Upravno Sodišče RS: Opinions issued on July 2006

July 17, 2006

Sodba nº U 2142/2005 of Upravni oddelek, July 17, 2006

Lojalnost pravnih prednikov tožnika bi bila izkazana, ce bi v upravnem postopku dokazano, da sta sodelovala v protifašisticni koaliciji ali bi bila internirana zaradi verskih ali drugih razlogov. To so kriteriji, ki izhajajo iz 9. clena Zakona o denacionalizaciji.

Sodba nº U 2171/2005 of Upravni oddelek, July 17, 2006

Ker je dokazno breme na strani tožnic (137. clen Zakona o splošnem upravnem postopku, Uradni list SFRJ, št. 47/86), in ker slednji v ponovnem postopku nista predložili o domnevni nelojalnosti AA nasprotnih dokazov, je moral pristojni organ kot podlago za svojo odlocitev vzeti domnevo o njeni nelojalnosti, s tem pa tudi ugotovitev, da se AA ni štela za državljanko FLRJ.

July 14, 2006

Sodba nº in sklep U 1328/2006 of Upravni oddelek, July 14, 2006

Odločitev o tem, ali je izvedensko mnenje v konkretnem sodnem postopku potrebno ali ne, je stvar argumentirane ocene sodišča na podlagi vseh razpoložljivih dejstev, ki so sodišču znana. Pri tem pa mora sodišče zlasti v azilnih zadevah paziti tudi, da dokazni predlog za postavitev izvedenca psihiatrične stroke ne pomeni zlorabe procesnih pravic v smislu izkoriščanja procesnih možnosti zgolj zaradi zavlačevanja in oteževanja postopka.

July 13, 2006

Sodba nº U 2003/2004 of Javne finance oddelek, July 13, 2006

Ob ugotavljanju izpolnjevanja pogojev iz 6. in 7. clena ZPD za davcno oprostitev po dolocbi 3. odstavka 36. clena Pravilnika je po presoji sodišca treba upoštevati, da so z njo doloceni pogoji za davcno oprostitev od proizvodnih storitev med domacimi pravnimi osebami, kot tudi tistih, ki se opravijo za tujca oziroma ki jih tujec opravi za domacega narocnika. Po navedeni dolocbi se proizvodna storitev šteje kot faza v reprodukciji in davek od nje ne placuje, ce so izpolnjeni pogoji iz 6. in 7....

Sodba nº U 471/2005 of Upravni oddelek, July 13, 2006

Iz upravnih spisov nedvomno izhaja, da sporne parcele, obravnavane pod tocko 1. izpodbijane odlocbe, tudi niso bile nacionalizirane na kakšni drugi podlagi s kakšnim drugim aktom tedanjih oblasti, zato tudi po mnenju sodišca ne obstaja pravna podlaga za denacionalizacijo, kakor zatrjuje tožnica. Iz upravnih spisov pa izhaja tudi, da sporna parcela, obravnavana pod tocko 2. izpodbijane odlocbe, bivšim lastnikom s strani tedanjih oblasti ni bila odvzeta iz posesti, zato so bivši lastniki ozirom...

July 11, 2006

Sodba nº U 356/2004 of Upravni oddelek, July 11, 2006

Tožena stranka je s tem, ko je odpravila sklep, ki ga je tožnica izpodbijala s pritožbo, tožnici zagotovila, da bo v ponovljenem postopku lahko uveljavljala vse pravice, ki jih prijavljenim kandidatom v postopku izbire zagotavlja ZJU. Ker je predmet tega upravnega spora le presoja zakonitosti odlocbe, s katero je bilo odloceno o tožnicini pritožbi zoper sklep o neizbiri tožnice, za odlocanje tudi niso pravno pomembna dejstva, ki se nanašajo na vloge ostalih kandidatov v izbirnem postopku.

July 10, 2006

Sodba nº U 1576/2004 of Javne finance oddelek, July 10, 2006

Ker iz dolocbe 7. odstavka 40. clena ZDDV ne izhaja jasno, da vsebuje materialni prekluzivni rok za uveljavljanje odbitka vstopnega DDV, po presoji sodišca tožeci stranki ni mogoce kratiti pravice, da uveljavlja odbitek vstopnega DDV tudi po izteku tega roka. Tožnik si svojega pravnega položaja v tem postopku ne more izboljšati, ker je bila prvostopna odlocba glede obresti (na podlagi odlocbe Ustavnega sodišca RS št. U-I-356/02-14 z dne 23. 9. 2004, Uradni list RS, št. 109/04) njemu v korist ...

Sodba nº U 565/2005 of Javne finance oddelek, July 10, 2006

Ker iz dolocbe 7. odstavka 40. clena ZDDV ne izhaja jasno, da vsebuje materialni prekluzivni rok za uveljavljanje odbitka vstopnega DDV, po presoji sodišca tožeci stranki ni mogoce kratiti pravice, da uveljavlja odbitek vstopnega DDV tudi po izteku tega roka. Po presoji sodišca izpodbijana odlocba v ugoditvenem delu ne posega v pravice ali pravne koristi tožece stranke, ki bi jih bilo potrebno zavarovati v tem upravnem sporu.

Sodba nº U 326/2005 of Javne finance oddelek, July 10, 2006

Pri oceni narave dela stecajnega upravitelja je treba upoštevati zlasti položaj stecajnega upravitelja v razmerju do stecajnega senata in do predsednika stecajnega senata. Pri presoji, ali gre za neodvisno ali odvisno opravljanje dejavnosti, je treba izhajati iz vsebine posameznih storitev oziroma poslov, ne glede na to, kakšna pogodba je sklenjena med narocnikom in izvajalcem.

Sodba nº U 307/2005 of Javne finance oddelek, July 10, 2006

Po presoji sodišca bi davcni organ prve stopnje moral preveriti v svoji dokumentaciji, ki jo je dolžan voditi po predpisih, ki se nanašajo na pisarniško poslovanje, ali je v zatrjevanem obdobju od tožnika prejel vlogo za vpis v register davcnih zavezancev za DDV ali ne.

Sodba nº U 702/2004 of Javne finance oddelek, July 10, 2006

Sama vsebina pogodb ali njihova verodostojnost v postopku ni bila sporna, vendar pa tožniku ni uspelo z verodostojnimi listinami (SRS 21 in 22) dokazati, da so ti stroški dejansko nastali.

Sodba nº U 106/2005 of Javne finance oddelek, July 10, 2006

Pri presoji izpolnitve pogojev vracila DDV po dolocbi 105. clena Pravilnika o izvajanju ZDDV je potrebno upoštevati in presoditi predvsem vprašanje, ali je prodajalec kupcu DDV vrnil. Dokazilo, da je bil davek kupcu dejansko vrnjen, je blagajniški izdatek. Blagajniški izdatek, podpisan s strani kupca oziroma prejemnika, je tista izvirna knjigovodska listina, ki dokazuje izplacilo DDV kupcu iz 55. clena ZDDV.

July 06, 2006

Sodba nº U 307/2006 of Upravni oddelek, July 06, 2006

V kolikor se je gradnja na parcelah zacela pred uveljavitvijo ZDen, je podan dejanski stan za uporabo dolocbe 3. odstavka 32. clena.

Sodba nº U 551/2006 of Upravni oddelek, July 06, 2006

Za ugotovitev, ali je bilo zemljišce oddano za gradnjo, ne zadostuje, da je predvideno za gradnjo s prostorskim aktom, temvec je potrebno ugotoviti, ali je bilo oddano za gradnjo znanemu investitorju.

July 05, 2006

Sodba nº U 1532/2004 of Upravni oddelek, July 05, 2006

Na podlagi 41. clena ZVPot podjetje, ki molce ali izrecno pogojuje nakup blaga ali opravljanje storitev z delnim ali celotnim predplacilom in dobavi blagi ali opravi storitev po prejemu predplacila, je dolžno potrošniku ob dobavi blaga ali izvedbi storitve obracunati in placati obresti po obrestni meri, po kakršni se obrestujejo hranilne vloge, vezane na tri mesece. Dolocba 41. clena ZVPot je po vsebini norma, ki varuje potrošnika ko ekonomsko šibkejšega pogodbenega partnerja.

July 03, 2006

Sodba nº U 764/2003 of Upravni oddelek, July 03, 2006

Le dosledno v skladu s 3. odstavkom 87. clena ZUP opravljena vrocitev pisanja, ki se mora obvezno osebno vrociti, ima lahko v primeru, ce naslovnik spisa ne prevzame, takšne pravne posledice, kot jih doloca ZUP v 4. odstavku 87. clena; da namrec po izteku 15-dnevnega roka za prevzem velja vrocitev spisa za opravljeno, ce naslovnik spisa ne bo dvignil. Sodišce je tožbi delno ugodilo, ker je ugotovilo, da niso podani pogoji za odlocanje po dolocbi 61. clena ZUS, saj se znesek terjatve, ki ga to...

Sodba nº U 1424/2004 of Upravni oddelek, July 03, 2006

Dejanska situacija, ki jo navaja tožnica in ki naj bi bila podlaga za postavitev kolickov (zasebni zavod v sosednjem objektu), pa tudi po presoji sodišca ob tehtanju javnega interesa z interesi, ki jih uveljavlja tožnica, ne more vplivati na odlocitev v tem upravnem sporu.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners