Upravno Sodišče RS: Opinions issued on May 2006

May 30, 2006

Sodba nº U 795/2003 of Javne finance oddelek, May 30, 2006

Na podlagi dolocb Slovenskih racunovodskih standardov, predvsem SRS 5, je po presoji sodišca tudi utemeljenost oblikovanja popravka vrednosti terjatev, ki je pogoj za davcno priznanje na tej podlagi vracunanih stroškov poslovanja, treba dokazati z listinami, ki dvomljivost ali spornost terjatev (verjetno) izkazujejo. SRS/93, drugace kot SRS/2001 (18.55), domneve, po kateri je dvom o placilu obresti utemeljen, dokler ni placana glavnica, niso dolocali. Stališce tožene stranke, da je bilo oblik...

May 29, 2006

Sodba nº U 921/2003 of Javne finance oddelek, May 29, 2006

Pri presoji, ali gre v obravnavanem primeru za financni ali poslovni leasing, je potrebno skrbno pretehtati predvsem dolocbe pogodbe o skupnih družbah, ki je bila sklenjena med AAA in tožnikom (v prvostopni odlocbi uporabljen izraz Joint Venture pogodba - JVP). Iz vsebine clena 5.4. te pogodbe je jasno, da gre pri zemljišcih in zgradbah za poslovni najem. Tak zakljucek izhaja predvsem iz casa trajanja najema, najvec štiri leta, in letne najemnine, dolocene v višini 7 % vrednosti nepremicnine....

Sodba nº U 2204/2004 of Javne finance oddelek, May 29, 2006

Z ustno obravnavo se sicer res najustrezneje uresnicuje nacelo zaslišanja stranke iz 9. clena tega zakona, vendar kršitev pravila o obveznosti ustne obravnave sama po sebi v zakonu ni opredeljena kot bistvena kršitev pravil postopka. Ce stranki ni bila dana možnost udeležbe, bodisi da v postopek sploh ni bila vkljucena, bodisi da ni imela možnosti izjaviti se o dejstvih in okolišcinah, pomembnih za odlocitev, gre za kršitev nacela zaslišanja strank, ki obenem predstavlja tudi kršitev pravice ...

Sodba nº U 1756/2004 of Javne finance oddelek, May 29, 2006

Po ugotovitvi, da so podatki v sporni carinski deklaraciji usklajeni s podatki iz listin, ki so bili deklaraciji priloženi v casu njenega sprejema, in da je bilo blago ocarinjeno in prepušceno deklarantu dne 14. 9. 2001, ni podlage za spremembo podatkov o vrednosti in kolicini blaga, sprošcenega v prost promet po sporni carinski deklaraciji, in s tem za delni odpust carinskega dolga.

Sodba nº U 115/2004 of Upravni oddelek, May 29, 2006

Za prevedbo nazivov po dolocbi 194. clena ZJU je edini kriterij višina izhodišcnega kolicnika delovnega mesta brez napredovanj v višje placilne razrede pred opravljeno prevedbo. Na pravilnost odlocitve o prevedbi naziva po 194. clenu ZJU zato ne morejo vplivati navedbe o razlicnih opisih del in nalog po Uredbi glede na naziv, ki ga je tožeca stranka dosegla pred prevedbo naziva po ZJU in po njej, kakor tudi ne okolišcine glede izobrazbe, posebnih pogojev dela oziroma okolišcine zaradi katerih...

May 23, 2006

Sodba nº U 137/2004 of Upravni oddelek, May 23, 2006

Tožena stranka po presoji sodišca ni ravnala pravilno, ko pri svojem odlocanju ni uporabila 1. odstavka 199. clena ZGO-1, ki doloca, da se s 1. 1. 2003 šteje, da se dolocbe 8. clena in 24.a clena ZGos nanašajo samo na gostinske obrate v novo zgrajenih stavbah, katerih prostori se rekonstruirajo ali katerim se spreminja namembnost po dolocbah tega zakona. Logicna razlaga te dolocbe po mnenju sodišca pomeni, da v postopku ugotavljanja pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti predložitev upor...

Sodba nº in sklep U 49/2006 of Upravni oddelek, May 23, 2006

Ker je državljanstvo Republike Slovenije v Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, na katerega se pravilno sklicuje tožena stranka, doloceno med osnovnimi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upraviceni do dodelitve neprofitnega stanovanja, ob ugotovitvi, da tožnik tega pogoja ne izpolnjuje, prvostopni organ in tožena stranka, kljub izkazano težkim razmeram tožnika in njegove družine, zaradi vezanosti na zakon in podzakonski predpis, nista mogla (in smela) odloc...

Sodba nº U 699/2004 of Upravni oddelek, May 23, 2006

Tožena stranka na mnenje strokovne komisije ni vezana. To jasno izhaja iz dolocbe 87. clena ZUJIK. Razlogi za odlocitev pa konkretno tudi ne izhajajo iz mnenja komisije, z vsebino katerega je bila tožeca stranka v postopku pred izdajo odlocbe seznanjena z možnostjo, da se o njem izjavi in vlogo dopolni z dodatno dokumentacijo, in na katero se v obrazložitvi odlocbe sklicuje tožena stranka.

May 22, 2006

Sodba nº U 1218/2003 of Javne finance oddelek, May 22, 2006

Sam CZ roka za dodatno opremljanje gasilskih in drugih reševalnih vozil ne doloca. Stališce tožene stranke, da 2. odstavek 69. clena Uredbe doloca prekluzivni materialni rok, kar pomeni, da zamuda tega roka pomeni tudi izgubo pravice, ni pravilno. Pravico do oprostitev placila carine doloca CZ, in le zakon bi lahko dolocil prekluzivni materialni rok, v katerem bi carinski zavezanec to pravico izgubil. Po mnenju sodišca rok treh mesecev, dolocen v 69. clenu Uredbe ni prekluziven, kar pomeni, d...

Sodba nº U 727/2004 of Javne finance oddelek, May 22, 2006

V obravnavanem primeru ni sporno dejstvo, da je tožeca stranka v letu 1992 v svoje poslovne knjige kot osnovno sredstvo knjižila nepremicnino - poslovno stavbo in na podlagi tega knjižila stroške iz naslova nabave kurilnega olja za ogrevanje poslovnih prostorov, amortizacije nepremicnine, revalorizacije amortizacije nepremicnine in revalorizacije kapitala. Sporno tudi ni, da v casu vnosa nepremicnine, pa tudi pozneje, v celotnem kontroliranem obdobju, ni bila (zemljiškoknjižna) lastnica sporn...

May 19, 2006

Sodba nº U 311/2005 of Upravni oddelek, May 19, 2006

Predmet presoje v tem upravnem sporu je zakonitost izpodbijane odlocbe, izdane v upravni zadevi zahteve tožnika za izrek nicnosti odlocbe z dne 13.5.1994 v zadevi izdaje potrdila o državljanstvu. Zakonitost odlocb(e) izdane(ih) v tej upravni zadevi, pa se presoja skozi vprašanje, ali je odlocba z dne 13.5.1994 nicna ali ne. Pravno pomembna so zato le dejstva, ki se nanašajo na negativno odlocbo organa prve stopnje, za katero tožnik uveljavlja nicnostne razloge iz 1., 3., 4., 5. in 6. tocke pr...

Sodba nº U 181/2004 of Upravni oddelek, May 19, 2006

Sodišce je po dolocbi 125. clena Ustave RS in 1. odstavka 3. clena Zakona o sodišcih vezano le na Ustavo RS in zakon, zato je presojalo pravilnost in zakonitost izpodbijane odlocbe le ob upoštevanju ZKT, in brez upoštevanja dolocbe Opombe 1. k tarifni številki 2 Taksne tarife Odloka, ki po presoji sodišca ni skladna z ZKT (exceptio illegalis).

Sodba nº U 339/2004 of Upravni oddelek, May 19, 2006

V obravnavanem primeru je bila tožeci stranki v prekrškovnem postopku izrecena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ki preneha veljati že s samo pravnomocnostjo odlocbe, s katero je bila sankcija izrecena. Obveznost izrocitve vozniškega dovoljenja upravnemu organu pa se izvršuje v skladu z dolocbami Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki doloca, da je storilec prekrška dolžan takšno vozniško dovoljenje, pri katerem je že nastopila neveljavnost, izrociti pristojnemu uprav...

Sodba nº U 192/2004 of Upravni oddelek, May 19, 2006

Ob upoštevanju navedenih zakonskih dolocb in dolocb iz Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih ter projekta, je tudi po presoji sodišca tožena stranka ravnala pravilno, ko je zavrnila pritožbo tožece stranke zoper enotno dovoljenje za gradnjo, ki investitorjema dovoljuje, da obstojeci stanovanjski objekt delno porušita in rekonstruirata z nadvišanjem za 0,5 m in razširitvijo za 3,50 m, s cimer je višinski gabarit osrednjega dela objekta K+P+N, višinski gabarit klanice pa je P+N+N.

Sodba nº U 21/2004 of Upravni oddelek, May 19, 2006

Še pred pravnomocno odlocitvijo v upravnem sporu je Ustavno sodišce Republike Slovenije z odlocbo št. U-I-294/04-15 z dne 16.6.2005 v 1. odstavku 193. clena Zakona o javnih uslužbencih, razveljavilo besede "sicer jim preneha delovno razmerje"., kar pomeni, da ni vec pravne podlage, na kateri temelji odlocitev tožene stranke.

May 17, 2006

Sklep nº U 1132/2006 of Upravni oddelek, May 17, 2006

Določilo 100.a člena ZObr ureja pravico do ugovora delavca zoper odločitev o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavca in zahtevo za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja. Za odločanje o teh pravnih sredstvih je pristojen minister, ki mora odločiti s pisnim aktom, ki mora imeti obrazložitev in pravni pouk. Ker zakonodajalec uporablja pojem pisni akt, ne pa upravna odločba, v predmetni zadevi ni pristojno upravno sodišče.

Sodba nº U 759/2006 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, May 17, 2006

Tožena stranka je pravilno odlocila, da je na Hrvaškem na splošno za vse državljane dovolj zašcite, ker je Republika Hrvaška pristopila k pogajanjem o polnopravnem clanstvu v EU dne 3. 10. 2005.

Sodba nº U 722/2005 of Upravni oddelek, May 17, 2006

Kolikor tožnica meni, da so podatki, ki se v arhivskih listinah nanašajo na njeno mater, netocni oziroma nepravilni, je imela možnost v upravnem postopku dokazovati nasprotno, vendar netocnosti podatkov tudi na neposrednem zaslišanju dne 27. 5. 2003 ni ugovarjala. Upravni organ je bil zato v upravnem postopku upravicen presoditi vse dokaze, ki so bili v tem postopku zbrani, po prosti presoji, in na podlagi takšne presoje odlociti.

May 16, 2006

Sodba nº U 100/2006 of Upravni oddelek, May 16, 2006

Ce upravicenec v evidenco o državljanstvu ni vpisan (in zato stranka dokazila ne more predložiti), je dolžan upravni organ postopek denacionalizacije po uradni dolžnosti prekiniti zaradi rešitve predhodnega vprašanja - do izdaje dokoncne ugotovitvene odlocbe o državljanstvu upravicenca.

Sodba nº U 1995/2005 of Upravni oddelek, May 16, 2006

Interes stranke z interesom v upravnem sporu je vezan na eno od strank, zato je ugoditev njegovi zahtevi za povrnitev stroškov postopka vezana na njen uspeh.

Sodba nº U 2621/2005 of Upravni oddelek, May 16, 2006

Ker po dolocbah Zakona o dedovanju pride do vstopne pravice vnukov v dedovanje po zapustniku le, ce zapustnik preživi svojega otroka, v povezavi z 12. clenom ZDen to pomeni, da je vnuk prejšnjega lastnika podržavljenega premoženja (dedic prvega dednega reda) upravicenec le pod pogojem, da je prejšnji lastnik umrl za svojim otrokom, ki je starš vnuka. Uporaba 12. clena ZDen tudi za primere iz 3. odstavka 9. clena ZDen bi bila v nasprotju z namenom zakonodajalca.

Sodba nº U 578/2005 of Upravni oddelek, May 16, 2006

Vprašanje obstoja pravnega temelja podržavljenja premoženja v postopku denacionalizacije (na podlagi 3. člena ZDen) ne predstavlja predhodnega vprašanja v smislu določb ZUP. Obstoj pravne podlage podržavljanja namreč pomeni dejansko vprašanje, ne pravno vprašanje. S tem, ko je upravni organ v obravnavani zadevi ugotovil, da je bil akt o podržavljenju kasneje izrečen za ničnega, kar posledično zaradi pravnih posledic ugotovitve ničnosti pomeni, da ne obstaja pravna podlaga za denacionalizacijo...

May 12, 2006

Sodba nº U 229/2004 of Upravni oddelek, May 12, 2006

Ce predlog vloži oseba, ki ni imela pravice udeleževati se upravnega postopka, pomeni, da je predlog vložila neupravicena oseba, pristojni organ v takem primeru predlog za obnovo zavrže v skladu z 2. odstavkom 267. clena ZUP, ne more pa predloga zavrniti na podlagi 3. odstavka 267. ZUP. Glede na absolutno naravo obnovitvenega razloga iz 9. tocke 260. clena ZUP je potrebno zgolj ugotoviti, ali bi dolocen poseg v prostor oz. gradnja lahko na kakršen koli nacin vplival na zemljišce soseda. V kon...

May 11, 2006

Sodba nº U 167/2006 of Upravni oddelek, May 11, 2006

V pravni teoriji ni enotnega stališca o tem, kdaj se neka pravna oseba uvršca med osebe javnega oziroma zasebnega prava. Zato je pravna teorija izoblikovala kriterije, po katerih se v vsakem posameznem primeru ugotavlja, kam dolocena pravna oseba spada. Razvrstitev je odvisna od celote znacilnosti in razmerij pravnega subjekta. Prvi kriterij, ki ga pravni teoretiki navajajo za razvrstitev, je akt ustanovitve. Tako med osebe javnega prava praviloma razvršcajo tiste, ki so ustanovljene z zakono...

May 09, 2006

Sodba nº U 556/2004 of Upravni oddelek, May 09, 2006

Beseda je genericna ali opisna za izdelke, ki jih znamka pokriva le tedaj, kadar pri obicajni rabi jezika opisuje te izdelke oziroma njihove znacilnosti.

Sodba nº U 1374/2004 of Javne finance oddelek, May 09, 2006

Ker ostaja neizkazan izdajatelj racunov in s tem udeleženec v posebnem dogodku, kar je po 20. clenu Pravilnika bistveni element posebnega dogodka, je pravilna ugotovitev davcnih organov, da za knjiženje stroškov za storitve po racunu ni (bilo) ustrezne listinske pogodbe.

May 08, 2006

Sodba nº U 1881/2004 of Javne finance oddelek, May 08, 2006

Povracila in naknadna predložitev dokazil za preferencialno obravnavo so možna samo v primeru, da se predloženo potrdilo o preferencialnem poreklu blaga dejansko nanaša na zadevno uvoženo blago in da so izpolnjeni pogoji za sprejem predloženega potrdila ter da so izpolnjeni vsi ostali pogoji za preferencialno obravnavo blaga.

May 05, 2006

Sodba nº U 54/2006 of Upravni oddelek, May 05, 2006

Iz dolocbe 139. clena ZUP izhaja, da organ v dokazne namene lahko uporabi odlocbe, izdane na podlagi zahtev drugih clanov družine.

Sodba nº U 1181/2004 of Upravni oddelek, May 05, 2006

Po 1. odstavku 194. clena ZJU se nazivi višjih upravnih delavcev in upravnih delavcev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti najkasneje do 1. 1. 2004 prevedejo v nove nazive glede na izhodišcne kolicnike za dolocitev osnovne place. Definicija izhodišcnega kolicnika je opredeljena z dolocbo 2. odstavka 194. clena ZJU, po kateri se za izhodišcni kolicnik šteje kolicnik, ki je v zakonu ali podzakonskem predpisu ali v skladu z njima izdanem ustreznem aktu dolocen kot kolicnik za dolocit...

Sodba nº U 1889/2004 of Upravni oddelek, May 05, 2006

Ureditev pravnih sredstev v ZJU zoper odlocitve pristojnih organov v postopku izbire in imenovanja kandidata za razpisano delovno mesto je na specificen nacin predpisana možnost uresnicevanja ustavne pravice do dostopa do delovnega mesta pod enakimi pogoji. Zoper odlocbo oziroma sklep posebne natecajne komisije ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor, v katerem lahko neizbrani kandidat vloži tožbo iz razlogov, taksativno navedenih v 1., 2. in 4. tocki 1. odstavka 65. clena ZJU, pa tudi v pri...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners