Upravno Sodišče RS: Opinions issued on March 2005

March 30, 2005

Sklep nº U 1743/2003 of Upravni oddelek, March 30, 2005

Citirana 8. tocka ustavne odlocbe tako obravnava dovoljenje za stalno prebivanje, izdano na podlagi ZUSDDD, s katerim se ugotavlja stalno prebivanje državljanov drugih republik nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi v ustavni odlocbi izrecno navedenih predpisov, to je ZUSDDD ali ZTuj oziroma ZTuj-1. Tem osebam, ki so še tuji državljani, mora tožena stranka neposredno, na podlagi 8. tocke ustavne odlocbe po uradni dolžnosti izdati dopolnilne odlocbe k že izdanim upravnim odlo...

Sklep nº U 480/2005 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, March 30, 2005

Tožniki v tožbi zoper uvodoma navedeni toženi stranki zatrjujejo, da nimajo na razpolago drugih ucinkovitih sodnih postopkov in zahtevajo sodno varstvo v upravnem sporu na podlagi 2. odstavka 157. clena Ustave in 3. odstavka 1. clena ZUS zaradi kršitve ustavnih pravic, do katerih je prišlo pri ustni obrazložitvi sodbe v kazenski zadevi, s katero so bili tožniki oprošceni obtožbe. V tem primeru ni podana procesna predpostavka odsotnosti drugega sodnega varstva po dolocbi 2. odstavka 157. clena...

Sodba nº in sklep U 965/2004 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, March 30, 2005

Aktivna legitimacija gre tožeci stranki na podlagi 1. odstavka 157. clena Ustave, 25. clena Ustave, 1. odstavka 1. clena ZUS, 2. odstavka 1. clena ZUS, 18. clena ZUS. Razmejitve med pravnim konceptom "zagotovljene" pravice in pravnim konceptom "izvršljive" pravice ni v pravni doktrini niti v pravni (sodni) praksi, vzpostavljena ni niti za iztožljive ustavne pravice, niti za programske norme v ustavi niti za zakonske pravice. Tožena stranka v obrazložitvi izpodbijane odlocbe napacno argumentir...

Sodba nº in sklep U 350/2005 of Upravni oddelek, March 30, 2005

Ustavno sodišce RS je z odlocbo št. U-I-200/00 razveljavilo 30. clen ZZZat (1. tocka izreka), odpravilo pa je tudi Uredbo o pridobitvi zacasnega zatocišca za državljane Bosne in Hercegovine (2. tocka izreka) in odlocilo, da lahko vsakdo, ki so mu nastale škodljive posledice s posamicnim aktom, sprejetim na podlagi odpravljene uredbe iz 2. tocke izreka odlocbe, zahteva njihovo odpravo pri pristojnem organu v roku treh mesecev od objave te odlocbe v Uradnem listu RS (3. tocka izreka). Kot pouda...

Sodba nº in sklep U 2052/2003 of Upravni oddelek, March 30, 2005

Ce se sprememba namembnosti objekta po PUP pogojuje z okolišcino, da nova namembnost ne bo povzrocala prekomerne motnje v bivalnem okolju, je potrebno opredeliti neposredno okolje pred spremembo namembnosti, nato predvideti vplive spremembe na to okolje in šele potem podati oceno o tem, ali gre za motnjo, ki presega dopustno mero v konkretnem okolju.

March 29, 2005

Sodba nº U 2045/2002 of Javne finance oddelek, March 29, 2005

Po prepricanju sodišca je davcni organ prve stopnje uporabil metodo cenitve, ki je najbližja resnicnosti, torej gre za rezultat, za katerega je mogoce reci, da je najverjetneje pravilen.

Sodba nº U 1160/2001 of Javne finance oddelek, March 29, 2005

Navedeno pomeni, da od izlocenega zneska davcni zavezanec ne more odbiti vstopnega DDV, saj teh stroškov ni porabil za svojo dejavnost, kot je z dokoncno odlocbo ugotovila tožena stranka. Ker mu stroški, ki so bili v postopku ugotavljanja davka od dobicka niso bili priznani kot poslovni stroški, tožnik ne more odbiti vstopnega DDV, saj stroški niso bili porabljeni za namene opravljanja dejavnosti.

March 23, 2005

Sodba nº in sklep U 1676/2003 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, March 23, 2005

Aktivna legitimacija gre tožeci stranki na podlagi 1. odstavka 157. clena Ustave, 25. clena Ustave, 1. odstavka 1. clena ZUS, 2. odstavka 1. clena ZUS, 18. clena ZUS. Pooblašcenec za dostop do informacij javnega znacaja je namrec sui generis organ, ker je samostojen državni organ (1. odstavek 28. clena ZDIJZ), kar pomeni, da ni sestavni del ali strukturno povezan z nobenim drugim (ne)politicnim oblastvenim organom (2. odstavek 28. clena ZDIJZ), ampak je samostojen procesni organ za vodenje pr...

March 22, 2005

Sodba nº U 213/2003 of Upravni oddelek, March 22, 2005

Tožena stranka je pravilno zakljucila, da funkcionalnega zemljišca na zemljišcih, ki so predmet denacionalizacijskega postopka, ni mogoce dolocati samostojno, loceno od denacionalizacijskega postopka. Obravnavano stališce ustavnega sodišce se namrec nanaša prav na situacije, kot je v konkretnem primeru, kjer se v postopku denacionalizacije zemljišc postavi vprašanje obsega funkcionalnih zemljišc k obstojecim objektom, saj je od tega odvisno vprašanje obsega vracanja teh zemljišc v naravi.

Sodba nº U 438/2003 of Upravni oddelek, March 22, 2005

Dodeljevanje sredstev, subvencij in drugih oblik državne pomoci iz proracuna je javno pravna stvar, zato se v teh postopkih poleg dolocb javnega razpisa in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proracuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01) smiselno uporabljajo tudi dolocbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 80/99, ZUP). Pri tem je potrebno upoštevati predvsem tiste dolocbe ZUP, ki zagotavljajo uresnicevanje temeljnih pravic udeležencem v postopku. Tako mora bi...

Sodba nº U 316/2004 of Upravni oddelek, March 22, 2005

Namen določbe 4. točke prvega odstavka 19. člena ZDen je v tem, da se iz vračanja v naravi izvzamejo tiste nepremičnine, katerih vračilo bi bistveno okrnilo prostorsko kompleksnost oziroma namen izrabe prostora, ki je v konkretnem primeru določen s prostorskimi akti (rekreacijske površine) in ki med strankami ni sporen, zato na drugačno stališče sodišča ne more vplivati niti tožnikovo zatrjevanje, da so bili objekti na spornem zemljišču zgrajeni brez upravnih dovoljenj.

March 21, 2005

Sodba nº U 514/2004 of Javne finance oddelek, March 21, 2005

Tudi po oceni sodišca stroški, ki jih je tožeca stranka imela kot investitor v zvezi z izgradnjo kabelskega omrežja, predstavljajo investicijske izdatke tako po dolocbah 2. odstavka 38. in 72. clena Zakona o racunovodstvu (za leto 1993), kot tudi po SRS 1.3., 1.4. in 1.21. (za leta 1994 do 1996), ki dolocajo, da opredmetena osnovna sredstva obsegajo postavke, ki so skladne z opredelitvami oziroma razlagami v poglavju C in so v lasti podjetja (SRS 1.1), v nabavni vrednosti opredmetenega osnovn...

Sodba nº U 1370/2002 of Javne finance oddelek, March 21, 2005

Iz upravnih spisov je razvidno, da je bil sklep o dovolitvi izvršbe izdan 20. 3. 1997, tožnik je vložil pritožbo 3. 4. 1997, drugostopni organ pa je o pritožbi odlocil dne 14. 6. 2002. Izvršilni naslov je odlocba Davcne uprave Republike Slovenije, Davcnega urada A, ki je postala izvršljiva dne 6. 1. 1997. Ker pravica do izterjave davka zastara v 5-ih letih po poteku leta, v katerem bi ga bilo treba izterjati, to pomeni, da bi relativno zastaranje v obravnavanem primeru nastopilo 1. 1. 2003, s...

March 18, 2005

Sodba nº U 109/2004 of Upravni oddelek, March 18, 2005

Predmetno premoženje je bilo podržavljeno kot italijansko poldržavno premoženje na odstopljenem ozemlju, s sklenitvijo Mirovne pogodbe z Republiko Italijo (1. priloga XIV. Mirovne pogodbe z dne 10. 2. 1947). Po dolocbah Zakona o denacionalizaciji Mirovna pogodba ni predpis, ki bi omogocal vrnitev premoženja po dolocbah ZDen, niti ne gre za primer iz 4. oziroma 5. clena ZDen, saj je bilo premoženje odvzeto zemljiško knjižnemu lastniku s sodno odlocbo in ne z ukrepom državnega organa brez pravn...

Sodba nº U 534/2003 of Upravni oddelek, March 18, 2005

Že nesporna ugotovitev organa prve stopnje, da tožeca stranka v casu izvedbe gradbenega posega ni imela ustreznega upravnega dovoljenja, po oceni sodišca zadostuje za odreditev inšpekcijskih ukrepov po 152. clenu ZGO-1. Ker tožena stranka odloca po dejanskem in pravnem stanju ob izdaji prvostopenjske odlocbe, tudi morebitno kasneje izdano gradbeno dovoljenje na odlocitev v tem postopku ne more vplivati.

March 16, 2005

Sodba nº U 2265/2003 of Upravni oddelek, March 16, 2005

Enotno dovoljenje za gradnjo vsebuje sestavine lokacijskega dovoljenja po ZUN in gradbenega dovoljenja po ZGO. V posledicah je tako dovoljenje izenaceno z gradbenim dovoljenjem, glede lokacijskih pogojev pa z lokacijskim dovoljenjem (2. odstavek 33.a clena ZGO). ZUN v 54. clenu doloca, da se lokacijsko dovoljenje za objekte in druge posege v prostor na obmocjih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, izda v skladu s pogoji, ki jih doloca lokacijska dokumentacija (2. odstavek 54. cl...

Sodba nº U 2171/2004 of Upravni oddelek, March 16, 2005

Materialno-pravno podlago za odlocanje tožene stranke o upravicenosti do povracila stroškov in nagrad za opravljeno pravno pomoc svetovalcem za begunce namrec predstavlja dolocba 4. odstavka 16. clena ZAzil v povezavi z dolocilom 2. odstavka 2. clena Zakona o splošnem upravnem postopku. ZAzil sicer izrecno ne doloca, da se uporablja ZUP v sporih med svetovalci za begunce in organi, ki odlocajo o pravici do nagrade za opravljeno delo in povracilo stroškov svetovalcem za begunce iz sredstev pro...

Sklep nº U 249/2003 of Upravni oddelek, March 16, 2005

Na podlagi 2. odstavka 13. clena ZST lahko sodišce stranki placilo sodnih taks odloži do izdaje odlocbe ali pa ji dovoli obrocno placilo, ce bi bila s placilom taks obcutno zmanjšanja sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski clani.

Sodba nº in sklep U 438/2005 of Upravni oddelek, March 16, 2005

Tožnik se sklicuje na 4. odstavek 24. clena ZAzil in navaja, da je prosilec za azil dolžan navesti vsa dejstva in predložiti vse dokaze do konca zaslišanja in ne že pri sami podaji vloge. Zato meni, da je napacna utemeljitev tožene stranke, da bi moral že pri podaji vloge tožnik podrobneje opisati dejanje in storilce, ker to ni namen podaje prošnje. Po presoji sodišca toženo stranko veže dolocilo, da mora po uradni dolžnosti ugotoviti resnicno stanje stvari (1. odstavek 33. clena ZAzil), vend...

March 15, 2005

Sodba nº U 106/2003 of Upravni oddelek, March 15, 2005

Sodišce ne dvomi v ugotovitev tožene stranke, da je dejavnost nudenja hrane in pijace, ce ta ni omejena izkljucno na clane društva, in se opravlja na pridobitni nacin, šteti kot dejavnost, za katero si mora društvo pridobiti odlocbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te dejavnosti po Zakonu o gostinstvu.

Sodba nº U 241/2002 of Upravni oddelek, March 15, 2005

sodišce nima pomislekov v odlocitev tožene stranke, da je pravna podlaga za dolocanje vrednosti podržavljenega premoženja 44. clen Zakona o denacionalizaciji in na tej podlagi izdana Odredba o koeficientu povecanja dolarskih cen nacionaliziranega premoženja za vrednotenje nepremicnin. Gre za predpis, katerega skladnost je presojalo tudi Ustavno sodišce, ki ni imelo pomislekov v njegovo uporabo. Ustavna odlocba namrec ugotavlja, da minister, ki je v izpodbijanih dolocbah Odredbe in Novele odre...

Sodba nº U 81/2003 of Upravni oddelek, March 15, 2005

sodišce sicer ne nasprotuje ugotovitvi tožene stranke, da je bila v obravnavanem primeru zahteva tožnikov za vstop v postopek vložena po tem, ko je bil postopek izdaje spornega dovoljenja za rekonstrukcijo že koncan. Toda po presoji sodišca navedeno dejstvo ni moglo biti podlaga za zavrženje zahteve tožnikov. Zahtevo tožnikov za vstop v postopek bi morala tožena stranka, glede na dokoncnost dovoljenja za rekonstrukcijo, obravnavati kot predlog za obnovo postopka.

March 14, 2005

Sodba nº U 967/2003 of Javne finance oddelek, March 14, 2005

Posredovanje delovne sile je namešcanje (posojanje) osebja za placilo. Iz dejanskega stanja, ugotovljenega v upravnem postopku (s katerim soglašata obe stranki), izhaja, da je v obravnavanem primeru tožnik kot delodajalec s svojim soglasjem in v sporazumu z narocnikom delavki omogocil, da opravlja delovne naloge za narocnika. Dogovorjeno je tudi bilo, da tožnik poskrbi za primerne delovne prostore in delovne pogoje za delavko. Gre torej za storitev, ki je omogocala narocniku opravljanje dela ...

March 11, 2005

Sodba nº U 118/2005 of Upravni oddelek, March 11, 2005

Nov zahtevek stranke za priznanje statusa in pravic žrtve vojnega nasilja je potrebno zavreci, ob pogojih, da je dejansko in pravno stanje nespremenjeno. Dejstvo, da je tuja pravna oseba tožnici priznala odškodnino za prisilno delo v Avstriji, bi lahko pomenilo podlago za obnovo pravnomocno koncanega postopka, ne more pa pomeniti podlage za zacetek novega upravnega postopka po zahtevi, ki jo tožnica opira na enako dejansko podlago.

March 10, 2005

Sodba nº U 269/2004 of Upravni oddelek, March 10, 2005

Sodišce pritrjuje ugotovitvi upravnega organa, da v konkretnem primeru ogled lokacije ni bil potreben in tudi, ce bi bil izveden, to ne bi moglo vplivati na odlocitev o stvari. Dejstvo namrec je, da v primeru, kadar se gradnja dovoljuje ob pogojih iz prostorskega izvedbenega nacrta, so vsi parametri predvidenega objekta, kot so njegova lega, gabariti, nadmorska višina, prikljucevanje objekta na infrastrukturno omrežje itd., doloceni s tem nacrtom. V konkretnem primeru te parametre doloca ZN, ...

Sodba nº U 2177/2003 of Upravni oddelek, March 10, 2005

Upravni organi lahko v upravnem postopku odlocajo le o upravnih stvareh (2. odstavek 2. clena ZUP). Ker odlocanje o statusu pristopnika Teritorialne obrambe RS ni urejeno kot upravna stvar, upravni organ o zahtevi tožnika, da se mu ta status prizna, ne more voditi upravnega postopka niti o njegovi zahtevi odlociti.

Sodba nº in sklep U 305/2003 of Upravni oddelek, March 10, 2005

ZUP z nobeno svojo odlocbo ne izkljucuje uporabe izrednih pravih sredstev zoper odlocbo, izdano na podlagi sklenjene poravnave.

March 09, 2005

Sodba nº U 384/2005 of Upravni oddelek, March 09, 2005

Oba tožnika sta skladno povedala, da so ju Srbi zanicevali zaradi muslimanske vere, prejemali so verbalne grožnje. Tožnik je povedal, da ga je leta 1998 poskušal ubiti Srb, ko je šel pogledat svojo rodno hišo. Drugace tožniki niso bili preganjani zaradi svoje rase, politicnega prepricanja ali zaradi pripadnosti kakšni doloceni družbeni skupini. Tožena stranka je svoj zakljucek, da tožnikom v izvorni državi ne grozi preganjanje, oprla na razlago, da je preganjanje trajno in sistematicno kršenj...

Sklep nº U 26/2005 of Upravni oddelek, March 09, 2005

Tožbeni argument, da je ureditev iz drugega stavka 2. odstavka 32. clena ZAzil v nasprotju z Ustavo, je neutemeljen, ker je poseg v omenjeno pravico v skladu z nacelom sorazmernosti in zato niso podani pogoji za uvedbo postopka po 136. clenu Ustave.

Sodba nº in sklep U 366/2005 of Upravni oddelek, March 09, 2005

Tožnik v tožbi ugovarja, da je prišlo do bistvenih kršitev dolocb postopka, ugovarja tudi poteku zaslišanja z dne 11. 11. 2004. Iz spisa izhaja, da je ocitno prišlo do napake pri zapisu datuma zaslišanja, kar je uradna oseba kasneje popravila, vendar o tem ni obvestila svetovalke za begunce. Iz zapisnika tudi izhaja, da je bila svetovalka za begunce na koncu pozvana, ce ima na koncu še kaj dodati in je odgovorila, da je želela med postopkom postavljati podvprašanja, cesar uradna oseba ni dovo...

March 08, 2005

Sodba nº U 985/2002 of Javne finance oddelek, March 08, 2005

v obravnavanem primeru bila podana podlaga za oceno davcne osnove za obracun davka od prometa proizvodov in storitev, v postopku so bile ugotovljene in navedene vse relevantne okolišcine, ki utemeljujejo podlago za oceno, prav tako pa je razvidna metoda oziroma preverljiv je izracun višine naloženih zneskov davka od prometa proizvodov in storitev v placilo. Ker inšpekcijski pregled obsega pravilnost in pravocasnost obracunavanja davkov, poslovanja davcnih zavezancev, preverjanje knjigovodskih...

Sodba nº U 396/2002 of Javne finance oddelek, March 08, 2005

Tudi po presoji sodišca je tožeca stranka od prometa storitev sponzoriranja oz. reklamiranja izdelkov bila dolžna obracunati davek od prometa storitev (22. in 23. clen ZPD). Iz upravnih spisov je razvidno, da je tožeca stranka tovrstne storitve tudi dejansko opravila in temu tožnik niti ne nasprotuje. Sodišce zavraca ugovor tožece stranke, da bi tožena stranka morala izkazati namen uporabljenega prihodka iz naslova sponzorstva oziroma oglaševanja, saj to ne izhaja iz ZPD. Gre za obdavcitev na...

Sodba nº U 1661/2003 of Upravni oddelek, March 08, 2005

Kadar materialni zakon doloca rok za uveljavljanje upravicenj, se v zvezi z razširitvijo zahtevka ni mogoce sklicevati na rok iz 1. odstavka 130. clena ZUP/86. Opustitev izdaje sklepa, da se razširitve zahtevka ne dovoli, ker je zahtevek, s katerim se uveljavlja razširitev, prepozen, ne more vplivati na (kasnejšo) presojo izpolnjevanja pogoja pravocasnosti tega zahtevka.

March 07, 2005

Sodba nº U 610/2003 of Javne finance oddelek, March 07, 2005

Ceprav zakon tega izrecno ne doloca, je tudi po presoji sodišca pojem opravljanja registrirane dejavnosti fizicnih oseb razumeti ožje, torej kot opravljanje v Republiki Sloveniji registrirane dejavnosti. Na navedeno razlago napotujejo tudi dolocbe ZPD, ki z obveznostjo obvešcanja davcnih organov (v kraju, kjer je bilo zasebniku izdano dovoljenje za opravljanje dejavnosti) omogocajo kontrolo izpolnjevanja njegovih davcnih obveznosti oziroma izpolnjevanja pogojev, predpisanih za ohranitev uvelj...

Sodba nº U 956/2001 of Javne finance oddelek, March 07, 2005

Tudi po presoji sodišca sporna racuna št. 17/2000 in 18/2000 z dne 30. 9. 2000 izkazujeta, da gre za najem plovila in ne za placilo opravljanja storitve prevoza, zato tudi po mnenju sodišca ne gre za oprošcen promet po 31. clenu ZDDV. To, kar pa tožnik v tožbi zatrjuje, da gre v tem primeru za najem po 3. tocki 2. odstavka 31. clena ZDDV, pa tožnik tudi ni izkazal, saj se navedena dolocba ZDDV nanaša na najem letal, ki jih uporabljajo letalske družbe za polete na mednarodnih zracnih linijah z...

Sklep nº U 317/2002 of Upravni oddelek, March 07, 2005

Pravovarstveno potrebo mora stranka izkazovati ves cas postopka, kar pomeni, da mora izkazovati, da je odlocitev sodišca potrebna, ker drugace njene pravice oziroma njen pravni interes ne bo zavarovan. Pravovarstveni interes namrec pomeni možnost, da si stranka izboljša svoj pravni položaj. V obravnavani zadevi pa je tožena stranka ugodila pritožbi tožece stranke in odpravila odlocbo prvostopnega organa. Z izpodbijano odlocbo je torej vzpostavila pravno stanje, kakršno je bilo pred izdajo odl...

Sklep nº U 318/2002 of Upravni oddelek, March 07, 2005

Tožeca stranka ne izkazuje pravnega interesa za tožbo, saj odlocitev sodišca ne glede na razloge, ne bi v nicemer spremenila njenega pravnega položaja, v katerem se je znašla, ko je bila odlocba prve stopnje odpravljena. Da se pravni položaj tožece stranke z zahtevano odlocitvijo ne bi spremenil, je posebej ocitno v konkretnem primeru, saj iz zbranih podatkov izhaja, da je bil v ponovljenem postopku že izdan nov upravni akt, zoper katerega je bila dovoljena pritožba in po odlocitvi o pritožbi...

Sklep nº U 146/2003 of Javne finance oddelek, March 07, 2005

Po izpodbijani odlocbi se sklep o prisilni izterjavi odpravi (in ne vraca vec v ponovno odlocanje), posledica odprave pa je, že po zakonu, da se odpravijo tudi pravne posledice, ki so nastale iz odpravljene odlocbe oziroma sklepa (281. clen ZUP). Zato je z izpodbijano odlocbo ne le odpravljena prvostopna odlocitev v celoti, ampak je tožnica že na podlagi izpodbijane odlocitve upravicena tudi do vracila prisilno izterjanega zneska. Predlagana odlocitev sodišca ne bi njenega položaja v nicemer ...

Sodba nº U 2191/2002 of Javne finance oddelek, March 07, 2005

V zadevi ni sporno, da je tožnik prejel preko avstrijskega špediterja navedeno blago, ki je bilo v Avstriji deklarirano kot blago pod carinskim nadzorom, sporno pa je ali je bilo blago ob vnosu na slovensko carinsko obmocje res ustno deklarirano pri pristojnem carinskem organu in zanj placane uvozne dajatve ali pa gre za nezakonit vnos blaga. Tožnik je bil v predhodnem postopku v celoti seznanjen z ugotovitvami carinskega organa v zvezi s fakturami in avstrijskimi tranzitnimi deklaracijami in...

March 02, 2005

Sklep nº U 367/2005 of Upravni oddelek, March 02, 2005

Kljub opredelitvi v tožbi, da tožnik zahteva izdajo zacasne odredbe po 2. odstavku 69. clena ZUS, po presoji sodišca, tožnik po vsebini zahteva izdajo zacasne odredbe po 1. odstavku 69. clena ZUS. Takšno zacasno odredbo pa je možno zahtevati le v primeru, ce na tožnikovo zahtevo izvršitev spornega akta ne bi odložil pristojni organ, dolocen v 2. odstavku 30. clena ZUS.

Sodba nº U 310/2005 of Upravni oddelek, March 02, 2005

Pojem preganjanja zajema tudi trpincenje oziroma mucenje in mora biti takšno preganjanje izkazano nepretrgano in tudi izkazovati sistematicno tveganje. Ravno zaradi tega anonimnega grozilnega pisma in ocitkov zakaj voli PDK ni mogoce šteti kot preganjanje. Pri tem se po presoji sodišca tožena stranka pravilno sklicuje tudi na Direktivo Sveta Evropske unije št. 2004/83/EC (9. clen). Po presoji sodišca je tožena stranka pravilno ocenila, da razlog, ki ga tožnik navaja kot razlog za prošnjo za a...

Sodba nº U 2076/2004 of Upravni oddelek, March 02, 2005

Tožnik ocita, da je Posebna zdravniška komisija opravila z njim le razgovor in da ni preverila njegovih fizicnih in psihicnih sposobnosti za voznika motornih vozil. Irelevantna v tej zadevi so vsa tožnikova zatrjevanja, da ga Posebna zdravniška komisija ni posebej pregledala oziroma da je dejansko stanje v zvezi z njegovim zdravstvenim stanjem ostalo nepopolno ugotovljeno. Organ prve stopnje je bil dolžan izdati odlocbo na podlagi 1. odstavka 170. clena ZVCP in zakonodajalec v dolocilih ZVCP ...

Sodba nº U 1714/2004 of Upravni oddelek, March 02, 2005

Tožnik ponavlja v tožbi pritožbeni razlog nicnost odlocbe tožene stranke oziroma organa prve stopnje po 3. tocki 1. odstavka 279. clena ZUP. Sodišce se strinja s stališcem tožene stranke, da odlocba organa prve stopnje ni nicna, ker obstaja samo nezmožnost izvršitve v osebnosti stranke. Razlog po 3. tocki citiranega dolocila je podan le takrat, ce odlocbe sploh ni mogoce izvršiti in gre za objektivno in ne subjektivno neizvršljivost odlocbe. Pri tem pa je potrebno dodati, da citirani nicnostn...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners