Upravno Sodišče RS: Opinions issued on December 2006

December 28, 2006

Sodba nº in sklep U 2879/2006 of Upravni oddelek, December 28, 2006

Zakonski kriterij za pospešeni postopek je izpolnjen takrat, ko prosilec za azil zatrjuje take dejanske okoliščine, ki v nobenem primeru ne morejo pomeniti preganjanja.

December 21, 2006

Sodba nº in sklep U 2725/2006 of Upravni oddelek, December 21, 2006

Sodnik nima pravice do dostopa do sodišča oziroma sodnega varstva ter pravnega sredstva zoper oceno o sodniški službi in sklep Personalnega sodišča Vrhovnega sodišča o pritožbi zoper oceno o sodniški službi, kadar je v oceni sodniške službe ugotovljeno, da sodnik ne ustreza sodniški službi. Namen določbe 6. alineje 1. odstavka 28. člena ZS ni v tem, da bi Sodni svet odločal o zatrjevani kršitvi sodnikove zakonske pravice, ki naj bi jo pred tem storil Sodni svet pri odločanju o pritožbi sodnic...

Sodba nº in sklep U 2903/2006 of Upravni oddelek, December 21, 2006

Center za tujce sicer ni izpostava Azilnega doma v smislu 45.a. člena ZAzil, vendar pa je zakonodajalec v določilu 3. odstavka 27. člena ZAzil predvidel izvajanje omejitve gibanja tudi v drugem ustreznem objektu ministrstva za notranje zadeve. Iz tožnikovega dejanskega opisa teh okoliščin ni razvidno, da objekt, v katerem je tožniku omejeno gibanje, ni primeren.

December 20, 2006

Sodba nº U 1685/2004 of Javne finance oddelek, December 20, 2006

V obravnavani zadevi je sporno, ali je šteti opravljene storitve tožnika kot oproščen promet storitev po 2. točki prvega odstavka 31. člena ZDDV, po kateri je plačila DDV oproščen promet storitev, vključno prevoznih in drugih postranskih storitev, ki je neposredno povezan z izvozom. Za davčno oprostitev je treba izkazati, da so bile storitve opravljene v zvezi z odpremo blaga neposredno v izvoz, torej da so bile npr. storitve nakladanja, prekladanja na drugo prevozno sredstvo ipd. opravljene ...

December 19, 2006

Sodba nº U 2595/2005 of Upravni oddelek, December 19, 2006

Sodišce drugace kot tožena stranka meni, da je treba dolocbo 3. odstavka 26. clena ZENDMPE razlagati v povezavi z dolocbo 2. odstavka istega clena, kar pomeni, da mora biti lastnik, ki je podal izjavo iz 3. odstavka 26. clena ZENDMPE, s strani geodetske uprave poucen o tem, da je zacet upravni postopek ureditve meje in da se bo njegova izjava štela kot izjava stranke v upravnem postopku. Le na ta nacin se takšnemu lastniku da možnost, da v upravnem postopku varuje svojo pravico oziroma pravno...

Sodba nº U 110/2006 of Javne finance oddelek, December 19, 2006

V postopku davcne izvršbe se ugovor, ki kot pravno sredstvo zoper obvestilo ni dovoljeno, kot nedopusten zavrže.

Sodba nº U 998/2006 of Javne finance oddelek, December 19, 2006

V postopku izvrševanja odlocb o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišca ni mogoce izpodbijati odlocb, ki se izvršujejo. To pa pomeni, da z ugovori, ki se nanašajo na vsebino izdanih odlocb ter na njihovo upravicenost sploh, tožnik v izvršilnem postopku ne more uspeti.

Sodba nº U 1180/2006 of Javne finance oddelek, December 19, 2006

Za odmero dohodnine je relevantna višina dobicka iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev, ugotovljena z odmerno odlocbo. Veljavna zakonodaja ne doloca, da bi morala biti odlocba o odmeri davka od dobicka iz kapitala pravnomocna. Dokler torej odlocba o odmeri davka od dobicka iz kapitala velja, je podlaga za odmero dohodnine.

Sodba nº U 1142/2006 of Upravni oddelek, December 19, 2006

Določbo 4. člena ZDen je v obravnavanem primeru treba razumeti tako, da v kolikor je bil objekt porušen s strani državnega organa, je porušenje objekta, ki ni temeljilo na izkazanem pravnem naslovu in zanj ni bilo soglasja s strani lastnika, šteti za ukrep državnega organa brez pravnega naslova, torej prisilen ukrep, v kolikor je bilo to storjeno z namenom, da bi se prazno zemljišče uporabilo za gradnjo v korist splošnega ljudskega premoženja, državnega oziroma družbenega ali zadružne lastnin...

Sodba nº U 778/2005 of Upravni oddelek, December 19, 2006

V zadevi je ostalo neobrazloženo, ali je čistilna naprava res javna infrastruktura v smislu 1. odstavka 4. člena ZSZ. Komunalni objekti imajo status javne infrastrukture le tedaj, kadar je njihova uporaba pod enakimi pogoji namenjena vsem in so namenjeni izvajanju javnih služb, določenih z zakonom ali občinskim predpisom. Objekti, ki niso javna infrastruktura, ne morejo imeti status grajenega javnega dobra.

December 15, 2006

Sklep nº U 321/2006 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, December 15, 2006

Po 100. clenu ZLV lahko vloži pritožbo proti odlocitvi OVK samo kandidat (tisti, ki ni dobil svetniškega mandata) in predstavnik kandidatne liste, zato bi moral pritožbo zavreci že obcinski svet, ce jo vloži kandidat, ki je mandat dobil. Takšen kandidat pa ne more biti aktivno legitimiran tudi po dolocbi 18. clena ZUS za vložitev pritožbe v upravnem sporu, ker zaradi pridobljenega mandata vec ne izkazuje pravnega interesa.

Sklep nº U 345/2006 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, December 15, 2006

Prvi odstavek 101. clena ZLV izrecno doloca 8-dnevni rok od prejema obvestila za vložitev pritožbe na sodišce, pristojno za upravne spore. Ta dolocba se razlaga v zvezi s 4. clenom ZLV, ki napotuje na ZVDZ, ki v drugem odstavku 4. clena doloca, da se vloge, ki so po zakonu vezane na rok, vlagajo neposredno pri pristojnih organih.

Sklep nº U 354/2006 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, December 15, 2006

V volilnih zadevah se vloge, ki so vezane na roke, vlagajo neposredno na sodišce, zato se v teh primerih dolocba drugega odstavka 68. clena ZUP ne uporablja.

Sodba nº U 1256/2006 of Upravni oddelek, December 15, 2006

Funkcionalno zemljišče je zemljišče, ki je potrebno za redno rabo stavbe, kar pomeni, da je funkcionalno zemljišče lahko le lastno zemljišče. Ker tožnik nesporno nikoli ni bil lastnik niti uporabnik stavb in zemljišča parc. št. 176, redni rabi katere naj bi predmetni zemljišči parc. št. 911/1 in 911/2 služili, le-teh ni mogoče opredeliti kot funkcionalno zemljišče in s tem tudi ne kot zazidano stavbno zemljišče. Na tujem zemljišču torej ni mogoče imeti funkcionalnega zemljišča.

December 14, 2006

Sodba nº U 420/2006 of Upravni oddelek, December 14, 2006

Ob ugotovitvi, da površina ceste ni namenjena splošni rabi (vsak jo lahko prosto uporablja) za namen, ki ga javna cesta po ZJC ima (uporaba za promet), je utemeljena ukinitev take ceste ali njenega dela kot javno dobro.

December 11, 2006

Sodba nº U 1685/2005 of Javne finance oddelek, December 11, 2006

Odlocitev tožene stranke temelji na ugotovitvi, da se sporni odhodki tožnika ne priznajo že iz razloga, ker ne temeljijo na verodostojni knjigovodski listini. Ugotovitev, da so tudi nepotrebni, izhaja iz predhodne ugotovitve, da je dokumentacija za knjiženje nepopolna in je za samo odlocitev ob dejstvu, da tožeca stranka ni zadostila že pogojem iz 11. clena ZDDPO, nepomembna.

December 08, 2006

Sodba nº in sklep U 257/2006 of Upravni oddelek, December 08, 2006

Sodišče meni, da je tožena stranka pravilno ugotovila, da tožnica v času odločanja prvostopnega organa ni imela statusa študenta, da pa bi ga v skladu z 12. členom v zvezi z 22. členom Pravilnika o subvencioniranju morala imeti, da bi izpolnjevala pogoje za podaljšanje bivanja v študentskem domu za leto 2005/2006.

Sodba nº U 63/2004 of Upravni oddelek, December 08, 2006

Sodišče meni, da tožeča stranka ni navedla ničesar, kar bi omajalo ugotovitev, ki izhaja iz Poročila Laboratorija TCL, da se gumb na aparatu pregreva bolj kot je dovoljeno s tehničnim predpisom oziroma ustreznim SIST EN standardom, na kateri temelji odločitev tržnega inšpektorja.

December 06, 2006

Sodba nº U 2475/2005 of Upravni oddelek, December 06, 2006

Za odlocanje o obstoju zadržka javnega reda po 1. odstavku 36. clena ZZasV so torej pomembna le kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. V tem pogledu pozna slovenska kazenska zakonodaja le dve vrsti kaznivih dejanj: kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in kazniva dejanja, ki se preganjajo na zasebno tožbo. Formalno razlikovanje med obema vrstama kaznivih dejanj opredeljuje 2. odstavek 19. clena Zakona o kazenskem postopku, ki doloca, da je za dejanja, za katera...

December 05, 2006

Sodba nº U 260/2006 of Upravni oddelek, December 05, 2006

Vrednost neto aktive se lahko dokazuje z dokaznimi sredstvi v skladu z Navodilom o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oz. premoženja. Zaradi ugotovitve vrednosti podržavljenega podjetja je sicer upravni organ v postopku na prvi stopnji postavil izvedenca, vendar je tudi zavezana stranka, ki je ugovarjala cenitvi postavljenega izvedenca, kot dokaz predložila cenitev, ki jo je izdelal stalni sodni izvedenec in cenilec strojne stroke. Imenovani torej ...

Sodba nº U 461/2004 of Upravni oddelek, December 05, 2006

Glede na določbo 1. in 2. odstavka 12. člena Pravilnika, kakor tudi glede na siceršnjo ureditev postopka in načina odmere plačil za vrtec, pomena "spremembe virov dohodka" ni mogoče razlagati zgolj kot spremembo naslova vira, iz katerega starša prejemata dohodke oziroma plačo, kot je razumeti toženkino razlago, temveč se obravnavano besedilo 1. odstavka 12. člena Pravilnika po mnenju sodišča nanaša na vsako spremembo vira, torej tudi na spremembo višine dohodka - plače, ne glede na to ali se ...

December 01, 2006

Sodba nº U 2732/2006 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, December 01, 2006

Ustnih pripomb in zatrjevanega dejanja pregleda zapisnikov ni mogoče šteti kot nepopolno vlogo v smislu 67. člena ZUP

Sodba nº U 268/2006 of Upravni oddelek, December 01, 2006

Tožena stranka mora upoštevati, da je na pravnomocno odlocbo pristojnega upravnega organa vezana, dokler ta obstoji oziroma dokler v celoti velja za takšno. To pravilo velja, kolikor odlocba ni v celoti ali delno izrecena za nicno. Za nicno pa jo lahko izrece samo organ, ki jo je izdal oziroma organ druge stopnje, v tem primeru Ministrstvo za notranje zadeve RS. Vprašanja nicnosti ne more reševati (niti posredno) denacionalizacijski organ sam, saj gre za uporabo izrednega pravnega sredstva in...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners