Upravno Sodišče RS: Opinions issued on April 2006

April 24, 2006

Sklep nº U 943/2005 of Upravni oddelek, April 24, 2006

Predmet odlocanja v tem sporu je torej sklenitev delovnega razmerja, kar pa je po presoji sodišca, glede na naravo spora, uvrstiti med individualne delovne spore, kar pomeni stvarno pristojnost delovnega sodišca po tocki a 1. odstavka 5. clena Zakona o delovnih in socialnih sodišcih (Uradni list RS, št. 2/04 do 61/04, v nadaljevanju ZDSS-1).

Sodba nº U 541/2004 of Upravni oddelek, April 24, 2006

V obravnavanem primeru iz upravnih spisov ni razvidno, da bi bilo tožniku dano soglasje k podaljšanem obratovalnem casu na nacin kot je predpisano v Pravilniku I.

Sodba nº U 2366/2004 of Javne finance oddelek, April 24, 2006

Ni dokazano, da bi bil med tožnikom in kupci naftnih derivatov vzpostavljen sistem, namenjen utaji prometnega davka in ekološke takse. Organ, ki vodi upravni postopek, se ne more omejiti na ugotavljanje samo tistih dejstev in okolišcin, ki jih navaja ena stranka in so njej v prid, ugotoviti mora objektivno stanje stvari. Na podlagi dejstev, do katerih je prišel v ugotovitvenem postopku, napravi organ sklep o dejanskem stanju, na katerem uporabi materialni predpis in tako odloci v stvari.

April 19, 2006

Sodba nº U 2149/2005 of Upravni oddelek, April 19, 2006

V tovrstnih sporih sodišce ne ugotavlja, ali bi polnoletna oseba, ki prosi za državljanstvo po 13. clenu ZDrž, koristila državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov, ampak ob upoštevanju pravil postopka presoja le, ali je tožena stranka izdala izpodbijano odlocbo potem, ko je obstoj razlogov iz 1. odstavka 13. clena ZDrž na podlagi mnenja pristojnega resornega organa predhodno ugotovila Vlada Republike Slovenije. Sodišce je v tem upravnem sporu sledil...

Sodba nº U 2379/2005 of Upravni oddelek, April 19, 2006

Tretji odstavek 47. clena ZG, ki ureja prednostno pravico pri nakupu gozdov, ki jih 1. in 2. odstavek tega clena ne zajemata, med lastniki mejaši ne izkljucuje države kot predkupne upravicenke.

April 18, 2006

Sodba nº in sklep U 954/2006 of Upravni oddelek, April 18, 2006

Glede na odlocbo Ustavnega sodišca v zadevi U-I-176/05 z dne 8. 9. 2005 in novo nastalo pravno situacijo glede svetovalcev za begunce po ZAzil-D, bi tožena stranka glede na 1. in 2. odstavek 7. clena ZUP morala tožnika ob vrocitvi izpodbijanega akta pouciti, da ima pravico do pravne pomoci in podpore s strani svetovalca za begunce, ki se placa iz stroškov države. Iz podatkov v spisu tudi ni razvidno, da bi tožnik imel možnost prebrati oziroma se seznaniti z vsebino izpodbijane odlocbe v jezik...

April 14, 2006

Sodba nº U 433/2005 of Upravni oddelek, April 14, 2006

V obrazložitvi izpodbijane odlocbe ni navedena ne dejanska ne pravna podlaga glede tega, katerega predpisanega pogoja tožeca stranka ne izpolnjuje oziroma glede tega, kateri so pogoji za vpis v register pravnih in fizicnih oseb (izvajalcev), torej ni razlogov in pravne podlage za odlocitev v izpodbijanem delu 3. tocke izreka odlocbe tožene stranke.

April 12, 2006

Sodba nº U 739/2006 of Upravni oddelek, April 12, 2006

Ker zakonodajalec ni predvidel sodnega varstva v fazi predloga znanstvenega sveta rektorju, koga naj imenuje za direktorja, je možno nezakonit, a pravocasen predlog znanstvenega sveta (4. alineja 88. clena Statuta) popraviti bodisi s tem, da rektor imenovanje zadrži po 83. clenu Statuta in znanstveni svet v ponovnem postopku napako v predlogu odpravi, bodisi s tožbo v upravnem sporu, ki jo na podlagi akta o imenovanju sproži prizadeta stranka, ki uveljavlja nezakonitost imenovanja. Edina izje...

Sodba nº in sklep U 774/2006 of Upravni oddelek, April 12, 2006

Ker je treba prošnjo za azil enomesecnega otroka presojati prek razlogov za preganjanje njenih staršev oziroma ker v obravnavani zadevi ne obstajajo posebni razlogi za preganjanje tožece stranke, ki ne bi bili vezani na njegove starše, sodišce v tem upravnem sporu zaradi varovanja pravnomocnih ucinkov sodne odlocbe sledi stališcu Vrhovnega sodišca RS v zadevi I Up 313/2006. Tožena stranka bi morala pocakati z odlocanjem o prošnji tožece stranke do odlocitve Vrhovnega sodišca RS. Zaradi mednar...

Sodba nº U 259/2005 of Upravni oddelek, April 12, 2006

Ce je iz vloge in drugih listin upravnih spisov razvidno, kdo jo je vložil in kaj stranka z njo uveljavlja, vloge ni mogoce zavreci po 2. odstavku 67. clena ZUP kot nepopolne, ker stranka ni predložila listin, ki bi jih morala sicer poslati organu druga oseba oziroma organ.

April 10, 2006

Sodba nº U 867/2003 of Javne finance oddelek, April 10, 2006

Za izvedbo postopka po navedeni konvenciji bi moral tožnik 4. 5. 2002 namesto tega, da je vložil ECL, carinskim organom predložiti zvezek ATA, ki se šteje kot vložitev zahtevka za odobritev zacasnega uvoza, sprejem tega zvezka s strani carinskega organa pa se šteje kot dovoljenje za uporabo postopka zacasnega uvoza blaga (362. clen UICZ). Kolikor bi tožnik postopal po navedenem clenu, bi lahko uveljavljal ugodnosti po navedeni konvenciji. Ker pa se carinski postopki zacnejo na zahtevo stranke...

Sodba nº U 522/2004 of Upravni oddelek, April 10, 2006

Tudi iz programa opremljanja stavbnih zemljišc ni razvidno, da gre za izracun, kakršen se zahteva po Navodilu o vsebini programa za opremljanje stavbnih zemljišc (Uradni list RS, št. 4/99). Po Navodilu lahko namrec obcina izracuna prispevek le na podlagi sprejetega programa, s tem, da se pri izracunu poleg tega obvezno upoštevajo tudi merila za razdelitev stroškov med zavezance in obcino, ki jih doloca financni del programa opremljanja, sam izracun pa se opravi na nacin predpisan v clenih 6. ...

Sodba nº U 93/2003 of Javne finance oddelek, April 10, 2006

Glede na izrecno zakonsko dolocbo bi morala tožena stranka poleg zneska, ki je vnesen v števec in celotnega letnega prometa, od katerega tožnik nima pravice do odbitka DDV, vnesti le še dotacije in tiste subvencije, ki niso zajete v 21. clenu tega zakona. Nikakor pa ne bi smela v imenovalec všteti donacij in clanarin. Donacije so opredeljene v 11. tocki 1. odstavka 3. clena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), ki doloca, da je donacija namenski neodplacni prihodek, ki ga doma...

Sodba nº U 2794/2005 of Javne finance oddelek, April 10, 2006

142. clen ZdavP-1, na katerem tožnik utemeljuje svoj predlog za odlog oziroma za zadržanje davcne izvršbe, velja za primer, kadar se zoper sklep o izvršbi pritoži davcni dolžnik. Pravno sredstvo 142. clena je torej omejeno tako na osebo (zgolj dolžnik), kot tudi na pravno sredstvo (zgolj pritožba). Trditve tožnika, da je za vsa pravna sredstva, ki so vložena zoper odlocbo davcnega organa (torej tudi za ugovor dolžnikovega dolžnika), možno uporabiti dolocilo omenjenega clena za odlog izvršbe, ...

Sodba nº U 857/2005 of Javne finance oddelek, April 10, 2006

Bistvo 125. clena ZDavP je v dolocitvi prekluzivnega roka za uveljavljanje davcne ugodnosti.

Sodba nº U 1768/2004 of Javne finance oddelek, April 10, 2006

Za obdavcitev v skladu s 15. clenom Konvencije Republike Slovenije o izpolnjevanju dvojnega obdavcenja v zvezi z davki na dohodkih iz premoženja je bistveno število dni (183) dejanskega prebivanja tujca (nerezident) v Sloveniji v koledarskem letu.

Sodba nº U 66/2004 of Upravni oddelek, April 10, 2006

Ker tožena stranka ob reševanju pritožbe in ob ugotovitvi, da je stvar treba rešiti drugace, kot je bila rešena z odlocbo prve stopnje, ni odpravila odlocbe prve stopnje in s svojo odlocbo sama rešila stvari, s tem pa pustila v veljavi že izdano prvostopenjsko odlocbo, je tožena stranka po presoji sodišca bistveno kršila pravila postopka, kar je vplivalo oziroma moglo vplivati na pravilnost in zakonitost odlocitve.

April 05, 2006

Sodba nº in sklep U 710/2006 of Upravni oddelek, April 05, 2006

Ce begunec ne izrazi namere vložiti prošnjo za azil v cim krajšem casu po prihodu v Slovenijo, ima to lahko vpliv na celovito oceno verodostojnosti prosilca za azil, ko dokazuje utemeljen strah pred preganjanjem, ne glede na to, ali je v Slovenijo prišel zakonito ali nezakonito.

April 04, 2006

Sodba nº U 1249/2004 of Javne finance oddelek, April 04, 2006

Med strankama ni spora o tem, da je bila tožniku v letu 1997 priznana davcna olajšava iz 39. clena Zakona o davku dobicka pravnih oseb. Po presoji sodišca gre izkljucno za davcno kategorijo, katere razlago in vsebino je potrebno iskati predvsem in najprej v davcnem predpisu, ki je tako glede pogoja za priznanje davcne olajšave, kot tudi njene morebitne izgube, dolocen in nedvoumen. V kolikor bi davcni predpis predvidel, da je višina izkorišcene davcne olajšave odvisna od višine razporeditve d...

April 03, 2006

Sodba nº U 2362/2004 of Javne finance oddelek, April 03, 2006

Prvostopni carinski organ imel podlago za izdajo odlocbe v dolocbah 23. clena CZ ter 62. clena UICZ, potem ko je na podlagi 52. clena CZ po preverjanju deklaracije o zadevi odlocil takoj po opravljeni preveritvi, ker so se rezultati preveritve razlikovali od podatkov carinske deklaracije in je o tem izdal odlocbo (1. odstavek 154. clena CZ).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners