Upravno Sodišče RS: Opinions issued on October 2006

October 27, 2006

Sodba nº U 527/2006 of Upravni oddelek, October 27, 2006

Upravičenec je upravičen le do čiste vrednosti podjetja ob podržavljenju, kot to izhaja iz določbe 2. odstavka 37. člena ZDen. V tem primeru se torej ne morejo uporabljati določbe ZDen, ki se nanašajo na bistveno povečanje oziroma bistveno zmanjšanje vrednosti podržavljenega premoženja (25., 26. in 36. člen). Vrednotenje premoženja podržavljenega podjetja se ugotavlja na način in po postopku, ki ga določa 5. odstavek 44. člena ZDen

Sodba nº U 516/2006 of Upravni oddelek, October 27, 2006

Sodišce se strinja z razlogovanjem tožene stranke, ko ob sklicevanju na ustavno odlocbo opr. št. U-I-130/01 razume 44. clen ZDen tako, da je potrebno kot akt podržavljenja zemljišca osebam, ki jim je bilo podržavljeno premoženje šele kasneje odvzeto iz posesti, šteti akt o dejanskem odvzemu zemljišca iz posesti.

Sodba nº U 20/2006 of Upravni oddelek, October 27, 2006

Odlocba je bila po dolocbi 2. odstavka 18. clena Zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljišcem izdana na zahtevo imetnikov in je ob upoštevanju zakonske ureditve dejansko predstavljala le sprejem ponudbe za prevzem zemljišca, ki je obcina niti ni smela odkloniti, zato je ni mogoce šteti za prisilni akt podržavljenja, kakršne ima kot podlago za denacionalizacijo v mislih ZDen.

Sodba nº U 537/2006 of Upravni oddelek, October 27, 2006

Z razlastitvijo, ki je bila sicer res tudi po tedaj veljavnem zakonu možna le za potrebe gradnje, se ni spremenila namembnost zemljišca iz kmetijskega v stavbno. Enako velja tudi za odlocbo, izdano na tej podlagi, saj je bila ugotovitev splošnega interesa (za namen gradnje) ter navedba objekta ali del, za katere se nepremicnina razlasti, v 29. clenu Zakona o razlastitvi predpisana kot obvezni sestavni del odlocbe o razlastitvi. Ob ugotovitvi, da dana odškodnina (bistveno) presega vrednost pod...

October 24, 2006

Sodba nº U 683/2005 of Javne finance oddelek, October 24, 2006

Potrebno je v vsakem konkretnem primeru posebej ugotavljati, ali doloceno ravnanje kaže na verjetnost nedopustnega izogibanja placilu davkov in prispevkov. Tudi ce je bila sporna pogodba veljavno sklenjena, je treba presoditi, kakšen motiv je pogodbenike pri tem vodil. Ce so zasledovali zgolj namen, da se tožnik na ta nacin izogne placilu (višjih) davkov in prispevkov, takšnemu ravnanju najbrž ne bo mogoce nuditi pravnega varstva.

Sodba nº U 871/2005 of Javne finance oddelek, October 24, 2006

Po dolocbi 394. clena ZGD družbeniki za obveznosti izbrisane družbe odgovarjajo solidarno. To pa pomeni, da lahko upnik uveljavlja placilo svojih terjatev od kateregakoli družbenika vse dotlej, dokler njegova terjatev ni v celoti poplacana.

Sodba nº U 1979/2004 of Javne finance oddelek, October 24, 2006

Ob ugotovljenem dejanskem stanju po presoji sodišca odgovor na vprašanje, ali je bila tožeci stranki davcna osnova za leto 1996 povecana z davcno odlocbo ali pa navedenih odhodkov tožeca stranka v davcni obracun ni vkljucila ob upoštevanju stališca davcnega organa, ne more vplivati na višino davcne osnove za leto 1997, ki je predmet tega spora. Racun, iz katerega poslovni dogodek ni razviden, ne predstavlja verodostojne knjigovodske listine in podlage za knjiženje po dolocbah SRS 21. Verodost...

Sodba nº U 1411/2006 of Upravni oddelek, October 24, 2006

Stanje zemljišca (pravni in dejanski status) se presoja ob dejanskem odvzemu iz posesti.

October 23, 2006

Sklep nº U 436/2006 of Upravni oddelek, October 23, 2006

Odlocitev sodišca ne bi mogla spremeniti dejstva, da je bil sklep upravnega organa odpravljen in zadeva vrnjena upravnemu organu prve stopnje v ponoven postopek, v ponovnem postopku pa je bil ponovno izdan sklep o dovolitvi izvršbe. Tožeca stranka ima zoper novo izdan sklep o dovolitvi izvršbe pravno sredstvo, ki ga je po lastnem zatrjevanju tudi izkoristila, pravno sredstvo pa bo imela tudi zoper odlocbo izdano o njeni pritožbi. Glede na navedeno sodišce meni, da ni podana pravna korist tože...

October 20, 2006

Sodba nº in sklep U 764/2006 of Upravni oddelek, October 20, 2006

Glede na to, da denacionalizacijski upravičenec za svoje nacionalizirano premoženje doslej ni prejel nobene odškodnine, mu gre odškodnina v obliki obveznic SOD (čl. 42 ZDen). Sodišče pri tem pripominja, da za odločanje v stvari ni pomemben razlog, zakaj v postopku nacionalizacije odškodnina za nacionalizirano zemljišče še ni bila določena in izplačana. ZDen v 1. odstavku 72. člena namreč govori o (ne)upoštevanju danih odškodnin in ne o pravici do odškodnine.

Sklep nº U 653/2004 of Upravni oddelek, October 20, 2006

Možnost, da državni organ uveljavlja sodno varstvo zaradi akta, ki ga je izdal drug državni organ, je urejena v določilu 3. odstavka 2. člena ZUS.

Sodba nº in sklep U 2189/2006 of Upravni oddelek, October 20, 2006

Sodišče ni izhajalo iz opredelitve preganjanja, po katerem mora iti za »nenehno trpinčenje«, ker takšna interpretacija ZAzil ni skladna z 18. členom Ustave, 3. členom MKVČP in tudi ne z opredelitvijo mučenja iz 1. člena MKPM, ki se lahko smiselno uporablja tudi v azilnem pravu.

Sodba nº U 350/2004 of Upravni oddelek, October 20, 2006

Tožeca stranka nima prav, ko meni, da je posredovana lokacijska dokumentacija, brez pridobljenih soglasij in projektnih pogojev glede dostopne poti, zadostna. Niso bili izpolnjeni pogoji, zahtevani v podzakonskih predpisih, sicer pa tudi zgolj dejstvo, da je na dolocenem obmocju možno urediti dostopno pot, še ne pomeni, da bo ta dostopna pot tudi dejansko urejena.

October 18, 2006

Sodba nº U 1420/2006 of Upravni oddelek, October 18, 2006

Ceprav 12. clen ZDen uporablja izraz dedic, v teh primerih ne gre za dedovanje vrnjenega premoženja, temvec za dolocitev statusa upravicenca. ZD v 11. clenu doloca, da so prvi dedni red zapustnikovi otroci in njegov zakonec. V 12. clenu pa doloca vstopno pravico vnukov in pravnukov v dedovanje po zapustniku, ce zapustnik preživi svoje otroke, to je starša zapustnikovih vnukov. Po navedenih dolocbah ZD se torej v prvi dedni red štejejo zapustnikov zakonec in njegovi otroci, ce pa je kateri od ...

October 17, 2006

Sodba nº U 856/2006 of Javne finance oddelek, October 17, 2006

Izbris zadruge po dolocbah 3. poglavja ZFPPod ob drugacni ureditvi odgovornosti clanov za obveznosti zadruge po dolocbah ZZad po presoji sodišca ne ustvarja hkrati tudi domneve iz 4. odstavka 27. clena ZFPPod, da so clani zadruge (kot družbeniki oziroma delnicarji gospodarske družbe) podali izjavo z vsebino, doloceno v 1. odstavku 394. clena ZGD.

Sodba nº U 1698/2005 of Javne finance oddelek, October 17, 2006

Stroškovni zahtevek je akcesorne narave in to v smislu, da se lahko uveljavlja samo v postopku, v katerem so stroški nastali v smislu 116. clena ZUP. Odlocitev o stroških ni v nobeni povezavi z morebitno uporabo maticne (specialne) zakonodaje, ki se za rešitev posamezne vrste upravne zadeve uporablja. Zato so glede odlocitve o stroških uporabljive le dolocbe clena 113 in naslednjih ZUP, ki govorijo o stroških postopka.

October 11, 2006

Sklep nº U 2250/2003 of Upravni oddelek, October 11, 2006

Izpodbijani akt ni dokončna odločba ministrstva, ki bi pomenila odvzem licence, ampak akt upravnega odbora Detektivske zbornice RS, ki je odločil o ustavitvi (disciplinskega) postopka. Tožnik v tej zadevi ne varuje svoje pravice zaradi odvzema licence, ampak - kot sam pravi - pravno korist, da bi postopek potekal zakonito na podlagi zakonitega predpisa in da bi si z zakonito odločitvijo popravil moralno škodo. Za tak primer zakonodajalec v ZDD ni predvidel sodnega varstva v upravnem sporu. To...

October 10, 2006

Sodba nº U 264/2005 of Javne finance oddelek, October 10, 2006

Promet nepremicnin v izvršilnem postopku, kjer dolžnik nastopa smiselno kot prodajalec nepremicnine, predstavlja odplacni prenos lastninske pravice na nepremicnini. Zavezanec za placilo davka je prodajalec nepremicnine. Na navedeno ne more vplivati odlocitev izvršilnega sodišca v sklepu z dne 18. 1. 2005, ki je kupcu naložilo povrnitev zneska na racun davka na promet nepremicnin. Takšna odlocitev izvršilnega sodišca namrec doloca le nacin poplacila davcnega dolga v izvršilnem postopku, ne vpl...

Sodba nº U 1171/2005 of Javne finance oddelek, October 10, 2006

Sodišce se strinja s stališcem tožene stranke, da je mogoce v skladu z navedeno dolocbo ZDoh davcno olajšavo priznati le za nakup delnic na primarnem trgu vrednostnih papirjev, torej pri prvi prodaji delnic. V 13. tocki 1. odstavka 9. clena ZDoh sicer ni izrecno doloceno, da bi moral zavezanec za dosego davcne olajšave delnice kupiti na primarnem trgu vrednostnih papirjev, vendar je tudi po presoji sodišca treba to dolocbo razlagati po namenu ter v povezavi s 1. in 11. tocko 1. odstavka ter 2...

Sodba nº U 1103/2006 of Upravni oddelek, October 10, 2006

Tožnik s fotokopijo ni dokazal, da je zahteva bila vložena pri upravnem organu; vendar pa, kolikor bo ugotovitveni postopek pokazal, da je tožnik storil vse, da bi organ prejel njegovo vlogo, dejstvo, da upravni organ danes te vloge v evidencah nima zabeležene, ne more biti v škodo tožniku. Le v kolikor bi tožena stranka nedvomno ugotovila, da zaradi napake na strani tožnika (oziroma koga drugega izven okvira upravnih organov) upravni organ vloge ni prejel, bi lahko štela z razlago 102. clena...

Sodba nº U 1146/2006 of Upravni oddelek, October 10, 2006

V primerih vlaganj v podržavljeno nepremicnino najemniki nacionaliziranih stanovanj niso imeli statusa stranke do uveljavitve ZDen-B (2. odstavek 60. clena ZDen), zato je ta zakon za primere že pravnomocno zakljucenih denacionalizacijskih postopkov predvidel vlaganje samostojnih zahtevkov v enoletnem roku, dolocenem v 24. clenu ZDen-B.

Sklep nº U 416/2004 of Upravni oddelek, October 10, 2006

V obravnavanem primeru se v postopku ni odločalo o kakšni pravici ali pravni koristi tožeče stranke, niti le-ta ni na podlagi okoliščine, da je podala predlog za napredovanje kandidatke v naziv, pridobila statusa stranke v postopku. Takšen status ima le delavec, o pravicah katerega se odloča v konkretnem postopku, ne pa tudi njegov delodajalec. Zaradi navedenega tožeča stranka ni aktivno legitimirana za vložitev tožbe zoper odločitev tožene stranke.

Sodba nº U 436/2006 of Upravni oddelek, October 10, 2006

ZBPP torej glede razlage pravnega pojma "primerno stanovanje" napotuje na drug zakon, to pa je zakon, ki ureja stanovanjsko pravna razmerja. Sedaj je to SZ-1, ki v določbi 10. člena opredeljuje kot primerno stanovanje tisto stanovanje, ki je zgrajeno v skladu z minimalnimi tehničnimi pogoji za graditev stanovanj, da ima ločeni spalni in bivalni del, da zadošča stanovanjskim potrebam lastnika in ožjih družinskih članov ter ustreza površinskim normativom po pravilniku iz 87. člena istega zakona...

Sodba nº U 172/2004 of Upravni oddelek, October 10, 2006

Splošni pogoji domačega operaterja in tehnična navodila za uporabo telefonskega aparata uporabniku ne dajejo jasne in nedvoumne informacije glede načina zaračunavanja telekomunikacijske storitve – gostovanje preko tujega operaterja za primer, ko se uporabnik nahaja znotraj ozemlja domačega operaterja.

October 09, 2006

Sodba nº U 373/2006 of Upravni oddelek, October 09, 2006

Po mnenju sodišca glede na dolocbi 88. clena ZSV-UPB1 in 120. clena ZZZDR, ki se nanašata na zakonsko ureditev odvzema otroka staršem, odvzem otroka staršem po skrajšanem postopku ni možen.

Sodba nº U 1166/2005 of Javne finance oddelek, October 09, 2006

Ker poplacilo carinskega dolga iz bancne garancije ni bilo možno, je carinski organ prve stopnje nadaljeval s prisilno izterjavo pri deklarantu, ko pa tudi ta ni bila uspešna, je o carinskem dolgu obvestil prejemnika in mu dal možnost, da v 30-ih dneh dolg prostovoljno poravna. Vpis podatkov v ustrezno polje ECL je bistvenega pomena za dolocitev strank in carinskega dolžnika v carinskem postopku.

Sodba nº U 1111/2005 of Javne finance oddelek, October 09, 2006

Glede na dolocbe 143. in 150. clena CZ sta carinska dolžnika v obravnavanem primeru obe navedeni pravni osebi, je pa prvostopni carinski organ zacel s postopkom izterjave dolga po tem, ko dolg v roku ni bil poravnan pri deklarantu, ki je pri uvoznem carinjenju predložil bancno garancijo.

October 06, 2006

Sodba nº U 2824/2005 of Upravni oddelek, October 06, 2006

Glede na to, da je tožnik v Italiji prebival tudi na dan uveljavitve Osimskega sporazuma, v tožbi neutemeljeno zatrjuje, da mu državljanstvo SFRJ ni moglo prenehati z uveljavitvijo tega sporazuma (ex lege).

Sodba nº U 769/2006 of Upravni oddelek, October 06, 2006

Kadar upravni organ rešuje predhodno vprašanje, o predhodnem vprašanju ne odloca v izreku pravnega akta, ampak ima njegova rešitev le obliko ugotovitve obstoja oziroma neobstoja pravice, obveznosti oziroma pravnega razmerja, ki jo organ poda in utemelji v obrazložitvi akta. Rešitev predhodnega vprašanja pomeni torej le ugotovitev dejstva, na katerem temelji odlocitev v upravni zadevi, in ne neposredne odlocitve o pravici, obveznosti oziroma pravnem razmerju.

Sodba nº U 1258/2006 of Upravni oddelek, October 06, 2006

Ker tožnica ni vložila zahteve po denacionalizaciji premoženja, ki se do tega dne še ne bi obravnavalo, so se nanjo ucinki iz 64/2 clena ZDen lahko raztezali, saj je verjetni dedic njen položaj lahko varoval.

Sodba nº U 2894/2005 of Upravni oddelek, October 06, 2006

Tudi tako imenovani nadomestni upravicenci iz 12. clena ZDen stopijo v materialni položaj upravicencev iz 9. clena ZDen, zato jih ni mogoce obravnavati drugace. Namen 6. odstavka 42. clena ZDen je v tem, da gre tistim upravicencem, ki so svoje podržavljeno premoženje pridobili nazaj na podlagi odplacnega pravnega posla, toliko odškodnine, kot so morali zanj placati.

October 04, 2006

Sodba nº in sklep U 1714/2006 of Upravni oddelek, October 04, 2006

V tem postopku je treba ugotoviti, ali se tožnica iz razlogov, na katere ni imela vpliva, ni mogla vrniti v Slovenijo, potem ko je leta 1993 odšla v BIH.

Sodba nº U 545/2006 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, October 04, 2006

Določba 96. člena ZLV ureja pravno varstvo volilne pravice v zvezi s postopki kandidiranja. To pravno varstvo je omejeno le na ugotavljanje nepravilnosti v postopku kandidiranja, prav tako pa omejuje krog oseb, ki so aktivno legitimirane za vložitev takšnega ugovora. Po citirani določbi so to lahko le kandidati oziroma predstavnik kandidature ali liste kandidatov. Po presoji sodišča pa je potrebno določbo 96. člena ZLV glede upravičenega vlagatelja ugovora v smislu navedene določbe razlagati ...

October 03, 2006

Sodba nº U 1230/2006 of Upravni oddelek, October 03, 2006

Obravnavana parcela, ki je v naravi ribnik, ima status naravnega javnega dobra po samem zakonu. Vodno zemljišce je lahko v lasti osebe javnega ali zasebnega prava. Ce je v lasti države, je izven pravnega prometa, ce pa je v lasti drugih oseb, ima država predkupno pravico. Omejitev lastninske pravice z dolocitvijo predkupne pravice države ne pomeni prepovedi pravnega prometa v smislu 3. tocke 1. odstavka 19. clena ZDen.

Sodba nº U 537/2006 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, October 03, 2006

Pri določanju kandidatov za člane sveta krajevne skupnosti zakon napotuje na uporabo 51. člena ZLV, ki določa, da politična stranka določi kandidate po postopku določenem z njenimi pravili. Glede sodelovanja članov stranke pri določanju kandidatov pa se ne uporablja pogoj iz 51. člena, temveč pogoj iz četrtega odstavka 109. člena, torej da morajo pri določanju kandidatov sodelovati najmanj 3 člani stranke, ki imajo stalno prebivališče v krajevni skupnosti.

Sodba nº U 536/2006 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, October 03, 2006

OVK je na podlagi originalne liste prisotnosti na volilni konvenciji stranke utemeljeno ugotovila, da na njej niso sodelovali vsaj trije člani stranke iz krajevne skupnosti. Po 4. odstavku 109. člena v povezavi z 51. členom ZLV morajo pri določanju kandidatov sodelovati najmanj 3 člani stranke, ki imajo volilno pravico v krajevni skupnosti. OVK je zato utemeljeno ugotovila, da niso izpolnjeni zakonski pogoji določanja kandidatov po določbah 109. člena ZLV.

October 02, 2006

Sodba nº U 523/2006 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, October 02, 2006

Pri določanju kandidatov za člane sveta krajevne skupnosti smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini, morajo pa sodelovati najmanj trije člani stranke, ki imajo volilno pravico v krajevni skupnosti.

Sodba nº U 520/2006 of Upravni oddelek, October 02, 2006

V obravnavanem primeru ni bil izpolnjen pogoj, po katerem mora najmanj vsak tretji kandidat na listi biti razporejen po spolu, saj so bili na sporni listi potem, ko je bila zavrnjena kandidatura ene od ženskih kandidatk, na mestih od četrtega do šestega zaporedoma navedeni trije moški, poleg tega na predloženi listi kandidatov ni bilo zastopanih najmanj 20 % žensk, saj je bila ženska le ena od šestih na listi. Samo spraševanje po telefonu in potem domnevno zavrnilni odgovor OVK glede možnosti...

Sodba nº U 522/2006 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, October 02, 2006

Za presojo izpodbijane odločbe je relevantna dokumentacija, ki jo je politična stranka v skladu z določbo drugega odstavka 72. člena ZLV predložila volilni komisiji ob vložitvi kandidatur oziroma liste kandidatov. Glede na to, da je predložila zapisnik o delu konvencije Območne organizacije AAA, ki je bila sklicana dne 21. 9. 2006, ter seznam prisotnih delegatov na navedeni konvenciji, so lahko samo ti dokumenti podlaga za preverjanje zakonitosti vloženih kandidatur. Iz navedenega razloga zat...

October 01, 2006

Sodba nº U 2250/2006 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, October 01, 2006

Po dolocbi 2. odstavka 72. clena ZLV mora biti listi kandidatov, ki jo vloži politicna stranka, priložen poleg drugih listin tudi zapisnik o delu organa, ki je dolocil kandidaturo oziroma listo kandidatov. Sestavni del zapisnika je spisek udeležencev (lista prisotnih), ki so sodelovali pri dolocanju liste kandidatov (tocka C instruktivnega obrazca LV-12). Obveznih prilog, na podlagi katerih se presoja zakonitost kandidatne liste, ni mogoce spreminjati ali zamenjevati po izteku roka za vložite...

Sodba nº U 2254/2006 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, October 01, 2006

Pritožbo je vložila A.A.A., politicna stranka, ki glede na dolocbe 97. clena ZLV ni aktivno legitimirana stranka, saj pritožbo zoper zavrnilno odlocbo volilne komisije lahko vloži le kandidat ali predstavnik kandidatne liste. Sodišce je pritožbo ne glede na navedeno vzelo v obravnavo glede na to, da je pouk o pravnem sredstvu v izpodbijani odlocbi nepopoln, saj ne navaja, kdo je aktivno legitimiran za pritožbo, nepopoln pravni pouk pa ne more biti v škodo pritožnika.

Sodba nº U 518/2006 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, October 01, 2006

Po določbi 51. člena ZLV je postopek določanja kandidatov prepuščen političnim strankam, ki morajo postopek urediti s svojimi pravili, vendar pa zakon pri tem izrecno določa, da smejo pri določanju kandidatov sodelovati samo tisti člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners