoj za ustvarjanje prihodkov. Pravilnik o davcno nepriznanih odhodkih davcnega zavezanca v 2. clenu doloca, da za davcno nepriznane štejejo tisti, ki ne pripomorejo k poslovanju, ker so nepotrebni ali neupraviceni oz. odhodki, ki niso obicajni za poslovanje. Tako se izkaže, da stroške amortizacije in drug...

February 18, 2005

Sodba nº U 1357/2004 of Upravni oddelek, February 18, 2005

Po presoji sodišca je tožena stranka z odlocbo št. Bpp ... z dne ... odobrila brezplacno pravno pomoc upravicencu A.A. za zastopanje tako v socialnem sporu kot v delovnem sporu pred Delovnim in socialnim sodišcem v Ljubljani, vendar vedno le na prvi stopnji. Pravilno je zato stališce tožene stranke v izpodbijani odlocbi, da tožniku ni mogoce priznati placila stroškov za sestavo pritožbe na podlagi odlocbe o dodelitvi brezplacne pravne pomoci, ki jo je tožena stranka izdala pod opr. št. Bpp .....

Sodba nº U 420/2003 of Upravni oddelek, February 18, 2005

Tožeco stranko je z dokazom glede prevoznosti poti, ki ga je tožena stranka izvedla v pritožbenem postopku seznanila pred izdajo izpodbijane odlocbe, s tem pa ji je bila dana možnost udeležbe v postopku. Kot stranka, ki je dolžna šcititi javni interes v zvezi z javno potjo pa je bila v postopek vkljucena obcina A., ki je na podlagi 8. clena ZJC dolžna šcititi javni interes.

February 16, 2005

Sodba nº U 1720/2004 of Upravni oddelek, February 16, 2005

Ni mogoce pritrditi stališcu tožnika, da je njegova zahteva, vložena na pošto priporoceno 9. 4. 2004 in naslovljena na zavarovalnico namesto skrbnika, vložena pravocasno. Ni sporno, da je tožnikovo zahtevo skrbnik prejel 13. 4. 2004, zato je pravilno štel, da vloga ni vložena pravocasno, ker je skrbnik ni prejel preden iztece rok (1. oziroma 2. odstavek 68. clena ZUP).

Sodba nº U 57/2004 of Upravni oddelek, February 16, 2005

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 16/04 - ZZZDR-C) je zakonodajalec v prehodnih in koncnih dolocbah navedel, da se postopki v zadevah med drugim tudi iz 106. clena ZZZDR, ki so zaceti do uveljavitve tega zakona, dokoncajo pred centri za socialno delo po dolocbah ZZZDR, o pritožbah zoper te odlocbe odloca ministrstvo, pristojno za družino. Tako je tožena stranka pravilno odlocila na podlagi 1. odstavka 39. clena ZZZDR-C. ...

Sodba nº U 929/2004 of Upravni oddelek, February 16, 2005

Tožnik izpodbija uporabo 2. odstavka 35. clena ZDrž, vendar je po presoji sodišca že tožena stranka pravilno navedla zakaj se to dolocilo uporablja retroaktivno. V odlocbi št. U-I-23/93 (Uradni list, št. 23/97) je Ustavno sodišce RS v svoji obrazložitvi pod tocko 45 navedlo to, kar tudi tožena stranka povzema v svoji izpodbijani odlocbi: "Glede na tedanje povojne razmere ter izid vojne tedanjemu zakonodajalcu kljub uveljavitvi dejanske retroaktivnosti v izpodbijani dolocbi ni mogoce ocitati, ...

Sodba nº in sklep U 239/2005 of Upravni oddelek, February 16, 2005

Po presoji sodišca tožniki upraviceno opozarjajo na 3. odstavek 3. clena ZAzil, ki doloca, da imajo družinski clani v postopku za dodelitev azila enak pravni položaj kot prosilec za azil. Tožena stranka v izpodbijani odlocbi ni obravnavala prošenj obeh mladoletnih otrok in pri tem ni obravnavala podatkov za oba otroka, katere je navedla njuna mati, druga tožnica.

February 15, 2005

Sodba nº U 1464/2003 of Upravni oddelek, February 15, 2005

Dolocbo 1. odstavka 64. clena ZDen o 24- mesecnem roku za vlaganje zahtev za denacionalizacijo je za zahtevke za vrnitev premoženja na podlagi dolocbe 67. clena ZZad treba razlagati, da morajo biti vloženi najkasneje v 24 mesecih po objavi obvezne razlage 67. clena ZZad (Uradni list RS, št. 22/94), saj je šele po obvezni razlagi njena vsebina postala jasna in dolocna, kakršna dolocba, da je na njeni podlagi mogoce zakonito odlocati, mora biti.

Sodba nº U 1864/2003 of Upravni oddelek, February 15, 2005

Ce v postopku za vracanje premoženja kreditnim zadrugam vlagateljici zahteve zatrjujeta in izkazujeta, da je kupna pogodba, na podlagi katere je premoženje prešlo na drugega uporabnika, bila sklenjena v izvajanju nad kreditno zadrugo uvedene likvidacije po Uredbi o likvidaciji kreditnih zadrug (Uradni list LRS, št. 16/47, Uredba), te kupne pogodbe ni mogoce šteti kot samostojnega pravnega posla v smislu prostovoljnega in odplacnega razpolaganja s premoženjem, ne da bi organ pred tem ocenil pr...

Sodba nº U 269/2004 of Upravni oddelek, February 15, 2005

Glede na dolocbo 1. tocke prvega odstavka 66. clena ZGO-1 ter ugotovitev, da je nameravani poseg v prostor uvršcen v ureditveno obmocje S-10 Kamnica, ki ga ureja Odlok o ZN in v tem odloku navedene pogoje ter oblikovalske pogoje, razvidne iz graficnega dela Odloka o ZN, je odlocitev tožene stranke ter prvostopnega upravnega organa, ki je zavrnil zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja za objekt tlorisnih dimenzij 14,50 x 55 m, etažnosti K+P+1+M, pravilna in utemeljena.

Sodba nº U 251/2004 of Upravni oddelek, February 15, 2005

Tožbeni ugovor, da lahko upravni organ odloca o denacionalizacijskem zahtevku le na podlagi pravnomocne ugotovitvene odlocbe o državljanstvu upravicenca, je neutemeljen, saj zanj ni podlage v procesnem predpisu, ki ureja upravni postopek. Po dolocbi 152. clena ZUP se v primeru, ko gre za predhodno vprašanje, ki se rešuje pri upravnem organu, prekinjeni postopek nadaljuje, ko postane upravna odlocba dokoncna. Navedena dolocba ZUP je torej povsem jasna, saj nedvoumno doloca, da se postopek, ki ...

February 14, 2005

Sodba nº U 2172/2002 of Javne finance oddelek, February 14, 2005

Ob ugotovitvi, da je tožeca stranka opravljala prodajo ribolovnih dovolilnic z namenom, da je bil ribicem omogocen ribolov, za kar ima tožeca stranka pooblastilo v 29. clenu ZSlaR, tožena stranka tudi po presoji sodišca pravilno zakljucuje, da dejavnosti prodaje ribolovnih dovolilnic ni mogoce umestiti med športne dejavnosti, ampak med druge dejavnosti za sprostitev (92.72.), to je dejavnosti, ki so povezane z rekreacijskim ribolovom, kot jih doloca Standardna klasifikacija dejavnosti, veljav...

Sodba nº U 1442/2004 of Javne finance oddelek, February 14, 2005

Sodišce se strinja s trditvijo tožnika, da je iz zahtevku za vracilo DDV predloženega racuna razvidno, kdaj so bile storitve opravljene, zato je utemeljitev tožene stranke, da zahtevku za vracilo DDV ni mogoce ugoditi, ker tega podatka na racunu ni, nepravilna. Vendar pa sodišce ugotavlja, da predložen racun ni izdan skladno z dolocbo 1. odstavka 19. clena ZDDV, po kateri mora davcni zavezanec DDV obracunati takrat, ko je storitev opravljena, cesar pa davcni zavezanec v obravnavanem primeru n...

Sklep nº U 2196/2004 of Upravni oddelek, February 14, 2005

Stvarna pristojnost upravnega sodišca je dolocena v 1. in 2. clenu ZUS. Skladno z navedenimi dolocbami je po 18. clenu ZUS toženec v upravnem sporu državni organ, nosilec javnih pooblastil oziroma organ lokalne skupnosti, katerega akt se izpodbija.

February 11, 2005

Sodba nº U 2303/2003 of Upravni oddelek, February 11, 2005

Ker je tožena stranka ob prejemu vloge (pritožbe) ugotovila, da je za odlocanje o tej zadevi pristojno sodišce bi morala v skladu z dolocbo 4. odstavka 65. clena ZUP vlogo brez odlašanja poslati pristojnemu sodišcu in to sporociti stranki.

Sodba nº U 713/2004 of Upravni oddelek, February 11, 2005

Po presoji sodišca je pravilno stališce tožene stranke, da mora tožnica opraviti strokovni izpit za inšpektorja (3. odstavek 12. clena ZIN), ker tožnica v tožbi potrjuje, da tega izpita še ni opravila.

February 09, 2005

Sodba nº U 1799/2003 of Upravni oddelek, February 09, 2005

Premicnina - parna pekovska pec, ni bistveni sestavni del nepremicnine, v kolikor ni bila tako spojena z nepremicnino, da bi trajno izgubila svojo samostojnost kot posamicna stvar.

February 04, 2005

Sodba nº U 2057/2004 of Upravni oddelek, February 04, 2005

Revizijski organ mora v postopku za preizkus zakonitosti prvostopne odlocbe, s katero je priznan status žrtve vojnega nasilja, ce je drugace presodil dokaze ter je njegov rezultat ugotovitvenega postopka drugacen, pred odlocitvijo (o reviziji) dati stranki možnost izjaviti se o dejstvih in okolišcinah, ki so pomembne za odlocbo ter možnost predložiti ali predlagati dodatne dokaze.

Sodba nº U 2000/2004 of Upravni oddelek, February 04, 2005

Ker so bili dokazi glede sodelovanja družine z NOB kot ene od kljucnih okolišcin, na podlagi katerih se ugotavlja status begunca - pregnanca, ocenjeni pomanjkljivo in neprepricljivo, je bilo treba tožbi ugoditi in izpodbijano odlocbo odpraviti.

Sodba nº U 601/2003 of Upravni oddelek, February 04, 2005

Ce gre za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta na obmocju, ki se ureja z ureditvenim nacrtom, lahko sosed oziroma v obravnavanem primeru stranki z interesom uspe predvsem z ugovori, da izdano enotno gradbeno dovoljenje ni v skladu z le-tem. Z ugovori, ki glede lokacije in pogojev gradnje nimajo podlage v predpisanem ureditvenem nacrtu in z zahtevki zasebnopravne narave, pa tožeci stranki v postopku izdaje enotnega dovoljenja za gradnjo ne moreta uspeti, saj na odlocitev ne morejo vplivati. Pr...

February 02, 2005

Sodba nº in sklep U 1282/2004 of Upravni oddelek, February 02, 2005

Po presoji sodišca bi morala tožena stranka upoštevati spremenjeno dejansko stanje v casu njenega odlocanja in bi morala upoštevati, da je otrok na podlagi zacasne odredbe opr. št. P ... z dne 5. 1. 2004 zacasno dodeljen v varstvo in vzgojo ocetu BB. Sprememba dejanskega stanja je bila v casu odlocanja tožene stranke znana, zato bi morala tožena stranka to dejstvo upoštevati in ugotoviti, da so bila v postopku nepopolno ugotovljena dejstva (1. odstavek 251. clena ZUP), ter to upoštevati pri s...

Sodba nº in sklep U 1684/2004 of Upravni oddelek, February 02, 2005

Niti tožena stranka niti organ prve stopnje pa se nista opredelila do tega ali je mogoce pri otroku govoriti o osebnostni ali vedenjski motenosti, tožena stranka pa prav tako ni ugotovila ali ugotovljena motenost (osebnostna ali vedenjska) bistveno ogroža otrokov zdrav osebnostni razvoj. Iz strokovnega mnenja z dne 12. 9. 2003, na katerega se tožena stranka tudi sklicuje, pri klinicni ugotovitvi z diagnozo izhaja, da so pri otroku ugotovili normalno inteligentnost, hiperkineticno motnjo z ved...

Sodba nº in sklep U 1426/99 of Upravni oddelek, February 02, 2005

Po presoji sodišca tožnik tudi ni izprical, da je zakoniti razlog za obnovo vsaj verjeten po 1. tocki 1. odstavka 85. clena ZUS.

Sodba nº in sklep U 139/2005 of Upravni oddelek, February 02, 2005

Pravilen je zakljucek tožene stranke, da predstavlja preganjanje trajno in sistematicno kršenje osnovnih clovekovih pravic zaradi pomanjkanja zašcite države. Sodišce se tudi strinja z razlago tožene stranke, da je tako pri preganjanju kot tudi trpincenju oziroma mucenju, potrebno izkazovati nepretrgano in sistematicno tveganje, ne pa le osamljene primere krivic. Ravno zaradi takšne razlage pojma preganjanja zmerjanja s cigani, metanjem kamenja v njihovo hišo in pisanje parol po stenah, tudi p...

February 01, 2005

Sodba nº U 2043/2003 of Upravni oddelek, February 01, 2005

Pravno nasledstvo zadruge se presoja po predpisih statusnega prava. Izkazuje se z vpisi v ustrezen register. Izbris zadruge iz registra pomeni, da je prenehala obstajati. Tudi ce je njeno premoženje prevzela druga zadruga, ne gre za statusno spremembo v tem smislu, da bi bila podana pravna kontinuiteta prve zadruge z drugo. Ce ni zadružne organizacije, niti njenega pravnega naslednika za, lahko vracilo veljavno zadružna zveza, ki posluje na obmocju prejšnje zadruge in združuje zadružne organi...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners