Upravno Sodišče RS: Opinions issued on November 2006

November 28, 2006

Sodba nº U 936/2005 of Javne finance oddelek, November 28, 2006

Ali napovedani prejemek predstavlja pokojnino, ki jo tožniku kot fizični osebi izplačuje država pogodbenica ali njena družbenopolitična skupnost iz proračuna ali iz posebnega sklada (kar bi pomenilo, da podlage za obdavčitev tega prejemka v RS ni), in v zvezi s tem relevantnih okoliščin, kot je izplačevalec pokojnine oziroma njegov pravni status, niti tožena stranka niti pred njo prvostopni organ sploh nista ugotavljala. Zato je dejansko stanje v bistvenih točkah ostalo nepopolno ugotovljeno.

Sodba nº U 932/2005 of Javne finance oddelek, November 28, 2006

Kriticna presoja dejstva, kdaj je prevod avtorsko delo, kdaj pa ne, mora obstajati ne glede na to, da so pri posameznih prevodih avtorskih del ustvarjalne možnosti že v osnovi omejene. V kolikor so omejene do te stopnje, da jih dejansko sploh ni, opravljeno delo kriterija individualnosti ne izpolnjuje. Skladno z zakonom ni vsak prevod dela avtorsko delo, pri cemer zakon, kadar navaja, kaj (zlasti) velja za avtorsko delo, samo primeroma našteva vrste dela, ki lahko pridejo v poštev za opredeli...

Sodba nº U 1151/2005 of Javne finance oddelek, November 28, 2006

Postopek izvršbe je v danem primeru, ne glede na to, da se je zacel zoper sedaj že izbrisano družbo in nadaljeval zoper njenega aktivnega družbenika, enoten postopek.

Sklep nº U 134/2001 of Upravni oddelek, November 28, 2006

Predlagatelja obnove nista dokazala, da bi morala biti v postopku denacionalizacije vključena kot upravičenca, niti zavezanca, niti, da sta fizični osebi, ki imata za varstvo svojih pravic in pravnih koristi pravico udeleževati se postopka, saj se z denacionalizacijsko odločbo ni odločalo o premoženju, ki bi moralo biti vrnjeno njima, niti ne o premoženju, za katerega bi v postopku izkazala, da je njuna last. Tako jima tudi v obravnavanem upravnem sporu, glede na določbo 20. člena ZUS, ne gre...

November 27, 2006

Sklep nº U 247/2004 of Upravni oddelek, November 27, 2006

Po dolocbi 137. clena ZPP se sodna pisanja, kadar ima stranka pooblašcenca, vrocajo njemu. Glede na ugotovitev, da je bila sodna odlocba pravilno vrocena pooblašcenki tožece stranke, je sodišce zavrnilo tožnikovo zahtevo za osebno vrocitev sodbe z dne 14. 6. 2005 ob smiselni uporabi 299. clena ZPP.

November 21, 2006

Sodba nº U 621/2006 of Javne finance oddelek, November 21, 2006

Tožniku je bil pri odmeri dohodnine v skladu z določbami 24. člena Konvencije davek, ki ga je plačal v Avstriji, utemeljeno priznan kot odbitek od dohodnine samo do višine v Sloveniji odmerjene dohodnine. To pomeni, da je zmotno njegovo stališče, da je upravičen do vračila v Avstriji plačanega davka, ki presega v Sloveniji odmerjeno dohodnino.

Sodba nº U 913/2005 of Javne finance oddelek, November 21, 2006

Zahteva za vračilo zamudnih obresti, plačanih na podlagi izvršilnega naslova, je do njegove (pravnomočne) odprave v delu, na katerega zahteva nanaša, preuranjena.

November 20, 2006

Sodba nº U 282/2006 of Upravni oddelek, November 20, 2006

Iz vsega navedenega izhaja, da ne obstajajo ovire za vračilo zemljišča v naravi, saj ne gre za zazidano stavbno zemljišče (2. odstavek 32. člena ZDen), z vrnitvijo nepremičnine v naravi pa se tudi ne bi bistveno okrnila prostorska kompleksnost oziroma namen izrabe prostora in nepremičnin (4. točka 1. odstavka 19. člena ZDen).

November 14, 2006

Sodba nº U 454/2005 of Javne finance oddelek, November 14, 2006

Obrnjeno dokazno breme ne pomeni, da ugotovitvenega postopka o obstoju dejstev, ki jih zatrjuje tožnik, ni treba izvesti.

Sodba nº U 458/2004 of Javne finance oddelek, November 14, 2006

V tej zadevi obravnavani plačilni nalog predstavlja izvršilni naslov v smislu določbe 2. točke prvega odstavka 43. člena ZDavP, med strankama upravnega spora pa je sporno (glede na to, da tožnik ugovarja potrdilu o izvršljivosti, navedenem na plačilnem nalogu), kakšne ugovore lahko stranka uveljavlja zoper takšen plačilni nalog v postopku izterjave. Določba prvega odstavka 45. člena ZDavP določa, da se zoper sklep o prisilni izterjavi in zoper druge sklepe, izdane v postopku prisilne izterjav...

November 13, 2006

Sodba nº U 2356/2004 of Javne finance oddelek, November 13, 2006

Nastanek oziroma veljavnost poslovnega dogodka je možna tudi na ustni podlagi. Pri tem pa tožeca stranka izhaja iz napacne predpostavke, da bi moral biti strošek iz tako nastalega posla avtomaticno priznan kot davcni odhodek iz razloga, ker je nastal na ustni podlagi in torej ustreznih listinskih dokazil ni. Takšno tolmacenje zakona iz davcnih predpisov ne izhaja.

November 10, 2006

Sodba nº U 761/2006 of Upravni oddelek, November 10, 2006

Na zemljišču parc. št. 63/2 k.o. A. nesporno stoji objekt (stanovanjska stavba), ki prav tako nesporno ni v tožnikovi lasti. To pomeni, da je sporno zemljišče, to je zelenica in asfaltirana pot, v funkciji zgrajenih objektov. Čim pa je tako, vrnitev v naravi po določbi drugega odstavka 32. člena ZDen ni mogoča. Dostopna pot namreč služi redni rabi stanovanjske stavbe. Enak status zemljišča pa ima tudi zelenica. Ob zaključku, da sporna zelenica predstavlja funkcionalno zemljišče k objektu, sto...

November 09, 2006

Sodba nº U 889/2006 of Upravni oddelek, November 09, 2006

Po 1. odstavku 222. clena ZUP/86 je zoper sklep dovoljena posebna pritožba samo takrat, ko je z zakonom tako doloceno, cesar pa ZUP/86 v 185. clenu ne doloca, torej se tak sklep, po dolocbi 3. odstavka 222. clena ZUP/86, lahko izpodbija le s pritožbo zoper odlocbo, s katero bo odloceno o sami stvari.

Sodba nº U 1972/2006 of Upravni oddelek, November 09, 2006

Ob upoštevanju dolocbe 44. clena ZDen je treba v vsakem denacionalizacijskem postopku ugotoviti, ali je bila upravicencu za podržavljeno premoženje placana odškodnina in ce je bila, vrednost te odškodnine valorizirati na nacin, dolocen z Odredbo o koeficientu povecanja dolarskih cen nacionaliziranega premoženja ter glede na vrednost podržavljenega premoženja, doloceno po stanju premoženja v casu podržavljenja in ob upoštevanju njegove sedanje vrednosti ugotoviti, koliko odstotkov vrednosti po...

Sodba nº U 1998/2006 of Upravni oddelek, November 09, 2006

Po dolocbi 3. clena ZDen se premoženje vraca tistemu, ki mu je bilo podržavljeno, in stranka lahko dokaže, da je bilo podržavljeno njej, na katero se glasi akt o podržavljenju, in ne zemljiško knjižnemu lastniku.

November 06, 2006

Sodba nº U 1178/2004 of Upravni oddelek, November 06, 2006

Na podlagi 68. clena ZIS je potrebno pred dodelitvijo koncesije pridobiti soglasje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti na njenem obmocju kot tudi mnenje sosednjih lokalnih skupnosti, kar predstavlja pogoj, ki mora biti izpolnjen pred odlocitvijo tožene stranke po prostem preudarku (3. odstavek 8. clena ZIS). Tožena stranka, ki se v izpodbijani odlocbi ni opredelila do tožnikovih ugovorov glede omenjenega pogoja in s tem ni zadostila zakonskim kriterijem za pravilnost obrazlo...

Sodba nº U 1823/2004 of Upravni oddelek, November 06, 2006

Zapisnika o opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu ni mogoče enačiti z zapisnikom o ustni obravnavi po 76. členu ZUP. Določilo 2. odstavka 14. člena ZID je bilo zato pravilno uporabljeno.

November 02, 2006

Sodba nº U 582/2006 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, November 02, 2006

Pritožba tožeče stranke je vložena prezgodaj, saj ima tožnik v skladu s 100. členom ZLV še možnost pritožbe na Mestni svet mestne občine, čeprav je tožena stranka v obrazložitvi svoje odločbe nepravilno zapisala, da proti izpodbijani odločbi ni posebne pritožbe. Šele po zavrnitvi njegove pritožbe ima tožnik možnost vložiti pritožbo na tukajšnje sodišče v skladu s 101. členom ZLV.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners