Upravno Sodišče RS: Opinions issued on September 2006

September 29, 2006

Sodba nº U 408/2006 of Varstvo ustavnih pravic oddelek, September 29, 2006

Z listinami, priloženimi pritožbi tožnik ne izkazuje pravocasnega izpolnjevanja pogoja stalnega prebivališca v Mestni obcini A., saj s potrdilom o prijavi stalnega prebivališca izkazuje le dejstvo, da je imel prijavljeno stalno prebivališce v Mestni obcini A. šele po izteku roka za vlaganje kandidatur.

September 25, 2006

Sodba nº U 391/2005 of Javne finance oddelek, September 25, 2006

V teku postopka naknadnega preverjanja deklaracij so bili vzeti vzorci, kar ni v nasprotju z 62. clenom CZ in opravljene analize s strani carinskega laboratorija, ki je ena izmed služb v okviru carinske službe. Na podlagi vseh teh ugotovitev je bilo ugotovljeno, da je bilo sporno blago ob uvozu v carinsko obmocje RS napacno uvršceno v tarifno številko KNCT, zato je carinski organ prve stopnje na podlagi odlocbe tocke a.) 1. odstavka 154. clena CZ izdal doplacilne odlocbe.

Sodba nº U 469/2005 of Javne finance oddelek, September 25, 2006

V teku postopka naknadnega preverjanja deklaracij so bili vzeti vzorci, kar ni v nasprotju z 62. clenom CZ, in opravljene analize s strani carinskega laboratorija, ki je ena izmed služb v okviru carinske službe. Na podlagi vseh teh ugotovitev je bilo ugotovljeno, da je bilo sporno blago ob uvozu v carinsko obmocje RS napacno uvršceno v tarifno številko KNCT, zato je carinski organ prve stopnje na podlagi odlocbe tocke a.) 1. odstavka 154. clena CZ izdal doplacilne odlocbe.

September 22, 2006

Sklep nº U 208/2005 of Javne finance oddelek, September 22, 2006

Pravni interes je bistvena predpostavka za dovoljenost upravnega spora, stranka pa ga mora izkazovati ves cas postopka, kar pomeni, da mora izkazovati, da je odlocitev sodišca potrebna, ker drugace njena pravica oziroma pravni interes ne bo zavarovan.

Sodba nº U 210/2005 of Javne finance oddelek, September 22, 2006

Pri odlocanju o odlogu prisilne izterjave, v skladu s 45. clenom ZDavP, pristojni upravni organ ugotavlja upravicenost vloge in v ta namen ocenjuje pritožbo stranke zoper odlocbo oziroma zoper sklep o prisilni izterjavi. Iz tega izhaja, da je pogoj za odlocitev o odložitvi prisilne izterjave ocena upravicenosti pritožbe, za katero pa zadošca stopnja verjetnosti in ne stopnja gotovosti, ki je sicer potrebna pri odlocanju o sami stvari.

Sodba nº U 212/2005 of Javne finance oddelek, September 22, 2006

V primeru odloga prisilne izterjave ni mogoce analogno uporabljati dolocb ZUP glede prekinitve postopka in njegovih posledic. Noben materialni predpis, ki se uporablja v obravnavanem primeru, ne doloca prekinitve ali pretrganja zastaralnih rokov v casu odloga izvršitve upravnih aktov, zato po presoji sodišca tega ne gre sklepati na podlagi dolocb ZUP, ki urejajo prekinitev postopka v tocno dolocenih primerih izjemne narave.

Sodba nº U 207/2005 of Javne finance oddelek, September 22, 2006

Iz izreka ni razvidno, v kolikšnem delu se terjatve zaprejo oziroma kolikšen del dolgovanega zneska je bil izterjan pred potekom zastaralnega roka, tak izrek pa je nedolocen in nepopoln. Ker pa ne iz odlocbe ne iz podatkov upravnih spisov ni razvidno, kdaj je absolutno zastaranje nastopilo, je v obravnavani zadevi ostalo tudi dejansko stanje v bistvenih okolišcinah nepopolno ugotovljeno.

Sodba nº U 209/2006 of Upravni oddelek, September 22, 2006

Letni razpored sodnikov na dolocena pravna podrocja je akt sodne uprave, s katerim se zagotavljajo pogoji za redno izvajanje sodne oblasti. Glede na navedeno tožeci stranki z razporeditvijo na dolocen oddelek, ne da bi se za to pridobilo njeno soglasje, ni bila kršena njena zakonska pravica niti ustavne pravice, saj niti Zakon o sodišcih, niti Zakon o sodniški službi, ne zagotavljata sodnikom opravljanja sodniške funkcije na dolocenem oddelku.

September 19, 2006

Sodba nº U 847/2004 of Javne finance oddelek, September 19, 2006

Naloga davcnega organa je presoditi poslovne dogodke po njihovi vsebini in skladno z davcno zakonodajo, pri cemer ni vezan na formalnopravno opredelitev poslovnega dogodka. To pa pomeni, da je potrebno v vsakem konkretnem primeru posebej ugotavljati, ali doloceno ravnanje kaže na verjetnost nedopustnega izogibanja placila davkov in prispevkov. Tudi ce so sporne pogodbe sicer veljavno sklenjene, je treba presoditi, kakšen je bil motiv njihove sklenitve. Ce so zasledovale zgolj namen, da se tož...

Sodba nº U 6/2004 of Upravni oddelek, September 19, 2006

Zakon o popravi krivic v skladu s 1. clenom ureja pravice le bivšim politicnim zapornikom in svojcem žrtev povojnega protipravnega odvzema življenja. Kakršnihkoli pravic za osebe, ki naj bi imele status politicnega preganjanca, pa po omenjenem zakonu ni mogoce uveljavljati.

Sodba nº U 455/2005 of Javne finance oddelek, September 19, 2006

Pritožba tožece stranke je bila rešena z izdajo nadomestnega sklepa z dne 21. 8. 2003 in torej pred vložitvijo tožbe. Ker procesne predpostavke iz 2. odstavka 26. clena ZUS ob vložitvi tožbe niso bile izpolnjene, razširitev tožbe po dolocbah 37. clena ZUS ni dopustna. Sodišce dodaja še, da bi ta po dolocbi 4. odstavka 37. clena v zvezi z 2. odstavkom 4. clena ZUS, po katerem upravni spor ni dopusten, ce stranka, ki je imela možnost vložiti pritožbo zoper upravni akt, pritožbe ni vložila ali p...

Sodba nº U 2010/2004 of Javne finance oddelek, September 19, 2006

Iz dolocbe 153. clena ZDavP po presoji sodišca tudi dovolj jasno izhaja, da davcni zavezanec znižanje davcne osnove lahko uveljavlja najkasneje do poteka roka za predložitev davcne napovedi. Da se ureditev brez dvoma razume tako, kot jo razume tožena stranka, pokaže tudi dolocba 17. clena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davcnem postopku (Uradni list RS, št. 91/98), s katero se besedilo "oziroma do izdaje odmerne odlocbe" dodaja za besedama "davcnega obracuna". Pravilnost stališca ...

September 18, 2006

Sodba nº U 1585/2003 of Javne finance oddelek, September 18, 2006

Uveljavljanje drugih ugodnosti namesto tistih, ki so zahtevane s carinsko deklaracijo, pomeni spremembo deklaracije, spremembe pa ni vec mogoce dovoliti po tem, ko je carinski organ ugotovil, da so podatki, ki jih deklarant želi spremeniti, netocni (2. tocka 2. odstavka 50. clena CZ). To, da je carinski organ sprejel nepopolno carinsko deklaracijo, še ne pomeni njegove obveznosti, da bi moral ob sprejemu tako deklaracijo vsebinsko preveriti. Za nepopolno carinsko deklaracijo velja, da se ugot...

Sklep nº U 1811/2006 of Upravni oddelek, September 18, 2006

Sodišce ne dvomi o stroških, ki bodo tožniku za prilagoditev sistema nastali, pri cemer pa sama višina teh stroškov v tej fazi postopka ni relevantna, in tudi ni šteti škode, povrnjene z ustreznim, v zakonu opredeljenim postopkom, za težko popravljivo, zgolj zaradi predvidevanja, da bo tak postopek nujen. Obveznost, dolocena v izpodbijani odlocbi, namrec pomeni konkretizacijo javne koristi, opredeljeno v 2. clenu in 1. odstavku 30. clena ZEKom.

September 13, 2006

Sodba nº U 1851/2006 of Upravni oddelek, September 13, 2006

Prošnjo za azil mora prosilec utemeljiti, poleg osebnih podatkov mora prepricljivo in verodostojno navesti vsa dejstva in okolišcine, ki utemeljujejo njegov strah pred preganjanjem oziroma nasprotujejo njegovi prisilni odstranitvi iz Republike Slovenije. Prepricljivost in verodostojnost izkažejo že iz ravnanja in izjave, ki jih da prosilec v prošnji za azil.

September 11, 2006

Sodba nº U 88/2005 of Javne finance oddelek, September 11, 2006

Pomembno je, da se podjetje prenaša med davcnima zavezancema, prevzemnik kot pravni naslednik prenositelja pa mora nadaljevati z opravljanjem dejavnosti, ne pa morda pridobljena sredstva kako drugace uporabiti, na primer prodati. Ce razumemo podjetje kot organizirano premoženje, namenjeno opravljanju dejavnosti, potem se pri prenosu podjetja ali dela podjetja prenesejo tudi vse tiste obveznosti, ki se nanašajo na preneseni del in ki zagotavljajo nadaljnje opravljanje dejavnosti prenesenega po...

Sodba nº U 107/2004 of Javne finance oddelek, September 11, 2006

Za odlocitev o tem, ali je tožnik dolžan placati davek na promet nepremicnin ali DDV, je pomembna ugotovitev, ali je bil za obravnavani prenos nepremicnin placan DDV ali ne. Za povezavo sistema DDV s sistemom davka na promet nepremicnin je pomemben 4. clen ZDPN-1 (na katerega temelju sta odlocala tudi upravna organa), ki razmejuje primere, ko je promet nepremicnine treba obdavciti z DDV oziroma davkom na promet nepremicnin. Za odlocitev o tem, ali se tožniku odmeri davek na promet nepremicnin...

Sodba nº U 829/2006 of Upravni oddelek, September 11, 2006

Tožnica je v svoji vlogi navedla in izkazala, da ima stalno prebivališce v Mestni obcini A, ter s predložitvijo potrdila Upravne enote A o stalnem prebivališcu izkazala legitimacijo za prijavo na razpisu za najem neprofitnega stanovanja pri JSS MO A. V vlogi je pod postavko "stanovanjski status" tudi navedla, da živi pri starših, in kot dokaz, da živi pri materi v najemniškem stanovanju, v katerem so slabe stanovanjske razmere, predložila najemno pogodbo za stanovanje v C. Za to stanovanje tu...

Sodba nº U 433/2004 of Javne finance oddelek, September 11, 2006

Do drugacne odlocitve v pogledu odmere davka od prometa nepremicnin, to je, da se davek na promet nepremicnin ne odmeri, namrec lahko v primeru, kakršen je obravnavani, pripelje samo okolišcina, da je bil davek na dodano vrednost že placan. Po ZDPN-1 namrec odplacni prenos lastninske pravice po tem zakonu ni obdavcen samo, ko gre za situacijo iz 4. clena.

Sodba nº U 517/2005 of Javne finance oddelek, September 11, 2006

Do drugacne odlocitve v pogledu odmere davka od prometa nepremicnin, to je, da se davek na promet nepremicnin ne odmeri, namrec lahko v primeru, kakršen je obravnavani, pripelje samo okolišcina, da je bil davek na dodano vrednost že placan. Po ZDPN-1 namrec odplacni prenos lastninske pravice po tem zakonu ni obdavcen samo, ko gre za situacijo iz 4. clena.

Sodba nº U 1598/2004 of Javne finance oddelek, September 11, 2006

Okolišcine, ki jih navaja tožena stranka kot podlago za zakljucek, da gre za prenos podjetja po 7. clenu ZDDV, bi lahko eventualno kazale na morebitne nepravilnosti na drugih davcnih podrocjih, ne morejo pa biti podlaga za zakljucek, da gre v obravnavanem primeru za prenos podjetja po 7. clenu ZDDV in da torej tožeca stranka ni imela pravice do odbitka vstopnega DDV po dolocbi 9. odstavka 40. clena ZDDV.

September 08, 2006

Sodba nº U 286/2006 of Upravni oddelek, September 08, 2006

Na pravilnost izpodbijane odlocitve ne morejo vplivati okolišcine, ki jih tožnica v zvezi s pridobitvijo lastninske pravice na navedeni parceli navaja v tožbi. Po dolocbi 3. odstavka 14. clena ZUS namrec stranke v upravnem sporu ne smejo navajati dejstev in predlagati dokazov, ce so imele možnost navajati ta dejstva in predlagati te dokaze v postopku pred izdajo akta.

Sodba nº U 214/2006 of Upravni oddelek, September 08, 2006

Po presoji sodišca je za ugotavljanje dejstva, ali je z vlaganjem nastala nova nepremicnina, bistveno le, ali je fizicna oseba po samem zakonu lahko pridobila lastninsko pravico na tako ustvarjenem poslovnem prostoru. Že po Zakonu o pravicah na delih stavb (Uradni list SRS, št. 19/76 - clen 2) je lahko poslovni prostor samostojni predmet lastninske in drugih pravic (etažna lastnina). Da je bil že po prejšnji ureditvi poslovni prostor (samostojna stvar) v pravnem prometu, izhaja tudi iz 10. cl...

September 05, 2006

Sodba nº U 436/2005 of Upravni oddelek, September 05, 2006

Nepravilno in preozko je stališce, da beseda nima razlikovalnega znacaja zgolj, kadar je v direktni povezavi z blagom, ki ga pokriva oziroma ga opisuje ali kadar je ni mogoce zaznati kot znamko. Po mnenju sodišca namrec ni potrebno, da ima pomen besede direktno povezavo z blagom (obicajno), ampak tudi kadar pri povprecnem potrošniku asociira na vrsto, kakovost, kolicino..., torej na znacilnost blaga (tocka c. 1. odstavka 43. clena ZIL-1) oziroma ga ta razume na nacin, ki je v jezikovni rabi o...

Sodba nº U 511/2005 of Upravni oddelek, September 05, 2006

Za oceno, ali je podan dejanski stan po pravnih standardih iz 44. clena ZIL, je potrebno oceniti vsak dokaz posebej in ucinek vseh dokazov skupaj.

September 01, 2006

Sodba nº U 242/2004 of Upravni oddelek, September 01, 2006

Glede na specificnost mejnega ugotovitvenega postopka morajo biti po mnenju sodišca izpolnjene vse procesne zahteve ZZKat, da lahko govorimo, da je bila stranki dana možnost udeležbe v postopku. In ker v konkretnem primeru te procesne zahteve niso bile izpolnjene, imata tožnika možnost zahtevati obnovo takega nezakonitega mejnega ugotovitvenega postopka.

Sodba nº U 326/2004 of Upravni oddelek, September 01, 2006

V upravnem sporu ni dovoljeno navajati dejstev in predlagati dokazov, ce so stranke imele možnost navajati ta dejstva in predlagati te dokaze v postopku pred izdajo akta. Tudi sicer tožnik svoje navedbe, da je meja med strankama sporna, ne podkrepi z nobenim dokazom, iz katerega bi izhajalo, da je bil sprožen kakršenkoli postopek v zvezi z ureditvijo meje ali da iz kateregakoli drugega postopka izhaja, da je meja sploh sporna.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners