Upravno Sodišče RS: Opinions issued on June 2006

June 28, 2006

Sodba nº U 1302/2005 of Upravni oddelek, June 28, 2006

Stališce, da lahko oseba, ki je bila med vojno še mladoletnik, uveljavlja in dokazuje ne samo lojalnost starša, temvec tudi svojo lojalnost, po mnenju sodišca v materialnopravnem pogledu lahko pomeni samo to, da vezanost usode mladoletnikovega državljanstva na usodo državljanstva starša ni popolna, temvec da mu je ne glede na ucinek 2. odstavka 35. clena ZDrž na državljanstvo starša treba priznati jugoslovansko državljanstvo, ce dokaže svojo lojalnost.

Sodba nº U 973/2001 of Upravni oddelek, June 28, 2006

Tožena stranka je pri izdaji analogne odlocbe zmotno uporabila materialno pravo, saj za svojo odlocitev ni imela podlage niti v 7. clenu ZTel, niti ne zakonite podlage v 14. clenu Uredbe. Ker je tožena stranka izpodbijano odlocbo oprla predvsem na navedeni dolocbi Uredbe (5. alinea 7. clena ZTel ji podlage za izdajo takšne odlocbe ne daje) je sodišce ob upoštevanju dolocbe 125. clena Ustave, po kateri je pri svojem odlocanju vezano le na Ustavo in zakon, izpodbijano odlocbo odpravilo kot neza...

Sodba nº U 260/2004 of Upravni oddelek, June 28, 2006

Iz sistematike zakona je razvidno, da se ZPOOSRP lahko uporabi tudi "samo" za gradnjo objektov v okviru popotresne obnove, brez da bi bila za gradnjo dana kakršnakoli sredstva iz že omenjene dolocbe 2. odstavka 1. clena ZPOOSRP. Vsebuje specialne dolocbe, ki se nanašajo na gradnjo objektov in se na obmocju popotresne obnove uporabljajo namesto zakona, ki ureja graditev objektov (v kolikor seveda drugace oz. "specialno" urejajo dolocena vprašanja!). Popotresna obnova objektov se na obmocju pop...

June 27, 2006

Sodba nº U 1139/2004 of Javne finance oddelek, June 27, 2006

Iz obrazložitve izpodbijane in prvostopne odlocbe ni razvidno, katera dejstva so bila bistvena za presojo, da gre v tem primeru za odplacni prenos in za placilo v obliki novoizdanih delnic v smislu dolocbe 6. clena ZDNP-1 (torej, glede na stališce tožene stranke, da se davek na promet od kapitalskih vložkov ne placa, smiselno, da ne gre za stvarni vložek), ceprav je to kljucno za odlocitev v tem primeru. Navedba podlage za tak sklep je pomembna še toliko bolj, ker tožena stranka sama zatrjuje...

June 26, 2006

Sodba nº U 1669/2004 of Upravni oddelek, June 26, 2006

Za obrazložitev odločitve o zavrnitvi vloge za dodelitev sredstev, ki sicer izpolnjuje vse pogoje, ne zadošča zgolj navedba, da je bilo ugotovljeno, da so bila vsa z javnim razpisom predvidena sredstva za posamezen ukrep že porabljena na podlagi predhodnih vlog, temveč more upravni organ konkretno navesti, na katere dokaze tako ugotovitev opira. Izpodbijana odločba je namreč upravna odločba, kar pomeni, da mora imeti njena obrazložitev vsebino, določeno v 1. odstavku 214. člena ZUP. Če take v...

June 22, 2006

Sodba nº U 2785/2005 of Upravni oddelek, June 22, 2006

Glede na to, da iz upravnih spisov izhaja in ni sporno, da je bil BB dne 31. 3. 1946 z ostalimi clani družine izseljen v Avstrijo (torej po 28. 8. 1945), sodišce pripominja, da retroaktivni ucinek 2. odstavka 35. clena ZDrž ne pomeni, da so morali biti vsi trije pogoji iz navedene dolocbe izpolnjeni že pred uveljavitvijo ZDrž DFJ, temvec je treba to vprašanje presojati glede na naravo pogojev. Dva izmed njih sta morala biti že po naravi stvari podana med vojno (narodna pripadnost in nelojalno...

June 21, 2006

Sodba nº U 1025/2003 of Upravni oddelek, June 21, 2006

Po 43. clenu ZUP ima pravico, udeleževati se postopka, tudi oseba, ki izkaže pravni interes. Pravni interes izkaže oseba, ki vstopa v postopek zaradi varstva svojih pravic ali pravnih koristi, to je zaradi neposredne, na zakon ali drug predpis oprte osebne koristi. Kadar gre za obnovo postopka po 9. tocki 260. clena ZUP, mora biti glede na dolocbe 265. clena ZUP pravni interes za udeležbo v postopku vsaj verjetno izkazan.

June 20, 2006

Sodba nº U 1879/2005 of Upravni oddelek, June 20, 2006

Ce je tožnikova zahteva takšna, da je o njej moc odlociti po dolocbah ZPKri, ki urejajo postopek revizije kazenske sodbe, to izkljuci stvarno pristojnost Komisije za popravo krivic, ki je po ZPKri pristojna odlocati o statusu politicnega zapornika v upravnem postopku.

June 19, 2006

Sodba nº U 877/2005 of Upravni oddelek, June 19, 2006

Ker odlocba upravnega organa, izdana na podlagi 30. clena ZUS, predstavlja le procesni predpogoj za vložitev zahteve za izdajo zacasne odredbe na podlagi 1. odstavka 69. clena ZUS, po presoji sodišca ni podan pravni interes tožece stranke za izpodbijanje zakonitosti takšne negativne odlocbe s tožbo v upravnem sporu.

June 17, 2006

Sodba nº U 1059/2005 of Upravni oddelek, June 17, 2006

Kljucni element za presojo narodnostne pripadnosti v primerih iz 2. odstavka 35. clena ZDrž je osebna opredelitev posameznika. Tožena stranka je v izpodbijani odlocbi navedla razloge za ugotovitev, da je clanstvo v Kulturbundu temeljilo na osebni izjavi posameznika, da se prišteva k nemškemu narodu. Kolikor denacionacionalizacijski upravicenec, ki je stranka v postopku ugotavljanja državljanstva, meni da obstajajo okolišcine, zaradi katerih sklepanje o narodnostni pripadnosti na podlagi tako ...

June 16, 2006

Sodba nº U 348/2004 of Upravni oddelek, June 16, 2006

Ob nespornem dejstvu, da tožnik nima lastnih dohodkov in da zacasno prejema denarno socialno pomoc ter ob upoštevanju ocene nevarnosti nujnega preživljanja Centra za socialno delo, so po presoji sodišca pavšalne navedbe o lastništvu trisobnega stanovanja, premalo.

Sodba nº U 9/2006 of Upravni oddelek, June 16, 2006

Z navajanjem okolišcin o civilni škodi tožnika lahko uveljavljata pravice v okviru zasebnega prava, katerih varstvo se uveljavlja v civilnih sodnih postopkih, interesa za vstop v inšpekcijski postopek pa z njimi ne moreta utemeljevati, saj ne gre za pravice ali pravne koristi iz javnega prava, ki bi se varovale v okviru gradbenih inšpekcijskih postopkov oziroma ki bi bile z gradbenim inšpekcijskim ukrepom prizadete.

Sodba nº U 224/2004 of Upravni oddelek, June 16, 2006

Ker dolocba ZJU izrecno govori o obvestilu o neuspelem javnem natecaju (in ne o sklepu oziroma upravni odlocbi), sodišce pritrjuje toženi stranki, da zoper takšno obvestilo ni pravnega sredstva. Tudi po oceni sodišca v takšnem primeru, ko nihce od kandidatov ni bil izbran, v pravice oziroma pravne koristi kandidata za razpisano uradniško delovno mesto še ni bilo poseženo.

Sodba nº U 166/2006 of Upravni oddelek, June 16, 2006

V obravnavani denacionalizacijski zadevi je upravni organ ugotovil, da je bila pravica uporabe z dedovanjem prenešena na A.A. in B.B.. Zato je zanju pravilno ugotavljal pogoje, ki so za priznanje statusa denacionalizacijskega upravicenca doloceni v ZDen. Kot izhaja iz izpodbijane odlocbe, pa tožnica v upravnem postopku ni niti navajala in niti dokazovala okolišcin o tem, da navedena pridobitelja pravice uporabe nista denacionalizacijskega upravicenca, ker premoženje ni bilo odvzeto iz posesti...

June 13, 2006

Sodba nº U 203/2004 of Upravni oddelek, June 13, 2006

Po presoji sodišča dejstvo, da tožeča stranka v letu 2003 ni zaposlovala nobenega delavca in torej celo poslovno leto ni izpolnjevala predpisanega deleža invalidnih oseb v invalidskih podjetjih, v konkretni zadevi ne predstavlja razloga za (naknadno) izdajo izpodbijane odločbe, saj je bilo prenehanje delovnega razmerja delavcem tožeče stranke posledica stečajnega postopka. Vendar pa je tožeča stranka v času izdaje izpodbijane odločbe ponovno imela zaposlen predpisani minimalni delež invalidni...

Sodba nº U 634/2005 of Upravni oddelek, June 13, 2006

V skladu s Seznamom poklicev v zdravstveni dejavnosti in Seznamom izvajalcev posameznih poklicev oziroma s posameznih področij, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco, poklic logoped ni razvrščen med zdravstvene delavce, niti izvajalci v tem poklicu za opravljanje dela ne potrebujejo licence. Društvo AAA zato nima statusa zbornice oziroma strokovnega združenja v smislu 87. člena ZZDej. Glede na to tudi ni aktivno legitimirano za vložitev pobude iz 87.d člena ZZDej za pode...

June 12, 2006

Sodba nº U 1092/2002 of Upravni oddelek, June 12, 2006

Glede na to, da je pritožnik priglasil redni in podaljšani obratovalni cas na obrazcu, ki ga je navedeni Pravilnik dolocil v noveli, Uradni list, št. 107/00, in da so v obrazcu vsi podatki, ki so bili za odlocitev organa prve stopnje potrebni, ni jasno, kam meri tožba z ugovorom, da bi moral upravni organ prve stopnje tožnika pozvati, da vlogo ustrezno dopolni.

Sodba nº U 2310/2004 of Javne finance oddelek, June 12, 2006

CZ carinskim organom ne daje podlage za naložitev obveznosti vložitve nove ECL v isti zadevi, kot tudi ne za sprejem nove ECL, ce jo predloži (v lastnem interesu) deklarant sam. Procesna situacija, na katero opozarjata tožeci stranki, je po navedenem posledica neupravicene predložitve in neutemeljenega sprejema in potrditve nove ECL v isti zadevi. Ker pri svoji odlocitvi prvostopni organ ni upošteval v isti zadevi napacno in v korist tožece stranke sprejete nove carinske deklaracije, izpolnje...

June 05, 2006

Sodba nº U 464/2004 of Javne finance oddelek, June 05, 2006

Postopek na podlagi 1. odstavka 175.a clena CZ je tudi po presoji sodišca specificen, saj ne gre za obicajno carinjenje, v katerem carinski organi glede carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga ne morejo postopati v skladu z nacelom nediskriminatornosti (44. clen CZ), pac pa gre za odkup blaga, ki je odvzeto zaradi storitve prekrška. Zakon zahteva, da storilec prekrška oziroma lastnik blaga, za katerega ni nujno, da je bil pri carinskem prekršku sploh udeležen, carinsko blago ponovno odkupi ...

Sodba nº U 328/2004 of Javne finance oddelek, June 05, 2006

Za odlocitev o tem, ali se tožniku odmeri davek na promet nepremicnin, je odlocujoca okolišcina, ali je bil placan DDV. Do takšnega zakljucka pripelje že jezikovna razlaga zakonskega besedila, obenem pa je takšna razlaga tudi logicna, in to z vidika obeh davcnih predpisov, saj preprecuje, da bi se o istem vprašanju (zavezanost za DDV) odlocalo dvakrat v dveh razlicnih davcnih postopkih.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners