Upravno Sodišče RS: Opinions issued on August 2006

August 30, 2006

Sodba nº U 1570/2006 of Upravni oddelek, August 30, 2006

Tožena stranka ni nesporno ugotovila tožnikove istovetnosti in njegovih osebnih podatkov ni preverjala z zaslišanjem tožnika.

August 28, 2006

Sodba nº U 897/2004 of Javne finance oddelek, August 28, 2006

Pravilno je stališce tožene stranke, da je obveznost obracuna davka nastala, ko so bile gradbene storitve opravljene, in ne takrat, ko je bil izstavljen in placan racun.

Sodba nº U 177/2005 of Upravni oddelek, August 28, 2006

V konkretnem primeru je tožeca stranka lahko sodelovala v postopku oziroma je v tem postopku celo morala sodelovati kot soglasodajalec, zato ne gre za primer iz 3. odstavka 70. clena ZGO-1. Vplivno obmocje po ugotovitvi sodišca v konkretnem primeru sploh ni sporno. Neustreznega reagiranja na posege v javno pot ob dolocitvi projektnih pogojev (in kasneje ob izdanem soglasju), pa tožeca stranka ne more popravljati v pritožbenem postopku. ZGO-1 sicer nima posebnih dolocb, v kakšnem roku je možno...

Sodba nº U 608/2003 of Upravni oddelek, August 28, 2006

Cetudi pri podelitvi koncesije ne gre za narocilo storitev v smislu dolocb ZJN, pa bi bilo po mnenju sodišca, potrebno v postopku podelitve koncesije objaviti javni poziv in to iz dveh razlogov. Podeljevanje koncesije za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti ne sme biti omejeno na krog zainteresiranih, ki na podlagi internih informaciji izvejo, da bo koncesija podeljena. Kot drugo pa morajo biti kriteriji zainteresiranim kandidatom znani vnaprej.

August 21, 2006

Sklep nº U 1497/2006 of Upravni oddelek, August 21, 2006

Sklep višjega sodišca ni akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu, saj je sodno varstvo zoper sodne odlocbe predvideno v zakonih, ki urejajo sodne postopke.

Sodba nº U 80/2005 of Javne finance oddelek, August 21, 2006

Tožena stranka je pravilno sledila napotkom Vrhovnega sodišca RS, ko je v ponovnem postopku odlocala o teku zamudnih obresti po odlocbi Ustavnega sodišca RS št. U-I-356/02-14 z dne 23. 9. 2004.

Sodba nº U 1240/2002 of Upravni oddelek, August 21, 2006

Besedilo dolocbe 4. odstavka se od besedila dolocb 1. oziroma 3. odstavka 74. clena ZTel, na katere se opira tožnik, razlikuje po tem, da 1. oziroma 3. odstavek ureja obveznosti operaterja fiksnih javnih telefonskih storitev, 4. odstavek pa govori pa tudi o obveznosti operaterja fiksnega javnega telefonskega omrežja, da predloži v soglasje cene svojih storitev. Ta posebnost omogoca v primerjavi z dolocbama 1. in 3. odstavka 74. clena ZTel-1 širšo interpretacijo zakonske podlage tožene stranke...

Sodba nº U 1442/2003 of Upravni oddelek, August 21, 2006

S pristojnimi strokovnimi službami je treba v primeru, ko gre za upravni, torej uradni postopek, razumeti predvsem organe, ki so pristojni za obravnavo vprašanja, ki je v tej zadevi sporno, to pa je vprašanje (ne)varnosti uporabe zgradbe. Tako po ZGO kot po ZGO-1 je pristojni organ za presojo tega vprašanja gradbeni inšpektorat.

Sodba nº U 1051/2003 of Javne finance oddelek, August 21, 2006

Stecajni postopek je posebna oblika izvršilnega postopka (tako imenovana generalna izvršba), ki se opravi nad celokupnim premoženjem dolžnika z namenom enakomernega in socasnega poplacila vseh upnikov. Stecajni postopek opravlja stvarno pristojno sodišce (11. clen Zakona o prisilni poravnavi, stecaju in likvidaciji - ZPPSL, Uradni list RS, št. 67/93 do 52/99). V takšnih okolišcinah je ZPPSL v razmerju do predpisov, na podlagi katerih sta odlocala davcna organa, specialni predpis, in po mnenju...

August 17, 2006

Sklep nº U 1795/2006 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, August 17, 2006

Odredba, izdana v kazenski zadevi, glede na konkretno vsebino tožbe ni akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu. Zatrjevane kršitve pravil z vidika ZKP je mogoče uveljavljati s pravnimi sredstvi v kazenskem postopku. Poleg tega pa je sodišče tudi ugotovilo, da izpodbijani akt očitno ne posega v nobeno ustavno pravico tožnikov, saj je bil z odredbo postavljen zgolj izvedenec in ne odreditev zaslišanja, ki bi posegalo v kakšno otrokovo pravico.

August 08, 2006

Sklep nº U 1816/2006 of Upravni oddelek, August 08, 2006

Procesna predpostavka za vložitev zahteve za izdajo začasne odredbe po 2. odstavku 69. člena ZUS je ta, da je zahteva vložena v zvezi s tožbo zoper akt ali zaradi molka organa, ki vzpostavljata sporno pravno razmerje med strankama.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners